Утвърждавам: Декан на бф
ИмеУтвърждавам: Декан на бф
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер37.82 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://bio.topvisia.net/coursework/darjaven/DI_MOLECULAR_BIOLOGY.doc
Утвърждавам:

Декан на БФ ………………………….

/доц. д-р Б. Галуцов/


КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


НА СПЕЦИАЛНОСТ "МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ"

2008/2009 г.


 1. Белтъци. Градивни единици. Строеж на полипептидните вериги. Пептидна връзка. Нива на структурна организация на белтъците. Структурни мотиви в белтъците. Доменна организация и значение. Междумолекулно разпознаване. Мотиви, осигуряващи междумолекулното разпознаване.

 2. Каталитични свойства на белтъците. Ензими. Коензими. Механизъм на ензимното действие.

 3. Ензимна кинетика. Механизъм на ензимните реакции и съответствие с кинетичното уравнение. Обработка на експериментални данни от кинетични експерименти.

 4. Биологични мембрани. Структура. Мембранни липиди и мембранни белтъци. Фазови преходи в липидите. Подвижност на липиди и белтъци в биомембраните. Липид-белтъчни взаимодействия.

 5. Мембранен транспорт. Класификация. Йонни канали, подвижни преносители, каналообразуващи агенти. Активен транспорт. К+Na+ помпа. Протонен транспорт.

 6. Трансформация на енергията в биологичните мембрани. Механизми на електронен пренос. Тунелен ефект. Електрон-транспортни вериги. Механизми на енергетично спрягане. Формиране на електрохимичен градиент на протони в митохондриални и фотосинтетични мембрани. АТФ-синтазен комплекс.

 7. Метаболизъм на въглехидратите. Разграждане на поли- и олигозахариди. Гликолитичен обменен път. Цикъл на Кребс. Хетеротрофна биосинтеза на въглехидрати. Ферментации.

 8. Фотосинтеза – същност и значение. Пластиди – пластидни пигменти. Светлинна фаза на фотосинтезата. Миграция и преразпределение на енергията между фотосистеми I и II. Комплекси от електронни преносители. Фотоокисление на водата. Фотофосфорилиране.

 9. Метаболизъм на СО2 при фотосинтезата. С3 път (цикъл на Калвин). С4 път. САМ – тип. Фотодишане.

 10. Хемолитотрофия. Основни групи хемолитотрофни микроорганизми.

 11. Метаболизъм на липидите. Метаболизъм на триацилглицероли и фосфолипиди. Разграждане на мастните киселини - -окисление. Биосинтеза на мастни киселини. Метаболизъм на холестерола.

 12. Биологична N-фиксация. Пътища за навлизане на азота в биосферата.

 13. Химичен състав, структура, функции и биосинтеза на бактериалната клетъчна стена.

 14. Организация на генома при прокариоти. Подвижни генетични елементи.

 15. Организация на генома при еукариоти. Подвижни генетични елементи.

 16. Биосинтеза на ДНК (репликация) - обща характеристика. Белтъчен апарат на репликацията. Молекулни механизми на репликацията.

 17. Типове мутации и механизми на тяхното възникване. Мутагенни фактори.

 18. Репарации на ДНК. Механизми за осъществяването им при про- и еукариоти.

 19. Скачени гени и рекомбинация. Цитологични основи на кросинговъра. Молекулни механизми на мейотичния кросинговър.

 20. Форми на генетичен пренос при прокариоти.

 21. Структура на РНК. Видове РНК-и. Биосинтеза на РНК (транскрипция). Механизъм на транскрипцията. Ензими, участващи в процеса. Следсинтетични промени.

 22. Регулация на транскрипцията при про - и еукариоти.

 23. Генетичен код - особености. Биосинтеза на белтъците (транслация). Етапи. Белтъчни фактори. Особености при про- и еукариоти. Рибозоми. Функционално-важни участъци. Регулация на транслацията.

 24. Сортиране, пренос и насочване на белтъците. Посттранслационни промени. Гликозилиране, ковалентни модификации.

 25. Междуклетъчна сигнализация. Хормони и рецептори. Видове екстрацелуларни сигнали. Тирозинкинази, МАР- кинази, вторични посредници на сигнала.

 26. Жлези с вътрешна секреция. Видове хормони. Хипоталамо-хипофизарна система. Механизъм на хормоналното действие.

 27. Възбудими клетки. Потенциал на покой, електротонични потенциали, локален отговор и потенциал на действие. Провеждане на импулса. Химически синапси. Рефлексна дъга.

 28. Мускулно съкращение. Съкратителни белтъци на напречно-набраздените мускули. Саркомер. Механизъм и енергетика на мускулното съкращение.

 29. Хомеостаза. Поддържане на водно-солевия баланс и киселинно-алкалното равновесие.

 30. Имунен отговор. Специфичен имунен отговор. Механизми на неспецифичния имунен отговор.

 31. Гени на имуноглобулините. Биосинтеза на имуноглобулините. Т-клетъчен антиген- разпознаващ рецептор.

 32. Генетичен анализ. Закономерности на независимото унаследяване.

 33. Морфология на вирусите. Типове симетрия. Вирусни белтъци - видове и функции. Вирусни геноми – видове. Класификация на Балтимор. Клетъчни компоненти. Репликационен цикъл – общо описание на етапите.

 34. Радиационна биофизика. Корпускулни и електромагнитни лъчения. Взаимодействия на йонизиращите лъчения с веществото. Механизми на действие на йонизиращата радиация. Влияние върху макромолекулите.Конспектът е обсъден и одобрен на заседание на ФС на БФ с Протокол 11/16.12.2008г.


Свързани:

Утвърждавам: Декан на бф iconРешени я
Ангелов декан на фнпп, проф д-р димитър гюров – фнпп, проф дикн георги чобанов – декан на Стопански ф-т, доц д-р желю владимиров...
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан ФзФ
Пространство на Минковски, преобразования на Лоренц, релативистки инварианти, ефективна маса
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан ФзФ
Пространство на Минковски, преобразования на Лоренц, релативистки инварианти, ефективна маса
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Проф д-р А. Драйшу Декан на Физическия ф-т на су конспект
Обща характеристика на кондензираната материя. Основни типове кондензирани среди
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан на бф
Белтъци. Структура и биологични функции. Регулация на биологичната активност на глобулните белтъци
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан на бф
Белтъци. Структура и биологични функции. Регулация на биологичната активност на глобулните белтъци
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан на бф
Белтъци. Градивни единици. Видове α-аминокиселини. Свойства, титрационни криви. Пептидна връзка. Строеж на полипептидната верига....
Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан на бф
Клетъчен растеж и репродукция видове. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл. Регулация на клетъчния цикъл
Утвърждавам: Декан на бф iconЛюбен каравелов – гр. София декан на архитектурен факуртет уважаеми господин декан

Утвърждавам: Декан на бф iconУтвърждавам: Декан на бф
Клетъчен растеж и репродукция. Видове клетъчна репродукция. Клетъчен жизнен цикъл и митотичен цикъл. Периоди на митотичния цикъл...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом