Конспект по анатомия и хистология за студенти
ИмеКонспект по анатомия и хистология за студенти
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер78.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://194.141.12.51/kah/sites/default/files/konspekti/conspIIstom.doc
КОНСПЕКТ


ПО АНАТОМИЯ И ХИСТОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТИ

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ОТ II КУРС


Изпитът по нормална морфология на човека се състои от две части : практическа и теоретическа. Практическият изпит се провежда върху макроскопски и микроскопски препарати.Макроскопски се изпитват всички кости, готови препарати от стави, вътрешни органи , крайници, труп и мозък, каквито студентите са изучавали и работили на практически занятия.Микроскопският изпит се състои в преглед на хистологични препарати, върху които се разпознават органи и се прави тъканно-клетъчен анализ.

Теоритическият изпит се провежда върху определен брой въпроси, включени в изпитния билет. Студентите излагат познанията си относно макроскопското и хистологично устройство на органите, топографоанатомичните съотношения и др.


  1. КОСТИ И СТАВИ

Основната част от остеологията се изпитва на практически изпит. При описание на костите се изискват познания за залавните места на мускули, съотношения с кръвоносни съдове и нерви. При ставите се разглеждат ставните елементи и механиката на движенията.


1.Костта като орган-строеж, развитие и растеж на костите.

2.Съединения на костите-видове.Устройство и механика на ставите.

3.Гръбначен стълб.Кости и съединения между прешлените. Преглед.

4.Гръден кош. Кости и съединения на костните елементи. Преглед.

5.Вътрешна повърхност на черепната основа.

6.Външна повърхност на черепната основа.

7.Черепен покрив. Фонтикули.

8.Горна и долна челюст.

9.Странична повърхност на черепа,fossa temporalis,fossa infratemporalis

и fossa pterygopalatina

10.Очница.

11.Костен скелет на носната кухина.

12.Съединения на черепа с гръбначния стълб.

13.Долночелюстна става.

14.Кости и стави на раменния пояс. Раменна става. Преглед.

15.Кости и съединения на горния крайник. Преглед.

16. Кости и стави на таза и долния крайник. Преглед.  1. МУСКУЛИ


При мускулите се изискват познания върху мускулните групи , техните фасции, залавните места на отделните мускули , инервацията и функцията им.


17.Устройство и помощни образувания на мускулите.

18.Мимически мускули.

19.Дъвкателни мускули.

20.Мускули на устното дъно.

21.Мускули на гърба- преглед.

22.Мускули на шията. Шийна фасция.

23.Мускули на гръдния кош. Диафрагма.

24.Мускули на коремната стена. Слабинен канал.

25.Мускули на раменния пояс и горния крайник. Преглед.

26.Мускули около тазобедрената става и мускули долния крайник.

Преглед.


  1. ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ


При описание на вътрешните органи се изискват познания върху

ембриогенезата, топографията , макро и микроскопското устройство на органа,хистофизиологията, кръвоснабдяването, инервацията и лимфния отток.Клинико- анатомични бележки.


27.Храносмилателна система- общ преглед и развитие.

28.Език.

29.Ембрионално развитие и анамалии на устната кухина и лицето.

30.Преддверие на устната кухина.

31.Същинска устна кухина.

32.Постоянни зъби- аномалия. Филогенеза на зъбите.

33.Хистологично устройство на зъба.

34.Млечни зъби. Развитие и поникване на зъбите.Аномалии.

35.Устен провлак.Сливици.

36.Големи слюнчени жлези: glandula parotidea, glandula submandibularis, glandula sublinqualis.

37.Гълтач.

38.Хранопровод.

39.Стомах.

40.Дванадесетопръстник.

41.Мезентериално тънко черво- jejunum,ileum.

42.Дебело черво.Cecum.Appendix.

43.Дебело черво.Colon.Rectum.

44.Задстомашна жлеза.

45.Черен дроб.

46.Интра и екстрахенатални жлъчни пътища. Жлъчен мехур.

47.Перитонеум.

48.Външен нос.Носна кухина.Околоносни пазухи.

49.Ларинкс.

50.Трахея.Бронхи.

51.Бял дроб.

52.Плевра.Плеврална кухина.

53.Бъбрек.

54.Бъбречно легенче.Пикочопровод.Пикочен мехур.Пикочен канал у

мъжа и жената.

55.Семенник.Семепровод.Семенна връв.Скротум.

56.Семенни мехурчета.Простата.Булбоуретрални жлези.Мъжки полов член.

57.Яйчник.

58.Маточна тръба.Матка.


59.Влагалище. Женски външни полови органи.Междинница.

60.Млечна жлеза.  1. ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ


За всяка от жлезите с вътрешна секреция се изискват познания относно развитието, строежа, кръвоснабдяването, хисто и цитофизиологията.


61.Хипофиза.Епифиза.

62.Щитовидна жлеза.Околощитовидни жлези.

63.Надбъбречна жлеза.Параганглии.

64.Ендокринен панкреас. Гастро-ентеро-панкреатична ендокринна

система.  1. СЪДОВА СИСТЕМА


При описание на кръвоносните съдове е необходимо да се дадат данни за положението,разклоненията/притоците/ и по-важните колатерални пътища.За лимфната система се изискват познания за регионалните лимфни възли и лимфния отток.


65.Сърце. Развитие, топография и външен релеф.

66.Кухини на сърцето.

67.Строеж на сърцевата стена.Фиброзен скелет на сърцето.

68.Перикард.Перикардиална кухина.

69.Кръвоснабдяване и инервация на сърцето.Импулсопроводна система.

70.Строеж на стената на кръвоносните съдове.Артерии, вени, капиляри.

71.Съдове и функционални особености на малкия кръг на

кръвообръщението.

72.Аорта- общ преглед.

73.Външна сънна артерия.

74.Лицева артерия.

75.Езикова артерия.

76.Горночелюстна артерия.

77.Вътрешна сънна артерия.

78.Очна артерия.

79.Кръвоснабдяване на устната кухина- преглед.

80.Кръвоснабдяване на зъбите.

81.Подключична артерия. Подмишнична артерия. Преглед.

82.Артерии на горния крайник. Преглед.

83.Дъга на аортата.Гръдна аорта.

84.Коремна аорта.Чифтни клонове.

85.Нечифтни клонове на коремната аорта.

86.Хълбочни артерии.

87.Артерии на долния крайник- преглед.

88.Горна куха вена- преглед.

89.Вени на главата и шията.

90.Долна куха вена- преглед.

91.Повърхностни и дълбоки вени на крайниците.

92.Система на v. portae hepatis.

93.Лимфна система. Общ преглед. Строеж на стената на лимфните

съдове. Главни лимфни съдове.

94.Лимфен възел.Тимус.

95.Слезка. Червен костен мозък.

96.Лимфни съдове и лимфни възли на главата и шията.

97.Лимфни съдове и лимфни възли на гръдната кухина,коремната

кухина и таза. Преглед.


VI.НЕРВА СИСТЕМА И СЕТИВНИ ОРГАНИ


При описание на частите на централната нервна система се изискват познания за макроскопското и хистологичното устройство. При периферните нерви е необходимо да се опишат произходът на нерва /ядра и ганглии/, пътят и разклоненията му.


98.Развитие и строеж на нервната система- преглед.

99.Гръбначен мозък-форма, топография и кръвоснабдяване.

100.Сиво мозъчно вещество на гръбначния мозък.

101.Бяло вещество в гръбначния мозък. Коренчета. Собствени и

проекционни пътища.

102.Главен мозък-общ преглед и развитие.

103.Продълговат мозък.

104.Мост.

105.Малък мозък.

106.Среден мозък. Регикуларна формация.

107.Междинен мозък.

108.Трето и четвърто мозъчно стомахче.

109.Краен мозък. Бразди и гънки.

110.Строеж на кората на крайния мозък. Локализация на функциите.

111.Системи влакна в бялото вещество. Вътрешна капсула.

112.Базални ядра на крайния мозък.

113.Обонятелен мозък. Лимбична система.

114.Странично мозъчно стомахче.

115.Система на повърхностната механо- сетивност.

116.Система на сетивност за болка и температура.

117.Система на дълбоката сетивност.

118.Моторна система. Пирамидна, окуломоторна и кортиконуклеарна

система.

119.Моторна система. Екстрапирамидна система.

120.Обвивка на главния и гръбначен мозък. Твърда мозъчна обвивка.

Венозни синуси на твърдата мозъчна обвивка.

121.Меки мозъчни обвивки. Циркулация на гръбначно-мозъчната

течност.

122.Кръвоснабдяване на главния мозък- артерии и вени.

123.Гръбначно - мозъчни нерви. Образуване. Спинални ганглии.

Рефлексна верига.

124.Шиен сплит.

125.Мишничен сплит. Нерви на горния крайник- преглед.

126.Междуребрени нерви.

127.Поясен и кръстцов сплит. Нерви на долния крайник- преглед.

128.Обонятелни нерви. Зрителен нерв.

129.Нерви на външните очни мускули /III,IV и VI нерви/

130.Троичен нерв- общ преглед, ядра, ганглии и клонове.

131.Горночелюстен нерв.

132.Долночелюстен нерв.

133.Лицев нерв. Междинен нерв.

134.Слухова част на VIII нерв. Слухово- сензорна система.

135.Равновесна част на VIII нерв. Вестибуларно- сензорна система.

136.Езиково- гълтачен нерв.

137.Блуждаещ нерв.

138.Добавъчен нерв. Подезичен нерв.

139.Вегетативна нервна система. Общ преглед.

140.Симпатиков дял на вегетативната нервна система.

141.Парасимпатиков дял на вегетативната нервна система.

142.Сплитове и възли на вегетативната нервна система в областта на

главата и шията.

143.Рецептори на обща сетивност.

144.Орган на обонянието. Обонятелно - сензорна система.

145.Орган на вкуса. Вкусово- сензорна система.

146.Орган на зрението. Общ преглед.

147.Очна ябълка.

148.Ретина. Зрително- сензорна система.

149.Спомагателни органи на окото. Кръвоснабдяване на окото.

150.Външно ухо.

151.Средно ухо.

152.Вътрешно ухо- костен и ципест лабиринт.

153.Кожа. Косми, потни и мастни жлези , нокти.  1. ТОПОГРАФСКА АНАТОМИЯ


При описание на топографоанатомичните области се разглеждат последователно границите, разположението и анатомичните обекти в тях, техните взаимоотношения и проекции върху скелета.


154.Regio frontoparietooccipitalis.

155.Regiones temporalis, mastoidea.

156.Basis cranii.

157.Regio orbitalis.

158.Regio nasalis.Sinus paranasales.

159.Regio oralis.

160.Regio facialis lateralis.

161.Regiones zigomatica, infraorbitalis, mentalis, buccalis.

162.Regio parotideo-masseterica.

163.Regio infratemporalis.

164.Trigonum submandibulare.

165.Trigonum caroticum.

166.Regio sternocleidomastoidea.

167.Regio colli lateralis.

168.Regio infraclavicularis. Regio mammalis.

169.Regio axilaris.

170.Гръдна стена и медиастинум. Преглед.

171.Топографоанатомични области на корема. Предна коремна стена.

172.Горен и долен етаж на коремната кухина. Преглед.

173.Малък таз у мъжа и жената. Преглед.

174.Canalis vertebralis.

175.Ретроперитонеално пространство.

Свързани:

Конспект по анатомия и хистология за студенти iconКонспект по анатомия и хистология за фармацевти

Конспект по анатомия и хистология за студенти iconСъобщени е катедрата по Анатомия, хистология и ембриология уведомява студентите от I –ви курс медицина
Катедрата по Анатомия, хистология и ембриология уведомява студентите от I–ви курс медицина, че поправителният изпит по Цитология,...
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconПо Анатомия, хистология и ембриология
Сърдечно- съдова система. Сърце – ембрионално развитие, топографска, макроскопска, и микроскопска анатомия
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconПрограма по анатомия и хистология за студенти по фармация
Кръвоносни съдове – устройство на съдовата стена. Артерии, вени, капиляри – особености в строежа на стената им. Малък и голям кръг...
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconКонспект по анатомия и хистология за медици II курс
Той се състои от две части: практическа и теоритическа. Практическият изпит се провежда върху препарати, разработвани и изучавани...
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconКонспект по анатомия и хистология за втора магистратура по медицина
Той се състои от две части: практическа и теоритическа. Практическият изпит се провежда върху препарати, разработвани и изучавани...
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconКонспект по цитология, обща хистология и ембриология за студенти медици и
Напречно набраздена/ скелетна / мускулна тъкан. Молекулярен механизъм на мускулното съкращение. Видове мускулни влакна
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconКонспект за изпит по акушерство и гинекология за студенти медици V курс
I. физиология на бременността и раждането анатомия на женските полови органи
Конспект по анатомия и хистология за студенти iconАнатомия,хистология и ембриология на човека

Конспект по анатомия и хистология за студенти iconПо Анатомия, хистология и ембриология
Сърдечно-съдова система – макроскопско и микроскопско устройство на съдовете – 2 часа
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом