Закон за горите и Правилника за неговото прилагане
ИмеЗакон за горите и Правилника за неговото прилагане
страница1/10
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер1.06 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/122_ord_off_3.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПРОЕКТ


министерство на земеделието и ПРОДОВОЛСТВИЕТО


НАРЕДБА №--------от -------- г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година


Глава първа


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и реда за финансово подпомагане на проекти по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за азвитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските Райони .


Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целите по мярката:

 1. подобряване на сечите за семенно възобновяване на горите, както и продължаване на осветленията за създаване на високостъблени гори;

 2. подобряване на качеството и количеството на дървесината чрез провеждане на подходящи лесовъдски дейности(отгледни сечи и кастрене);

 3. подпомагане модернизацията на специализираното оборудване за лесовъдски дейности както и производството и добива на не-дървесни продукти от горите.


ГЛАВА ВТОРА


УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ


Раздел І

Обхват на дейностите

Чл. 3. (1) Финансова помощ сe предоставя за подпомагане на следните дейности:

 1. осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения на възраст до 15 години;

 2. отгледни сечи в гори до 40 годишна възраст;

 3. кастрене на минимум 80 стъбла на хектар в иглолистни гори до 40 годишна възраст;

 4. закупуване на специализирана горска техника и оборудване:

а) оборудване за сеч - харвестъри, процесори и моторни триони;

б) машини за извоз и товарене на дървесина - сортиментовози, трактори, кранове и

товарачи, въжени линии и лебедки.

(2) Дейностите по ал.1 са допустими за подпомагане само в недържавни гори.

(3) Дейностите по ал.1, т.1 и 2 трябва да бъдат проведени, съгласно предвижданията, посочени в действащ лесоустройствен проект, план или програма за съответната гора.

(4) Дейността по ал.1, т.3 може да се провежда, в случай че кандидатът писмено е декларирал, че ще извърши кастрене на не по-малко от 80 дървета на хектар.


Чл. 4. При изпълнение на дейностите по чл. 3, ал.1 кандидатите се ръководят от изискванията на:

 1. Закон за горите и Правилника за неговото прилагане;

 2. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

 3. Наредба № 6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България

 4. Наредба № 15. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника;

 5. Наредба № 31. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд

 6. Наредба № 33 за видовете сечи и методите за тяхното провеждане.Раздел ІІ

Финансови условия

Чл. 5. Финансовата помощ се предоставя в рамките на наличния бюджет по Програмата за развитие на селските райони.


Чл. 6. (1) Финансовата помощ, отпускана по реда на тази наредба е 50 на сто от одобрените разходи по проекта.

(2) В случаи на представени проекти от необлагодетелствани райони (съгласно Наредба № …./….. за определяне на критериите за необлагодетелствани райони и териториалният им обхват) или райони, включени в Натура 2000, финансовата помощ по реда на тази наредба е 60 на сто от одобрените разходи по проекта.

(3) Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на помощта определена в алинеи 1 и 2 се осигурява от кандидата.

(4) Участието на кандидата може да бъде само в парична форма;


Чл. 7. (1) Финансова помощ не се предоставя по реда на тази наредба при условие, че за същата инвестиция кандидатът е подпомаган по други програми.

(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на разходите по чл.17, ал. 1, т. 2.


Чл. 8. (1) Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 1 000 евро.

(2) Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта е левовата равностойност на 600 000 евро.

(3) Финансовата помощ за един ползвател, предоставена по реда на тази наредба, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за периода на действие на Програмата.

(4) Ползвателят на помощта може да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по нов проект след приключване на плащането по предишен проект, одобрен при условията и по реда на тази наредба.


Чл. 9. (1) Максимално допустимия размер на одобрените инвестиционните разходи по реда на тази наредба е както следва:

 1. Осветления и прочистки в семенно възобновени издънкови насаждения - до 200 евро/хa;

 2. Отгледни сечи в високостъблени насаждения и култури до 40 годишна възраст - до 350 евро/хa;

 3. Кастрене на иглолистни насаждения и култури - до 150 евро/хa;

 4. Закупуване на специализирана горска техника и оборудване до размера по чл. 8 ал. 2.

(2) Максимално допустимия размер на одобрените инвестиционните разходи по ал.1 може да бъде актуализиран според конюнктурата на пазара от Управляващия орган.


Чл. 10. (1) Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно.

(2) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват при условие, че са предвидени в проекта и са одобрени от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.

Чл. 11. (1) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ,

(2)Авансово плащане се допуска при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 2 000 евро.

(3) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.

.(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция в размер на 110% от стойността на авансовото плащане.

(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал.4 трябва да покрива срока на договора по чл. 27, ал. 3, между бенефициента и ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, удължен със шест месеца.

(6) Банковата гаранция по ал.4 се освобождава, когато ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.


Чл. 12. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.

(2) Междинното плащане е допустимо за одобрена обособена част от инвестицията, при условие, че неговия размер надвишава левовата равностойност на 5 000 евро.

(3) Междинно плащане може да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по договора.


Раздел ІІІ

Изисквания към кандидатите


Чл. 13. (1) За подпомагане по реда и при условията на тази наредба могат да кандидатстват:

 1. физически и юридически лица, и еднолични търговци - собственици на гори и/или земи от горския фонд с площ не по-малка от 0.5 ха;

 2. общини притежаващи над 10 ха гори и земи от горския фонд.

(2) Юридическите лица и еднолични търговци по ал. 1, т. 1 се подпомагат при условие, че са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

(3) Дейностите по чл.3, ал. 1 са допустими за подпомагане, в случай че кандидатът притежава одобрен или влязъл в сила лесоустройствен проект, план или програма за съответната гора, с която се кандидатства, валиден за поне 5 (пет) години напред, считано от началото на годината на кандидатстване.

(4) Дейности по чл. 3, ал.1, т. 1 и 2 трябва да бъдат проведени, съгласно предвижданията, посочени в лесоустройствения проект, план или програма по ал.3.

(5) За кандидатстване по дейността по чл. 3, ал. 1, т. 4, кандидатът представя бизнес план по образец (Приложение №3), обосноваващ икономическата ефективност на разхода.

(6) Допустимите кандидати са пряко отговорни за подготовката и изпълнението на всяка дейност.

(7) Ползватели, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 1, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), приета с Постановление № 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2005 г. и бр. 53 от 2006 провеждат съответните процедури при избор на изпълнител по проекта;


Чл. 14. Лицата по чл. 13, ал. 1, се подпомагат, при условие че:

 1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";

 2. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност ;

 3. не са в производство по ликвидация;

 4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.Раздел ІV

Изисквания към проектите

Чл. 15. (1) Подпомагат се дейности по проекти, които се осъществяват на територията на Република България.

(2) Проектите трябва се изпълняват на имоти, собственост на кандидата.


Чл. 16. (1) Не се предоставя финансова помощ, за проекти оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

(2) Не се предоставя финансова помощ за проекти в местата, определени по Натура 2000, които не отговарят на изискванията на закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в заповедите за определянето им и плановете за тяхното управление.


Раздел V

Допустими разходи

Чл. 17. (1) По условията и по реда на тази наредба допустими за съфинансиране ще бъдат разходи, които са:

 1. Действително доставени и платени през периода на извършване на дейността за стоки/услуги.

 2. Предварителни разходи за подготовка на проекта, включително разходите за изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за гори и земи от горския фонд, притежание на частни собственици и общини, технологичен проект за кастрене, подготовка на инвестиционния проект като: подготвителни проучвания, бизнес план, такси за архитекти, инженери и др.,свързани с изпълнението на проекта с изключение на разходи за адвокатски услуги, които не надвишават 10 % от стойността на одобрените инвестиционни разходи за проект, от които до 1 % са за изготвяне на бизнес план;

 3. Разходите по ал.1, т. 2 са допустими, в случай че са извършени след 01.01.2007 г.

(2) Вписаните в отчетите на кандидата разходи трябва да могат да бъдат установени и потвърдени с оригинали на поддържащите документи.

(3) За разходи надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на най-малко три оферти, а за разходи на стойност по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро - поне една оферта, с цел определяне на разумността и основателността на предложените разходи, в случай че кандидата не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки;


Чл. 18. (1) Следните разходи са недопустими за съфинансиране:

 1. закупуване на оборудване втора употреба;

 2. закупуване на земя и сгради;

 3. данъци, мита, вносни такси, с изключение на невъзвръщаемия ДДС;

 4. лизинг;

 5. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка;

 6. банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви;

 7. принос в натура;

 8. такива по чл. 17, ал. 1, т. 2, извършени по-рано от една година преди подаването на заявлението за подпомагане.

 9. надвишаващи левовата равностойност на 15 000 евро, за които не е представена основателна и разумна обосновка за избора на разходите.

(2) Не се подпомагат разходи за инвестиции, които представляват „обикновена замяна”


ГЛАВА ТРЕТА


РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


Раздел I

Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване

Чл. 19. Документите за кандидатстване за одобрение за подпомагане по чл. 21 ал. 1 и документите за плащане на финансовата помощ по чл. 29, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. Да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2. Да се подават лично от кандидата или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

3. Да се представят на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на ГПК, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.


Чл. 20. (1) Заявления за подпомагане могат да се подават през цялата година, като започването и приключването на приема се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”.

(2) При взимане на решение за започване приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко един месец преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".

(3) При взимане на решение за спиране на приема на заявления за подпомагане, съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и продоволствието и ДФЗ-РА и на общодостъпно място в областните разплащателни агенции и областните дирекции "Земеделие и гори".


Раздел II

Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане

Чл. 21. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в Областната Разплащателна агенция (ОРА) на ДФЗ по място на извършване на инвестицията заявление за подпомагане по образец и прилагат документите съгласно Приложение № 1.

(2) ОРА на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата;.

(3) В случай на липса или нередовност на документите по ал.1, ОРА връща документите на кандидата, заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите;

(4) В случаите по ал. 3, заявлението за подпомагане може да бъде прието в ОРА, при условие, че кандидатът подпише декларация, че е запознат с липсите и нередностите на представеното заявление, отбелязал е мотивите и забележките си по направените констатации и въпреки тях желае то да бъде прието.

(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер.


Чл. 22. (1) В срок до три месеца от подаване на заявлението РА:

1. извършва административна проверка на представените документи, на заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;

2. одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане.

(2) Решението по ал. 1, т. 2 се взима въз основа на съответствието на заявлението за подпомагане със целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

(3) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция уведомява писмено кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи, извън посочените в Приложение № 1, но свързани с извършването на подпомаганата дейност.

(4) Срокът по ал.1 може да бъде удължен със срока за получаване на отговор, в случай че по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е изпратено писмо за отстраняване на нередности.


Чл. 23. (1) Проектите с положителен резултат от извършените проверки се разглеждат от експертна Комисия за осигуряване на прозрачност, която се назначава от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – Разплащателната агенция. Комисията изразява експертно писмено становище пред изпълнителния директор на РА.

(2) Изпълнителният директор на ДФЗ-РА се произнася с решение за одобрение или отказ за финансиране на проекта.


Чл. 24. (1) Заявлението за подпомагане може да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:

 1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по чл. 22, ал. 1, т. 1,,

 2. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 22, ал. 3,

 3. недостатъчен бюджет по мярката,

 4. одобрените разходи по проекта са на стойност под определения минимален размер съгласно чл.8, ал.1.

(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за същата инвестиция по реда на тази наредба.

Чл. 25. (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане ще бъдат одобрявани по реда на постъпването им в ОРА, с отчитани времето на подаване – дата, час, минута и секунда.


Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” се произнася с решение за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.

(2) В срок от 15 (петнадесет) работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта, кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.

(3) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително основанията за изискуемост на финансовата помощ.

(4) След изтичане на срока по ал. 2, кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 27. В случаите на отказ за финансиране, Разплащателната агенция писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconЗакон за горите и Правилника за неговото прилагане
Наредба № от г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconКласификация на горите в р. България (съгласно Закона за горите и Закона за защитените територии)
Съгласно Закона за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) и Правилника за прилагане на Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998г.), горите и...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconРешение №698
На основание: чл. 21, ал. 1, т. 8, 41, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconЗапове д
Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 53, ал. 2, т. 3 от Закона за горите, чл. 80,...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconЗапове д
На основание чл. 87 “п”, ал. 1 т. 1 и ал. 2 т. 2 във връзка с чл. 87 “р”, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, във...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconПостановление №253 от 7 ноември 2003 г за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление №80 на Министерския
Постановление №253 от 7 ноември 2003 г за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите, приет с Постановление...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconНаредба за управление на общинските пътища в община пирдоп
Кмета на общината, произтичащи от разпоредбите на Закона за пътищата и Правилника за неговото прилагане

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconДържавна агенция по горите гр. София регионална дирекция по горите гр. Бургас
В изпълнение на чл. 70 ал. 6 от Закона за лова и опазване на дивеча и чл. 109 ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за лова...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconПрепис – извлечени е по Протокол №9/20. 11. 2009 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни...

Закон за горите и Правилника за неговото прилагане iconЗа управление на общинските пътища глава първа
Несебър, както и правата и задълженията на общинските органи и правомощия на Кмета на общината, произтичащи от разпоредбите на Закона...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом