Конспект въведение в молекулярна биология
ИмеКонспект въведение в молекулярна биология
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер20.28 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://bio2server.bioinfo.uni-plovdiv.bg/minkov/pdf/Konspekt Vyvedenie w MB 2011.doc
К О Н С П Е К Т


ВЪВЕДЕНИЕ В МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ


 1. Основни понятия за генетична информация. Организация на генетичната информация.

 2. Поява и еволюция на генома – условия на Земята за поява на живота (генома). Абиотичен синтез на градивни блокове на живото. Моделиране.

 3. Уникалност закономерност на поява на генетичните молекули. Защо РНК е първата „жива” молекула?

 4. Поява на първите репликативни системи. Молекулни фосили. Ензимни функции на РНК молекулата.

 5. ДНК – основна генетична молекула. Първична и вторична структура на ДНК – нуклеотиди и двойна спирала.

 6. Водородни връзки между базите, захарофосфатен скелет, особености и параметри на двойната спирала. Форми ДНК

 7. Биосинтеза на белтък. Необратимост на генетичната информация при транслацията. тРНК и аминоацилсинтетази - брой отношения. Активиране на аминокиселините и свързване с тРНК

 8. Биосинтеза на белтък. Инициация - инициаторни тРНК, инициаторни белтъчни фактори.

 9. Биосинтеза на белтък. Елонгация - навлизане на тРНК, образуване на пептидна връзка. Пептидилтрансфераза

 10. Биосинтез на белтък. Tранслокация. Белтъчни фактори. Алтернативно участие на EF-T и EF-G при елонгацията - причини и следствия.

 11. Биоснтеза на белтък. Терминация на белтъчната синтеза. Терминиращи фактори.

 12. Транскрипция на генетичната организация. Избирателност на транскрипцията. РНК полимераза при бактериите.

 13. Инициация на транскрипцията. Структура и функция на промотора - консервативни секвенции, мутации, контактни точки.

 14. Терминация на транскрипцията. Терминатори.

 15. Репликация на ДНК. Полуконсервативен механизъм. Репликони. Репликативна вилка.

 16. Механизми на репликация – фрагменти на Окзазаки. Активности на ДНК полимеразата.

 17. Механизми на репликация на бактериални пръстеновидни ДНК геноми – Тита (ϴ) модел на репликация.

 18. Механизми на репликация на бактериални пръстеновидни ДНК геноми – механизъм на търкалящия се пръстен.

 19. Механизми на репликация на пръстеновидни ДНК геноми – D-бримка при митохондриални и пластидна репликация.

 20. Геноми ма организмите. Организация на ДНК. Суперспирализация. Бактериални геноми. Организация на гените при прокариоти и еукариоти. Мозаечни гени при еукариоти.

 21. Вирусни геноми. Основна организация на вирусите – нуклеокапсид. Мембранни вируси. Класификация на вирусите според генома им и как синтезират иРНК.

 22. Еукариотна ДНК и генно инженерство. Рекомбинантни ДНК. Трансформация на организми.

 23. Регулация на белтъчната синтеза. Оперон. Негативна регулация - индукция и репресия при катаболитни и анаболитни оперони. Позитивна индукция и репресия.

 24. Механизъм на действие на репресора. Свързване на репресора с оператора - контактни точки, мутации.


Литература:


http://bioinfo.uni-plovdiv.bg/~vebaev/pdf/ - Файлове – 1. Orgin of Life RNA world; 2. RNA viruses; 3. Chapter 7

http://bioinfo.uni-plovdiv.bg/~vebaev/pdf/MOLECULAR%20BIOLOGY-%20IVAN%20MINKOV.pdf – Учебник “Молекулярна биология” – И. Минков, 1992.


Януари 2011 Проф. д.б.н. Иван Минков

Свързани:

Конспект въведение в молекулярна биология iconКатедра Физиология на растенията и Молекулярна биология
Въведение в биология на комплексните системи. Принципи на изграждане на биологичните вериги
Конспект въведение в молекулярна биология iconВъведение в молекулярната биология и изчислителната молекулярна биология
Интернет. Дава се информация за основните алгоритми, използвани в молекулярната биология, както и тяхното прилагане във филогенетични...
Конспект въведение в молекулярна биология iconСпециалност Молекулярна биология
Даскалова Е., Минков И. Учебник „Молекулярна еволюция“ (2007) Университет-ско издателство „Паисий Хилендарски“
Конспект въведение в молекулярна биология iconКонспект молекулярна биология
Първична структура на ДНК азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна...
Конспект въведение в молекулярна биология iconКонспект молекулярна биология
Първична структура на ДНК азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна...
Конспект въведение в молекулярна биология iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект въведение в молекулярна биология iconСнс по Молекулярна биология, Биофизика и Биохимия

Конспект въведение в молекулярна биология iconЕвропейски формат на автобиография
Научно-изследователска работа в областта на молекулярна и клетъчна биология и имунология на размножаването
Конспект въведение в молекулярна биология iconНаименование на специалността
Изисквано базово образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен...
Конспект въведение в молекулярна биология iconБиография кратка
Доц. Ръководител лаборатория по медико-биологични Изследвания, Институт по Молекулярна Биология, бан, София, България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом