Конспект молекулярна биология
ИмеКонспект молекулярна биология
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер29.13 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://bio2server.bioinfo.uni-plovdiv.bg/minkov/pdf/Изпит по молекулярна биология/Konspekt_MB 20
К О Н С П Е К Т МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ


 1. Първична структура на ДНК - азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна връзка. Специфичност на ДНК.

 2. Вторична структура на ДНК - водородни връзки между базите, захарофосфатен скелет, особености и параметри на двойната спирала. Форми ДНК.

 3. Z-ДНК - основни характеристики и параметри. Биологична роля.

 4. Денатурация и ренатурация на ДНК. Хибридизация. Първична и вторична структура на РНК.

 5. Промени на структурата на ДНК при свързване с белтъци - топоизомерази и рестриктази. Механизъм на свързване.

 6. Мутации - класификация. Точкови замени - транзиции, трансверсии. Точкови инсерции и делеции - мутации с изместване на рамката (frameshift мутации). Честота на мутациите, горещи точки.

 7. Цис-транс комплементационен тест. Вътрегенен кросинговър.

 8. Генетични и рестрикционни карти - различия. Реконструкция на рестрикционните карти - метод с една и две рестриктази.

 9. Секвениране на ДНК. Метод на Сенджър. Метод на Максм и Джилбърт.

 10. Биоснтеза на белтък. Необратимост на генетичната информация при транслацията. тРНК и аминоацилсинтетази и тРНК – брой, отношения. Активиране на аминокиселините и свързване с тРНК.

 11. Биоснтеза на белтък. Инициация - инициаторни тРНК, инициаторни белтъчни фактори. Еукариотна инициация.

 12. Биосинтеза на белтък. Елонгация - навлизане на тРНК, образуване на пептидна връзка. Пептидилтрансфераза.

 13. Биосинтез на белтък. Tранслокация. Белтъчни фактори. Алтернативно участие на EF-T и EF-G при елонгацията - причини и следствия.

 14. Биосинтеза на белтък. Терминация на белтъчната синтеза. Антитерминация, преждевременна терми­нация. Полярност на мутациите. Пост-транслационни промени на белтъците.

 15. Прокариотни иРНК Особености. Начини за транслация. Интерцистронни участъци.

 16. Еукариотни иРНК. Особености. Химични модификации на 3' и 5'-краищата на еукариотните иРНК. Използване на poly-A в генното инженерство.

 17. Структура и функция на тРНК - първична структура (модифицирани бази), вторична структура – детелинов лист. Рамене – функция.

 18. Третична структура на тРНК. Разпознаване между тРНК и АА-синтетази. Разпознаване между АК и комплекса АА-синтетаза-тРНК.

 19. Биосинтеза на РНК. РНК полимераза - субединична структура, цикъл на сигма-частицата, активни центрове.

 20. Биосинтеза на РНК. Структура и функция на промотора - консервативни секвенции, мутации, контактни точки. Позитивни регулаторни участъци за свързване с САР.

 21. Еукариотни и фагови РНК полимерази. Еукариотни промотори - особености. Енхансери.

 22. Регулация на генната експресия. Оперон. Негативна регулация - индукция и репресия при катаболитни и анаболитни оперони. Позитивна индукция и репресия.

 23. Механизъм на действие на репресора. Свързване на репресора с оператора - контактни точки, мутации. Механизъм на позитивната регулация. Катаболитна репресия.

 24. Регулация на генната експресия. Регулация на експресията на хистидиновия оперон (HUT-оперон) за катаболизъм на хистидин. Ензим с регулаторна функция.

 25. Регулация на генната експресия. Регулация на експресията на арабинозния оперон - регулаторен белтък с двойно действие.

 26. Регулация на генната експресия. Атенюаторен контрол на експресията на триптофановия оперон. Контрол на хистидиновия оперон.

 27. Регулация на белтъчната синтеза. Строг контрол. Гени регулирани от гуанозинтетрафосфат. Алармони.

 28. Репликация на ДНК. Репликон. Тита-модел - механизъм за репликация на пръстеновидна ДНК.

 29. Репликация на ДНК. Механизъм на търкалящия се пръстен за репликация на пръстеновидна двойноверижна ДНК.

 30. Репликация на ДНК. Механизъм на D-бримката за репликация на пръстеновидна двойноверижна ДНК.

 31. Инициация на репликацията на ДНК във фрагментите на Оказаки - участие на РНК полимераза. Праймер.

 32. Еукариотен геном. С-стойностен парадокс. Реасоциационна кинетика. Компоненти в генома.

 33. Организация на прекъснатите гени. Разнообразие на прекъснатите гени. Интрони в гените за тРНК и рРНК.

 34. Процесинг на РНК. Ензими на процесинга. Сплайсинг на стабилни вериги РНК. Процесинг и сплайсинг на тРНК и рРНК.

 35. Самосплайсинг на гена за рРНК в Tetrahymena. Алтернативни екзони и интрони (амилазен ген) и интрон, синтезиращ белтък (ген за цитохром).

Литература Януари, 2012

1. И. Минков. Молекулярна биология. Изд. СУ „Кл. Охриски”., София, 1992

2. Lewin’s Genes X. Krebs, J.E. Jons and Bartlet, 2011.

Свързани:

Конспект молекулярна биология iconСпециалност Молекулярна биология
Даскалова Е., Минков И. Учебник „Молекулярна еволюция“ (2007) Университет-ско издателство „Паисий Хилендарски“
Конспект молекулярна биология iconКатедра Физиология на растенията и Молекулярна биология
Въведение в биология на комплексните системи. Принципи на изграждане на биологичните вериги
Конспект молекулярна биология iconКонспект въведение в молекулярна биология
...
Конспект молекулярна биология iconКонспект молекулярна биология
Първична структура на ДНК азотни бази, нуклеозид и нуклеотид, връзки в нуклеотида. Син- и анти-конформация на нуклеотида. Фосфодиестерна...
Конспект молекулярна биология iconВъведение в молекулярната биология и изчислителната молекулярна биология
Интернет. Дава се информация за основните алгоритми, използвани в молекулярната биология, както и тяхното прилагане във филогенетични...
Конспект молекулярна биология iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект молекулярна биология iconСнс по Молекулярна биология, Биофизика и Биохимия

Конспект молекулярна биология iconЕвропейски формат на автобиография
Научно-изследователска работа в областта на молекулярна и клетъчна биология и имунология на размножаването
Конспект молекулярна биология iconНаименование на специалността
Изисквано базово образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по „фармация” или образователно-квалификационна степен...
Конспект молекулярна биология iconБиография кратка
Доц. Ръководител лаборатория по медико-биологични Изследвания, Институт по Молекулярна Биология, бан, София, България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом