Общинскисъвет казанлъ к
ИмеОбщинскисъвет казанлъ к
Дата на преобразуване19.11.2012
Размер40.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obs.kazanlak.bg/new/d_images/src/File/docs3/280.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А З А Н Л Ъ К

Препис!


Р Е Ш Е Н И Е

280

взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,

проведено на 24.09.2009 г., Протокол № 18


Относно: ОС-633/15.06.2009 г. - Доклад от кмета на общината за промяна на чл. 24, ал. 8; чл. 38 и чл. 44, ал. 1, т.т. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 38, 68, 71, 72, 84, 85 и 86  от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък (такса за заведенията за социални услуги; услуги и цени за тях, извършвани от Дирекция 'Социални дейности, земеделие, екология и спорт'), второ четене.


Мотиви: Съветът, като отчита, че минималното завишаване само на някои от местните такси и цени на услуги, които са твърде ниски към момента и от дълго време не са били актуализирани, както и изразеното от мнозинството общински съветници категорично становище, че във време на глобална икономическа криза не следва да се увеличава размера им, приема предложението на общинската администрация.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И:


1. Изменя чл. 24, ал. 8 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, който добива следния текст:

„Местните такси в заведенията за социални услуги се начисляват и събират от длъжностните лица в заведенията и се внасят от 10-то до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат в общинския бюджет.”

2. Отменя чл. 38 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.

2.1. Отменя т. 5, т. 10 и т. 86 на чл. 44, ал. 1.

3. Изменя т. 6, т. 7, т. 8, т. 9, т. 38, т. 60 т. 71, т. 72, т. 83, т. 84, т. 85 и т. 86 на чл. 44, ал. 1, от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, който добива следния текст:6.

Издаване на преписи, ксерокопия от архива по селско стопанство


3.60 лв. / бр.

7.

Регистрация на тютюнопроизводители

4,20 лв.

8.

Подготовка на документи за регистриране на земеделски производители в дворни места


4,20 лв.

9.

Издаване на удостоверение за упражняване на частна ветеринарно-медицинска практика


4,20 лв.

38.

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали


24,00 лв./бр.

60.

Разрешение за складиране на строителни материали на тротоар:

І зона

ІІ зона

ІІІ и ІV зона0,12 лв./кв.м/ден

0,10 лв./кв.м/ден

0,08 лв./кв.м/ден

71.

Такса за депониране на хумус и пръст

0,60 лв./куб.м.

72.

Такса за депониране на строителни материали

0,60 лв./куб.м.

83.

Обезщетение за причинени вреди на бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, туя, хвойна и др.:

  • до 4 м. височина

  • до 7 м. височина

  • над 7м. височина60,00 лв.

96,00 лв.

180,00 лв.

84.

Обезщетение за причинени вреди на гинко, лиственица, мура, ср.ела, ср.смърч, кедри, либоцедрус, тцуга, тис, кипарис, секвоя и др.

  • до 4 м. височина

  • до 7 м. височина

  • над 7 м. височина96,00 лв.

144,00 лв.

216,00 лв.

85.

Обезщетение за причинени вреди на айлант, акация, върба, топола, трепетлика и др.

  • до 5 м. височина

  • над 5 м. височина36,00 лв.

60,00 лв.

86.

Обезщетение за причинени вреди на бреза, ясен, каталпа, пауловния, бук, американски дъб, софора, зимен и летен дъб, клен, липа, орех, конски кестен и др.

  • до 5 м. височина

  • над 5 м. височина60,00 лв.

96,00 лв.Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.


Адресат на акта: кметът на общината;


Участвали в поименното гласуване 34 общински съветници, от които „за” – 21.


Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)


(Л. ПОПОВА) (ВАСИЛ САМАРСКИ)

Общински съвет – Казанлък

Решение № 280/24.09.2009 г.

Страница от


Свързани:

Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет казанлъ к
Относно: ос-854/05. 11. 2008 г. Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за приемане на годишния отчет и баланс за 2007г на "Балкан-К"...
Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет варна

Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет великипресла в
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3, чл. 23, ал. 3 и чл. 24, ал. 1 от змсма общинският съвет
Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет антонов о
По протокол №2 от заседание на общинския съвет състояло се на 29. 11. 2011 год
Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет санданск и
На основание чл. 25, т. 1 от змсма и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански
Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет санданск и д о
На основание чл. 25, т. 1 от змсма и чл. 56, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет – Сандански
Общинскисъвет казанлъ к iconОбщинскисъвет варна
Относно: Приемане на Декларация за подкрепа на протестите на българските учители
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом