Искане-декларация за потребителски кредит
ИмеИскане-декларация за потребителски кредит
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер47.76 Kb.
ТипДокументация
ИСКАНЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ


С настоящото подписаният/ата .......................................................................................................................................................................

ЕГН .................................................... от гр./с...................... ......................................, заявявам, че кандидатствам за получаване на потребителски кредит от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, и че желая да бъде извършена предварителна проверка на моята платежоспособност с оглед евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит между нас, като в тази връзка декларирам, че:


1. „Ти Би Ай Кредит” ЕАД ми предостави:


1. данните, които го идентифицират като администратор на лични данни, а именно: „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, Район Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54, ет. 6, рег. по ф.д. № 17799/1997 г., по описа на СГС, ЕИК 121554961, вписано в регистъра на администраторите на лични данни под № 0003721, съгласно Удостоверение от КЗЛД № 0003721 / 11.10.2004 г.;

2. целите на обработването на предоставените от мен лични данни, а именно: за извършване на предварителни проверки на моята платежоспособност и предварителна оценка на риска за „Ти Би Ай Кредит” ЕАД от евентуалното сключване на Договор за потребителски кредит с мен, за вътрешни отчетни и прогнозни цели и нужди на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, за изграждане и развитие на системата за управление на риска в „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, в т.ч и за самообучение на специализирания софтуер за оценка на риска, собственост на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, (важи и в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит), както и за директен маркетинг по смисъла на ЗЛД, включително за да ми бъдат изпращани писма с рекламно и промоционално съдържание, рекламни SMS-и и e-mail-и, включително и такива, свързани с предлагането на други финансови или комбинирани продукти, предоставяни от или с участието на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД (важи и в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит);

3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от мен лични данни, а именно: личните ми данни няма да бъдат предоставяни на трети физически и юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон, личните ми данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД и от физически и / или юридически лица със статус на „обработващи данните” по смисъла и при условията на чл. 24 ЗЛД. Личните ми данни могат да бъдат предоставяни на банки, в случаите, когато това се изисква по силата на сключен договор за особен залог на вземания между съответната банка и „Ти Би Ай Кредит” ЕАД;

4. данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, а именно: личните данни се предоставят доброволно, с оглед възникването и развитието на договорни отношения между „Ти Би Ай Кредит” ЕАД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя личните си данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с „Ти Би Ай Кредит” ЕАД;

5. информация за правото на достъп и правото на коригиране на събранните данни, а именно за правата ми по Глава пета ЗЛД, в т.ч.: за правото ми на достъп до отнасящите се до мен лични данни, за правото ми по всяко време да поискам от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД потвърждение за това, дали отнасящи се до мен данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да получа съобщение до мен в разбираема форма, съдържащо личните ми данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен, да поискам от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да заличи, коригира или блокира моите лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЛД, както и да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните ми данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия, да възразя пред „Ти Би Ай Кредит” ЕАД срещу обработването на личните ми данни при наличие на законово основание за това; да възразя срещу обработването на личните ми данни за целите на директния маркетинг; да бъда уведомен/а, преди личните ми данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имам възможност да възразя срещу такова разкриване или използване, като правото ми на достъп и другите ми права се осъществяват с писмено заявление до „Ти Би Ай Кредит” ЕАД, подписано от мен или от изрично упълномощено от мен лице чрез нотариално заверено пълномощно;

6. срока за съхраняване на личните ми данни, а именно: „Ти Би Ай Кредит” ЕАД ще съхранява, обработва и използва предоставените от мен лични данни за срок до 5 (пет) години, считано от подписването на настоящото Искане-декларация.


2. Давам изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 ЗЛД на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД в качеството му на администратор на лични данни да съхранява, обработва и използва всички предоставени от мен лични данни (включително и тези, които евентуално ще му предоставям в бъдеще) за изброените по-горе цели и срокове (включително и в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит), като го упълномощавам да проверява тяхната достоверност и актуалност посредством посещения на място в жилището и/или местоработата ми, посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани организации, кредитни бюра и регистри и др., работодатели и други източници, както и да иска от такива източници допълнителна информация за мен, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със сключването и / или изпълнението на Договора за потребителски кредит. С настоящото давам и изричното си съгласие, настоящата Декларация да бъде съхранявана в документалния архив на „Ти Би Ай Кредит” ЕАД за нуждите на евентуални бъдещи проверки по спазване на ЗЛД, независимо от това, дали между нас ще бъде сключен Договор за потребителски кредит.

3. Давам изричното си съгласие, „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да съхранява направеното от мен копие на моята лична карта за нуждите на пълната ми идентификация, с оглед избраната от мен форма на неприсъствено кандидатстване за потребителски кредит – по факс или по електронна поща.

4. Давам изричното си съгласие „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да изисква от НОИ и да получава наличните в информационна система данни за: 1. доходите ми и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЛД, като овластявам „Ти Би Ай Кредит” ЕАД да действа като мой пълномощник по смисъла на ЗЛД; 2. начислен осигурителен доход за наети (наемани) на работа лица, размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна.

5. Декларирам своето съгласие при одобрение за молбата ми за кредит да бъда включен/а в Животозастрахованата програма „Кредит протект” полица № ......... , която ще защити моя кредит при случай на смърт или трайна пълна неработоспособност. Давам своето изрично съгласие личните ми данни да бъдат обработени от „Ей Ай Джи Лайф” (България) Животозастрахователно дружество и от негови застрахователни посредници и партньори за целита на администриране на застрахователното ми покритие. (При насъгласие да се зачертае описаното съгласие).


Гр. .................................................. дата ............................. КАНДИДАТ: ...............................................

Свързани:

Искане-декларация за потребителски кредит iconИскане-декларация за потребителски кредит
С настоящото подписаният/ ата
Искане-декларация за потребителски кредит iconЗакон за потребителския кредит
Чл.  Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Искане-декларация за потребителски кредит iconИскане за потребителски кредит

Искане-декларация за потребителски кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Този закон урежда изискванията за предоставяне на потребителски кредит, изискванията към договора за потребителски кредит и към...
Искане-декларация за потребителски кредит iconОбщи разпоредби
Чл. Целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит,...
Искане-декларация за потребителски кредит iconИ за да се произнесе, съдът взе предвид следното
Е. Д. Г. спрямо нсрещната страна по делото. Изложени са съображения, че въззиваемият се е задължил да изплаща изцяло главницата и...
Искане-декларация за потребителски кредит iconОбщи условия по договор за потребителски кредит
Терра Кредит” еоод е страна. Настоящите общи условия са приети с решение на общото събрание на съдружниците на „Терра Кредит” еоод...
Искане-декларация за потребителски кредит iconОбщи условия на договора за индивидуален потребителски кредит на
Чл /1/ Банката предоставя на Кредитополучателя кредит със следната цел – заплащане до осемдесет на сто от продажната цена на стока,...
Искане-декларация за потребителски кредит iconТоп банки – потребителско кредитиране месец декември 2008 г
Алфа потребителски кредит Alpha All in One (за нови клиенти на банката) със срок до 8 г
Искане-декларация за потребителски кредит iconРешение на Общинския съвет за искане и обезпечаване на кредита по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг
Списък на документите, които задължително трябва да са приложени към искане за отпускане на кредит за подготовка на проектно предложение/я...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом