Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
ИмеИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
страница4/10
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/naredba5.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1

Вх. рег. № ........................ / .......... 200 .. год.

До


РИОСВ


град ..........................................................СПРАВКА
за изкупените, реализираните и наличните количества билки за ........................ година

Билкозаготвителен пункт/склад за билки: ..........................................................................................................................
(населено място, адрес)
организиран от ...............................................................................................................................................................
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)


Вид билка

Мярка (кг)

Налични коли-

Изкупени

Реализирани

Налични коли-чества в началото

количества

количества

чества в краяна годината

на годината

I. Билки под специален режим на опазване и ползванеII. Билки, които не са под специален режим на опазване и ползванегр. ............................................

Отговорник на пункта/склада за билки: ...........................................
дата: .......................................

(име, презиме, фамилия)


Подпис: .....................................................


Приложение № 4 към чл. 15

Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билкиДата

Вид билка

Изкупено количество

Доставчик

Реализирано

Налично

Съпровождащи(кг)количество (кг)

количество (кг)

документисвежо

сухосвежо

сухо

свежо

сухо
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом