Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
ИмеИздадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
страница2/10
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.66 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/legislation/biodiversity/naredba5.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Чл. 28. Изкупените свежи билки се подлагат на сушене в срокове, изключващи възможността в тях да настъпят промени, влошаващи:

1. външния им вид;

2. органолептичните им качества;

3. съдържанието на биологичноактивните им вещества.

Чл. 29. Сушенето на билки се извършва при естествени и изкуствени условия.

Чл. 30. За естествено сушене на билки могат да се използват и допълнителни помещения и/или площадки, при условие че са почистени, сухи, проветриви и отговарят на хигиенните изисквания, посочени в чл. 10, т. 2, 3, 7 и 8.

Чл. 31. Сушенето на сянка при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и в помещенията по чл. 30 се извършва чрез:

1. разстилане на пода или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух;

2. разстилане върху рамки с дъно от материя, пропускаща въздух;

3. разстилане върху стелажи;

4. висящо сушене.

Чл. 32. Сушенето на открито при естествени условия в билкозаготвителните пунктове по чл. 10 и площадките по чл. 30 се извършва чрез разстилане върху добре почистената повърхност на площадката или върху чисти постелки от материя, пропускаща въздух.

Чл. 33. (1) Изкуственото сушене се извършва в специално изградени сушилни за билки, съобразени с изискванията за пожарна безопасност и отговарящи на условията в раздел IV.

(2) При изкуствено сушене се допуска използването на технически изправни нагревателни уреди или сушилни, предназначени за други цели, при условие че използването им не влошава качеството на билките.

Чл. 34. При сушене на билки се спазват следните технологични изисквания:

1. билки от ароматни лечебни растения, посочени в приложение № 7, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 40°С;

2. билки от лечебни растения, съдържащи алкалоиди или сърдечнодействащи гликозиди, посочени в приложение № 8, се сушат само на сянка или в сушилня при температура до 60°С.

Чл. 35. Изсушените билки се почистват и обработват преди опаковането им, ако това е необходимо, като се извършва:

1. доизсушаване до необходимото съдържание на влага, в случай че билките преди това са били сушени на друго място или са овлажнени при транспортирането им;

2. почистване от променени по време на сушенето части от билката;

3. почистване от други части на растението;

4. почистване от части на други растения и странични органични примеси, попаднали в процеса на сушене;

5. почистване от минерални и/или механични примеси.

Чл. 36. (1) Обработените билки се оформят на партиди.

(2) Оформената партида се етикетира от отговорника на билкозаготвителния пункт и/или склад за билки с определен партиден номер, позволяващ идентификацията й.

Раздел X.

Опаковане и етикетиране на билки

Чл. 37. (1) Билките се опаковат по начин, осигуряващ запазване на качеството им.

(2) За опаковане се използват материали, които са здрави, чисти, химически неактивни и с качество, което не позволява замърсяване, повреждане или разпиляване на билките.

(3) Единичното тегло на отделните опаковки отговаря на нормативните изисквания за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести.

Чл. 38. (1) Използването на опаковки за повторна употреба се допуска, при условие че от тях са отстранени всички остатъци от предишно съдържание.

(2) Не се допуска повторна употреба на опаковки, в които са държани билки от отровни или ароматни лечебни растения.

Чл. 39. Всички опаковки и опаковъчни материали се съхраняват в билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки на отделно, чисто и сухо място, без опасност от замърсяване и повреди.

Чл. 40. (1) Всяка транспортна опаковка с билки има етикет със следните данни:

1. наименование на билката на латински;

2. тегло (маса);

3. допълнителна информация при необходимост.

(2) Опаковките с билки от отровни лечебни растения се маркират с червена линия с ширина два сантиметра и символ за отровност.

(3) При етикетиране не се използват токсични мастила, бои или лепила.

(4) Етикетите се поставят по начин, който не позволява лесното им отделяне от опаковката.

Раздел XI.

Съхранение и транспорт на билки

Чл. 41. В складовете за билки се съхраняват билки, които са придружени с документите по чл. 21.

Чл. 42. Билките се приемат в складовете по тегло и в съответствие с изискванията на раздел VII.

Чл. 43. (1) Билките се съхраняват в складовете върху скари, палети, стелажи или рафтове по начин, който изключва тяхното замърсяване, увреждане и/или смесване.

(2) Билки от ароматни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.

(3) Билки от отровни лечебни растения се съхраняват в отделно помещение или отделени от останалите чрез постоянни или временни прегради.

Чл. 44. (1) Билките се подреждат в складовете по партиди и по начин, който дава възможност отделните партиди да бъдат идентифицирани по техните номера.

(2) Всяка партида се обозначава с етикет, на който задължително се отразяват следните данни:

1. номер на партидата;

2. наименование на билката на латински език;

3. при необходимост върху етикета се отразяват и други данни.

Чл. 45. (1) В складовете за билки се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се провеждат мероприятия за тяхното унищожаване.

(2) Мероприятията по ал. 1 се извършват при недопускане на замърсяване на билките.

(3) Контролът на мероприятията по ал. 2 се осъществява от отговорника.

Чл. 46. В билкозаготвителните пунктове и/или складовете за билки се забранява съхранение на други стоки или продукти, както и извършване на дейности, които не са свързани с обработка и съхранение на билки.

Чл. 47. (1) Транспортирането на билки се извършва с превозни средства, които са чисти, сухи и при нужда покрити с водонепропусклива материя.

(2) Транспортирането на билки става по начин, който изключва възможността за тяхното замърсяване или повреждане.

Чл. 48. Транспортирането на билки съвместно с други стоки се допуска в случай, че са осигурени необходимите условия за предотвратяване на замърсяване и контакт между билките и останалите стоки.

Чл. 49. Билките се придружават от документите по чл. 21 на всеки един етап от тяхното движение.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Алергизиращи лечебни растения" са лечебни растения, предизвикващи алергични реакции, чувствителност към светлина (фоточувствителен ефект) и местно дразнещо действие.

2. "Движение на билки" е всяка операция, свързана с преместването на билки от мястото на производство, първична обработка или съхранение на друго място, независимо с каква цел.

3. "Етикет" е текст и/или обозначение, напечатан или прикрепен върху опаковката на билката.

4. "Партида" е количеството от един и същ вид билка, което е произведено при еднакви условия и е с еднакво качество.

5. "Сушене на билки" е процесът на отстраняване на излишната влага от свежите билки до съдържание 10-12%, при максимално запазване на външния вид и химичния състав.

6. "Транспортна опаковка" е опаковката, в която билката се транспортира за продажба извън билкозаготвителния пункт и/или склад за билки.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните растения.

§ 3. Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки преди влизане в сила на тази наредба, следва да приведат дейността си в съответствие с нейните изисквания не по-късно от 6 месеца от обнародването й в "Държавен вестник".

§ 4. Раздел III от тази наредба влиза в сила 12 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на регионалните инспекции по околната среда и водите и органите на държавния санитарен контрол.


Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

Вх. рег. № ................./

До
.......... 200 .. год.

РИОСВ


град ...........................................................

УВЕДОМЛЕНИЕ
за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад

От ..................................................................................................................... ЕГН .........................................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта №.............................................., изд. на ........................................................................... год.
от ..................................................................................... в град ..............................................................................
с постоянен адрес в град ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)
Представител на ..................................................................................................................................................................
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)
БУЛСТАТ: .................................................................. Дан. №: ......................................................................................
..............................................

............................

.............................................
(адрес/адрес на управ-

(населено

(пощ. код)
ление - община)

място)


..............................................

............................

.............................................
(ж.к./квартал)

(булевард/площад/улица)


..........

.........

.........

.........

..................

..................
(блок)

(вход)

(етаж)

(ап.)

(телефон)

(факс)

С настоящото Ви уведомявам,

че към ........ 200.. год. СЪМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА Е организирал/а
билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, който отговаря на всички изисквания на
нормативните актове, регламентиращи извършването на дейност по изкупуване и/или
първична обработка на билки и последващото им съхраняване и считано от ............ 200.. год.
ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА тази
дейност.
(ненужното се зачертава)
Моля да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата за
изкупени, реализирани и налични количества билки, която ще се води за обекта, както и
за това посоченото по-горе обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред,
като се вземе предвид, че:
Административният адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:
................................

................................

..................

(населено място)

(община)

(пощ. код)

................................

......................................

..................

(ж.к./квартал)

(булевард/площад/улица)..........

.........

.........

.........

..................

..................
(блок)

(вход)

(етаж)

(ап.)

(телефон)

(факс)
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:
........................................................................................................... ЕГН .......................................................
(име, презиме, фамилия)
лична карта № ................................................., изд. на ....................................................................... год.
от ..................................................................... в град ..................................................................................
с постоянен адрес в град (с.) ........................................................................................................................
Справка-декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
Обща площ на обекта:

...................... кв.м.
Застроена площ:

...................... кв.м.
Справка-декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална
обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки:
Вярното се отбелязва с "ДА" или с "НЕ"
Наличие на отделни помещения

.........

.........
Функционална обособеност на помещенията

.........

.........
Наличие на открити площадки

.........

.........
Наличие на сушилня за изкуствено сушене

.........

.........
Приложени документи:

Да

Не
1.

Удостоверение за актуална съдебна


регистрация, ако лицето е търговец

.........

.........
2.

Копие от акта за собственост, от


договора за наем или друг договор,


от който произтича правото да се


ползва обектът, който ще се използва


за билкозаготвителен пункт и/или


за склад за билки

.........

.........
3.

Копие от документа (договора), с


който билкозаготвителят е възложил


управлението и организацията на


билкозаготвителния пункт и/или склад


на лице, изпълняващо функциите на отговорник

.........

..............................................

....................................
(дата, място)

(подпис / печат)1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconСтойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция по околната среда и водите враца
Наредбата за ео/ /ДВ, бр. 57/2004г./, представената писмена документация и информация от възложителя по чл. 8 от Наредбата за ео...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С наредбата се определят условията и реда за класификация на отпадъците по видове и свойства
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите изпълнителна агенция по околна среда
Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (ip vpn) за обекти от системата на Министерство...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
Чл. С тази наредба се уреждат редът и начинът за установяване, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно – битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconМинистерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването годишен доклад
За качеството на повърхностните води, предназначени за питейно–битово водоснабдяване в обхвата на басейнова дирекция за черноморски...
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите на България със съдействието на Федерална агенция по околна среда, Австрия
Издадена от министерство на здравеопазването и министерство на околната среда и водите iconРепублика българия министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите, в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22, e открита изложба, която е част от информационната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом