Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
ИмеНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер83.2 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/09-Normativni.Aktove/Proektodokumenti/_________ __
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИTE ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /НРПОТДОДЕГО/, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №226, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 11.06.2009 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 226, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 11.06.2009Г., РЕШЕНИЕ № 119, ПРОТОКОЛ № 11 ОТ 22.04.2010Г., РЕШЕНИЕ № 148, ПРОТОКОЛ № 12 ОТ 13.05.2010Г., РЕШЕНИЕ №440, ПРОТОКОЛ № 31 ОТ 25.11.2010Г., РЕШЕНИЕ № 505, ПРОТОКОЛ № 33 ОТ 16.12.2010Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ.


ВНОСИТЕЛ : ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ.

Проект


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Пловдив чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: pno@abv.bg


МОТИВИ:


I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА НА НРПОТДОДЕГО.

НАРЕДБАТА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКА И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ е приета с решение №226 взето с протокол №11 от 11.06.2009г., като в последствие същата е била изменена и допълнена с Решение №119, взето с протокол №11 от 22.04.2010г., и Решение №148, взето с протокол №12 от 13.05.2010г., Решение №440, взето с протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, взето с протокол № 33 от 16.12.2010г. на Общински съвет – Пловдив.

След влизането в сила на Наредбата, на основание чл.17,ал.1 от ЗНА, във връзка с чл.53 от Указ №883 за прилагане на ЗНА периодично бяха проверявани резултатите от прилагането на същата, в следствие на което бяха констатираха някои пропуски, затрудняващи приложението на Наредбата, отстраняването на които ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата, както и до повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания спрямо разполаганите на територията на община Пловдив преместваеми обекти. На следващо място изхождайки от обстоятелството, че с Решение №1, взето с протокол № 1 от 19.01.2012г. на Общински съвет – Пловдив е извършена промяна в структурата на общинската администрация възниква обоснована необходимост от прецизиране на разпоредбите на Наредбата, с оглед изписване на актуалните наименования на административните структури.

II. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА:

Оптимизиране на условията и реда за поставяне, ползване и премахване на преместваемите обекти на територията на гр. Пловдив.

III. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА: За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо разходването на бюджетни средства.

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Синхронизиране действията на различните структурни звена на територията на община Пловдив имащи отношение към поставянето, ползването и премахването на преместваемите обекти на територията на гр. Пловдив.

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: Предлаганите промени в Наредбата не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.


VI. М О Т И В И :

1. Правни основания: чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, във връзка с чл.17, ал.1 и 2, чл.11, ал.3 и чл.26 от ЗНА при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 79 от АПК и чл. 56 от ЗУТ

2. Фактически основания: Необходимостта от отстраняване на допуснатите пропуски, в Наредбата, което от своя страна ще доведе до подобряване работата по прилагането на същата, както и до повишаване на контрола за съблюдаване на законовите и подзаконови изисквания спрямо разполаганите на територията на община Пловдив преместваеми обекти.


ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:


I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с решение №226 взето с протокол № 11 от 11.06.2009 на Общински съвет Пловдив, изменена с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г., Решение № 119, Протокол № 11 от 22.04.2010г., Решение № 148, протокол № 12 от 13.05.2010г., Решение №440, протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, протокол № 33 от 16.12.2010г. на Общински съвет Пловдив, както следва:


§1. Текстът на чл. 1 ал. 1 се изменя и допълва както следва: Тази наредба определя реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти /ПО/ на територията на гр. Пловдив, в съответствие с чл.56 на Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и реда и начина за издаване на разрешения за ползване.

§2. Текстът на чл. 1 ал. 3 се изменя както следва: Разпоредбите на тази наредба важат съответно и за поставянето на преместваеми обекти и съоръжения към временни открити паркинги и зони за платено и безплатно паркиране, пазари за сергийна търговия, детски и спортни площадки и други подобни открити обекти, разрешени по реда на чл. 55 от ЗУТ.

§3. Текстът на чл. 1, ал. 6 се изменя и допълва както следва: С Наредбата се определят устройствените изисквания при поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Пловдив, правомощията на административните органи на районите и Община Пловдив, относно реда за издаване и отнемане на разрешения за поставяне на заинтересованите лица, режима на ползване на обектите и заплащане на дължимата сума.

§4. Текстът на чл. 3 придобива следната редакция: Не са предмет на регламентиране чрез тази Наредба:

- Преместваеми обекти, разположени в УПИ, определени за пазари, както и търговската дейност, регламентирана с Правилника за дейността на ОП “Общински пазари”.

- Рекламно-информационни елементи /РИЕ/

- Преместваеми обекти, разположени върху имоти общинска собственост отдадени на концесия

§5. Текстът на чл.7, ал.1 добива следната редакция: Разполагането на всички видове преместваеми обекти на територията на АИР и Публичните пространства на пешеходна зона I на гр.Пловдив: Площад Централен- ул. „Княз Александър I Батемберг”-площад „Джумаята”-ул.Райко Даскалов”- до пешеходния мост, и прилежащите им пешеходни пространства се извършва на основание одобрена от Общински съвет-Пловдив схема по предложение на Кмета на Община Пловдив след положително становище на ЕСУТ при Община Пловдив.Схемата за разполагане на преместваемите обекти в по-горе посочените зони се възлага и изработва, по реда на ЗОП, от дирекция „Устройство на територията” при Община Пловдив.

§6. Текстът на чл.7, ал.4 добива следната редакция: В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на схема, след съгласуване с Национален институт за недвижимо културно наследство, при условията и по реда на чл. 125, ал. 5 от ЗУТ.

§7. Текстът на чл. 7, ал. 8 се изменя и допълва както следва: За имоти, които не са собственост на Община Пловдив и в имоти в режим на съсобственост е необходимо нотариално заверено съгласие на всички съсобственици за разполагане на преместваем обект.

§8. Текстът на чл.7, ал.10 добива следната редакция: С цел спазването на законите на Република България и опазване живота и здравето на гражданите, ползвателят на преместваем обект, при поискване от съответните съгласувателни и одобряващи органи, е длъжен да представи съответните разрешителни и съгласувателни документи издадени от компетентни органи (РЗИ, ОДБХ, РИОСВ, ОД на МВР-ПБС-Пловдив, „ПП-КАТ”-Пловдив и др.), упражняващи контрола върху дейността извършваща се „от” и „в” преместваемия обект.

§9. Текстът на чл. 8, ал. 1, точка 1 се изменя както следва: За имоти публична общинска собственост - с решение на Общински съвет - Пловдив по предложение на Кмета на Община Пловдив и/или кмета на съответния район по местонахождение на обекта, към което е приложено становище относно градоустройствената целесъобразност от главния архитект на Община Пловдив. Към предложенията се представя справка от дирекция „Общинска собственост” относно собствеността върху имотите и частите на улично-регулационната система.

§10. Текстът на чл. 8, ал.1, точка 2 се изменя както следва: За имоти частна общинска собственост – на територията на АИР „Старинен Пловдив” по плана СГЧ – Зап.№ ОА-1927/29.12.2000г.; територията на ЦГЧ, заключена между бул. „6-ти септември”, бул. „Цар Борис III Обединител”, „Иван Вазов”, „Авксентий Велешки”, бул.”Руски” (по приложена скица), наричани оттук нататък за кратност съответно „територии АИР и ЦГЧ” - с решение на ЕСУТ по предложение на гл. архитект на Община Пловдив;

§11. Текстът на чл. 8, ал.2 се изменя както следва: За имоти частна общинска собственост извън „територията на АИР и ЦГЧ” – с решение на РЕСУТ по предложение на гл. архитект на съответния район.

§12. Текстът на чл. 8, ал.8, точка 2 се изменя както следва: Разрешенията за поставяне се издават от Кметовете на съответните райони или упълномощени от тях Зам. Кметове, и от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него Зам. Кмет – за „територии АИР и ЦГЧ”

§13. Текстът на чл. 8, ал.13 се изменя както следва: Разрешението за ползване на общински терен за разполагане на стационарни преместваеми обекти се издава от Кмета на Община Пловдив за „територия АИР и ЦГЧ” или от Кмета на съответния район за срок не по-дълъг от 5 години.

§14. Текстът на чл.9, ал.1 се изменя както следва: Разрешенията за ползване на общински имот за МПО се издават от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете на съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, като заявителят подава документите посочени в чл.10 ал.2.

§15. Текстът на чл.10, ал.1 се изменя както следва: Разрешения за ползване на общински имот за разполагане на преместваеми обекти с кампаниен характер за срок до 30 дни се издават на основание на подадени заявления по реда на тяхното постъпване от Кмета на Община Пловдив или упълномощен от него зам.-кмет за територия АИР и ЦГЧ и от кметовете на съответните райони или упълномощени от тях зам.-кметове, като разрешението за ползване представлява и разрешение за поставяне.

§16. Текстът на чл.10, ал.2 добива следната редакция: Необходими документи при ползвател физическо или юридическо лице по Търговския закон /ТЗ/:

1. Заявление

2. Справка за липса на задължение към Община Пловдив.

§17. Текстът на чл.11, ал.12 се изменя както следва: Схеми за разполагане на маси за открито сервиране в имоти публична общинска собственост, представляващи зелени площи или предназначени за озеленяване, се разглеждат от ЕСУТ при Община Пловдив. Площта, заета от масите, трябва да не надхвърля 20% от общата площ зелени площи съществуваща или предназначена за озеленяване.

§18. Текстът на чл.11, ал.14 добива следната редакция: Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на хладилна витрини, маси за открито сервиране, автомати за напитки и други се издава въз основа на заявление.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Одобрена схема.

2. Справка за липса на задължения към Община Пловдив.

§19. Текстът на чл.12, ал.9 придобива следната редакция: „Размерът на месечната такса за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко МПС на лица с увреждания се определя в съответствие с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив”.

§20. Текстът на чл.12, ал.11 се изменя както следва: Разрешението за ползване на общински имот за разполагане на преместваем обект за местодомуване на леко моторно превозно средство се издава въз основа на :

1. Заявление по образец до кмета на съответния район.

2. Копие от нотариален акт или договор за наем за жилище в близост с одобрената схема за разполагане на преместваеми обекти за местодомуване.

3. Копие от служебния талон на автомобила.

4. Декларация, че не притежава друга гаражна клетка.

5. Справка за липса на задължения към Община Пловдив.

§21. Текстът на чл.13, точка 1 се изменя както следва: Схемите за разполагане на павилиони за разпространение на периодичен печат се изготвят от легитимните браншови организации и се одобряват от Главният архитект на Община Пловдив за територии АИР и ЦГЧ” и от главните архитекти за съответния район за останалата територия, след положително решение на ЕСУТ, съответно РЕСУТ.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив, приета с решение №226 взето с протокол № 11 от 11.06.2009 на Общински съвет Пловдив, изменена с Решение № 226, взето с Протокол № 11 от 11.06.2009г., Решение № 119, Протокол № 11 от 22.04.2010г., Решение № 148, протокол № 12 от 13.05.2010г., Решение №440, протокол № 31 от 25.11.2010г., Решение № 505, протокол № 33 от 16.12.2010г., № 10 от 07.04.2011г. на Общински съвет, влиза в сила от 01.06.2012 г.

§2. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на община Пловдив.


Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Пловдив е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от ……………….. година.

Свързани:

Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското icon3/ Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба, са предназначени за търговски и др обслужващи дейности, не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под тях. Преместваемите обекти могат да бъдат елементи от системата на градската среда.  /4
Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия маси, павилиони, кабини и други съгласно чл. 56 От зут 
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconОбщински съвет пловдив
Централен” – Община Пловдив по реда на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconОтче т за дейността на общински съвет трън за периода 01. 01. 2008г. – 31. 12. 2008г
Трън; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; Наредба за определяне размера на местните данъци...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconГ-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на
Устройство на територията внасям проект за изменение на Наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1)
Чл. 1 (1) с тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconНаредб а
По и елементи на градското обзавеждане в общински, държавни и частни терени, за осъществяване на търговски и други обслужващи дейности....
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconДо общински съвет русе предложени е
Относно: Одобряване на актуализирана Обща схема на преместваемите обекти на територията на гр. Русе за 2010 г във връзка с чл. 7,...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Наредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското iconОбщина бургас комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас протоко л
Комисия по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом