Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група
ИмеПрограма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер117.59 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bamee.org/documents/A-2 Program Programming and Investment Fiche_BG.doc

Ц
ФИШ

за програмата
ентър за екологично обучение, консултации и информация - СливенПрограма № Наименование

A-2 Програмиране и планиране на инвестициите


Целева група

Еколози


A

Други целеви групи

Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти

Политици, кметове и общински съветници


Общи цели

Да повиши капацитета на местно ниво за подготовка, изпълнение и мониторинг на екологични инвестиционни програми


Конкретни цели

Конкретните цели на програмата са да запознае и обучи участниците по следните теми:

 • Правните изисквания за подготовка на Общински програми за опазване на околната среда (ОПООС)

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Добрите практики и подход за изготвяне на ОПООС

 • Подготовка на инвестиционни проекти

 • Да ги запознае с възможностите за финансиране
Резултати


Участниците ще могат да:

 • Използват на теория и практика Подхода на логическата рамка (ПЛР) при подготовката на ОПООС

 • Подготвят на теория и практика инвестиционни проекти
Съдържание

Дейности

Курсове


Курс A 2.1 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – общ курс

Целите на курса са:

 • Да обучи административните структури на местно ниво как ефективно да прилагат екологичното законодателство

 • Да обучи експертите относно правните изисквания към ОПООС

 • Да обучи експертите относно съставните части и елементи на ОПООС

 • Да представи подходящите инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Да представи и дискутира най-добрия подход при подготовката на ОПООС


Съдържанието на курса е:

 • Представяне на европейското законодателство за опазване на околната среда по отношение на ОПООС

 • Представяне на българския закон за опазване на околната среда

 • Представяне на местните правни норми

 • Отговорности по прилагането на екологичното законодателство с акцент върху местното ниво

 • Представяне на изискванията към разработването на общински програми

 • Представяне на инструментите и методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Инвестиционни проекти, изисквания, подготовка и приоритизиране

 • Изпълнение и мониторинг на ОПООС, инструменти и насоки за „управление на проектния цикъл”

 • Възможности за финансиране на инвестиционни проекти

 • Участие на обществеността и обществено осъзнаване

 • Обмяна на опит между експертите за подготовката на ОПООС

 • Посещения на подходящи проекти, които се изпълняват в момента


Курс A 2.2 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – качество на атмосферния въздух

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво ефективно да прилагат екологичното законодателството по отношение на качеството на атмосферния въздух и да запознае и обучи участниците по следните теми:

 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й качество на атмосферния въздух

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС


Съдържанието на курса е:

  • Представяне на европейското законодателство за опазване на околната среда по отношение на качеството на въздуха

  • Представяне на българския закон за опазване на околната среда и местните правни норми, отнасящи се до изпълнение на директивите на ЕС по отношение на качеството на въздуха

 • Представяне на отговорностите по изпълнението на ОПООС на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми

 • Представяне на изискванията към разработването на общински програми с акцент върху частта за качеството на въздуха като неразделна част от ОПООС

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите, инструмент за ОПООС

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС, както и Подхода на логическата рамка и управлението на проектния цикъл

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти, свързани с общински програми за качеството на въздуха

 • Представяне на мониторинга на качеството на въздуха в България – съществуващи практики и проблеми

 • Представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти в сектор въздух

 • Участие на обществеността и обществено осъзнаване на въпросите, свързани с ОПООС

 • Посещения на местна метеорологична станция


Курс A 2.3 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – води

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво как ефективно да прилагат екологичното законодателство по отношение на водите и да запознае и обучи участниците по следните теми:


 • Европейска рамкова директива по водите

 • Закон за водите

 • Отговорности по прилагането на Европейската рамкова директива по водите

 • Възможности за финансиране

Съдържанието на курса е:

 • Представяне на Европейска рамкова директива по водите

 • Представяне на закона за водите

 • Представяне на отговорностите по прилагане на директивите за водите на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как наредбите се прилагат на общинско ниво

 • Представяне на изискванията при разработването на общински програми и конкретен пример

 • Представяне на методически насоки за програмиране и планиране на инвестициите, инструменти за разработване на общински програми

 • Представяне на европейските и национални възможности за инвестиционни проекти в сектор води

 • Посещения на пречиствателна станция за отпадни води, помпена станция, язовир и пречиствателна станция за повърхностни води


Курс A 2.4 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – управление на отпадъците

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво как ефективно да прилагат екологичното законодателство по отношение на отпадъците и да запознае и обучи участниците по следните теми:


 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й отпадъци

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС


Съдържанието на курса е:

 • Представяне на европейските директиви по отношение на управлението на отпадъците

 • Представяне на българското законодателство, свързано с изпълнението на директивите по отношение на управлението на отпадъците

 • Представяне на примери за местни правни норми в сектор отпадъци

 • Представяне на отговорностите по прилагане на законодателството на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как се прилагат наредбите в общините

 • Представяне на изискванията за разработване на общинските програми

 • Представяне на обща ОПООС и частта й за управление на отпадъците

 • Представяне на конкретен пример за обща общинска програма и изискванията за частта й, отнасяща се до управлението на отпадъците

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти за управление на отпадъците

 • Приоритизиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на инструментите и насоките за „управлението на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга

 • Кратко представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти в сектор отпадъци

 • Представяне на изискванията за участие на обществеността в подготовката на ОПООС

 • Посещение на депо


Курс A 2.5 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – замърсени почви

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво ефективно да прилагат екологичното законодателство в сферата на замърсените почви и да запознае и обучи участниците по следните теми:

 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й замърсени почви

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС


Съдържанието на курса е:

 • Представяне на европейските директиви по отношение замърсените почви

 • Представяне на българското законодателство, свързано с изпълнението на директивите по отношение на замърсените почви

 • Представяне на отговорностите по прилагане на законодателството на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как се прилагат наредбите в общините

 • Представяне на изискванията за разработване на общинските програми

 • Представяне на обща ОПООС и частта й за управление на отпадъците

 • Представяне на конкретен пример за обща общинска програма и изискванията за частта й, отнасяща се до управлението на отпадъците

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти за замърсени почви

 • Приоритизиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на инструментите и насоките за „управлението на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга

 • Кратко представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на изискванията за участие на обществеността в подготовката на ОПООС

 • Посещение на район, определен като „замърсени почви”


Курс A 2.6 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – защитени територии и биоразнообразие

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво ефективно да прилагат екологичното законодателство в сферата на защитените зони и биоразнообразието и да запознае и обучи участниците по следните теми:


 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й защитени територии и биоразнообразие

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС


Съдържанието на курса е:

 • Представяне на европейските директиви по отношение защитените зони и биоразнообразието

 • Представяне на българското законодателство, свързано с изпълнението на директивите по отношение на защитените зони и биоразнообразието

 • Представяне на пример за местни правни норми в сферата на биоразнообразието

 • Представяне на отговорностите по прилагане на законодателството на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как се прилагат наредбите в общините, проблеми и опит

 • Представяне на изискванията за разработване на общинските програми

 • Представяне на обща ОПООС и частта й за биоразнообразието

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти, свързани с общинската програма за биоразнообразието

 • Приоритизиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на конкретен пример за инвестиционен проект, свързан с биоразнообразието

 • Представяне на инструментите и насоките за „управление на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга

 • Представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на изискванията за участие на обществеността в подготовката на ОПООС

 • Посещение на място със статут на защитена територия


Курс A 2.7 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – шум

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво ефективно да прилагат екологичното законодателство в сферата на шума и да запознае и обучи участниците по следните теми:

 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й шум

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС

Съдържанието на курса :

 • Представяне на европейските директиви по отношение на шума

 • Представяне на българското законодателство, свързано с изпълнението на директивите по отношение на шума

 • Представяне на отговорностите по прилагане на законодателството на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как се прилагат наредбите в общините

 • Представяне на изискванията за разработване на общинските програми

 • Представяне на обща ОПООС и частта й за шума

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Представяне на други насоки и инструменти за подготовка на ОПООС с акцент върху шума

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти, свързани с общинската програма за шума

 • Приоритизиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на конкретен пример за инвестиционен проект, свързан с шума

 • Представяне на инструментите и насоките за „управление на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга

 • Кратко представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на изискванията за участие на обществеността в подготовката на ОПООС

 • Посещение на „шумно място” с практическо занятие: мониторинг на шума


Курс A 2.8 Разработване на общински програми за опазване на околната среда – зелени площи

Целите на курса са:

Да обучи административните структури на местно ниво ефективно да прилагат екологичното законодателство в сферата на зелените площи и да запознае и обучи участниците по следните теми:


 • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) в частта й зелени площи

 • Съставни части и елементи на ОПООС

 • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС

 • Най-добрият подход за изготвяне на ОПООС


Съдържанието на курса е:

 • Представяне на европейските директиви по отношение на зелените площи

 • Представяне на българското законодателство, свързано с изпълнението на директивите по отношение на зелените площи

 • Представяне на отговорностите по прилагане на законодателството на различни нива с акцент върху местното ниво

 • Прилагане на правните норми, как се прилагат наредбите в общините, проблеми и опит

 • Представяне на изискванията за разработване на общинските програми

 • Представяне на обща ОПООС и частта й за зелените площи

 • Представяне на изискванията за обща ОПООС и частта й, свързана с управлението на зелените площи

 • Представяне на методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите

 • Представяне на изискванията за подготовка на инвестиционни проекти като част от ОПООС

 • Представяне на примери за инвестиционни проекти, свързани с общинската програма за управление на зелените площи

 • Приоритизиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на конкретен пример за инвестиционен проект, свързан с местни зелени площи

 • Представяне на инструментите и насоките за „управление на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга

 • Кратко представяне на европейските и национални възможности за финансиране на инвестиционни проекти

 • Представяне на изискванията за участие на обществеността в подготовката на ОПООС

 • Посещение на местна „зелена площ” и представяне на план за управление
Подход

Курсовете в тази програма следват един след друг и участниците ще имат полза от посещението на всички тях. Освен това всички курсове могат да бъдат посетени и без участниците да имат някакъв опит. Практическите занимания и подходът на активното участие ще са част от всички курсове.


Продължителност

Цялата програма се състои от 8 курса от два-три дни.


Периодичност

Курсовете следват един след друг и се повтарят всяка година.


Ръководител на програмата

Свързани:

Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма № Наименование a-1 Европейско финансиране Целева група
Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма № Наименование a-3 Разработване и изпълнение на проекти Целева група
Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма № Наименование c-1 Общинско управление на околната среда Целева група
Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма № Наименование f-1 Европейско финансиране за частния бизнес Целева група
Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма № Наименование e-1 Еко училища Целева група
Нпо, обществеността: хора, които проявяват интерес към запознаването с възможностите за подобряване на условията на околната среда...
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconБакалавърски спецкурс за катедра Културология, су код. Наименование на учебната
Целева група: студенти културолози, бакалавърска степен (студенти от Философски факултет)
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Мляко и млечни продукти”; Група №4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 – “Плодове и зеленчуци”; Група №6 – “Безалкохолни напитки,...
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconПрограма 2: национални младежки инициативи и кампании
Моля, представете обща информация за кандидатстващата организация – цели, целева група, към която са насочени дейностите на организацията,...
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Благоевград Ползвател и Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие Главна дирекция ”Програмиране на регионалното...
Програма № Наименование a-2 Програмиране и планиране на инвестициите Целева група iconНационална покана за подаване на предложения по дейност
Покани за кандидатстване за проекти по дейност „Мобилност” (отговарящи на същата целева група – ivt и насоченост на проекта) по секторна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом