Информационните технологии и съобщенията
ИмеИнформационните технологии и съобщенията
страница1/13
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер1.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mtitc.government.bg/upload/docs/OP_OPAK_1_2_publikacii_i_dokumemntacia_OPAK_izlachvan
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ОДОБРЯВАМ:


ИВАН МАРКОВ

Главен секретар на

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията


упълномощен на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП със Заповед № РД-08-117 от 02.03.2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИНТЕРВЮТА, ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ И ИЗЛЪЧВАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ПО ПРОЕКТИ „РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ” И „ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ПРОСТРАНСТВЕНИТЕ ДАННИ И УСЛУГИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА OПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД”

2012 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

І.

І. РЕШЕНИЕ

ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ

ІІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІV. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

V. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

VI.МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ, ФИНАНСОВИ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ (ПО ЧЛ. 50 И ЧЛ. 51 ОТ ЗОП)

VII. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VIІI. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

IX. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

X. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

XI. ГАРАНЦИИ

XII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

XIII. ЦЕНОВА ОФЕРТА

XIV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


ХV. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

XVI. КРИТЕРИи И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

XVII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ХVIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ХIX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ХX. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ХХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 – Образец на ОфертаПриложения № 1а – Образец на Ценова офертаПриложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОППриложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОППриложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОППриложение № 4а – Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Информационните технологии и съобщенията iconВтора. Правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията раздел I. Общи положения
Устройствен правилник на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Информационните технологии и съобщенията iconКонференция астел `2010 Достъп без бариери Колеж по телекомуникации и пощи
Приветствие от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Първан Русинов, заместник министър на транспорта,...
Информационните технологии и съобщенията iconЗакон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване
В министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се създава специализирано звено за разследване на авиационни...
Информационните технологии и съобщенията iconРепублика България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мтитс) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга...
Информационните технологии и съобщенията iconРепублика България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (мтитс) откри процедура за предоставяне на концесия за услуга...
Информационните технологии и съобщенията iconПроект на наредба за изменение и допълнение на наредба №39 от 26. 01. 2009 г за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти
Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта,...
Информационните технологии и съобщенията iconПроект на наредба за изменение и допълнение на наредба №39 от 26. 01. 2009 г за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти
Навсякъде думите „министърът на транспорта” и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта,...
Информационните технологии и съобщенията iconОтчет за изпълнение на целите за 2010 г. Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Информационните технологии и съобщенията iconОтчет за изпълнение на целите за 2011 г. Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Информационните технологии и съобщенията iconРепублика българия народно събрание
В чл. 9, т. 5 думите „Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се заменят с „Министерството на транспорта, информационните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом