Въпросни к по дисциплината " Екологично право"
ИмеВъпросни к по дисциплината " Екологично право"
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер38.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-ruse.bg/faculties/law/sait/education.files/konspekti/Konspekti-pyrvi-semestar/2ku
В Ъ П Р О С Н И К


по дисциплината ” Екологично право”


ТЕМА 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВНАТА ПОЛИТИКА

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.1.Екологични проблеми на съвременното общество

1.2.Основни насоки на съвременната екологичната политика

1.3.Основни принципи на правната политика по опазване на околната среда


ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО

2.1.Специфика на правоотношенията в сферата на ООС

2.2.Предмет и система на ЕП

2.3.Източници на ЕП


ТЕМА 3. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ И СЪВРЕМЕННИ

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО

3.1.Възникване и обособяване на природозащитното законодателство

3.2.Възникване и обособяване на екологичното право

3.3.Съвременни тенденции в развитието на екологичното право


ТЕМА 4. СПЕЦИФИКА И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

4.1.Екологичното законодателство като специфичен отрасъл от

действащото право

4.2.Конституционноправни основи на екологичното законодателство

4.3.Екологичното законодателство и международните стандарти

4.4.Съвременни тенденции в развитието на екологичното законодателство


ТЕМА 5.УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

5.1.Общи принципи на управление на околната среда

5.2.Конституционноправни основи на управлението на околната среда

5.3.Устройствени принципи на законодателството по опазване на околната среда

5.4.Централизация и децентрализация на управлението на околната среда.


ТЕМА 6.ПРАВОМОЩИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ПО ООС

6.1.Правомощия на НС

6.2.Правомощия на МС

6.3.Правомощия на МОСВ и на другите централни органи

6.4.Правомощия на местната администрация

6.5.Ролята на NGO в управлението на околната среда


ТЕМА 7. ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

7.1. Обща характеристика на правото на информация

7.2.Конституционно-правни гаранции на правото на информация

7.3.Законодателна уредба на правото на информация

7.4.Общественото мнение за правото на информация


ТЕМА 8. МОНИТОРИНГ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

8.1.Правна уредба на мониторинга

8.2.Принципи на ОВОС

8.3.Правна уредба на ОВОС


ТЕМА 9. ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА КОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

9.1.Същност на юридическата отговорност

9.2.Видове юридическа отговорност

9.3.Специфика на юридическата отговорност в екологичното законодателство


ТЕМА 10. ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

10.1.Право на собственост и право на природоползване

10.2.Конституционноправна защита на обектите – изключителна държавна собственост

10.3.Особени правни режими върху природните ресурси


ТЕМА 11. ПРАВЕН РЕЖИМ И ОПАЗВАНЕ НА ВЪЗДУХА, ВОДИТЕ И ПОЧВИТЕ

11.1. Опазване на въздуха от замърсяване

11.2.Опазване на водите от замърсяване

11.3.Опазване на почвите от замърсяване


ТЕМА 12. ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

12.1. Правен режим на горите

  1. Правен режим на защитените територии

12.3.Опазване на биологичното разнообразие


ТЕМА 13. МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

13.1. Конституционноправно признаване на приоритета на международните договори

13.2.Директиви на ЕС

  1. Хармонизиране на законодателството


ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА:


 1. Конституция на РБългария

 2. Закон за опазване на околната среда

 3. Закон за чистотата на атмосферния въздух

 4. Закон за водите

 5. Закон за управление на отпадъците

 6. Наумова, Ст. Основни въпроси на екологичното право. С., 2007 г.

 7. Наумова, Ст. Емпирични характеристики на екологичното законодателство в контекста на европейските стандарти. - Правна мисъл, №1/2002 г.;

 8. Пенчев Г. Право на информация за състоянието на околната среда в РБългария С., 1995;

 9. Наумова Ст. Екологичното законодателство в контекста на европейските стандарти. (В:) Социология на правото. С. “Юриспрес”, 2000.


Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА:


 1. Наумова Ст., Правно-социологически проблеми на опазване на биологичните ресурси в РБългария. (В:) Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие.С., 1994;

 2. Фрийбърг, Дж. Европейско правозащитно законодателство и неговото значение за България. (В:) Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие.С., 1994;

 3. Наумова Ст., Правно-социологически проблеми на защита на гражданите в екологично застрашени райони. Екоспектър, N 2/3, 1992;

 4. Наумова Ст. Правно-социологически проблеми на екологичното законодателство. Правна мисъл, N1/1999.Съставил: проф. д-р Ст. Наумова

Свързани:

Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconВъпросни к п о облигационноправ о I общо учение за облигационното отношение
Понятие за облигационно право. Облигационното право като обективно право и като наука. Система и източници на обективното облигационно...
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconГрупа 22 курс 2 екологично право

Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconПловдивски университет „П. Хилендарски юридически факултет въпросни к по История на българската държава и право
История на българската държава и право като научна дисциплина. Връзки със сродни обществени науки. Периодизация
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconВъпросни к по дисциплината "Бизнес Информатика"
Информатиката като наука и практика. Бизнес информатика. Кратки исторически сведения за информационната техника
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconРимско частно право
Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на Римското частно право /рчп/. Периодиза- ция на римската правна история
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconВъпросник по римско частно право
Предмет на дисциплината. Методи за изучаването на римското частно право. Извори критерии за класификация. Периодизация на римската...
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconОбяснителни бележки
Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928 – 2008 г.)
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconОбяснителни бележки
Селективна библиография на българската правна литература по екологично право (1928 – 2005 г.)
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconЕкологично право
България. Закони и др пр. Закон за горите. София : държ печ., 1925; 349. 6/(094. 4)
Въпросни к по дисциплината \" Екологично право\" iconКонспект по екологично право
Международни организации и институции имащи отношение към проблемите на околната срада
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом