Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка
ИмеПримерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка
страница3/4
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер0.53 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pharmacy-bg.com/docs/farmaanaliz/Pharm_analis_Test_1.doc
1   2   3   4
Тънкослойна хроматография


60. Според движението на подвижната фаза тънкослойната

хроматография бива :

а ) възходяща

б ) низходяща

в ) хоризoнтална

г ) двумерна

д ) не са грешни отговори а ), б ), в ) и г )


61. При тънкослойната хроматография се използват следните сорбенти :


а ) силикагел

б ) алуминиев оксид

в ) целулоза

г ) полиамиди

д ) не са неправилни отговори а ), б ), в ) и г )


62. Сорбентите, използвани при тънкослойната хроматография трябва да

отговарят на следните изисквания :


а ) да реагират с подвижната фаза

б ) да взаимодействат с анализираните компоненти

в ) да имат еднаква адсорбционна способност към всички анализирани

компоненти

г ) да притежават малка абсорбционна повърхност

д ) всички отговори са неверни


63. Rf – стойността зависи от:


а ) активността на адсорбента

б ) степента на насищане на камерата с парите на разтворителите

в ) размера на частиците на адсорбента

г ) температурата

д ) не са неверни отговори а ), б ), в ) и г )


64. Използваните при тънкослойната хроматография разтворители трябва :

а ) да не реагират с анализираните компоненти

б ) да не взаимодействат с адсорбента

в ) да са чисти

г ) отговори а ), б ) в ) и са верни

д ) отговори а ), б ) и в ) са грешни


65. Тънкослойната хроматография се прилага за :

а ) идентичност

б ) тест за чистота

в ) полуколичествен анализ

г ) количествен анализ

д ) всички отговори са верни


Йонообменна хроматография


66. В зависимост от характера на йоногенните групи, които съдържат,

йонообменните сорбенти се разделят на :


а ) катионити

б ) анионити

в ) амфотерни йонити

г ) всички отговори са грешни

д ) отговори а ), б) и в ) не са грешни


67. Катионитите съдържат в своята структура ковалентно свързани

следните групи :


а ) – SO3H

б ) – CH2SO3H

в ) – COOH

г ) – OH

д ) правилни са всички отговори


68. Aниoнитите съдържат в своята структура ковалентно свързани

следните групи :


а ) – NH2

б ) = NH

в ) [  N]+ OH

г ) отговори а), б ) и в ) не са правилни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неправилни


Електрохимични методи за анализ


69. Потенциометричните методи на титруване са :

а ) компенсационен метод на титруване

б ) метод на титруване до пълно спиране

в ) метод на Beer

г ) отговори а ) и б ) са правилни

д ) отговори а ) и б ) са неверни


70. Количественият полярографски анализ се извършва по метод на :

а ) стандартната права

б ) външния стандарт

в ) добавката

г ) отговори а ), б ) и в ) не са правилни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неверни


71. Видовете полярография са :


а) анодно – катодна

б) катодно – лъчева

в) осцилографска

г) диференциална пулсираща

д) верни са всички отговори


72. При осцилографската полярография значение имат :

а ) кривата на зависимостта на потенциала като функция от времето

б ) кривата на промените на потенциала във времето като функция от

потенциала

в ) кривата на промените на потенциала във времето като функция от

времето

г ) отговори а), б ) и в ) не са правилни

д ) отговори а) б ) и в ) не са грешни


73. Кондуктометрично може да се титрува:


а ) силна киселина със силна основа

б ) слаба киселина със силна основа

в ) слаба киселина със слаба основа

г ) сол с основа

д ) няма грешен отговор


Функционален анализ


74. Включеното в Европeйска Фармакопея онечистване на лекарство

Сlofibrate е :


a ) p – chlorophenol

б ) 2.4 – dichlorophenol

в ) 1 – ( 4 – chlorophenyl) – 1 – phenylethanol

г ) p – aminophenol

д ) 2.4.6 – trichlorophenol


75. При идентифициране на алкени с тест на Bayer с калиев перманганат :


а ) при pH = 3 се образуват 1.2 – дикарбонилни продукти

б ) при pH = 6 – 7 се получават гликоли

в ) при pH = 10 продуктите са  – хидроксикетони

г ) всички отговори са неправилни

д ) отговори а ), б ) и в ) са правилни


76. Йодоформената проба е характерна за съединения, съдържащи :

а ) алкохолна или фенолна група

б ) етокси или ацетилна група

в ) метокси или метилова група

г ) карбоксилна група

д ) амидна, имидна, лактонна, лактамна или естерна група


77. Съдържанието на Еthanol във водно – етанолни смеси се определя :

а ) йодометрично

б ) чрез определяне на плътност

в ) спектрофотометрично

г ) чрез окисление с калиев бихромат в сярнокисела среда

д ) йодатометрично


78. Количеството на етилов алкохол може да се установи :

а ) по метод на Vidmark

б ) ареометрично

в ) чрез газова хроматография

г ) пикнометрично

д ) няма неправилен отговор


79. Откриването на примеси от метилов алкохол в етилов алкохол се

установява чрез :

а ) окисление на метанола до формалдехид с калиев перманга –

нат, неутрализиране на калиевия перманганат с натриев хидро –

генсулфит и последваща реакция на формалдехида с хромотро –

пова киселина, в присъствие на концентрирана сярна киселина,

при t = 60 o C

б ) реакция на Lukas

в ) проба на Balschtain

г ) реакция на Johnes

д ) метод на Vidmark


80. При провеждане тест за чистота на етилов алкохол се лимитира

наличие на :

а ) метанол

б ) редуциращи вещества

в ) тлъста масла

г ) амини и амоняк

д ) няма неверен отговор


81. Количественият анализ на Mannitol се основава на окисление с :

а ) водороден перокисид

б ) сребърен нитрат

в ) натриев нитрит

г ) натриев перйодат

д ) йод


82. При нагряване на Glycerol с натриев хидрогенфталат се получава :

a ) акролеин

б ) CH3COOH

в ) H2O и CH3COOH

г ) HCHO

д ) HCHO и CH3COOH


83. Субстанция Boric acid се анализира количествено въз основа на

взаимодействие с един от следните алкохоли :

а ) етанол

б ) метанол

в ) n – бутанол

г ) глицерол

д ) не взаимодейства с алкохоли


84. Типично за фенолите е, че :

a ) не се окисляват и редуцират

б ) лесно се редуцират

в ) не се окисляват

г ) лесно се окисляват и редуцират

д ) лесно се окисляват


85. При взаимодействие на феноли с бромна вода в излишък се образува :

а ) трибромо производно

б ) монобромо производно

в ) дибромо производно и въглероден диоксид

г ) дибромо производно и бромоводород

д ) тетрабромдиенон


86. Реакцията по Liebermann за доказване на феноли е характерна за :

а ) твърди вещества

б ) 4 – аминофеноли

в ) 4 – иминохинони

г ) 4 – незаместнени феноли

д ) феноли с повече от една фенолна група


87. Специфичен реагент за охарактеризиране на лекарства феноли,

свободни на o – и p – място е :


а ) диметиламинобензалдехид

б ) 1.8 – дихидрокси – дибензофеназин

в ) 3 – метил – бенз – тиазолин – 2 – он – хидразон

г ) 2.4 – динитробензалдехид

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) са правилни

88. Чрез реакция на купелуване с диазониева сол се идентифицират :


а ) Tetracycline

б ) Halothane

в ) Nitrazepam

г ) Nicotinamide

д ) отговори а ), б ) , в ) и г ) са грешни


89. Диазониевите соли участват в реакции на купелуване с :

  1. а ) нафтилетилендиамин, в слабо кисела среда

б )  – нафтол в алкална среда

  1. в )  – нафтиламин, в слабо кисела среда

г ) всички отговори са неверни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неправилни


90. Диазониевите соли могат да участват в реакции на купелуване с :

  1. а )  – нафтиламин, в слабо кисела среда

б ) нафтилетилендиамин, в слабо кисела среда

в ) phenol в алкална среда

г )  – нафтол в алкална среда

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) са верни


91. По Европейска Фармакопея с железен трихлорид се охарактеризират :


A. Thioridazine hydrochloride

B. Sodium salicylate

C. Resorcin

D. Thymol

а ) A, B, C и D

б ) само B и C

в ) само C и D

г ) няма правилен отговор

д ) само B, C и D


92. Крайният продукт на хидролиза и окисление на Paracetamol е :

а ) хиноноксим

б ) 4 – аминофенол

в ) хинон

г ) хинонимин

д ) 4 – хидроксифенол


93. Количественият анализ на субстанция Paracetamol по Европейска

Фармакопея се извършва :


а ) чрез модифициран остатачно йодометричен метод

б ) директно нитритомитрично

в ) чрез течна хроматография

г ) спектрометрично във видимата област, след хидролиза при нагря –

ване с концентрирана солна киселина и последваща дериватиза –

ционна реакция с калиев дихромат

д ) цериметрично, след хидролиза с разредена солна киселина


94. Съдържанието на субстанция Paracetamol по Европейска Фармакопeя

се установява :

а ) спектрофотометрично в UV – област, след хидроксамова проба

б ) директно цериметрично, след хидролиза със НСl

в ) по биологичен метод

г ) по метод на Vidmark

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) са неправилни


95. Основният примес на субстанция Paracetamol, който се определя по

Европейска Фармакопея чрез течна хроматография е :

а ) 4 – chloroacetanilide

б ) 4 – aminophenol

в ) 4 – chinonimine

г ) 4 – chlorophenol

д ) 4 – ethoxyacetanilide

96. По Европейска Фармакопея субстанция Thymol се определя :

а ) броматометрично

б ) йодометрично

в ) йодатометрично

г ) йодхлориметрично

д ) цериметрично


97. По Европейска Фармакопея количественият анализ на субстанция

Resorcinol се провежда чрез прилагане на модифициран бромато –

бромиден остатъчно – косвен метод. Посочете правилния отговор :

а ) титрант е калиев бромид

б ) титрант е калиев бромат

в ) титрант е натриев тиосулфат

г ) при този метод не се използва калиев йодид

д ) титрува се с разтвор на йод


98. Морфинът има :

а ) 3 асиметрични C – атома

б ) 9 асиметрични C – атома

в ) 7 асиметрични C – атома

г ) 5 асиметрични C – атома

д ) няма асиметрични атоми


99. Morphine hydrochloride се анализира качествено чрез :

а ) реакция на купелуване с диазониева сол

б ) реакция на Kiffer

в ) реакция с реактив на Marki

г ) реакция на Рellagri

д ) правилни са отговори а ), б ), в ) и г )


100. Идентифициранeтo на Codeine Phosphatе се осъществява с :

a ) реакция на Weisel

б ) реакция със сребърен нитрат

в ) реакция с реактив на Marki

г ) всички отговори са неверни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неверни


101. Codeine и Morphine се доказватчрез обща реакция с :

а ) железен трихлорид

б ) диметилформамид

в ) концентрирана сярна киселина и формалдехид

г ) железен дихлорид

д ) бензалдехид


102. Codeine и Morphine се охарактеризират чрез обща реакция с :

а ) ванилин

б ) p – диметиламинобензалдехид

в ) концентрирана сярна киселина и формалдехид

г ) бензалдехид

д ) железен трихлорид


103. Обща реакция за качествен анализ на Codeine и Morphine е реакция с :

а ) железен трихлорид

б ) p – диметиламинобензалдехид

в ) чрез пробата на Weisel

г ) концентрирана сярна киселина и формалдехид

д ) верни са отговори а ), б ), в ) и г )


104. Лекарства етери са :

а ) Tavegyl

б ) Diphenhydramine hydrochloride

в ) Obsidan

г ) всички отговори са неверни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са грешни


105. Лекарства етери са :

а ) Clemasrine fumarate

б ) Benadril N

в ) Visken

г ) отговори а ), б ) и в ) са грешни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неправилни


106. Хидратната форма на алдехидите се идентифицира чрез :

а ) ИЧ, Раманова и ЯМР – спектроскопия

б ) определяне на плътност

в ) УВ – спектрофотометрия

г ) взаимодействие с реактив на Feling

д ) взаимодействие с реактив на Nesler


107. Алдехиди и кетони се доказват при взаимодействие с :

а ) 2.4 – динитрофенилхидразин

б ) хидроксиламин хидрохлорид

в ) семикарбазид

г ) фенилхидразин

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) не са грешни


108. Алдехидите се охарактеризират със следните реактиви :

а ) Feling

б ) Nesler

в ) Tolens

г ) Shiff

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) не са неправилни


109. Съгласно Европейска фармакопея Formaldehyde solution се контролира

чрез газова хроматография за лимитирано съдържание на :

а ) параформалдехид

б ) хидратна форма на формалдехид

в ) метанол

г ) редуциращи примеси

д ) ацеталдехид


110. Провежданият тест за чистота на фруктозата доказва наличие на :

a ) фурфурол

б ) мравчена киселина

в ) 5 – хидроксиметилфурфурол

г ) 5 – хидроксиметилфурфурол и мравчена киселина

д ) 2 – хидроксиетилфурфурол


111. Субстанция Haloperidol се охарактеризира по Европейска Фармакопея

чрез реакция с :

а ) хидроксиламин хидрохлорид

б ) сребърен нитрат

в ) реактив на Фелинг

г ) динитрофенилхидразин

д ) семикарбазид


112. При реакция за идентичност на карбоксилни киселини при взаимо –

действие с KIO3 и KI, не отделят йод :

а ) полиаминокарбоксилните киселини

б ) диаминокарбоксилните киселини

в ) тетрааминокарбоксилните киселини

г ) моноаминокарбоксилните киселини

д ) триаминокарбоксилните киселини


113. При провеждане на тест за онечиствания в субстанция Salicylic acid се

търси :

а ) метилсалицилат

б ) ацетилсалицилова киселина

в ) аналог с – COOH група на p – място и фенол

г ) салициламид

д ) аналог с – COOH група на m – място и фенол


114. При изследване на субстанция Salicylic acid за онечиствания се търси :

а ) аналог с – COOH група на p – място и фенол

б ) ацетилсалицилова киселина

в ) аналог с – COOH група на m – място и фенол

г ) салициламид

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) са неверни


115. При доказване онечиствания в субстанция Salicylic acid се търси :

а ) аналог с – COOH група на p – място

б ) фенол

в ) аналог с – COOH група на p – място и фенол

г ) аналог с – COOH група на m – място

д ) аналог с – COOH група на m – място и фенол


116. Назовете производните, които се получават при нагряване на

субстанция Acethylsalicylic acid с Ca (OH) 2 :


a ) оцетна киселина и CaCO3

б ) ацетон и CaCO3

в ) CaCO3 и вода

г ) CaCO3 и салицилова киселина

д ) фенол и оцетна киселина


117. Количеството на субстанция Acethylsalicylic acid по Европейска

Фармакопея се определя :


а ) спектрофотометрично в UV – област, след хидроксамова проба

б ) остатъчно аргентометрично по метод на Mor

в ) по биологичен път

г ) по метод на Guarelli – Lüstgarten

д ) остатъчно ацидиметрично , след хидролиза с натриев хидроксид


118. Съдържанието на субстанция Acethylsalicylic acid по Европeйска

Фармакопея се установява :

а ) спектрофотометрично във видимата област, след хидроксамова

проба

б ) остатъчно комплексометрично, след реакция с железен трихлорид

в ) остатъчно ацидиметрично, след хидролиза с натриев хидроксид

г ) директно нитритометрично

д ) по модифициран бромато – бромиден метод


119. Основният примес на субстанция Acethylsalicylic acid съгласно

Европейска Фармакопея е :

а ) 4 – hydroxybenzoic acid

б ) acetone

в ) Salicylic acid

г ) acetic acid

д ) methylsalicylate


120. По Европейска Фармокопея чрез хидроксамова проба се охарактери –

зират следните лекарствени продукти :

a ) Diphenhydramine hydrochloride

б ) Midazolam

в ) Ranitidine hydrochloride

г ) Acethylsalicylic acid

д ) Alkeran


121. Лекарствата естери са :


a ) разтворими във вода и в органични разтворители

б ) практически неразтворими във вода и в органични разтворители

в ) разтворими в органични разтворители

г ) разтворими във вода

д ) получени при реакция на нинхидрин, ксантхидрол и фенол


122. Най – важната реакция, характеризираща стабилността на ле –

карства естери е :

а ) присъединяване на халоген

б ) деструкция на светлина

в ) хидролиза

г ) редукция

д ) окисление


123. Хидроксамовата проба е приложима за качествен анализ на :


а ) Benzocaine hydrochloride

б ) Bisalax

в ) Lydol

г ) Fluphenazine

д ) отговори а ), б ) и в ) са верни


124. По Европейска Фармокопея чрез хидроксамова проба се

идентифицират следните лекарства :

а ) Tocopherol acetate

б ) Atropin sulphate

в ) Procaine hydrochloride

г ) Pyridoxine hydrochloride

д ) правилни са отговори а ), б ) и в )


125. Hyosciamin и Scopolamin са естери на :

a ) L / D – троповата киселина

б ) L – троповата киселина

в ) D – троповата киселина

г ) тропина

д ) D – 2.4.6 – тринитротроповата киселина


126. В реакцията на Vitali – Moreni атропинът се хидролизира до :

a ) тропин и тропова киселина

б ) тропова киселина

в ) тропин

г ) естер на троповата киселина

д ) тропин и тринитротропова киселина


127. Кой алкалоид не дава реакцията на Vitali – Moreni :

a ) атропин SO4

б ) скополамин HBr

в ) хоматропин HBr

г ) тропацин

д ) атропин


128. Количественото определяне на атропиновите продукти се извършва

чрез :

a ) броматометрично титриране

б ) неутрализационно титриране

в ) неводна титрация

г ) йодометрично – на разпадните продукти

д) йодатометрично титриране


129. Лактони са следните лекарства :

а ) Erythromycinе

б ) Warfarin

в ) Nystatin

г ) Ascorbic acid

д ) отговори а ), б ), в ) и г ) не са неверни


130. Чрез хидроксамова проба се доказват следните субстанции :


а ) Narcotan

б ) Tagamet

в ) Coumadin

г ) Mannitol

д ) грешни са отговори а ), б ), в ) и г )


131. По Европейска Фармокопея чрез хидроксамова проба се охарактери –

зират следните лекарствени продукти :

а ) Antipyrin

б ) Menadion

в ) Vitamin C

г ) Menthol

д ) неправилни са отговори а ), б ), в ) и г )


132. По Европейска Фармакопея количественият анализ на субстанция

Ascorbic acid се провежда :


а ) спектрометрично в UV – област, след реакция с железен

трихлорид

б ) неводно, като хидрохлорид на база, при прибавяне на живачен

дихлорид

в ) TLC – денситометрично

г ) директно йодометрично

д ) неводно, като хидрохлорид на база, в присъствие на живачен

ацетат


133. По Европейска Фармакопея субстанция Ascorbic acid се анализира

количествено :

а ) флуориметрично

б ) остатъчно йодатометрично

в ) директно йодхлориметрично

г ) директно йодометрично

д ) директно цериметрично, при индикатор ferroin


134. Хидроксамовата проба се прилага за качествен анализ на :

а ) Chlorambucil

б ) Ergometrine maleate

в ) Imipramine hydrochloride

г ) Trental

д ) неверни са отговори а ), б ) , в ) и г )


135. Чрез хидроксамова проба се доказват следните субстанции :


а ) Riodoxol

б ) Codeine phosphate

в ) Piroxicam

г ) Dormicum

д ) отговори а ), б ) и в ) не са грешни


136. По Европейска Фармокопея чрез хидроксамова проба се охарактери –

зират следните лекарствени продукти :

а ) Chlorquinaldol

б ) Melphalan

в ) Melleril

г ) Lidocaine

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неправилни


137. Хидроксамовата проба се прилага за качествен анализ на :

а ) Tegretol

б ) Tinidazol

в ) Thioproperazin

г ) отговори а ), б ) и в ) са грешни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неверни


138. По Европейска Фармокопея чрез хидроксамова проба се доказват

следните лекарства :

а ) Ethosuximid

б ) Morfolep

в ) Gluthetimid

г ) отговори а ), б ) и в ) са грешни

д ) отговори а ), б ) и в ) не са грешни


139. При взаимодействие с ксантхидрол кондензационен продукт

образува :

а ) Phenobarbital

б ) Veronal

в ) Cyclobarbital

г ) Hexobarbital

д ) не са грешни отговори а ), б ), в ) и г )

140. Чрез хидроксамова проба се охарактеризират следните субстанции :

а ) Ergocalciferol

б ) Cholecalciferol

в ) Izoniazid

г ) Vitamin B6

д ) отговори а), б ) и в ) не са неверни


141.  – лактамният пръстен в пеницилините :

a ) се отваря под влияние на киселини, основи, хидроксиламин

б ) се отваря при разтваряне във вода

в ) е много стабилен

г ) се отваря при облъчване

д ) не се отваря под влияние на киселини


142. Пеницилини се идентифицират чрез :

a ) хидроксамова проба

б ) реакция с бензилетилендиамин

в ) реакция с йод

г ) хидроксамова проба и с бензилетилендиамин

д ) йодоформена проба


143. Хидроксамовата проба се провежда за качествен анализ на следните

лекарствени продукти :

а) Phenoxymethylpeniciliin

б) Ampicillin

в) Cephazoline

г) Ceftriaxone

д) не са неправилни отговори а ), б ), в ) и г )


144. По Европейска Фармакопея съдържаниетo на субстанция Amрicilline

се определя чрез :

a ) мас – спектрометрия

б ) UV – тест за идентичност, след цветна реакция

в ) спектрофотометрично по метод на външния стандарт, след

реакция с имидазол – живачен реактив

г ) реакция на Weisel

д ) йонообменна хроматография


145. По Европейска Фармакопея количествотo на субстанция Amoxicilline

се установява чрез :

a ) IR – спектроскопия

б ) газова хроматография

в ) UV – тест за идентичност

г ) измерване на флуоресценцията на продукта, след титруване на

субстанцията с натриев флуорид

д ) спектрофотометрично по метод на външния стандарт, след

реакция с имидазол – живачен реактив


146. Субстанция Аcenocoumarol се идентифицира съгласно Европейска

Фармакопея :

а ) чрез реакцията на окисление ” Сребърно огледало ”

б ) като първичен ароматен амин след редукция на нитро – група

в ) чрез мас – спектрометрия

г ) чрез реакция с нинхидрин

д ) чрез реакция с реактив на Marki


147. Взаимодействието на субстанция Chloramphenicol с разреден разтвор

на натриев хидроксид се регистрира в UV – областта чрез :

а ) хипсохромно отместване

б ) не се променя вида на спектралната крива

в ) хипохромно отместване

г ) батохромно отместване

д) поява на нов пик във видимата област

148. При взаимодействие с азотиста киселина вторичните ароматни амини

образуват :

а ) азобагрила

б ) хидразиди

в ) N – нитрозоамини

г ) алкохоли

д ) не взаимодействат


149. По Европейска Фармакопея установяването на количеството на

субстанция Benzocaine се осъществява :

a ) нитритометрично, чрез титруване с натриев нитрит, в среда от

солна киселина

б ) чрез HPLC

в ) нитратометрично, чрез титруване с натриев нитрат, в среда от

солна киселина

г ) по биологичен метод, чрез използване на формалдехид

д ) след прилагане на хидроксамова проба


150. Количественият анализ на чиста субстанция Benzocaine по Европейска

Фармакопея се провежда :

а ) по мeтод на Mor

б ) остатъчно нитритометрично

в ) по мeтод на Folchard

г ) директно нитритометрично

д ) неводно ацидиметрично, при прибавяне на живачен ацетат


151. Субстаниция Рrocaine hydrochloride може да се докаже чрез :

а ) сребърен нитрат, в среда от разредена азотна киселина

б ) хидроксамова проба

в ) лигнанова проба

г ) реакция с хлоранил

д ) не са неверни отговори а ), б ) , в ) и г )


152. При взаимодействие на диметиламинобензалдехид с Procaine

hydrochloride се получава :


а ) о – нитрозо производно

б ) р – нитрозо производно

в ) N – нитрозоамин

г ) диазониева сол

д ) шифова база


153. Субстанция Sulfafuanidine може да се охарактеризара чрез :


а ) диазотиране и купелуване

б ) реакция с натриев хипобромит и  – нафтол

в ) лигнанова проба

г ) образуване на шифови бази с алдехиди

д ) всички отговори са правилни


154. Основният примес на Procaine hydrochloride съгласно Европейска

Фармакопея е :


а ) dimethylaminoethanol

б ) diethylaminoethanol

в ) 4 – aminobenzoic acid

г ) iso – phthalic acid

д ) няма примеси


155. Биологично активните вещества Ephedrine и Pseudoephedrine

представляват :

a ) стереоизомери на 2 – methylamino – 1 – phenyl – 1 – propanol

б ) стереоизомери на 2 – ethylamino –1 – phenyl – 1 – propanol

в ) стереоизомери на 2 – amino – 1 – phenyl – 1 – propanol

г ) енантиомери

д ) лявовъртящи конфигурационни изомери


156. При окисление на Ephedrine и загряване се образуват :


a ) бензалдехид, ацеталдехид и метиламин

б ) бензоена киселина, ацеталдехид и амоняк

в ) бензен, оцетна киселина и метиламин

г ) бензалдехид, оцетна киселина и метиламин

д ) метилбензен, формалдехид и етиламин


157. По Европейска Фармакопея съдържанието на субстанция Ephedrine

hydrochloride се установява :

a ) неводно ацидиметрично, като хидрохлорид на база, чрез титру –

ване с перхлорна киселина, в присъствие на живачен ацетат и

ацетон

б ) чрез полярография

в ) неводно алкалиметрично, като хидрохлорид на база, чрез титру –

ване с перхлорна киселина, в присъствие на живачен ацетат и

хлороформ

г ) чрез UV – тест за идентичност

д ) чрез пламъково – емисионна спектрометрия


158. При формолно титруване на GABA съгласно метода за количествено

определяне по Европейска Фармакопея се получава:


а ) N – хидроксиметилно производно

б ) шифова база

в ) мравчена киселина

г ) амониев формиат

д ) отделяне на CO2 и H2O


159. При хидролиза на Lidocaine с 80 % H2SO4 , при кипене се образува :

a ) анилин

б ) 2.3 – диетиламин

в ) 3.5 – диметиланилин

г ) 2.6 – диметиланилин

д ) 2.5 – диметиланилин


160. Включеното в Европейска Фармакопея онечистване на субстанция

Lidocaine hydrochloride e :


а ) p – aminobenzoic acid

б ) 2.6 – dimethylaniline

в ) 3.5 – diethylpaniline

г ) p – chlorobenzoic acid

д ) 2.6 – diethylaniline


161. Тиолите :

a ) могат да редуцират 2.6 – дихлорофенолинфенол до цветно

съединение

б ) могат да редуцират тетразолинови соли, като образуват безцветни

съединения

в ) могат да се редуцират до дисулфиди

г ) могат да редуцират тетразолинови соли, като образуват цветни

съединения

д ) могат да окисляват тетразолинови соли, като образуват безцветни

съединения


162. При окисление на тиоли се получават :

а ) дисулфидни производни

б ) сулфонати

в ) алкохоли

г ) меркаптиди

д ) монооксиди


163. Тиоетерите се окисляват с бромна вода до :

а ) тиоли

б ) сулфиди

в ) сулфати

г ) сулфити

д ) сулфони

164. При количествения анализ на Trimezol tabl. по Британска Фармакопeя :

a ) Sulfamethoxazole и Trimetoprim се титруват нитритометрично

б ) Sulfamethoxazole и Trimetoprim се титруват йодометрично

в ) Sulfamethoxazole и Trimetoprim се опредалят чрез HPLC

г ) Sulfamethoxazole се определя нитритометрично, а Trimetoprim –

спектрофотометрично в UV – област по метод на специфичната

абсорбируемост

д ) Sulfamethoxazole се определя нитритометрично, а Trimetoprim –

спектрофотометрично в UV – област, след окисление с KMnO4


165. [ [ 5 – [ [ ( 2 – aminoethyl ) thio ] methyl ] furan – 2 – yl] methyl ] di –

methylamine е примес на :

а ) Cimetidine

б ) Famotidine

в ) Ranitidine

г ) Roxatidine

д ) на нито едно от посочените лекарства


166. Streptomycine се охарактеризира по реакцията на Sakaguchi чрез :

а ) натриев бромид и  – нафтол

б ) натриев хипобромит и  – нафтол

в ) натриев бромат и  – нафтол

г ) натриев бромит и  – нафтол

д )  – нафтол


167. По Европейска Фармакопея онечиствания на Metamizole sodium са :

а ) Propyphenazone и 4 – nitroantipyrine

б ) Propyphenazone и 4 – nitrozoantipyrine

в ) 4 – nitroantipyrine и 4 – nitrozoantipyrine

г ) Amidophen и 4 – aminoantipyrine

д ) Antipyrine и 4 – methylaminoantipyrine


168. По Британска Фармакопея Metronidazole във Flagyl tabl. се определя :


а ) обемно директно неводно киселинно – основно неутрализа –

ционно алкалиметрично, чрез титруване с перхлорна киселина

в ледена оцетна киселина, в среда от оцетен анхидрид, при

индикатор бромкрезолово зелено, след екстракция с ацетон

б ) директно нитритометрично

в ) флуориметрично, при титруване с циркониев флуорид

г ) спектрометрично в UV – област, след цветна реакция, по метод

на специфичен екстинкционен коефициент

д ) чрез титруване с перхлорна киселина в ледена оцетна киселина, в

среда от оцетен анхидрид, при индикатор бромкрезолово зелено

след екстракция с ацетон


169. Установяването на съдържанието на субстанция Naphazoline

hydrochloride се извършва :


а ) неводно алкалиметрично, като база

б ) директно ацидиметрично във водна среда

в ) неводно алкалиметрично, като хидрохлорид на база

г ) неводно ацидиметрично, като база

д ) няма правилен отговор


170. Лекарства с пиридинова структура се доказват с реакции за идентич –

ност от вида :


a ) утаечни реакции

б ) редуцират амонячен разтвор на AgNO3 до Ag

в ) образуване на комплекси с меден цитрат

г ) утаечни реакции и комплексообразуване

д ) редуцират амонячен разтвор на AgNO3 и комплексообразуване


171. Пиперидинови производни са следните лекарства :


а ) Promedol

б ) Fentanil

в ) Sandosten

г ) Droperidol

д ) правилни са всички отговори


172. 5 – монозаместените производни на барбитуровата киселина имат :


a ) 3 – тавтомерни форми

б ) 2 – тавтомерни форми

в ) 4 – тавтомерни форми

г ) 5 – тавтомерни форми

д ) няма верен отговор


173. При 1 – 6 – хидролизно разкъсване на връзката N – C при 5.5 –

дизаместените барбитурати се получават :

a ) урея и оцетна киселина

б ) дизаместена оцетна киселина и дизаместена урея

в ) амоняк, алдехид и кетон

г ) дизаместена оцетна киселина и урея

д ) барбитурова киселина и алкилкарбоксилова киселина


174. При хидролиза на барбитурови производни, пръстенът се раз –

късва между 1 – во и 2 – ро място, когато :

а ) при азотния атом на 1 во място има водороден атом и на 5 то

място няма обемисти заместители

б ) на 5 то място има обемисти заместители; азотният атом на 1 во

място е метилиран

в ) на 1 во място вместо азотен атом има хлорен атом

г ) отговори а ) б ) и в ) са правилни

д ) отговори а ), б ) и в ) са неправилни


175. Количеството на натриевите соли на барбитуратите се определя :


а ) тегловно

б ) спектрофотометрично

в ) титриметрично в неводна среда

г ) няма правилен отговор

д ) отговори а ), б ) и в ) са верни


176. Барбитурати, които имат в молекулата си двойна връзка се определят

броматометрично в среда на :

а ) CHCl3 и CH3COOH

б ) CHCl3 и NaOH

в ) CHCl3 и Na2CO3

г ) няма правилен отговор

д ) отговори а ), б ) и в ) не са неправилни


177. От известните шест модификации на Barbital, след пречистване

практически приложими са :


а ) две

б ) четири

в ) всичките шест

г ) три

д ) само една


178. Субстанция Phenobarbital се анализира количествено по Европейска

Фармакопея чрез :


а ) неводно титруване с перхлорна киселина

б ) неводно титруване с натриев метилат

в ) неутрализационно в етанолен разтвор

г ) остатъчно неутрализационно в етанолен разтвор

д ) нитритометрично


179. Производните на тиобарбитуровата киселина са:

а ) с по – изразени базични свойства от техните аналози без S

б ) с неутрални свойства

в ) с по – изразени кисели свойства от техните аналози без S

г ) с по – изразена реактивоспособност

д ) не се различават от от техните аналози без S


179. При алкална хидролиза на тиобарбитурати се получават :

а ) диалкилмалонова киселина и тиоурея

б ) CH3COOH и тиоурея

в ) H2SO4 и тиоурея

г ) моноалкилмалонова киселина и тиоурея

д ) тиоурея


180. Онечистването на субстанция Indomethacin по Европейска Фармакопeя

е :

а ) о – chlorobenzoic acid

б ) 2 – trifluoromethylthioxantrone

в ) p – chlorobenzoic acid

г ) p – hydroxybenzoic acid

д ) m – chlorobenzoic acid


181. Включеното в Европейска Фармакопия онечистване на субстанция

Indomethacine е :

  1. а ) o – chlorobenzoic acid

б ) dibenzosuberone

в ) m – bromobenzoic acid

г ) salicylic acid

д ) azine


182. При субституирането при азотния атом във фенотиазиновата

структура на лекарствени продукти се наблюдава :

а ) преминаване на абсорбционните максимуми от късо – в

дълго – вълновата област на спектъра

б ) увеличаване интензитета на поглъщане в известните за

несубституирания продукт области

в ) не се наблюдава промяна в UV – абсорбционния спектър

г ) известно хипсо – или батохромно отместване

д ) настъпва промяна само в IR – спектъра


183. Фенотиазиновите производни под форма на бази предствавляват :

а ) бледожълто оцветени кристали

б ) безцветни кристали със специфична миризма

в ) кафяво оцветени гъсти масла

г ) безцветни масла, неразтворими във вода

д) кафяви, бистри, лесноподвижни течности


184. Фенотиазиновите производни, използувани в терапията са

много чувствителни :

а ) само към светлината

б ) само към окисление и нагряване

в ) само към светлината и окисление

г ) само към светлината и нагряване

д ) към светлина, окисление и нагряване


185. Фенотиазини, които са алкилсубституирани на 10 – та позиция

предимно са в :

а ) H – intra форма

б ) H – extra форма

в ) срещат се и в двете форми еднакво често

г ) няма данни коя е по – често срещаната форма

д ) всички отговори са грешни


186. Окислени производни на Chlorpromazine – моно и ди – сулфоксиди

могат да се получат :

а ) при взаимодействие с железен (ІІІ) хлорид

б ) от кислорода на въздуха

в ) при взаимодействие с водороден перокисид

г ) при взаимодействие с бромна вода

д ) верни са всички отговори


187. Количественият анализ на субстанция Chlorpromazine hydrochloride се

базира на следния метод за титруване :


а ) неводно ацидиметрично, като хидрохлорид на база

б ) директно алкалиметрично във водна среда

в ) утаечно аргентометрично по метод на Mor

г ) утаечно аргентометрично по метод на Folchard

д ) няма грешен отговор


188. Основен примес на субстанция Promethazine hydrochloride по

Европейска Фармакопея е :


а ) phenothiazin

б ) Chlorpromazin

в ) diehylaminopropyl phenothiazine

г ) mehylehylaminopropyl phenothiazine

д ) butylaminopropyl phenothiazine


189. Включеното в Европейска Фармакопея сродно вещество на

субстанция Flupenthixol dihydrochloride е :

а ) 2 – trifluoromethylthioxantrone

б ) Fluphenazine S – oxide

в ) 2 – trichloromethylthioxantrone

г ) Fluphenazine

д ) 3 – methylthioxantrone


190. Съдържанието на субстанция Rivanol може да се определи :


а ) директно йодхлориметрично

б ) директно йодометрично

в ) остатъчно йодхлориметрично

г ) директно йодатометрично

д ) няма неправилен отговор


191. Хининови соли, третирани с кислородсъдържащи киселини като H2SO4

и CH3COOH дават :

a ) синьо оцветяване

б ) червено оцветяване

в ) виолетово оцветяване

г ) зелено оцветяване

д ) жълто оцветяване


192. Посочете оптималния начин за доказване идентичността на метокси –

съдържащи хиналкалоиди :

a ) с талеохинна проба

б ) с еритрохинна проба

в ) с талеохинна, еритрохинна проба и чрез образуване на флуо –

ресциращи продукти във водни разтвори, при прибавяне на ки –

селини

г ) с талеохинна и еритрохинна проба

д ) чрез образуване на флуоресциращи продукти във водни разтвори,

при прибавяне на киселини
1   2   3   4

Свързани:

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconВъпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 3 точки
Изразете реакцията, на която се основава търсенето на примес от флуолоридни йони по Европейска Фармакопея

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconПримерни въпроси за теоретичния тест за автомонтьори в регионалните и националния кръг
При първоначално пускане на двг в акумулаторната батерия протича електрохимичен процес на

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconПримерни въпроси за тест за длъжността главен експерт в сектор "финансово-стопанска дейност и административно обслужване"
Организми, които могат да се развиват при високи концентрации на NaCl, се наричат

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconПримерни въпроси за отворен тест по инженерна геология
Земята има форма, близка до ротационния елипсоид, наречена геоид. Моля, дайте определение за геоид!

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconИкономически университет варна катедра "инфроматика"
Анализ на информационната система организационни въпроси; системен анализ –макро-анализ на информационната система, анализ на изискванията....

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconОписание на системата "Trivia Game"
Да се проектира и реализира уеб клиентско приложение за работа с въпроси. В него потребителите могат да се регистрират, започнат...

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconПролетен триместър 2011/2012
Г/ Изпит: Състои се от две части- първа част и втора част. Всяка част на изпита се състои от теоретична част (тест с два вида въпроси...

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconВъпроси, които се задават много често
Фрауенкирхе голяма част от посетителите бяха от нехристиянски среди. Имаше възможност също така след събирането да се задават въпроси...

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconВъпроси, които се задават много често
Фрауенкирхе голяма част от посетителите бяха от нехристиянски среди. Имаше възможност също така след събирането да се задават въпроси...

Примерни въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 1 точка iconОт проведен изпит-тест по математика на 23. 06. 2012 г
На 28. 06. 2012г от 14. 00 до 16. 00 часа всички, положили предварителния изпит-тест по математика, ще имат възможност да проверят...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом