Закононарушения през месец декември 2011
ИмеЗакононарушения през месец декември 2011
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер53.44 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs1211.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември 2011 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


  1. Имисии

От направените 6968 анализа на 1589 проби на атмосферен въздух за м.декември в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 70 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 13 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 31 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 26 проби, от които 17 са над средноденонощната норма , като превишенията са от 1.1 до 2.8 пъти.


ДОАС Свищов

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 691 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 701 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 651 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 692 проби, от които 41 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,0 до 3,0 пъти.

за азотен оксид 670 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 741 проби, от които 41 превишения на средночасова норма, като превишенията са от 1,0 до 4,2 пъти.

Пробонабирани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 31 проби, от които 16 проби са над средноденонощната норма , като привишенията са от 1.0 до 4.3 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 744 проби въздух, от които:

за серен диоксид 698 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 698 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 698 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 698 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, от които 24 проби са над средноденонощната норма , като превишенията са от 1.06 до 5.1 пъти.  1. Емисии

През месец декември са извършени контролни измервания по Годишен график за извършване на контролни измервания на емисии на вредни вещества във въздуха от неподвижни източници от:


  1. „ТОПЛОФИКАЦИЯ – ВТ” АД – измерени са нивата на серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид .Не са установени превишения на нормите за тези показатели.


II. Води


Община Велико Търново

1.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000TJKMP269 (КИ „Главата” с.Беляковец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт BG1DU07973MS070 (р.Дунав - гр.Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с.Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с.Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт BG1YN00319MS030 (р.Янтра - с.Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр.Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Елена

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Г.Оряховица

1.Емисионен контрол

„Захарни заводи”АД , гр.Г.Оряховица

Протокол от изпитване № 05-661/05.12.2011г. проба смесен поток отпадъчни води , зауствани в р.Янтра чрез Лясковско дере, точка на заустване №1, „Захарни заводи”АД , гр.Г.Оряховица.

Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения/ИЕО/, съгласно Комплесно разрешително№54/2005г. и Комплексно. Разрешително №309/2008г. по показатели:

1.Неразтворени вещества-2.6 над ИЕО.

2.БПК5-1.26 над ИЕО

3ХПК-1.08 над ИЕО


Община Габрово

1.Емисионен контрол

“Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово

Протокол от изпитване 824/28.11.2011г. на проба отпадъчни води от поток №3 цех “Фитинги” на “Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13120021/ 2010г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 825/28.11.2011г. на проба отпадъчни води от поток №3 цех “Фитинги” на “Капитан Дядо Никола” АД гр.Габрово. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13120021/ 2010г. по всички показатели.


ГПСОВ гр. Габрово

Протокол от изпитване 826/05.12.2011г. на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр. Габрово. Протокол от изпитване на пречистени отпадъчни води от ГПСОВ гр.Габрово показва, че пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешително за заустване № 13140023/09.08.2007г.


Община Дряново

1.Емисионен контрол

Кланица и цех за месопреработка с.Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД

Протокол от изпитване 834/05.12.2011г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Кланица и цех за месопреработка с.Соколово на “Чех-Йосиф Новосад” ООД. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140027/ 2007г. по всички показатели.

Млекопреработващо предприятие с.Соколово на “Чех-99” ООД

Протокол от изпитване 833 / 05.12.2011г. на проба отпадъчни води след ЛПСОВ от Млекопреработващо предприятие с.Соколово на “Чех-99” ООД. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13140013/ 2007г.


Община Севлиево

1.Емисионен контрол

Площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево

Протокол от изпитване 850/05.12.2011г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване 851/05.12.2011г. . на проба пречистени отпадъчни води след ПСБОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.


Община Павликени

1.Емисионен контрол

Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква

Протокол от изпитване 856/07.12.2011г. на проба отпадъчни води след ПСОВ на Предприятие за преработка на сурово мляко на “МИЛКИ ЛУКС” ЕООД гр.Бяла Черква. Пробата не отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно разрешително за заустване № 13740005 / 2008 г. Решение №264/09.06.2010г., само по показатели: Неразтворени вещества – 2.92 пъти над ИЕО и ХПК – 2.75 пъти над ИЕО.


Директор

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец декември 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец декември...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец декември 2011 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом