Програма за енергийна ефективност за 2009г
ИмеПрограма за енергийна ефективност за 2009г
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер140.15 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.devnia.bg/uploads/docos/2009/celewa_programa_za_energijna_efektiwnost_za_2009g.doc
ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА

за енергийна ефективност за 2009г.


1.ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.1. ЦЕЛ

Общите цели на целевата програма по енергийна ефективност се определят на основата на държавната политика по енергийна ефективност и приоритетите за развитие на общината като цяло.

Целевата програма по енергийна ефективност отговаря и на националните приоритети за реализиране на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата, особено след подписването на протокола от Киото, с което страната ни се задължава да намали с 8% равнището на парникови газове в периода 2008 - 2012г. От тук произтича и ангажираността на нашата община за повишаване на енергийната ефективност. Община Девня определя следните основни цели в програма:

намаляване на разходите на горива и енергия;

намаляване бюджетните разходи за енергия;

намаляване на замърсяването на околната среда;

подобряване на качеството на енергийните услуги.

обединяване и координиране дейността на производствените предприятия на територията на общината в посока ефективно използване на енергоносителите

системна и целенасочена работа сред жителите на общината за разясняване необходимостта от пестеливо използване на енергията и ползите от саниране на жилищните сгради

В краткосрочен план общината фокусира инициативите си за енергийна ефективност предимно в сектор “Образование”, поради необходимостта от здравословни и безопасни условия на обучение в детските градини и училищата.

В изпълнение на основните цели общинската програма си поставя следните конкретни цели:

подобряване на работния климат в обектите от секторите свързани към общинския бюджет и привеждането му в съответствие с нормативите – отопление 18 – 20 0 С и осветлението съгласно БДС 1786/1884 г.;

намаляване бюджетните разходи, вследствие на постигнатите икономии на енергия.

За реализация на поставените цели чрез изпълнение на енергоспестяващи мероприятия за 2009г. на община Девня са необходими средства в размер на 2 600 000лв.

За осигуряване на средствата, Община Девня ще кандидатства по оперативна програма Регионално развитие, компонент 1 – Образователна инфраструктура на приоритет 1.2 – Социална инфраструктура и компонент 3 – Културна инфраструктура на приоритет 1.2 – Социална инфраструктура,

След изпълнение на програмата очаквания икономически ефект за общината е 18000,00лв/год. спрямо приетите за база разходи за периода 2005-2007г.

1.2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. БАРИЕРИ.


Текущото състояние на енергийната ефективност в Община Девня не се различава от това в страната като цяло.


1.2.1. ГЕОГРАФСКО РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ


Община Девня е разположена в Североизточна България, на територията на област Варна и граничи с Аксаковска, Белославска, Авренска, Провадийска, Ветринска и Суворовска общини. Тя се намира на около 30 км. от областния град Варна в малка долина, заградена от всички страни с ниски варовикови хълмове, последните склонове на Стара планина и на Добруджанското плато, отворена единствено на изток към Белославското езеро, а оттам и към морето. Богатите източници на вода, сол и варовик стават основа за развитието на крупна химическа промишленост.

Общината включва три населени места – град Девня, село Кипра и село Падина.


1.2.2. КЛИМАТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ


Климатът е умерено континентален с микроклиматична специфика – с продължително лято, малко количество на летните валежи и слаби бризови ветрове.

Средногодишната температура е 11,8° С.

Средногодишните валежи са 560 мм.

Средната влажност на въздуха е 70 – 93,8 %.

Средният брой на дните с мъгли през годината е около 45, а безветрените дни са около 50%. Съгласно средногодишната “Роза на ветровете” преобладават ветрове със северозападна, северна и източна ориентация.


1.2.3. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


От екологична гледна точка около 40% от населението на България живее в общини в екологично проблемни райони. Един от тях е районът Варна – Девня, където върху сравнително малка територия са концентрирани крупни заводи на химическата промишленост, предприятия за добив и преработка на варовик, производство на електроенергия, силно развита транспортна инфраструктура на автомобилния, железопътния и водния транспорт с високо интензивен режим на експлоатация.

В сравнение с минали години се забелязва значително намаляване замърсяването на околната среда от промишлеността. Това до голяма степен се дължи на:

 • закриването на някои от вредните производства;

 • законодателната уредба по околна среда, синхронизирана с Европейското законодателство;

регламентиране отговорността на замърсителите и контролните функции на компетентните органи;

ролята на големите фирми замърсители - за монтиране на пречиствателни съоръжения и реализиране на програми за привеждане в съответствие с нормативната уредба и внедряване на най-добри налични технологии;

ролята на общината за подобряване състоянието на околната среда, в която живеем, работим и се учат децата ни.1.2.4. Транспортна мрежа


На територията на община Девня са развити железопътния, автомобилния и водния транспорт. От икономическа гледна точка интерес представлява връзката море – езеро с пристанище “Варна-Запад”, което е изградено в унисон със световно развитите пристанища. В голямата си част то осигурява транспорта на суровини и готова продукция на заводите, намиращи се на територията на община Девня.

Железопътния транспорт на територията на община Девня е неразделна част от дейността на Железопътно управление Варна, на чието подчинение са отделните гари – гара Повляново и гара Девня. През тях преминават две ж.п. линии: София-Варна и Девня-Кардам. Ж.п.линията София-Варна е електрифицирана и удвоена, електрифициран е участъка до гара Девня. Гара Повеляново е основна гара за пътникопотока и товаропотока в общината. Гарите обслужват и Девненския промишлен комплекс.

Мрежата на автомобилния транспорт включва републикански и местни пътища и улична мрежа. От републиканските пътища с най-голямо значение са: магистрала “Хемус”, път І-2 Варна-София. През общината преминават пътни артерии за вътрешността на страната. Тя е транспортен център за общините на Варненска област. От особена значимост както за община Девня, така и за региона е изграждането на директен път – ж.п. линия Варна-София – граница община Аврен. Трасето минава в тила на пристанище “Варна-Запад” и е важен елемент от комплексната инфраструктура “море-езеро-пътна връзка”. Включен е в областния план за регионално развитие. С него се избягва транспортирането до сметището в с. Падина на промишлените отпадъци на заводите през централната част на града и се съкращава разстоянието около два пъти.


1.2.5. НАСЕЛЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА


Община Девня е с население 10 288 души (към 09.02.2008 г.). В нея са включени три населени места - град Девня, чието населението наброява 9 397 души, с. Кипра с 519 души и с. Падина с 372 души.

Естественият и механичният прираст на населението оказват съществено влияние на формирането на възрастовата му структура. Според представените данни тя е следната:

население в под трудоспособна възраст – 20,70 %;

население в трудоспособна възраст – 60,92 %;

население в над трудоспособна възраст – 18,38 %.


1.2.6. СГРАДЕН ФОНД


В Община Девня преобладават сгради с масивна строителна конструкция, а около 7-8% - полумасивни и паянтови с разнообразна възрастова структура. Над 99,5% от сградния фонд е частна собственост.


1.2.7. ХАРАКТЕР НА ИКОНОМИКАТА


Девня е икономически добре развит регион. Определящо значение в структурата на общинската икономика има промишлеността, която е развита в следните направления : производство на соди, торове, топлоенергия, производство на строителни материали, захар и др.

Основните фактори обуславящи състоянието на общинската икономика:

 • макроикономическа ситуация;

 • стратегическото положение на общините Варна, Девня и Белослав определени като район за растеж и развитието на региона като национален транспортно-логистичен център обвързващ Европейските коридори 7 и 8 с “ТРАСЕКА” – Евроазиатски коридор 8;

 • развитието на социално-икономическите връзки с граничещите общини – Провадия, Суворово, Белослав;

 • изградените производствени мощности и техническата инфраструктура.

На територията на община Девня се намират няколко от най-големите химически заводи на страната – “Солвей Соди” АД, “Агрополихим” АД, “Полимери” АД. Строителната промишленост е представена в две направления – производство на строителни материали –“Девня Цимент” АД и извършване на строителна дейност – “Заводски строежи” АД.

За промишлени цели “Девен”АД произвежда топлоенергия за нуждите на Девненските предприятия.

Хранително-вкусовата промишленост включва преработката на нерафинирана захар от “Девненски захарен завод”ЕООД.

Секторът на малките и средни предприятия в общината е развит предимно в областта на търговията с хранителни стоки и ресторантьорството.

Селскостопанският сектор на територията на общината е представена от земеделски кооперации, арендатори и частни стопани. Обработваеми са 52 хил.дка земеделска земя, в които се произвеждат култури като пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и др. Животновъдството е развито предимно в частния сектор.

Средното равнище на безработицата в общината към февруари 2006г. е 4,14 %.


1.2.8. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ


Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи, субсидии от Републиканския бюджет и други източници – банкови заеми, трансфери от извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните инструменти и други външни донори. Бюджетните разходи са основно за образование, здравеопазване, социални дейности, благоустройство и комунално стопанство. Тенденцията която се наблюдава в последните години е към все по-голямо намаление на дела приходите от субсидия от републиканския бюджет за сметка на собствените приходи и тези от оперативните програми, предприсъединителните инструменти и други външни донори. Това от своя страна обуславя необходимостта от търсене на възможности и начини за увеличение на собствените приходи на общината и усъвършенстване на финансовото и управление.

Основните трудности и бариери за развитие на енергийната ефективност в общината, без да са подредени по-важност и без да считаме че сме изчерпателни, виждаме в следното:

Ограничените възможности за капиталови разходи на общините, независимо от предназначението им

Недостатъчни стимули за ограничаване на енергопотреблението

Липса на сравнително евтин финансов ресурс

Честата смяна на нормативната уредба възпира потенциалните инвеститори в енергийната инфраструктура на общините


1.2.9. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА


Въпросите за замърсяването на околната среда в резултат на неефективното изразходване на енергията са особено актуални. Един от подходите за подобряване на екологичната обстановка е реализацията на проекти и програми за икономия на енергия за значими групи от консуматори.

Обектите са с голямо разнообразие в структурите според годината на построяване и състоянието на сградите. Обща черта е нерационалното използване на енергията, която съществено надхвърля нивата за ефективна консумация, постигани в подобни сгради в развитите страни.

Данните, съдържащи се в базата данни, са обективна статистическа информация и са предпоставка за изготвянето на анализи за индивидуалния обект и група обекти, сходни и сравними по своето предназначение. Анализът показва, че енергията, която се консумира, е предимно за съоръжения, отопление и осветление. Състоянието на сградния фонд, инсталациите, услугите и консумацията на енергия е следното:


Сгради

Сградният фонд на общината е сравнително остарял :

Дограмата в голяма част от сградите е дървена (и като цяло в лошо състояние)

Покривите в повечето случаи са с хидроизолация с асфалтово покритие или посипка и керемиди.

Като цяло се налага изводът, че за повишаване ефективността на енергопотреблението наличният сграден фонд се нуждае както от мерки за ремонт и поддържане, така и от мерки за топлоизолация.


Отопление

Във всички сгради, с изключение на общинската администрация, се използват локални топлоизточници. Разнообразието на котлите по типове и мощност е голямо, а по вид на гориво - предимно с нафта (промишлен газьол).

Голяма част от горелките са неефективни, липсва измервателна апаратура и автоматизация.

Регулирането работата на отоплителните инсталации се извършва ръчно и зависи от опита на обслужващия персонал и разбира се, от наличието и редовното снабдяване с гориво.


Необходимо е да се извършат редовно почистване и ремонт на котлите, ремонт на отоплителните системи, замяна на неефективните горелки с нови автоматизирани. Наред с ремонтите е необходимо преминаване от течно гориво на природен газ, поради това че той е най-евтиният, екологично чист, с висок коефициент на полезно действие и най-ниски загуби при пренос на енергия.

Осветление и електрически мощности

През периода 2002 - 2005г. е извършена подмяна на осветителните тела на уличното осветление с енергоспестяващи.

В сградите на детските заведения кухненските блокове приготвят храната на електрически готварски печки, което е изключително енергоемко.

През летния период топлата вода за битова гореща вода на детските заведения се произвежда от електрически бойлери

Като цяло общинските сгради са оборудвани с луминисцентно осветление.


Необходимо е въвеждане на двойнотарифно отчитане на енергията, замяна на всички осветителни тела с живачни лампи с осветителни тела с по-ефективни натриеви лампи високо налягане и компактни луминесцентни лампи с по-малка мощност.

Постигането на по-ниски текущи енергийни разходи и намаляването на емисиите на парникови газове, серен двуокис и други замърсители трябва да бъдат приоритетни за инвестиции с оглед повишаване на енергийната ефективност в сградите и системите за улично осветление.


1.3. ПОТЕНЦИАЛ ЗА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАНЕ


По отношение на средногодишните енергийни разходи по сектори в община град Девня за периода 2005-2007 г. могат да се направят следните изводи:

Най-голям консуматор на енергия е сектор “Образование”, следователно енергоспестяващите мерки трябва да бъдат насочени предимно към него.

Предложените мерки се отнасят до намаляване на разходите за отопление на общинските училища, детски градини и читалища, които според получените данни имат най-висок разход на енергия за отопление. Тези мерки се отнасят до:

Създаване на организация за контрол и управление на енергийните разходи (енергиен мениджмънт);

Извършване на енергиен одит на сградите, за точно определяне на мерките, които е необходимо да бъдат предприети;

Подмяна на дограма;

Повишаване ефективността на работа на съществуващите котли (настройка и поддържане на ефективен горивен процес);

Чрез въвеждане на тези мерки се очаква да бъдат спестени 20 000 kWh електроенергия. Очакваното съкращение на разходите за гориво е 15 000,00 лв, а за ел.енергия – 4 500лв.


С оглед бъдещата възможност за газифициране на община Девня трябва да се има предвид възможността за намаляване на разходите за отопление чрез смяна на досегашната горивна база течно гориво с екологично чистия и по-ефективен природен газ.


Изпълнението на закона за ЕЕ изисква извършването на одит на сгради над 1000 кв.м. След извършване на енергиен одит на сградите – общинска собственост, ще могат точно да се определят мерките, които е необходимо да бъдат предприети с цел реализиране на ЕЕ. В ОП “РР” приоритетна ос 1.1 “Социална инфраструктура” са заложени 100 % финансиране изпълнението на мерки за ЕЕ, като условие е тяхното прецизно определяне - остойностяването им да бъде точно и конкретно. Възможност в тази посока възниква при извършване на одит за енергопотребление.

Разглежданите мерки за енергийна ефективност се нуждаят от детайлно техническо разработване с оглед получаване на точни данни за разработване на проекти за тяхната реализация.

1.4ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ПРОЕКТИ И МЕРКИ ПО ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1.4.1 Индустрия


Индустрията има голям дял в Крайното енергийно потребление и създава около 26% от БВП на страната. Най-големи енергийни консуматори са химическата промишленост, черната металургия и производството на неметални минерални суровини. Най - голям енергоспестяващ ефект биха имали реализирането на проекти по ЕЕ в цитираните по - горе производства.

Предварителният анализ показва около 30% енергоспестяващ потенциал спрямо сегашното потребление общо за страната.

   1. Услуги

Мерките по ЕЕ в услугите могат да доведат до намаление на енергопотреблението с около 15%.

1.4.3 Сграден фонд

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, използването на слънчева енергия и т.н. могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.

Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В над 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконски врати достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите. Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

1.4.4 Централизирано топлоснабдяване


В общините, в които има системи за централизирано топлоснабдяване. потенциалът за намаляване разхода на горива е средно около 40%. Тук мерките трябва са бъдат насочени към :

 • бърза модернизация на съществуващите системите за производство и пренос
  на топлинна енергия и въвеждане на системи за регулиране;

 • въвеждане на комбинирани схеми за производство на топлинна и
  електрическа енергия.

   1. Транспорт


Крайното енергийно потребление в транспорта нараства.

Tрябва да се обърне специално внимание на:

обновяването на транспортния парк;

подобряване на инфраструктурата, организацията и регулирането на трафика,
в населени места;

стимулиране използуването на обществения транспорт;

подобряване на професионалните умения на водачите на МПС.

   1. Селско стопанство


Делът на селското стопанство в крайното енергийно потребление през последните няколко години остава почти постоянен. Поради изпреварващото нарастване на цените на машините спрямо цените на земеделските продукти, обновяването на селскостопанската техниката се забави. Трябва да се обърне специално внимание върху:

възможностите за енергоспестяване в селскостопанския транспорт;

механизацията в растениевъдството; отоплението на селскостопански обекти и т.н.;

разработването на програми с "най-добри практики" за ЕЕ;

подпомагането на комасацията на земеделската земя.

  1. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ


Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ е ниската степен на информиране. В тази сфера трябва да се организира обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинските администрации, работещи в областта на ЕЕ;

1. ФИНАНСИРАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ ПО ЕЕ


Община Девня ще кандидатства по оперативна програма Регионално развитие, компонент 1 – Образователна инфраструктура на приоритет 1.2 – Социална инфраструктура за ремот на сградния фонд на училища и детски градини, която покрива и разхода за извършване на одит при одобрение на проекта.

 1. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


За решаване на проблемите, включени в целевата програма за енергиина ефективност, е необходимо широкото участие на всички сектори и целеви групи, консумиращи горива и енергия, както и на гражданите на община Девня. Важно условие за изпълнение на програмата е контролът, който упражняват общинската администрация и постоянните комисии към Общинския съвет. Друго важно условие за изпълнение са ежегодното отчитане и актуализиране на програмата на заседание на Общинския съвет при приемане на бюджета за всяка следваща година.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Изготвянето на целевите програми е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на държавни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от националната политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението.

Свързани:

Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПрограма за енергийна ефективност
Разработването на програми за енергийна ефективност е задължителна част от държавната политика, регламентирана в съответните нормативни...
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПрограма Дата: 27 Октомври 2010г. Място: хотел Holyday Inn, Бизнес център Младост, София Семинар "Енергийна ефективност в малки и средни предприятия" Модератор : Агенция по енергийна ефективност

Програма за енергийна ефективност за 2009г iconЦелева програма по енергийна ефективност за 2009 г. Общинска политика за енергийна ефективност
...
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПлан за действие по енергийна ефективност 2008 2010 г
Описание на секторите и оценка на програмите по енергийна ефективност, енергийните услуги и други мерки за подобряване на енергийната...
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПрограм а за енергийна ефективност в община антоново през 2010 и 2011 год
Документът се разработва на основание чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и Националния план за енергийна ефективност
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПрограм а за енергийна ефективност на община казанлък за 2012 година съдържание
Общинска политика по енергийна ефективност и състояние на енергийното потребление
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconОбщина бобошево общинска администрация
Разработването на планове за енергийна ефективност /пее/ е залегнало в Закона за енергийна ефективност /обн., Дв, бр. 98/2008 г
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconОпитът на "Енерджи Сейвинг" еоод в обследване и сертифициране на сгради
Енергийна Ефективност за обследване за енергийна ефективност на сгради и е вписана в регистъра на фирмите, имащи право да издават...
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПлан за енергийна ефективност на община Пещера
Списък на сгради общинска собственост (с рзп над 1000 кв ), които не са сертифицирани и обследвани за енергийна ефективност
Програма за енергийна ефективност за 2009г iconПлан за енергийна ефективност на община Пещера
Списък на сгради общинска собственост (с рзп над 1000 кв ), които не са сертифицирани и обследвани за енергийна ефективност
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом