До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
ИмеДо участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер32.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/207867c10f275adb79fed3d5fa005dcb.doc
ДО

УЧАСТНИЦИТЕ ЗАКУПИЛИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

ДОСТАВКА НА МОБИЛНА СТАНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В ОБЩИНА БУРГАС”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с постъпило запитване от фирма, закупила документация за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Община Бургас”, предоставяме на Вашето внимание отговорите на въпросите, както следва:


Въпрос 1: В техническото задание в точка „Предназначение” за всеки един от газ-анализаторите се изисква „Протокол от БСА за референтен метод”. Ние се обърнахме към БСА за съдействие за издаване на такъв протокол. Оказа се, че БСА не издава протоколи за референтен метод. За определяне на един метод като референтен има наредба към Директива на ЕС.

Моля, да ни поясните за какъв документ става дума и от къде трябва да бъде издаден.

Отговор на въпрос 1: Съгласно изискванията на българското законодателство за качество на въздуха измерванията за оценка на КАВ се извършват съгласно методи за измерване, които са установени със съответните стандартизационни документи, и чрез средства за измерване, притежаващи свидетелство за одобряване на типа.

Съгласно Приложение VI на Директива 2008/50/ЕО:

Референтни методи за оценка на концентрациите на серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици (ПЧ10 и ПЧ2,5), олово, бензен, въглероден оксид и озон

А. Референтни методи за измерване

1. Референтен метод за измерване нивата на серен диоксид

Референтният метод за измерване нивата на серен диоксид е описан в EN 14212:2005 „Качество на атмосферния въздух — стандартен метод за измерване концентрацията на серен диоксид с ултравиолетов флуоресцентен метод“.

2. Референтен метод за измерване нивата на азотен диоксид и азотни оксиди

Референтният метод за измерване нивата на азотен диоксид и азотни оксиди е описан в EN 14211:2005 „Качество на атмосферния въздух — стандартен метод за измерване концентрацията на азотен диоксид и азотен оксид с хемилуминесцентен метод“

3. Референтен метод за вземане на проби и измерване нивата на ПЧ 10

Референтният метод за вземане на проби и измерване нивата на ПЧ10 е описан в EN 12341:1999 „Качество на въздуха —определяне на фракции ПЧ 10 на суспендирани прахови частици — референтен метод и процедура за „полево“ изпитване за доказване равностойността на методите за измерване“.

4. Референтен метод за вземане на проби и измерване нивата на ПЧ 2,5

Референтният метод за вземане на проби и измерване нивата на ПЧ 2,5 е описан в EN 14907:2005 „Стандартен метод за гравиметрично измерване за определяне на масата на фракции ПЧ 2,5 на суспендирани прахови частици.“

5. Референтен метод за вземане на проби и измерване нивата на бензен

Референтният метод за измерване нивата на бензен е описан в EN 14662:2005, части 1, 2 и 3 „Качество на атмосферния въздух — стандартен метод за измерване концентрации на бензен“.

6. Референтен метод за измерване нивата на озон

Референтният метод за измерване нивата на озон е описан в EN 14625:2005 „Качество на атмосферния въздух — стандартен метод за измерване концентрацията на озон с ултравиолетов фотометричен метод“.

----------

Г. Въвеждане на ново оборудване

Всяко ново оборудване, закупено в изпълнение на настоящата директива, следва да се приведе в съответствие с референтния метод или равностоен метод в срок до 11 юни 2010 г.

В този смисъл за всеки от анализаторите следва да се приложат съответните проспекти, които доказват използвания метод.


Въпрос 2: Какво имате предвид под дистанционно управление на системата за калибриране?

Отговор на въпрос 2: Изискването е за дистанционно управление на системата при получаване на данни в реално време, а що се касае за калибриране – следва да се гарантира възможност за ръчно и автоматично калибриране.


Въпрос 3: Има ли изискване за минимален обем на газовите цилиндри.

Отговор на въпрос 3: Изискването за вместимост на бутилките с калибровъчните газове е 10 л.


Въпрос 4: Възможността за представяне на варианти задължава ли участниците да представят оферти и за двата варианта или имат право на избор на един вариант?

Отговор на въпрос 4:

На база чл. 25, ал.2, т.11 от Закона за обществените поръчки възложителят има право да допусне възможността за представяне на варианти в офертата, когато това е приложимо за предмета на обществената поръчка.

Съгласно чл. 55, ал.2, когато се допуска представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианти, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя. Участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка.

Участникът сам взема решение дали ще предостави варианти в офертата си.


С уважение,


АТАНАСКА НИКОЛОВА

Заместник-кмет „Евроинтеграция и екология”

Свързани:

До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо участниците закупили документация за обществена поръчка с предмет
Във връзка с постъпило запитване от фирми закупили документация за цитираната по-горе процедура Ви отговаряме следното
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо кандидатите, закупили документация за участие
Във връзка с постъпили запитвания от кандидати, закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Разработване и...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДО: участниците, закупили документация за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и системи от велосипедни алеи Уважаеми Дами и Господа
Участниците, закупили документация за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо участниците закупили документация за участие открита процедура с предмет
Ви, че с Решение №15 / 14. 08. 2012 год на Кмета на Община Аврен крайният срок за подаване на оферти в открита процедура за възлагане...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо всички заинтересовани лица
Закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет: Дейности по осигуряване на информация и публичност на проект: „Основен...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconПл. „Акад. Николай Хайтов №9
Закупили документация за участие в Обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на информация и публичност на проект „Създаване...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо лицата закупили документация за участие в обществена поръчка
Изграждане на интернет базирана географска информационна система на национален парк централен балкан
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
До участниците закупили документация за участие в обществена поръчка с предмет iconДокументация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането на проект
Документация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом