Закононарушения през месец април 201
ИмеЗакононарушения през месец април 201
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер48.76 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://www.riosvt.org/mes_b_v-v/obs0411.doc


Изх.


ОБЩИНА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГАБРОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДИРЕКЦИЯ ПБЗН КЪМ ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАБРОВО


Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2011 г. в района на РИОСВ - Велико Търново.

Справката изпращаме в изпълнение на подписания план за съвместна дейност между РИОСВ и ПБЗН.

Молим със справката да се запознаят и специалистите по опазване на околната среда към общината.

I. Въздух


  1. Имисии

От направените 6944 анализа на 1535 проби на атмосферен въздух за м.април в пунктовете се получиха следните резултати:


Пункт на РИОСВ - Велико Търново

Пробонабрани са 65 проби атмосферен въздух, от които:

за бензен - 11 проби,

за фини прахови частици 2,5 (РМ 2,5) - 30 проби

за фини прахови частици 10 (РМ 10)- 24 проби, от които 3 проби над ПДК средно денонощно, като превишението е от 1.07 до 1.5 пъти


ДОАС Свищов

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 691 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 697 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 653 проби, всички в границите на средночасовата норма

за серовъглерод 693 проби, , всички в границите на средночасовата норма

за азотен оксид 719 проби, всички в границите на средночасовата норма

сероводород 719 проби, от които 1 превишение на средночасова норма, като превишението е 1,08 пъти.

Пробонабрани са фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, от които 1 проба над ПДК средноденонощна норма, като превишението е от 1.51 пъти.


АИС Г.Оряховица

Анализирани са 720 проби въздух, от които:

за серен диоксид 687 проби, всички в границите на средночасовата норма

за азотен диоксид 686 проби, всички в границите на средночасовата норма

за озон 683 проби, всички в границите на средночасовата норма,

за азотен оксид 686 проби, всички в границите на средночасовата норма

фини прахови частици 10 (РМ 10) - 30 проби, от които 2 проби над ПДК средно- денонощната норма , като превишението е от 1.02 до 1.44 пъти

  1. Шум

Идеал Стандарт България” АД гр. Севлиево – площадка за санитарен фаянс – проведено е контролно измерване на нивата на шум излъчван в околната среда от промишлен източник. Не се установени превишения на нормите за нивата на шум по границата на площадката.


ІІ. Води


Община Велико Търново

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G00000К1МР215 (КИ „Крайната чешма” с. Самоводене) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Свищов

1. Имисионен контрол

- Пункт 8 (р. Дунав - гр. Свищов) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник по изследваните показатели;

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP049 (ШК – РЗОПС „Вардим” с. Вардим) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели:

- Пункт BG1G0000QрIMP132 (ШК ПС „Вързулица” с. Вързулица) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

- Пункт BG1G0000QaIMP133 (ДР”Гравитачен” ПС”Козловец” с. Козловец) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

3. Емисионен контрол

“ТЕЦ Свилоза” АД гр. Свищов

Протокол от изпитване № 166/01.04.2011г. на проба смивни отпадъчни води от т.3б на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр. Свищов в р. Дунав. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 167/01.04.2011г. на проба охлаждащи отпадъчни води от т.1 на заустване на “ТЕЦ Свилоза” АД гр. Свищов в р. Дунав. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/ съгласно Комплексно разрешително № 44/2005 г. по всички показатели.


Община Севлиево

1.Имисионен контрол

2.Контрол на подземни води

- Пункт BG1G0000QaIMP117 (ДР”Чапара” – гр. Севлиево) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;

3. Емисионен контрол

площадка с. Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр. Севлиево

Протокол от изпитване № 174/01.04.2011г. на проба пречистени отпадъчни води след ПСПОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 175/01.04.2011г. на проба пречистени отпадъчни води след ПСБОВ от площадка с.Градница на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Комплексно разрешително № 26/ 2005 г. по всички показатели.


“Завод за санитарна керамика” гр. Севлиево на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр. Севлиево

Протокол от изпитване № 201/06.04.2011г. на проба отпадъчни води от изход на ПСБОВ от “Завод за санитарна керамика” на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.

Протокол от изпитване № 202/06.04.2011г. на проба отпадъчни води от изход на ПСПОВ от “Завод за санитарна керамика” на “Идеал Стандарт Видима” ЕАД гр.Севлиево. Пробата отговаря на индивидуалните емисионни ограничения съгласно Комплексно разрешително № 67/ 2005 г. по всички показатели.


Община Полски Тръмбеш

1.Имисионен контрол

-Пункт 359 (р. Янтра - с. Каранци) – отговаря на нормите за III-та категория водоприемник, съгласно Наредба № 7/ 1986 г., по изследваните показатели;


Община Елена

2. Контрол подземни води

-Пункт BG1G000ТJKMP323 (КИ „Топля 1А” – Средни колиби) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Община Павликени

1. Контрол подземни води

-Пункт BG1G0000QaIMP108 (ШК1 ПС „Бяла Черква” гр. Бяла Черква) – отговаря на нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към подземни води по изследваните показатели;


Директор

Инж. Елена Григорова


Свързани:

Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец април 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юни 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юни 2011...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец март 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец март 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец октомври 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец октомври...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юли 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец май 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец май 2012...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец април 2010 г
Справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец април 2010 г в района на риосв...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец август 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец август...
Закононарушения през месец април 201 iconЗакононарушения през месец юли 2010 г
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец юли 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом