Конкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
ИмеКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
страница2/2
ИЛИ СЪАВТОР
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер328.08 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/penkov/RezjumetaStatiiPenkov.doc
1   2

СТАТИИ ИЗВЪН ШИФЪР 04,02,04


51. Статия 01Б. Кирова, М., Д. Пенков, 1996, Степени на оловна абсорбция и експозиция при животни от райони с развита металургична дейност, Сб. Доклади „60 години РНИВМИ в Пловдив”, 335-337

Резюме: Въз основа на обобщени данни от чужди и авторски проучвания, авторите предлагат показател за бързо установяване на оловната абсорбция (а оттам и база за създаване на информационна система за степента на замърсеност на трофичната екосистема с олово) при животни отглеждани в райони с развита металургична дейност в зависимост от съдържанието на олово в кръв, мляко, ДАЛ-Д протопорфирини и протопорфирини. За нормална абсорбция се считат следните гранични стойности- Рв кръв- 0,40 ppm, Рв-мляко- 0,03 ppm, ДАЛ-Д протопорфирини в еритроцити- 10,50mMol/l , протопорфирини –– 1.0 mg/IOml; ексцесивна степен - Рв кръв- 0,80- 1,20 ppm, Рв-мляко- 0,05- 0,1 ppm, ДАЛ-Д протопорфирини в еритроцити- 5,50-3,0mMol/l , протопорфирини –1.5- 2 mg/IOml.

Стойностите между двете да сочат приемлива степен на оловна абсорбция, а тези- над ексцесивната стойност, да се считат за опасни.


52. Статия 02Б. Аланджийски, Д., Хр. Христев, Д. Пенков, 2001,Остатъчни количества Дикват след експериментално остро и хронично третиране на плъхове и птици, Сб. Доклади 10 междун. Симп. „Екология 2001” 7-9 юни - Бургас

Резюме: Проведено е проучване върху остатъчните количества ДИКВАТ в органи и тъкани на лабораторни плъхове и птици. Плъховете са третирани еднократно с 82 mg/kg ЖМ с химикала Реглон per os (1/2доза на LD50), а птиците СА хранении със зърнен фураж, третиран с 0,4 dm3da активна субстанция. Резултатите сочат, че препаратът е активен в организма до 4 ден след третирането на плъховете, най – висока концентрация се открива в бъбреците 0,85±0,04mg/kg прясна субстанция, като намалява до 0,1mg/kg на 7 ден. В белия дроб се наблюдават повишени съдържания (3,4mg/kg) през първия ден от третиране, като количествата са незначителни след това. В изследваните органи и тъкани на птиците не са установени остатъчни количества над 0,1mg/kg свежа маса , както и в яйцата. Наблюдава се намаляване до пълно спиране на носливостта след 15 ден от началото на третирането.


53. Статия 03Б. Аланджийски, Д., Ст. Ишпеков, Д. Пенков, 2001,Имисии на олово и кадмий в атмосферен въздух над населено място с повишен здравен риск – съдържание и тенденции, Науч. Трудове АУ, 46, 3, 353-356

Резюме: Съпоставени са данни върху среднодневната концентрация при 2 паралелни проучвания (различни методи на пробонабиране). За целия период на изследване, не са открити оловни концентрации над ПДК (БДС-1999) Концентрацията на кадмий е превишила ПДК през май 2000 докато през останалите месеци на контрол е била под ПДК.


54. Статия 04Б. Байков, Б., Ю. Георгиева, К. Киров, М. Гугова, Хр. Христев, Д. Пенков, 2007, Влияние на кларка на олово и кадмий върху движението им в трофична верига от пасищен тип, Електр. Архив НБУ, Деп. Науки за земята- публикации

Резюме: Проучванията са проведени на 2 етапа. Първият включва изследвания с изравнени групи ярета от 1 – 70 дневна възраст/І технологична фаза – в екотопи с различен кларк (К) на олово (4,27) и кадмий (49,14); ІІ група – К на олово 1,01 и на кадмий – 6,0. За изследване на химичната нееднородност на автотрофното равнище е формирано растително съобщество от типични за района фуражни растения. Вторият етап е проведен при моделирани условия с еднодневни бройлери, разпределени в з изравнени по биомаса и пол групи. Първата е получавала дажба, съдържаща 1,46 mg/кg олово (под ПДК, съгласно нормативните документи). В дажбата на 2 група, съдържанието на олово е било около 100 пъти над ПДК (57,46 mg/кg СВ) Третата група получавала дажба със съдържание на олово е около 200 пъти над ПДК (112,34 mg/кg СВ). По отношение на кадмия е приложена същата схема, като конкретните величини с, както следва: І група - 0,45 mg/кg, ІІ група – съответно 23,05 и ІІІ група – 45,62. Получените от двата опита резултати показват че съществуват различия в движението на ксенобиотици и на токсични химични елементи в трофичната верига, в която фитофаги са селскостопанските животни. Поради липса на еволюционно формиран механизъм, ксенобиотиците се натрупват интензивно по трофичната верига, докато при токсичните елементи се наблюдава намаляване на степента на натрупване във вторичната биологична продукция. При увеличаване на съдържанието на олв и кадмий в първичната биологична продукция се формират механизми за намаляване на степента на биоакумулация в организма на селскостопанските животни, които са известни и при други нутритивни фактори и се характеризират като субстратно индуциране. Високите дози олово и кадмий в екотопа субстратно стимулират механизми ограничаващи тяхното натрупване в организма., но имат стресорно въздействие, изразяващо се в повишен разход на енергия за получаване на единица вторична биопродукция и намалена устойчивост на организма. Предложеният нов критерий – клак за безвредност е важен с оглед преценка на вторичната биологична продукция като рисков фактор за здравето на човека, но той може да се използва само като помощен при преценката на интензивността на движение на олово и кадмий по трофичната верига от пасищен тип в екосистеми за производство на вторична биологично продукция.


55. Статия 05. Христев, Хр, Б. Байков, Д. Пенков, Кр. Вилеке – Ветщайн, Й. Щайнбах, 2003, Проучване върху химичната нееднородност на кадмий и олово в биосферата. Биоакумулация на кадмий и олово в организма на млади преживни животни от антропогенни екосистеми с повишен технологичен кларк, J. Centraleurop. Agric., 4, 25-30

Резюме: Изследвани са технологичният кларк на олово и кадмий в горен слой на почва и фуражи в индустриално замърсен район, както и постъпленията на олово и кадмий в организма на млади агнета и ярета при синтеза на вторична биологична продукция. За синтеза на 1 кг вторична продукция при агнета, постъпленията от фуража и питейната вода са 6,44 мг олово и 2,46 мг кадмий, а в организма на яретата – съотвотно 21,41 мг олово и 5,29 мг кадмий. Получената в условията на повишен технологичен кларк продукция е с по- високо съдържание на олово и кадмий спрямо ПДК (EU regulation 466/2001).


56. Статия 06. Фишер, А.Б., Р. Георгиева, В. Николова, Ж. Халкова, А. Байнова, В. Христева, Д. Пенков, Д. Аланджийски, 2003, Здравни рискове за деца от олово и кадмий близо до замърсител на цветни метали в България, Int. J. of Hygiene and Environm. Health, 206, 25-38

Резюме: Приложен е интердисциплинарен подход за експозиране на олово и кадмий при популация, живееща в околността на завод за цветни метали, за да се определят пътищата на експозиция. Бяха избрани две села, ситуирани на 4 и 6 км съответно югозападно и западно, в обсега на експозиция на завода, както и едно село за сравнение, ситуирано на 14 км югоизточно от завода. Кръвта на децата от 3-13 години от селата в обсег (п=111) и селото за сравнение (п=18) беше анализирана за олово (PbB) и кадмий (CdB), както и за свободен еритроцитен протопорфирин (FEP) и хематологични параметри. Посредством интервюиращи, бе проведена персонална анкета с родителите на децата, относно хранителния хабитус и начин на живот. Нивата на кадмий бяха в кръвта бяха в допустими стойности, средно за България. Експозираните деца имаха средно (CdB) от 0,38 ±0,18 микрограма/литър (вариране 0,10—0,90 μг/л), а конролната група - 0,31 ±0,35 (0,06-1,42 μг/л). Средното (PbB) измерено при експозираните деца бе 240±96 (77-631 μг/л). , докато средната стойност на референтната група бе 149±57 (63-285 μг/л). Индивидуални (PbB) нива над 150 и над 200 μг/л бяха намерени съответно в 85% и 62% в експонираните деца, а нива на (FEP) по – високи от 80 μг/dл бяха установени при 21% от тях. Установен е корелационен отговор и корелационна връзка между (PbB) и (FEP) – r = 0.51, p<0,001). По отношение на анкетата, само 10,3% от интрвюираните семейства в двете експонирани села купуват всички хранителни продукти от магазинната мрежа, останалите произвеждат значителна част от техните храни самостоятелно.

Концентрациите на (PbB) в кръвта на деца, консумирали значителна част от локално приготвени хранителни продукти (зеле, зърнени, птиче и говеждо месо) са достоверно по – високи от деца, чиито семейства купуват тези храни от магазин. Не бяха открити статистически зависимости между нивата на олово в кръв от една страна, а от друга- ползването за готвене на метални и керамични съдове; ползване на чешмяна и вода за напояване (кладенци); хигиенни навици; наличие на пушачи/непушачи в семействата; интензивността на трафика и ползването на различни места за игра. Доказаната връзка между поемането на олово през хранителната верига и съществуващите значителни рискове за здравето е база за комуникация относно риска. Мерките, целящи за по – здравословно хранене и начин на живот имат за цел да допринесат за намаляване на риска при популацията, живееща в замърсения регион.


57. Статия 07. Байков, Б., К. Киров, М. Гугова, Б. Захаринов, И. Попопва, А. Крински, А. Карим, Д. Пенков, Хр. Христев, 2005, Нова концепция за биоакумулация на олово и кадмий около хранителна верига със селскостопански животни, Proc. Of 12-th Int. Conf. on Anim. Hygiene, Warszaw, 4- 8.9. 2005, Vol. 2, 199-202

Резюме: Целта на изследването е проучване на степента на биоакумулация на олово и кадмий и формиране на концепция за тяхната биоакумулация, която има повишен техногенен кларк в много райони на България. Проучването е проведено с ярета, отглеждани до 70 дневна възраст в два екотопа – антропогенно замърсен с олово и кадмий и такъв, без антропогенни изменения на химичния състав на повърхностния почвен слой. Изследвани са сдържанията на олово и кадмий в почва, типично за храненето растително фуражно съобщество (сено), както черен дроб, бъбреци и мускулатура post mortem. Авторите предлагат концепция, според която, въпреки че съдържанията на двата метала могат да бъдат по – високи в почвата, в първичната биопродукция (сено), както и във вторичната (месо) количествата намаляват, благодарение на биомеханизми, които блокират тяхното натрупване. По – високите количества на токсичните елементи в черен дроб и бъбреци (над ПДК) предполагат тяхното недопускане за консумация.


58. Статия 08. Байков, Б., В. Рангелов, Б. Захаринов, И. Попопва, Хр. Христев, Д. Пенков, 2005, Изменения в техногенния Клрк на химични елементи в България и тяхното въздействие върху човешкото здраве, Proc. Of 44-th rocnicu sumposia Hornicka Pribram ve Vede a Technice- Pribram ‘2005, CR

Целта на изследването е да се детерминира влиянието на високия техногенен Кларк на олово и кадмий в почвата, резултат от резултат от минна и преработваща дейност, върху качеството на вторична (биологична) продукция и да се предели риска за човешкото здраве и екосистемите. Установено е, че при висок техногенен Кларк, въпреки еволюционно формираните механизми на протекция към здравето на екосистемата, съществува риск за човешкото здраве.


59. Статия (съобщение)09. Фишер, А.Б., Р. Георгиева, В. Николова, А. Байнова, Ж. Халкова, В. Христева, Кр. Вилеке – Ветщайн, Д. Пенков, Дж. Брийн, Д. Аланджийски, Н. Динев, Л. Станиславова, Т. Ейкман, 2002, Международно проучване за олово в хранителната верига на деца в близост до българско хранилище на отпадъци с олово, Umweltmwdizin-Forschung- Praxis, 7 (4) 192

Резюме: Анализирани са проби в хранителната верига (почва, фураж, органи от животни, определени зеленчуци), както и кръв от деца (РвВ) в села в близост до хвостохранилище в България. Проведени са анкети с родителите на децата за хранителните навици начина на живот. В кръвта на експонираните деца (п=109 от 3 до 13 години) както и в кръвта на контролна група (п=18, 7-8 годишни) са установени съдържания (РвВ) съответно от 240±96 и 149±57 микрограма/литър. (РвВ) в кръвта на децата, консумиращи собствено произведени храни (зеле, плодове, птици, телешко месо) са достоверно по – високи от тези, на които семействата купуват храните. В зелето и картофите, са установени средни стойности на олово съответно 0,03 и 0,08 mg/kg свежа субстанция. Въпреки, че тези стойности са съотносими с европейските норми, при съпоставка с актуални международни данни (например 0,01-0,02 – Англия и 0,01-0,03 – Словения), съдържанията са доста високи. Анализите на месо от агнета също показват много високи стойности, особено в черен дроб и бъбреци. Обобщено: Ролята на хранителната верига се очертава като значителна.


60. Статия (съобщение)010. Фишер, А.Б., Р. Георгиева, В. Николова, А. Байнова, Ж. Халкова, В. Христева, Кр. Вилеке – Ветщайн, Д. Пенков, Дж. Брийн, Д. Аланджийски, Н. Динев, Л. Станиславова, Т. Ейкман, 2002, Кадмиева експозиция на деца в близост до българско кадмиево-оловно- цинково хвостохранилище, Umweltmwdizin-Forschung- Praxis, 8 (4) 206

Резюме: Проучени са Сd - съдържания на компонентите на хранителната верига в 2 села в близост до българско хвостохранилище. Проведени са анкети с родителите на проучените деца относно начините на земеделие, изхранване и живот. Стойностите на Сd в кръвта на експонираните деца (п=111 от 3 до 13 години) както и в кръвта на контролна група (п=18, 7-8 годишни) със своите 0,38±0,18 и 0,31±0,35 микрограма/литър са в рамките на други литературни източници, въпреки това, Сd съдържание в по – близкото село е достоверно по – високо от останалите 2 села. Пробите от обработваема земя, почва от трайни насаждения и прах превишават с 1,62 – 5,5 милиграма/килограм. СВ немските ПДК. Зелето картофите със средно 0,02 и 0,07 милиграма/кг кадмий са под европейските ПДК както и мускулатура, бъбреци и черен дроб от ярета агнета (съответно 0,024; 0,13; 0,14 милиграма/кг свежа субстанция). Царевицата е била с 0,32 милиграма/кг СВ, и се е ползвала като фураж, а н като храна за хората. Сеното и сламата с 1,3 и 1,87 милиграма/кг СВ са основния източник на замърсяване на животните. Ще бъде дискутирано значението на Сd замърсяване за здравето на хората.


61. Статия 011. Христев, Хр., Д. Пенков, А. Карим – Халак, М. Кирова, Б. Байков, А. Близнаков, 2008, Промени в серумните протеини на зайци, след хронично третиране с олово и кадмий, J. of Centraleurop. Agric. 9, 157-162

Резюме: Проучено е влиянието на олово (5 mg/kg жива маса) и кадмий (2 mg/kg жива маса) върху серумните протеини след хронично третиране на зайци. Установени са повишени нива на холестерол, ASAT, ALAT, хипоалбуминемия, хипербетаглобулинемия на фона на хипопротеинемия и намален А/Г коефициент.


62. Статия 012. Бекън, Дж., Н. Динев, Л. Станиславова, Д. Пенков, Кр. Вилеке – Ветщайн, 2003, Път на трансфер до човешка популация на олово от замърсена почва в близост до българско хвостохранилище, Int. Conf. of Heavy metals in the Environment, No12 Grenoble, J. de Physique, 107 (1) 91-94

Резюме: Предишни емисии от замърсител с цветни метали до Куклен (близо до гр. Пловдив, България) са довели до много високи концентрации на тежки метали, частност кадмий и олово, в обработваемата земя, близо до завода. В рамките на интердисциплинарен изследователски проект под егидата на европейската INCO – Copernicus програма бе включено проучване на важните процеси, при които тежките метали се трансферират от замърсената почва до децата в селото, които имат наднормени концентрации на олово и кадмий в кръвта. Първичният източник на олово в кръвта е почвата близо до замърсителя, която има завишени нива на олово и която се ползва за храни и фураж за животните. Фураж с концентрации на олово с концентрации по – високи от 48 mg/kg се консумира директно от животните, което довежда до високи концентрации на олово в черен дроб и бъбреци. Такива не се консумират директно от хората. Данните ясно сочат, че това е един от пътищата з трансфер на през хранителната верига. Друг, по – директен път, приготвянето на брашно от локално произведено зърно, както и директно попадане на прах от училищния двор, улиците и домовете може също да играе важна роля.


63. Статия 013. Христев, Хр., Д. Пенков, В. Кметов, Б. Байков, А. Близнаков, 2008, Съдържание на олово и кадмий в прана и непрана вълна от овце отглеждани в район с повишен техногенен кларк, J. of Centraleurop. Agric. 9, 2, 305-310

Резюме: Проведен е ICP- ETAAS анализ на прана и непрана овча вълна за установяване на олово и кадмий. Установени са достоверни разлики в съдържанията на Pb (15,3 – непрана срещу 8,15 mg/kg СВ- прана вълна). Средното съдържание на Cd е 0,69 (непрана) срещу 0,53 mg/kg АСВ (прана вълна). Разликите са статистически достоверни. Авторите заключват, че околната среда влияе достоверно върху съдържанието на олово в овчата вълна.
1   2

Свързани:

Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconДоклади. 59-65
Д. Гиргинов, 2008. Влияние на фуражи богати на мазнини върху продуктивността, репродукцията и здравният статус на крави и овце. Хабилитационен...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04. 01. 14 „Растениевъдство”,...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
Конкурс за Академична длъжност „Професор”, по научна специалност „Науки за Земята” 04. 04 с участник дгн Николай Георгиев Бонев
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за академична длъжност „професор\" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите\" iconТрудове от представените от кандидата за оценка на рецензента
На научните трудове, представени по конкурса за заемане на академична длъжност „професор”, в научната област „ Сигурност и отбрана”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом