Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г
ИмеПублична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер116.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://eea.government.bg/bg/notices/porachki-2012/2012-07-24-proc.doc
Публична покана с изх. № 93-00-4326 /24.07.2012 г.


I. Наименование на поръчката: “Извършване на мониторинг на макрофити в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012 г.”


ІІ. Кратко описание: В Националната програма за мониторинг на повърхностни води, утвърдена със Заповед № 715/02.08.2010г. на Министъра на oколната среда и водите е предвидено извършването на мониторинг на биологичния елемент макрофити в повърхностни водни тела тип езера (езера и язовири). ИАОС не разполага със специалисти с подходяща професионална квалификация за извършване на този мониторинг. Данните ще се използват за оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела, за валидиране на методиките за оценка, за попълване на националната база данни и за докладване към Европейската агенция по околна среда и към Програмата на страните-членки на ЕС за интеркалибрация на показателите за оценка на екологичното състояние на повърхностните води.

Цената на услугата по така обявената обществена поръчка не може да бъде по-висока от 21 666,67 лв. без ДДС или 26 000,00 лв. с ДДС.

Всеки участник може да подава само една оферта.

Посочената цена трябва да включва всички разходи, свързани с поръчката.

Срок за валидност на офертите: 90 дни от датата на изтичане на срока за получаване на офертите.

Срок за получаване на оферти – 02.08.2012 г. до 17:30 ч.

III. Задължителни изисквания към участниците по обществената поръчка.

1. Участниците да са юридически лица – изследователски центрове, научни институти и университети;

2. Да притежават квалифициран екип в областта на мониторинга на водните екосистеми тип “езера” и в областта на съответния биологичен обект;

3. Да притежават необходимото оборудване за извършване на мониторинга;

4. Да са участвали в изпълнението на мониторинг със същия или сходен предмет.


ІV. Технически спецификации


Основни задачи и дейности:


1. Да се извърши мониторинг на биологичния елемент макрофити в повърхностни водни тела тип езера/язовири (по програма в приложение №1), както и на съпътстващите физикохимични показатели, както следва:

1.1. Да се определи видовият състав и обилието на всеки вид (обилие по Kohler, A. 1978);

1.2. Да се определят паралелно в пелагиала в обследваните зони на всеки обект основните физико-химични параметри: прозрачност, pH, разтворен кислород, наситеност с кислород, електропроводимост, алкалност, общ фосфор, фосфатен фосфор, амониев азот, нитратен азот, общ азот;

1.3. Да се изчисли Референтен индекс (RI) (Чешмеджиев С. и кол. 2010, Schaumburg et al 2007).

2. Пробонабирането да се извърши един път годишно в периода между м. юли – м. септември.

3. Да се направи анализ и комплексна оценка на резултатите от мониторинга по т.1:

3.1. Да се направи ревизия и допълнение на индикаторната листа към методиката за определяне на Референтен индекс (Чешмеджиев С. и кол. 2010) като се използват и данните от предходни поръчки за периода 2009-2011 към МОСВ, където е прилагана методиката;

3.2. Да се направи оценка на екологичното състояние/екологичния потенциал на повърхностните водни тела в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО;

3.3. Да се направи анализ на влиянието на екорегиона върху видовия състав и количествените характеристики на макрофитите и влиянието върху оценката на екологичното състояние/екологичния потенциал.

4. Данните от проведения мониторинг и направената оценка да се представят във формат подходящ за докладване към европейските програми ( по приложение №3).

При поискване изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя всяка необходима допълнителна информация във връзка с изпълнение на по-горе посочените задачи.


Форма на представяне на разработката:

Разработката трябва да бъде представена в три последователни доклада, както следва:

Доклад 1: Встъпителен доклад, който да включва работна програма по изпълнението на всички точки на заданието. Към доклада в отделно приложение (в табличен вид) да се представи – график за пробонабиране, график за анализиране на пробите и обработка на данните.

Доклад 2: Междинен доклад, който да включва междинен отчет по всички точки от заданието. Описват се текущите проблеми. Предоставят се в приложение междинните резултати (протоколи).

Доклад 3: Финален доклад, който да обхваща отчет по изпълнението на всички точки на заданието. Към доклада в отделни приложения да се представят данните от проведения мониторинг и свързаните с него анализи, а именно:

 1. Да се представи протокол за пробонабиране за всеки пункт и всеки макрофитен трансект с географските координати и с основните физико-химични параметри (във формат Excel – образец на формата е посочен в приложение №2). Да се приложат надписани снимки.

 2. Да се представи протокол за анализ на пробата за всеки пункт и всеки макрофитен трансект (във формат Excel - образец на формата е посочен в приложение №2).

 3. Да се представи обобщена форма за докладване към европейските програми (образец на формата е посочен в приложение №3).

Междинните и финалните доклади да се представят в две копия на хартиен и в две копия на електронен носител. Приложенията да се представят в две копия на хартиен и в две копия на електронен носител.


Етапи, срокове, приемане:

Поръчката се изпълнява на три етапа за срок от една година след подписване на договора.

През първи етап изпълнителят подготвя работна програма (Доклад 1), която се съгласува с възложителя. Срокът за представяне на програмата е един месец след подписване на договора.

На втори етап изпълнителят подготвя междинен отчет (Доклад 2). Срокът за представяне на отчета се определя спрямо графика на работната програма и е след периода на събиране и обработване на пробите (не по-късно от 6 месеца след подписване на договора).

На трети етап изпълнителят подготвя финален отчет (Доклад 3). Срокът е 12 месеца след подписването на договора. Изпълнението на поръчката се приема с протокол на експертна комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на ИАОС.


Изисквания към изпълнителя:

За определяне на обилие на макрофитите:

Определя се визуално по 5-степенната скала на Kohler, 1978, която е в съответствие с изискванията на РДВ съгласно EN 14184:2003

Kohler, A. 1978 Methoden der Kartierung von Flora und Vegetation von Süβbwasserbiotopen. Landerschaft&Stadt 10, 2: 73-85


За определяне на референтен индекс да се използват методиките:

Чешмеджиев, С., Г. Гечева, И. Димитрова-Дюлгерова, Д. Белкинова, Р. Младенов. (2010) Финален отчет на тема „Разработване на класификационна система за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на определените типове повърхностни води (реки и езера) на територията на РБългария (на база на типология по система Б), Методика за хидробиологичен мониторинг. Макрофити. стр.51.

Schaumburg, J., Schranz, C., Stelzer, D., Hofmann, G. 2007: Action Instructions for the ecological Evaluation of Lakes for Implementation of the EU Water Framework Directive: Makrophytes and Phytobenthos. Bavarian Environment Agency. 69 pp.


Физикохимичните параметри да се определят по следните методики и стандарти:

Определяне на активна реакция на водата (рН) – БДС ISO 10523

Определяне на електропроводимост (µS/cm) – БДС EN 27888

Определяне на кислородна концентрация (mg/l) БДС EN 25814

Определяне на амониев азот (mg/l) – ISO 7150/1

Определяне на нитратен азот (mg/l) – 1.14773.0001

Определяне на фосфатен и общ фосфор (mg/l) – EN ISO 6878

Определяне на алкалност (meq/l) – ISO 9963-1


V. МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ

Класирането на допуснатите оферти се извършва според критериите за „Икономически най-изгодна оферта”. Показателите се оценяват по точковата система от 1 – до 10 точки. Максимален брой точки, който може да получи всеки участник по един от двата показателя е 10. Коефициентът на тежест на техническо предложение е 0.60 % и на финансово предложение – 0.40 %.

Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка за всяка обособена позиция са конкретизирани в таблицата по-долу:


Показатели – ІІ (наименование)

Коефициент на относителна тежест

Максимален брой точки

Символно обозначение на показателите

1

2

3

4

1. Оценка на степента на съответствие – П1


0.60


10


Тс

2. Оценка на предложена цена – П2


0.40


10


Тц


Забележка: В колона № 2 са посочени коефициентите на относителна тежест на всеки показател, като част от комплексната оценка (до1); в колона № 3 е посочен максимално възможния брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, което ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Показател 1 – „Оценка на степента на съответствие” на техническото задание на възложителя и предложените технически характеристики от участника – П1, с максимален брой точки – 10 и коефициент на относителна тежест в комплексната оценка – 0.60.

Комисията преценява съответствието на предложението с техническите изисквания, посочени в документацията за участие. Максимален брой точки получава офертата/ите, която/ито е/са с технически характеристики, еднакви на техническото задание на възложителя.

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума от точките, посочени в Таблица № 1.

Таблица № 1

Критерии

Параметри

Точки

1. Съответствие с параметрите на техническото задание –пълнота, реалистичност, яснота (Т1)

Работната програма, която покрива всички дейности и задачи, изисквани от възложителя получава максимално предвидените брой точки. Останалите оферти се оценяват със стъпка на намаляване от 0,5 т. за всяко констатирано несъответствие.


1-8 точки

2. Срок за изпълнение (Т2)

по-кратък от изисквания от възложителя

2 точки

равен на изисквания от възложителя

1 точка


Maксимално възможен брой точки за степен на съответствие с техническите изисквания

10 точкиП1 = Тс х 0,60

Тс = Т1 + Т2, където Т1 и Т2 са техническите изисквания на Възложителя.


Показател 2 – Оценка на предложената цена – П2, с максимален брой точки 10 и коефициент на относителна тежест в комплексната оценка 0.40.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:


Сmin

Тц = 10 х ---------, където:

Cn


Сmin е най- ниската предложена цена;

Cn е цената на n- тия участник.

Точките по втория показател на n- тия участник се получава по следната формула:

П2 = Тц х 0.40, където:

0.40 е коефицинта за относителна тежест на показателя.


Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя.

КО = П1 + П2

Офертата, получила най-висока крайна комплексна оценка, се класира на първо място.


VІ. Изисквания за ОФЕРТИТЕ НА участНИЦИТЕ:


 1. Подаване на оферта в посочения от възложителя срок.

 2. Офертите се представят като писмено предложение, изготвено в отговор на поканата на Възложителя. /Виж приложените проекти на оферта/.

 3. Офертите трябва да съдържат следната информация:

3.1. данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, e – mail, адрес, представляващ и координатор за изпълнението;

3.2. посочване на ЕИК;

3.3. техническо предложение;

3.4. ценово предложение;

3.5. начин на формиране на цената;

3.6. срок на валидност на предложението;

3.7. срок за изпълнение;

3.8. номер на банковата сметка на участника.

 1. Други изисквания:

4.1. Офертата се подава в запечатан плик, придружен от писмо с посочен изходящ номер на поканата и наименованието на обществената поръчка, за която се отнася, което да позволи завеждането му в деловодната система на ИАОС и поставяне на входящ номер. Офертата следва да постъпи в деловодството на ИАОС, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136 до изтичане на посочения в поканата срок.

4.2. С участника, предложил икономически най-изгодна оферта за изпълнение, ще се сключи писмен договор за съответната позиция.


VІІ. Сключване на договор:

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник.


Условия за сключване на договор за обществена поръчка:

Преди подписване на договор, участникът, определен за изпълнител, следва да представи:

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по банкова сметка на възложителя ОБЩИНСКА БАНКА - клон “Денкоглу”, гр. София, SWIFT BIC код: SOMBBGSF; IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01. или банкова гаранция. При предоставяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, и със срок на валидност най-малко 2 (два) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранцията, така че размерът на получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура;

2. Свидетелство за съдимост съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

4. Данни за банковата сметка на изпълнителя;

5. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.


VІІІ. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Изпълнителна агенция по околно среда, гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136.


ІХ. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРАТА:

Мина Асенова – старши експерт, отдел МВо, тел: 02 955 98 18;

Иво Димитров – мл. юрисконсулт, отдел АПО, тел: 02 955 97 98.


Проект на оферта

    1. ОФЕРТА


от


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(пълно наименование и адрес на участника, ЕИК, тел, факс, E - mail, представляващ, координатор за изпълнението)


За поръчка с предмет:


“Извършване на мониторинг на макрофити в езера/язовири като елемент от Националната програма за мониторинг на повърхностни води за 2012 г.


при следните финансови и технически условия:


1. Общата цена за изпълнение на поръчката е в размер на:

1.1. без ДДС ........................... лева

1.2. с ДДС ........................... лева


2. Начин на формиране на цената:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Техническо предложение: .....................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Срок за изпълнение на поръчката: .....................................................................................

6. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) дни от крайния срок за получаване на офертите.

7. Банкова сметка на обслужващата банка на участника: .................................................... ......................................................................................................................................................


Дата: ............... 2012 г. Подпис: ..............................

Печат:

Свързани:

Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconКъм Публичната покана №02. 14-9/19. 04. 2012 г. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка
Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от зоп и на основание Заповед № фс-71 от 19 април 2012 г на главния секретар...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconКъм покана с изх. №8 от 02. 10. 2012 г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а от зоп чрез публична покана, с
Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество с...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconКъм покана с изх. №8 от 02. 10. 2012 г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а от зоп чрез публична покана, с
Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество с...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconБългарска академия на науките
Допълнителна информация към публична покана изх номер
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconМинистерство на вътрешните работи областна дирекция на мвр ямбол
В отговор на Ваше запитване изх. №82/28. 08. 2012 г по отношение на Публична покана на од на мвр ямбол рег. №23/22. 08. 2012г с предмет...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconПриложение към Публична покана, с изх. №12-00-4021
Предмет на обществената поръчка: “Доставка на консумативи за йон хроматографски системи за определяне на аниони и катиони”
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconКъм покана с изх. №526 от 05. 09. 2012г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а" от зоп – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на закуски, мляко, плодове и зеленчуци за учениците от І до IV клас в оу "Иван Вазов" гр. Смолян"
Осма „а” от зоп – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на закуски, мляко, плодове и зеленчуци за учениците от І до IV клас...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconКъм покана с изх. №526 от 05. 09. 2012г относно избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а" от зоп – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на закуски, мляко, плодове и зеленчуци за учениците от І до IV клас в оу "Иван Вазов" гр. Смолян"
Осма „а” от зоп – чрез публична покана, с предмет: „Доставка на закуски, мляко, плодове и зеленчуци за учениците от І до IV клас...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconПублична покана
Ви отправям настоящата покана за представяне на оферта, придружена с необходимите документи до 16,00 часа на 02. 08. 2012 г в канцеларията...
Публична покана с изх. №93-00-4326 /24. 07. 2012 г iconПублична покана
Витоша” №18, еик: 176108588, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на изискванията за възлагане на настоящата обществена поръчка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом