I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер221.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/11090112.docx

Услуги
Номер 11 от 09.01.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Община Пазарджик

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 4400

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти: Община Пазарджик

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 034 440711

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. "България" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Пазарджик

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти: Гергана Попова

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя: http://www.pazardjik.bg/

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 034 402209

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: РБългария

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: Обществени услуги

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на В и К мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG423

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: гр. Пазарджик

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга: 9

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосновка на рамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в години

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Община Пазарджик е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C010 по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на В и К мрежа на гр. Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Проектът ще се изпълнява на етапи, както следва: 1. Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”; 2. Втори етап на Проекта – Изпълнение на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на В и К мрежа на гр. Пазарджик”. За целите на проекта е предвидено да бъде извършван одит на два етапа от изпълнението на проекта. Одит на етап І на проекта: Изпълнителят ще извършва текущ одит на етапа на подготовка на проекта като ще предоставя одитно мнение при всяко искане за междинно плащане чрез одитни доклади за законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 «б» от ЗОП; законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 «б» от ЗОП; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната програма на бенефициента. Одит на етап ІІ на проекта: Изпълнителят ще извършва текущ одит на етапа на реализация на проекта, като към исканията за средства ще бъдат представяни междинни одитни доклади с одитно мнение за законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 «б» от ЗОП, за законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 «б» от ЗОП и за осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната програма на бенефициента.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 79212000: Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Следвайки най-добрите практики в областта, УО на ОПОС изисква одита да бъде непрекъснат процес, който да се изпълнява през целия жизнен цикъл на проекта, с оглед принасяне на максимална полза както за бенефициентите, така и за УО и съответно за Общността като цяло. За целите на настоящата поръчка се използват понятията „Текущ одит” и „Окончателен одит”, които отразяват спецификите на изискванията на УО по отношение на докладите, които ще се представят от одитора по време на текущото изпълнение на проекта (междинни искания за средства) и в края на проекта (окончателно искане за средства). Понятието „Текущ одит” се отнася към одитните доклади, които УО изисква от бенефициента да представя с междинните искания за средства. Понятието „Окончателен одит” се отнася към одитния доклад, който УО изисква от бенефициента да представи с окончателното искане за средства. Управляващият орган на ОПОС изисква проверка на 100% на документацията по проекта и не допуска използването на извадки за целите на одита.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност: 120000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 44

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Гаранцията за участие е в размер на 1 000 лв., и може да бъде банкова гаранция или да се внесе в посочения размер по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF или може да се представи под формата на банкова гаранция.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Предвидена е следната схема на плащане на поръчката: 1. Аванс в размер до 20 (двадесет процента) % от стойността за извършване на одит на етап І на проекта, платим в 30 дневен срок, считано от датата на сключване на договора и представяне на оригална фактура. 2. Първо окончателно плащане, което се изчислява като от стойността за извършване на одит на етап І на проекта се приспадне размерът на платения аванс и се изплаща по реда посочен в проекта на договор за обществена поръчка. 3. Междинно плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността за извършване на одит на етап ІІ на проекта, платим в 30 дневен срок, считано от датата на приемането на първи изготвен междинен одитен доклад за първо междинно искане за средства по изпълнението на етап ІІ на проекта. 4. Второ окончателно плащане, което се изчислява като от стойността за извършване на одит на етап ІІ на проекта се приспадне размерът на извършеното междинно плащане и се изплаща по реда посочен в проекта на договор за обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискване: Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение/сдружение/консорциум, договорът между лицата, участващи в последното, следва да отговаря на следните изисквания: - да е нотариално заверен; - да е посочен Възложителя и предмета на процедурата, за която се обединяват; - да е определен водещ съдружник; - да е определен представител на обединението/сдружението/консорциума, който ще подписва документите от името на обединението; - да е отразено, че всички съдружници носят заедно и поотделно отговорност за изпълнението на договора; - да е отразено, че всички съдружници са длъжни да останат в обединението за целия период за изпълнение на договора; - да е отразено, че не може да бъдат приемани други съдружници в обединението по време на изпълнението на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Декларация за спазване на етичните клаузи – попълва се Образец № 1; 3. Административни сведения - попълва се Образец № 2; 4. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – попълва се Образец № 3; 5. Регистрационни документи на участника: 5.1. удостоверение за актуално състояние издадено след 01.01.2012 г. (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – оригинал или нотариално заверено копие; 5.2. документ за съдебна регистрация с последващи изменения (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – нотариално заверени копия или единен идентификационен код – попълва се Образец № 4; 5.3.документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в официален превод (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 5.4. документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 6. Документ за закупена документация за участие – копие заверено от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала; 7.Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 8. За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ЗОП – попълват се Образец № 5, Образец № 6 и Образец № 7; 9. Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие заверено от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала) и ЕИК/БУЛСТАТ (копие заверено от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала); 10. Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 12 и Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 13; 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) – оригинал или копие с нотариална заверка; 12. Споразумение за създаване на обединение/сдружение/консорциум за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - оригинал или копие с нотариална заверка; 13. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница - Образец № 14; 14. Предложение за изпълнение на поръчката - попълва се Образец № 15; 15.Ценова оферта - попълва сеОбразец № 16.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Информация за оборота за последните три приключили финансови години (2008 г./2009 г./2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността – попълва се Образец № 8; Забележка: При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите в изпълнение на поръчката.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Минимален оборот за последните три приключили финансови години (2008 г./2009 г./2010 г.) или в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си в размер не по-малко от 98 000 лева (деветдесет и осем хиляди лева) без ДДС. Забележка: Под услуги „сходни с предмета на поръчката", следва да се разбират услуги, свързани с извършване на ангажименти за изразяване на сигурност - одити и прегледи и ангажименти за свързани по съдържание услуги или еквивалентни.

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните три години (2009 г./2010 г./2011 г.), включително стойностите, датите и получателите – попълва се Образец № 9; 2. Минимум три препоръки за добро изпълнение на договорите от съответните възложители. Тези препоръки следва да съдържат стойността, предмета на договора и описание на основните дейности изпълнени по договора, както и информация за това изпълнен ли е договора качествено, професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания, за всеки отделен договор. Препоръките трябва да са приложени за съответните договори от списъка на основните договори за услуги, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка и изпълнени през последните три години - копия заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала; 3. Списък на експертите, заети с изпълнението на обществената поръчка – членове на екипа от експерти на участника, с информация за притежаваното от тях образование, квалификация и с посочен ръководител на екипа и заемана позиция в екипа от всеки ключов експерт – попълва се Образец № 10; 4. Професионални автобиографии, съдържащи декларация за ангажираност по изпълнението на обществената поръчка, собственоръчно подписани от ръководителя, съответно ключовите експерти - попълва се Образец № 11. Приложените документи към професионалните автобиографии, доказващи описаното в същите, следва да се представят в копия заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала; 5. Списък на сертификатите, които притежава участникът (самостоятелно или като екип от експерти), с приложени копия от същите заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала. Забележка: При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите в изпълнение на поръчката.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1. Участникът да има изпълнени минимум 3 договора за услуги, сходни с предмета на поръчката през последните три години (2009 г./2010 г./2011 г.); 2. Участникът трябва да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка, с екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, а именно: 2.1. Ръководител на екипа - да притежава висше икономическо образование. - да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалентни): а) национални: ДЕС, б) международни: CPA, ACCA, CFSA, CA. - да притежава минимум 5 години опит в областта на финансовия одит. 2.2. Ключов експерт 1 - да притежава висше икономическо образование и съответната квалификация с описания по-долу опит. - да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалентни): а) национални: СВОПС, б) международни: CIA, CGAP. - да притежава минимум 3 години опит в областта на системите за управление и контрол, вътрешния контрол, контролни рамки, вътрешен одит и пр. в публичния сектор. 2.3. Ключов експерт 2 - да притежава образование в областта на информационните технологии и съответната квалификация с описания по-долу опит. - да притежава следния сертификат (или еквивалентен) - CISA. - да притежава минимум 3 години опит в одита на информационни системи. 2.4. Ключов експерт 3 - да притежава висше икономическо или юридическо образование и съответната квалификация с описания по-долу опит. - да притежава следния сертификат (или еквивалентен) - Сертифициран инспектор на измами (CFE). - да притежава минимум 1 година опит в област свързана с разкриване, установяване или предотвратяване на нередности и измами, корупция и конфликт на интереси. 2.5. Ключов експерт 4 - да притежава висше юридическо образование и удостоверение за правоспособност. - да притежава минимум 3 години опит в областта на разработването, провеждането и/или контрола на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2.6. Ключов експерт 5 - да притежава висше инженерно образование и съответна квалификация в областта на водоснабдяване и канализация, промишлено и гражданско строителство или еквивалентна. - да притежава минимум 3 години опит по отношение на процедурите свързани с проверка на физическото изпълнение на проекта относно строителството. 3. Одиторът (самостоятелно или като екип от експерти) следва да притежава следните препоръчителни сертификати, като при припокриване на обхвата на национален сертификат с обхвата на международен такъв, за изпълнение на изискванията на настоящата поръчка е достатъчно Участникът да представи единия от двата: 3.1. Национални: o ДЕС или еквивалентен – сертификат на ИДЕС, с който следва да се покаже необходимата квалификация в областта на процедурите свързани с осчетоводяванията на разходите по проекта, както и познания в областта на извършването на одитни ангажименти; o Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) или еквивалентен – сертификат на Министерство но финансите; 3.2 Международни: o CPA, ACCA, CFSA, CA и пр. или еквивалентен, с който следва да се покаже необходимата квалификация в областта на процедурите свързани с осчетоводяванията на разходите по проекта, както и познания в областта на извършването на одитни ангажименти; o Сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) или еквивалентен – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.); o Сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) или еквивалентен – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA Inc.); o Сертифициран одитор на информационни системи (Certified Information Systems Auditor, CISA) или еквивалентен – сертификат на Асоциацията за одит и контрол на информационните системи (ISACA); o Сертифициран инспектор на измами (Certified Fraud Examiner) или еквивалентен – сертификат на Асоциацията на сертифицираните инспектори на измами (ACFE);

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: ДА

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзбрани кандидати

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерии

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНамаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКритерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: (П1) Организация и методология за изпълнение на поръчката (тежест : 60)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: (П2) Ценова оценка (тежест : 35)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоказател: (П3) Срок за изготвяне на междинен/окончателен одитен доклад в работни дни (тежест : 5)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЩе се използва електронен търг: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на публикацията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНомер на обявлението в ДВ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПлатими документи: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 12:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЦена: 9.6

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Цената на документацията за участие може да бъде внесена по банков път на следната сметка: Банка: “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД, гр. Пазарджик IBAN сметка BG86UBBS80028432441510 BIC: UBBSBGSF Код на плащане: 447000 или заплатена в брой, на каса при получаването й в Община Пазарджик.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 17/02/2012

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВалута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 12:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 27/02/2012

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруг език: Български

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕзик/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни: 120

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто: Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" № 2, ет. 2, „Стъклена зала”

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧас: 14:00

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛица: Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 28/02/2012

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТова представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПроект/програма: проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на В и К мрежа на гр. Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДопълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнформация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 1000

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща: cpcadmin@cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 02 9807315

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес: бул. Витоша № 18

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: София

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес: http://www.cpc.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 02 9884070

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава: Република България

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДата: 06/01/2012

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДържава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЕлектронна поща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЛице за контакти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИнтернет адрес

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Националния осигурителен институт, Териториално поделение гр. Стара Загора
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Сливен
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Айтос Дирекция "Образование, култура, вероизповедание, спорт и туризъм"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Второ средно общообразователно училище "Н. Й. Вапцаров" Монтана
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Териториално поделение Държавно ловно стопанство "Осогово"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Национален осигурителен институт, Териториално поделение гр. Габрово
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Балчик" еоод
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом