Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
ИмеРегламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер35.25 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.hvpdocs.com/wp-content/images/reglament_2429.doc
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2429/86 НА КОМИСИЯТА от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16.02 Б III б) 1 на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (ЕИО) № 2184/86 на Комисията КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) 97/69 на Съвета от 16 януари 1969 г. относно мерките, необходими за еднаквото прилагане на номенклатурата на общата митническа тарифа 1, изменен с Регламент (ЕИО) 2055/84 2, и по-специално член 3 от него,

1 ОВ L 14, 21.1.1969 г., стр. 1. 2 ОВ L 191, 19.7.1984 г., стр. 1. 3 ОВ L 190, 12.7.1986 г., стр. 19.

като има предвид, че е необходимо да се приемат разпоредби, за да се осигури еднаквото прилагане на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент на Комисията (ЕИО) № 2184/863 от 11 юли 1986 г., с който се определят възстановяванията при износ за говеждо и телешко месо, с цел класифициране на заготовките и консервите, съдържащи говеждо и телешко месо (с изключение на карантията и мазнината); като има предвид, че съгласно подпозиции 16.02 Б III б) ex 1 ex aa) (11), (22), (33), (44) и 16.02 Б III б) ex 1) ex бб) (11), (22), (33), (44) и (55) на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (ЕИО) № 2184/86, заготовките и консервите, съдържащи говеждо и телешко месо, се категоризират в зависимост от тегловния процент на месото (с изключение на карантията и мазнината); като има предвид, че е необходимо да се определи процедура за определяне на тегловния процент на месото (с изключение на карантията и мазнината); като има предвид, че вследствие на извършените проучвания, процедурата, описана в приложението към настоящия регламент, предоставя най-добрите гаранции; като има предвид, че тъй като предвидените разпоредби не са в съответствие със становището на комитета относно Номенклатурата на общата митническа тарифа, Комисията предостави на Съвета предложение относно разпоредбите, които е необходимо да се приемат в тази област, съгласно процедурата, предвидена в член 3 на Регламент (ЕИО) № 97/69; като има предвид, че след изтичането на срок от три месеца, считано от момента на представянето на предложението до Съвета, той не е представил свое становище, и че вследствие на това е необходимо Комисията да приеме предложените разпоредби съгласно гореупоменатата процедура, предвидена в Регламент (ЕИО) № 97/69, ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 31986R2429.doc - ЦПР - редактиран


Член 1

Процентът на тегловното съдържание на месото в заготовките и консервите, съдържащи говеждо и телешко месо (с изключение на карантията и мазнината), и които са част от подпозиции 16.02 Б III б) ex 1) ex aa) (11), (22), (33), (44) и 16.02 Б III б) ex 1) ex бб) (11), (22), (33), (44) и (55) на номенклатурата, фигурираща в приложението към Регламент (ЕИО) № 2184/86, се определя съгласно процедурата, предвидена в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесет и първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 31 юли 1986 година.

За Комисията:

COCKFIELD

Заместник-председател 31986R2429.doc - ЦПР - редактиран


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ

За целите на настоящото приложение думата „месо” не включва нито карантията, нито мазнината (включително мазнината, добита от самото месо), нито костите.

Съдържанието на месо (тегловен процент на месото) се определя съгласно процедурата, посочена по-долу.

1. Методи на анализ

1.1. Анализът трябва да бъде извършен върху еднородни и представителни проби от месната заготовка или консерва.

1.2. Необходимо е да се използват следните методи на анализ:

1.2.1. Азот: определяне на съдържанието на азот в месото и продуктите на месна основа - ISO 937: 1978.

1.2.2. Влажност: определяне на съдържанието на влага в месото и продуктите на месна основа - ISO 1442: 1973.

1.2.3. Мазнини: определяне на общото съдържание на мазнини в месото и продуктите на месна основа - ISO 1443: 1973.

1.2.4. Пепел: определяне на съдържанието на пепел в месото и продуктите на месна основа - ISO 936: 1978.

1.3. Предписанията на горепосочените стандарти ISO относно вземането на проби не са задължителни за целите на настоящия регламент.

2. Изчисляване на съдържанието на месо

Съдържанието на месо се изчислява с помощта на следната формула:

100 55 ,3   Nx NT M

NT – Общо количество на азота, определено чрез анализ (%),

Nx – Азот с външен произход (%).

Общото съдържание на азот се определя според метода, посочен в точка 1.2.1. Освен това определянето на съдържанието на влага (1.2.2), на мазнини (1.2.3) и на пепел (1.2.4) позволява определянето по дедуктивен начин на съдържанието на останалите съставки.

За да се нанесат корекции в количеството на азота с външен произход (Nx), е необходимо да се познава количеството на всяка съставка, съдържаща азот, както и съдържанието на азот в тези съставки. Долната таблица указва средното съдържание на 31986R2429.doc - ЦПР - редактиран

азот на някои от съдържащите азот съставки, които могат да са част от месните заготовки или консерви. Продукти, които не са част от месото

Процент на азота

Галета

2,0

Казеин

15,8

Натриев казеинат

14,8

Изолат от соеви протеини

14,5

Текстурирани соеви протеини

8,0

Мононатриев глутамат (MSG)

8,0

Соево брашно

8,3

Говежди бъбреци

2,7

Говежди език

3,0

Свързани:

Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент на комисията (ЕК) №89/2001
Регламент на Съвета (еио) №574/72 относно въвеждането на процедура за прилагане на Регламент (еио) №1408/71 относно прилагането на...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент (еио) №2454/93 на комисията от 2 юли 1993 година въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент на Съвета (еио) №2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността
Регламент на Съвета (еио) №2913/92 за създаване на Митническия кодекс на Общността
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Регламент (еио) №2429/86 на комисията от 31 юли 1986 година относно процедурата по определяне на съдържанието на месо в заготовките и консервите от подпозиция ex 16. iconРегламент за изпълнение (ЕС) № /… на комисията
Регламент (еио) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа1,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом