Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
ИмеПроучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер88.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ced.bg/uploads/Dejnosti_OPAK/deinost 2/NGOs networks.doc

Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (НПО)


Същност на мрежите от НПО. През последните години неправителствените организации (НПО) съсредоточават своето внимание върху развитие и подпомагане на гражданското общество, предоставяне на услуги за уязвими групи и опазване на околната среда; те участват активно в международни срещи, стават част от международни мрежи. В резултат на това, необходимостта неправителствените организации да обменят информация, да координират дейностите си и да обединяват своите сили нараства. В отговор на тези нужди, НПО започват да създават различни видове мрежи – на местно, регионално, национално или международно ниво.


Термините "мрежа" и "работа в мрежа” са широко използвани в момента в неправителствения сектор. Споделянето на информация за възможности и ограничения е важна част от социалния живот. Това е механизъм, който свързва хората и/или организации, които споделят някаква обща цел. Не съществуват обаче конкретни стъпки и планове за ефективна работа в мрежа.


Мрежата представлява комуникационна структура и е изградена от организации, които обикновено са официално регистрирани юридически лица. Обработката на информация е от съществено значение за организациите, но обикновено целта им  е да предлагат услуги за клиенти в или извън тях. Мрежите могат да се разглеждат като връзка между организациите, въпреки че основната цел на организациите често е различна от обработката и разпространението на информация. Могат да се разграничат и мрежи от физически лица или институции, свързани на доброволна основа с цел обмен на информация по теми от професионален интерес.


Всяка мрежа се развива при специфични условия. Основната цел на мрежите, както и тяхната степен на функциониране могат да се различават. Те могат да се променят с времето. Независимо от начина, по който са организирани, мрежите винаги могат да бъдат интересни и полезни. Те трябва да получат достъп до финансиране, както и информационни материали. Успехът им зависи от приноса на всеки един от членовете им. Съществуващите мрежи от НПО имат като цяло основна цел да запълнят празнотите в разпространяването на информация, предоставянето на услуги и реализирането на конкретни дейности и проекти.


Лобирането и застъпничеството са едни от най-добрите възможности за НПО, ако искат да участват във вземането на решения и в съвместното управление. Тези възможности могат да се осъществят при консолидация на сектора и формирането на мрежи, по-голяма прозрачност и разширяване ролята на НПО при предоставяне на услуги,


подобряване на отношенията с гражданите и заинтересованите страни, както и по-добро сътрудничество с държавата и между самите НПО. Засилване на партньорството между националните и европейските мрежи на НПО и укрепването на финансовата устойчивост са важни условия за успешното развитие на гражданския сектор.


Дейностите, които могат да развиват мрежите от НПО включват: организиране на работни срещи и обучения за членовете им (по стратегическо планиране; управление на проекти; организационен мениджмънт и маркетинг; връзки с обществеността и работа с медиите); обмяна на информация за добри практики между НПО; привличане на нови членове – с доказан авторитет в общностите; използване на всички възможни канали за акумулиране на финансови средства; лобиране пред местните и централни власти; активизиране на диалога с местните власти; влияние върху общественото мнение; изграждане и поддържане на общ сайт и др.


Мрежи от НПО в България. Формирането на мрежи/фамилии от неправителствени организации в България е признак за натрупан капацитет в неправителствения сектор, за по-висока степен на развитие на партньорството между НПО със сходен профил и интереси. То е изцяло доброволно и е опит за консолидиране на неправителствения сектор на тематичен принцип с цел по–ефективно участие в процеса на вземане на решения и за оказване на влияние върху формирането на обществени политики на централно и на местно ниво. Фамилиите са определени приоритетни сфери на дейност в съответните тематични области, те имат изградени механизми за общуване и вземане на решения.


На настоящия етап сътрудничеството между неправителствените организации за осъществяване на съвместни проекти е сравнително ограничено. Независимо от това, има редица примери за добри практики със значителен потенциал. Сред тях важно значение имат т.нар. „обществени форуми”. Наред с това, с донорска подкрепа са формирани редица мрежи и асоциации на неправителствени организации, които са насочени към осигуряване на устойчивост на функционирането им чрез участие в съвместни проектни инициативи: мрежа на читалищата (подкрепена от ПРООН), Асоциация на социалните предприятия, Асоциация на обществените фондове (подкрепяни от ААМР). Като фактори за успех на посочените по-горе партньорства се смятат съпричастността на включените организации, ефективното управление на мрежите, подкрепата от донори и връзката им с осъществяването на икономически дейности.


Третият сектор е преди всичко доста разнообразен. Съществуват НПО – „мозъчни тръстове”, които оказват влияние върху формирането и провеждането на политики чрез осъществяване на различни изследвания, консултации, изработване на становища, стимулиране на иновативни форми на пряко гражданско участие. Има НПО – доставчици на услуги или разпределящи средства, други имат за предмет на дейност лобиране и застъпничество и инициират най-често законодателни, регулативни и


антикорупционни инициативи. Броят и влиянието на мрежите от НПО бързо нарастват не само по света, но и в България. Примери за други мрежи/фамилии в България са: „Българска джендър коалиция”; „Медии”; „Информационен център НПО срещу бедността”, който е български клон на EAPN – Европейска анти-бедност мрежа; „Социални политики”; „Опазване на околната среда” и фамилия „Човешки права”.


Всички изброени мрежи/фамилии имат отношение към местното и регионалното устойчиво развитие. Най-пряко отношение обаче има мрежата „Регионално и местно развитие”. Тази мрежа би трябвало да има най-голямо влияние, тъй като НПО-секторът в България има следния териториален обхват:


  • 19% работят на местно равнище;

  • 46% работят на регионално равнище (в границите на областта);

  • 24% работят на национално равнище;

  • 11% работят на международно равнище (клонове на международни НПО) (Проучване на практиките 2005:14).

Горното разпределение дава основание с висока доза условност, да разделим организациите от третия сектор на три значими категории, свързани с нивото на тяхното въздействие в страната:


  • с приоритетно местна ориентация – организации за подкрепа на малцинствата, за гражданско участие и граждански права, културни, образователни организации, спортни и женски организации;

  • с балансирана регионална и местна ориентация – асоциации на общини, агенции за регионално развитие, бизнес центрове и други сдружения за развитие, стопански камари и търговско-промишлени палати, природозащитни, земеделски организации и др.;

  • с приоритетно национална ориентация – организации за разработване на политики, лобиране и подкрепа на НПО.


Добри практики в България. Мрежата „Регионално и местно развитие” е коалиция, работеща за устойчиво местно и регионално развитие и отстояваща интересите на местните заинтересовани страни. Нейният капацитет се формира от по-големите организационни и финансови възможности за подпомагане на местното и регионално развитие, които имат организациите с балансирана регионална и местна ориентация, а именно – асоциациите


на общините, стопанските камари и търговско-промишлените палати, Агенциите за регионално развитие, организациите за разработване на политики, застъпничество, подкрепа на НПО, националните и регионалните организации. Членове на фамилията „Регионално и местно развитие” са организации като: Фондация за реформа в местното

самоуправление (ФРМС), Регионално сдружение на общините „Марица”, Национално сдружение на общините в Република България, Фондация за развитие „Читалища”, Сдружение „Болкан Асист”, Институт за пазарна икономика, Асоциация „Национална мрежа за бизнес развитие” и други.

Една от организациите – Българската асоциация на агенциите за регионално развитие (БАРДА) например, е „гласът” на над 21 агенции за регионално развитие, бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми, търговски камари, браншови синдикати и местни бизнес организации.


Благодарение на натрупания опит от съвместния проект на Министерството на културата и ПРООН – Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата, както и с цел преодоляване на слабите страни и засилване на силните страни от началото на 2005 г. започна процес на изграждане на 29 регионални експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища” (РЕКИЦ). Според Закона за народните читалища, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. По своята същност РЕКИЦ представляват нови структурни звена, създадени в рамките на определена обща субсидирана численост за читалищата. Предназначението им е да допринесат за устойчивото развитие на читалищната мрежа. Като се има предвид, че читалищата в селата са многократно повече може да се очаква, че развитието на читалищната мрежа означава и развитие на селските райони, а с това и преодоляване на неравнопоставеното, неустойчиво развитие.


Международни мрежи от НПО. Една от добре развитите мрежи от НПО на регионална основа е Черноморската мрежа на НПО (ЧМНО), създадена през 1998 г. в резултат на развитието на НПО общността във всички черноморски държави. Предшественик на Мрежата е Международният черноморски неправителствен форум, който е първият опит на НПО за съвместни действия, целящи опазването и възстановяването на Черно море. Официалната регистрация на ЧМНО е извършена от Варненския окръжен съд през 1999 г. Членовете на ЧМНО са 62 НПО: България — 14, Грузия — 9, Румъния — 6, Русия — 9, Турция — 7, Украйна — 17. Организацията поддържа работни контакти и осъществява съвместни проекти с много други черноморски НПО. Мисията на сдружението е да съдейства за опазване и възстановяване на Черно море, включително Азовско море и за устойчивото развитие на черноморските държави чрез отговорно ангажиране на неправителствените организации, правителствата, бизнес средите и други институции, както и на широката общественост.


PASOS (Policy Association for an Open Society) е мрежа от независими граждански think-tank организации от 24 държави от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Тя популяризира и защитава ценностите на отвореното общество, в това число


демокрацията, върховенството на закона, доброто управление, спазването и защитата на човешките права, както и икономическото и социално развитие. Част от целите на

PASOS се постигат чрез организиране на конференции, семинари, работни срещи, съвместни работни групи. Центърът за икономическо развитие (ЦИР) е част от мрежата PASOS.


IRENE - ООН е мрежа от НПО-та, която има консултативен статут към Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации и участва в изработването на годишните теми на ИКОСОС.


Глобалната мрежа за развитие (GDN) е международна организация за изследвания и насърчаване на политиките свързани с прилагането на интердисциплинарни познания за целите на развитието. Тя е основана на разработването на задълбочени политически изследвания, които приложени правилно, могат да ускорят развитието и да подобрят живота на хората. GDN предприема съвместни действия с редица глобални институции за постигане на целите си, свързани с изграждане на свой изследователски капацитет, насърчаване на изследователската дейност в развиващите се страни и страните в преход и развитие и разпространение на знания. Сътрудничеството с другите институции/организации обикновено се осъществява чрез конкретни проекти. Глобалните мрежи дават възможност на отделните участници в тях да работят съвместно в подкрепа на една по-устойчива и включваща повече участници глобална икономика.


Перспективи пред мрежите от икономически НПО. В контекста на развитие на българския неправителствен сектор, особено голямо значение има обединяването на усилията на НПО от региона за съвместна разработка на икономически анализи, които третират специфични икономически проблеми. Провеждането на срещи на НПО от региона и развитите промишлени страни безспорно ще даде възможност да се споделят множество идеи и виждания за бъдещо сътрудничество и по-бързо интегриране на държавите в обединена Европа. Консолидацията на сектора и формирането на мрежи ще доведе до засилване на партньорството между националните и европейските НПО мрежи.

П роектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Свързани:

Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconНеправителствени организации (нпо) в сектора Сигурност и Отбрана
Най-голямото нпо в сектора. Някои го наричат Център за „използване” на демокрацията, тъй като винаги е проправителствен и винаги...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconКоалиция от неправителствени организации поставя въпроси около кандидатура за олимпиада София 2014 и развенчава митовете около големите ски курорти
Ески неправителствени организации (нпо) подготвиха изданието “Митове и реалност: големите ски курорти в България, зимна олимпиада...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconРегионална агенция за предприемачество и иновации варна
Образователни и изследователски организации (оио), Неправителствени организации (нпо)
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconКонкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция  
Коалиция 2000 по прилагане на тяхната антикорупционна програма, а също така и работата на други неправителствени организации (нпо)...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconСъвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с националната антиспин кампанията за свети валентин 14 февруари 2012 г. Благоевград
Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconОбщи положения
Брусарци, населените места и кметствата от собственици и наематели на недвижими имоти, както и взаимоотношенията между общинска администрация,...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconСъвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации (нпо) във връзка с националната антиспин кампания световен ден за борба срещу спин 1 декември 2012 г. Благоевград
Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconПрограми и фондове за финансиране на проекти фонд за развиване на стопанска дейност на нпо
Фондът за развиване на стопанска дейност на нпо е част от Програмата “Ефективност и ефикасност за промяна” и е специално насочен...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconРепублика българия министерство на здравеопазването
Съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции (рзи), общини и неправителствени организации...
Проучване на създадени мрежи от неправителствени организации (нпо) Същност на мрежите от нпо iconОбщи положения
Стрелча и кметствата на общината от собственици и наематели на недвижими имоти, както и взаимоотношенията между общинска администрация,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом