Община бургас заповед
ИмеОбщина бургас заповед
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер62.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.burgas.bg/uploads/bdf84bf972968bc0da8dcc24fb2f5249.docОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД


2893/18.10.10г.


На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед № 2182/15.11.2007 г. на Кмета на Община Бургас


О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Предмет на малката обществена поръчка:


Паспортизация на озеленените площи

част: картотекиране и паспортизация на дълготрайна дървесна растителност на територията на ТД „Приморие”-ЦГЧ (ЦГЧ, к-с „Република” и к-с” Възраждане”)


ІІ. Изисквания към обекта на обществената поръчка – обхват на видовете дейности

Картотекирането и паспортизирането включва: картографско заснемане и нанасяне на дълготрайната декоративна дървесна растителност на подробен кадастрален план с индивидуални номера; местоположение, точно определяне на видовия състав на дълготрайната дървесна растителност; съставяне на паспорт на дървесната растителност, включващ определяне на видовия състав (българско и латинско наименование), възраст на дървото, състояние на дървото - експертна (фитосанитарна) оценка по външни белези - височина, диаметър на стъблото, физиологично и декоративно състояние на дървото: наличие на хралупи, нападение от вредители, наличие на болести, коренова система, нарушаваща улични тротоари и/или бордюри; изготвяне на индивидуални становища и предписания за борба с вредители и болести от специалист растителна защита и лесозащита, както и за провеждане на резитби за оформяне на короната - отстраняване на сухи налични клони, на клони допиращи се до фасади; предоставяне на индивидуален снимков материал за всяко дърво, в период на вегетация.

Всяко дърво да бъде маркирано с марка от траен материал, с обозначен пореден номер отговарящ на номера на паспорта поставена на височина 3 метра към уличното платно.

Картотекирането и паспортизирането включва, нанасяне на местоположението на съществуващи пънове и дънери от премахнати дървета с оглед подновяване на дълготрайната декоративна растителност.

Отделните характеристики на картотекираните и паспортизирани дървета да са въведени в база данни на дигитална програма в табличен вид, позволяващ текуща актуализация.

Дърветата с възраст по-малка от 20г, неподлежащи на паспортизация съгласно чл.15(1) от Наредба №1/1993г. за опазване на дълготрайната декоративна растителност на МТРС, да бъдат нанесени на план-схемите.


ІІІ. Срок за изпълнение на поръчката

Не по-късно от 30.07.2011 год.

ІV.Място на изпълнение на поръчката:


В процедурата е включено цялостното картотекиране и паспортизиране на съществуващата дълготрайна дървесна растителност - дълготрайни декоративни дървета, разположени в озеленените площи: паркове, градини, скверни пространства, улични и алейни насаждения, както и тези в частните имоти на територията на ТД „Приморие” - ЦГЧ к-с „Република” и к-с” Възраждане” с граници:

на север – бул. „Сан Стефано”

на юг – бул. „Иван Вазов” и ул. „Княз Ал. Батемберг ”

на изток – бул. „Демокрация”

на запад – бул. „Мария Луиза”

Обхват на територията приблизително 2090.82дка.

Приблизителен брой дълготрайни декоративни дървета 10 000 броя.


V. Изисквания към участниците:


  • Картотекирането и паспортизирането на дълготрайната дървесна растителност да се извършва от проектант ладшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност с представени, минимум 1 брой референция за извършени дейности сходни с предмета на поръчката.

  • Изготвянето на становища и предписания за борба с вредители и болести да бъдат изготвени от специалисти растителна защита (ентумолог, фитопатолог) с представени минимум един брой референция за вече извършени дейности и проекти сходни с предмета на поръчката и лиценз.

  • Становищата и предписанията за провеждане на резитби и премахване на опасни сухи дървета, третиране на хралупи, укрепване на стъблата (при дървета с големи хралупи заемащи над 30% от стъблото), да са изготвени от ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност, инж. лесовъд, представени референции за вече извършени дейности и проекти сходни с предмета на поръчката.

  • Преди окончателно предаване на проекта Изпълнителят се задължава да предостави проектната документация и картотеките на дълготрайната дървесна растителност в един работен екземпляр включително и дигитален носител за проверка от отдел „Озеленяване”.

  • Изпълнителят се задължава да предостави проекта и изготвените на специализиран софтуер картотеки на дървесната растителност в 3 работни екземпляра включително и на дигитален носител при изготвянето на приемно-предвателният протокол при окончателно предаване на проекта.


VІ.Начин на плащане:

 1. Авансово плащане до 20% от сключеният договор.

 2. Окончателно плащане (100%) ще се извърши след приемане на проекта с двустранно подписан приемно-предавателен протокол от представители на Възложителя и Изпълнителя, след представено положително писмено становище от длъжностни лица при отдел „Озеленяване” на Община Бургас на база извършени огледи и проверка съгласно зададеният обем в техническо задание на изготвеният проект.


VІІ.Критерии за оценка на предложенията на кандидатите.

/ Икономически най-изгодна оферта /

Критериите, по които комисията за оценка на предложенията по настоящата обществена поръчка, ще извършва оценяването им от гледна точка на заложен критерий за оценка – “икономически най-изгоднa оферта“, на чиято основа се определя общ сборен точков коефициент К=ΣКi, и се определят от Възложителя на поръчката, както следва:

1. К1-цена за изпълнение с включено ДДС и непредвидени разходи (от 1 до 80 точки)

Изчислен по формулата К1= Ц мин.лв.х80

Ц участник лв.

2. К2 –срок на изпълнение в календарни дни ( от 1 до 20 точки) но не по-малък от 30.06.2011.

но не по-малък от девет месеца.

Изчислен по формулата К2= С мин.дни х20

С участник


Крайното класиране да се извърши по формулата К=К1+К2

Печели офертата събрала най-много точки.

Цените в офертите да бъдат формирани с всички необходими начисления включително и ДДС.


V. Длъжностни лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите.

1. арх. Десислава Евгениева – Директор д-я „УТ:”

2. л.арх. Мая Богомилова – гл.експерт „Озеленяване”

3. л.арх. Светлана Танева - н-к отдел „Озеленяване” при Община Бургас;


VІ. Съдържание на офертата:

Фирмите, кандидатстващи за изпълнение на поръчката, следва да представят:

Офертата да съдържа, както следва:

 1. Обща цена за изпълнение на процедурата с ДДС съгласно техническото задание.

 2. Срок за изпълнение на поръчката.

 3. Срок на валидност на офертата.


Финансова рамка и срок

1.Максимална стойност за изпълнение с ДДС на поръчката 45 000лв. с ДДС.

2.Срок за изпълнение на поръчката не по кратък от 30.06.2011г.


Съгласно задължителни методически указания на Агенцията за Обществени поръчки, Възложителят няма да сключи договор с участник, избран за Изпълнител, който при подписване на договора не представи следните изискуеми документи:


 1. Списък на лицата ангажирани с изпълнението на поръчката и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация – ландшафтен архитект, геодезист, фитопатолог, ентомолог, инж. лесовъд.

 2. Удостоверение от КАБ и КИИП за пълна проектантска правоспособност и удостоверение за частна лесовъдска практика от Министерство на земеделието и горите, за лицата ангажирани с изпълнението на поръчката.

 3. Списък на техническо оборудване и софтуер.

 4. Копие за валидна застраховка на всички участници, съгласно чл.171, от ЗУТ.

 5. Копие за актуално правно състояние или от документ за издаден единен идентификационен код ЕИК, където е приложимо.


Офертата за участие се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, лично от участника или от упълномощен от него представител в Центъра за административно обслужване, в сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Краен срок за подаване на оферти: 25.10.2010 г.

Разглеждане и оценка на подадените оферти ще се състои на първия работен ден след изтичане срока на подаването им в заседателна зала на Община Бургас, сградата на Община Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26.


VІІ.Способ на събиране на оферти- Публикуване на покана в сайта на Община Бургас –www.burgas.bg


Препис от настоящата заповед да се връчи на посочените длъжностни лица за изпълнение.


Възложител:


Инж.КОСТАДИН МАРКОВ

Заместник кмет при Община Бургас


АРХ. ДЕСИСЛАВА ЕВГЕНИЕВА

Д-Р ДИРЕКЦИЯ „УТ”


Изготвил:

Л.арх.Св.Танева

Н-к отдел”Озеленяване”

Свързани:

Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед n 2764 от 23. 09. 2009 г на Кмета на Община Бургас, във връзка...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
Нвмоп и като взех предвид писма № бс-200-05-125,126,127,128 и 782 от 15. 07. 2010 год. На рднск-бургас за насрочено изпълнение на...
Община бургас заповед iconОбщина бургас заповед
На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед №2182/15. 11. 2007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом