Страни в южна азия
ИмеСтрани в южна азия
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер32.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bu.educationforsocialjustice.org/file.php/1/Uroci/South_Assia_Nicoleta.doc
География и икономика 7 клас


СТРАНИ В ЮЖНА АЗИЯ

/Урок за нови знания/

Ядро 3 Географска картина на света, Стандарт 4, Тема 1 от ДОИ


ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. Да се усвоят знания за групирането на страните в Азия по определени признаци: площ, население, стопанство, типични черти на бита и културата; характерни черти, сходства и различия.

2. Да се усъвършенства умението за географско характеризиране на група страни, на избрана страна от групата по алгоритъм, за четене на тематични карти, за извличане на информация от различни източници.

3. Да се изведат характерните черти на тези страни.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Групират и характеризират страните по посочените в целите признаци.

2. Характеризират страна по алгоритъм – Индия.

3. Работят с тематични и контурни карти.

4. Търсят допълнителни източници на информация.

5. Представят в подходящо изображение /постер или презентация/ специфичните проблеми на населението в Индия.


ОСНОВНИ НОВИ ПОНЯТИЯ: инвестиции


УЧЕБНИ СРЕДСТВА: учебник, атлас, учебна тетрадка, презентация.


ПЛАН НА УРОКА:

1.Характерни особености на страните

а/ географско положение и природни особености

б/ население – брой, разпределение, расов състав и религиозна принадлежност

в/ държавно устройство на страните

г/ стопанство

2. Индия

а/ географско положение и природни особености

б/ население и държавно устройство

в/ проблеми на населението

г/ стопанство

д/ столица и големи градове


ХОД НА УРОКА:

І. Предварителна подготовка

- Преди провеждането на урока учителят поставя задача на желаещи ученици да представят специфичен проблем на населението на Индия в презентация.

- Намирането и подбора на информацията изисква повече време, затова е нужно задачата да бъде поставена поне две седмици по-рано.

- Учителят дава указания каква информация следва да бъде потърсена и насочва учениците към конкретни източници /енциклопедии и адреси в интернет/.

- В хода на подготовката учениците се консултират с учителя.

- Желателно е преди провеждането на урока учителят да е запознат с подготвените презентации и да е отстранил евентуални грешки.


ІІ. Обявяване на темата и мотивиране на учебната дейност

Учителят обявява темата и поставя въпроса, който трябва да получи отговор в края на урока.

Могат ли да бъдат решени проблемите на населението в Индия?


ІІІ. Разработване на новия материал

По картата учениците определят географското положение на страните в Южна Азия. Оценяват го като фактор за стопанското им развитие. Сравняват страните по площ.

Чрез беседа се характеризира природния лик на региона.

Припомнят се усвоените знания за населението на Азия, локализирани за района. Определя се държавно устройство на страните.

С помощта на стопанската карта в атласа учениците описват отрасловата структура на стопанството. Извеждат основните фактори. Определят към коя група според степента на икономическо развитие принадлежат страните в региона.

Учениците определят географското положение на Индия. Оценяват природните условия на страната като фактор за развитие на стопанството.

При разглеждане на населението се обръща внимание на изключителното разнообразие на народи, населяващи страната и на проблемите с изхранването, неграмотността и експлоатацията на детския труд. Предварително одобрените от учителя презентации се представят пред класа от техните автори. Тъй като учениците реагират много емоционално се отделят няколко минути за обсъждане и споделяне на мнения.

По картата на стопанството, с регулиращата роля на учителя, учениците подчертават традиционните за страната отрасли.

Посочва се столицата на страната, по-големите градове и с помощта на илюстративния материал в учебника /или подготвена от учителя презентация/ някои туристически забележителности на Индия, напр. Тадж Махал.


ІV. Затвърдяване

Обобщават и формират изводи за:

  • връзката между природните дадености и стопанското развитие на страните;

  • проблемите на населението – липса на работа, глад и бедност, мръсотия и мизерия, висока детска смъртност, неграмотност, дискриминация по пол, миграция от селата към градовете, експлоатация на детския труд;


Основен извод:

За да се избегнат тези проблеми, трябва да се приемат и изпълняват програми за повишаване на образованието, за ограничаване на бедността и увеличаване на заетостта. Това може да стане само с помощта на световната общност!


V. Приключване на урока

Учителят коментира и оценява активността на учениците в хода на урока, тяхната предварителна подготовка – подбор и представяне на информацията, способността им да изразяват лично мнение по дискутираните проблеми.

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Страни в южна азия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Централна Америка, Централна Азия и Кавказкия регион, Югоизточна Азия и Южна Африка ще се възползват от програмата на Европейската...

Страни в южна азия iconС първите си стъпки на глобалната сцена програмата на ес за подкрепа на филмите буди интерес в Азия и Южна Америка

Страни в южна азия iconРаботен документ
Специален доклад № 12 от 2010 г на Европейската сметна палата относно помощта за развитие, предоставяна от ес за основно образование...

Страни в южна азия iconБилеты по географии 7 класс
Юго-восточная Азия. Южная Азия. Южно-восточная Азия. Характеристика страны (по выбору учащегося)

Страни в южна азия icon1-ви Въпрос – Предмет на науката етнология
Във Франция, Испания и редица страни в източна Европа тя се нарича етнология. Във Великобритания, Австралия, юар науката носи названието...

Страни в южна азия iconРусенският университет участва в Третата конференция на ректорите от Европа и Азия в рамките на asem /Asia-Europe Meeting
Енция на ректорите от Европа и Азия в рамките на asem /Asia-Europe Meeting/, проведена на 25-26 септември 2012 г в Университета в...

Страни в южна азия iconЦивилизационни ареали (4)
Първо навлиза в Южна Европа, откъдето впоследствие е изтикан. За сметка на това навлиза могщо и неудържимо в Иранското плато, Централна...

Страни в южна азия iconВипусков учебен план утвърждавам, Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна степен
Южна и Средна Азия. Тя е добра основа за насочване в по-нататъшната специализация на тези, които възнамеряват да се посветят на научна...

Страни в южна азия icon19. българия при цар иван александър
На югоизток Византия е притисната от турците в Мала Азия, но остава твърде силна на Балканите. В южна и югозападна посока голяма...

Страни в южна азия iconЖените за безопасна санитария и чиста вода в Европа и Централна Азия
...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом