За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година
ИмеЗа управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година
страница1/5
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер0.81 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.targovishte.bg/municipality/file/naredbi/prog_smet.doc
  1   2   3   4   5П Р О Г Р А мА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2013 ГОДИНА


2006 ГОДИНА


ГР. ТЪРГОВИЩЕ

П Р О Г Р А м А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2013 ГОДИНА


Приета от Общински съвет ТЪРГОВИЩЕ

с Решение № 6, ПО ПРОТОКОЛ № 31/28.09.2006г.


Община: Търговище

Население на общината: 68 409 души към 14 .03. 2006 г.


Адрес

7700

Търговище

Пл. “ Свобода “№ 1

тел.: 0601 / 68700

факс: 0601 / 62212

е-mail: obshtina@elnics.com


Кмет: д – р Красимир Мирев

тел.: 0601 / 62333

факс: 0601 / 62057

ДН: 1252028061

Булстат:000875920


СЪДЪРЖАНИЕП Р О Г Р А мА 1

2006 ГОДИНА 1

П Р О Г Р А м А 2

19

Фиг.3. Количество генерирани отпадъци 19

Таблица 11. Морфологичен състав на ТБО 20

Таблица 12. Химичен състав на ТБО 20В Ъ В Е Д Е Н И Е


Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл.21 и чл.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Програмата отчита, че отпадъците са риск за човешкото здраве и околната среда. Тя цели екологосъобразно управление на отпадъците в общината.

Програмата е инструмент за подобряване на организацията за управлението на отпадъците в общината. Тя създава необходимите предпоставки генераторите на отпадъци – промишленост, търговия, потребители, общественост – да намаляват количеството на образуваните отпадъци.

Ключов елемент на програмата е йерархията за третиране на отпадъците:

 • Подобряване на системата за събиране и транспортиране;

 • Намаляване или предотвратяване образуването на отпадъците;

 • Почистване на старите замърсявания

 • Повторна употреба и рециклиране;

 • Екологосъобразно обезвреждане;

Анализирано е съществуващото състояние по управление на отпадъците, на база на което са идентифицирани проблемите и са формулирани целите. Разработен е План за действие, в който са посочени необходимите мерки в близка и в средно срочна перспектива, отговорните институции и необходимите финансови средства за обезпечаване на програмата. Представената програма е отворен документ, изпълнението на който се отчита, във връзка с планираните мерки и действия и тяхната обезпеченост и подлежи на актуализация в процеса на осъществяването й. Програмата отговаря на следните нормативни изисквания: глава четвърта от ЗУО, глава пета от ЗООС.

Ефективното и ефикасно управление на твърдите битови отпадъци е основна нужда в съвременното общество. При липса на такова, голям брой важни сфери на местната политика ще бъдат повлияни негативно от ефекта на различни видове замърсяване на обществени места, въздуха, водите и почвите. Най-важните сфери на управлението на местно ниво са:

 • здравеопазване;

 • заетост;

 • икономическо развитие;

 • селско стопанство;

 • опазване на околната среда и природата;

 • пространствено планиране;

 • туризъм.

Целта на настоящата програма е не само да се осъществи един добър план за управление на твърдите битови отпадъци, а по-скоро да се осъществи план, който ще е финансово обезпечен и ще има положителен ефект върху посочените по-горе сфери.

Една нова, ефективна и ефикасна стратегия за управление на твърдите битови отпадъци ще:

 • създаде условия за предотвратяване на някои заболявания;

 • подобри състоянието на околната среда и нейната привлекателност;

 • намали замърсяването на природните ресурси /реки, води и почви/

 • подобри условията за икономическо развитие;

 • повиши привлекателността на града и околностите му;

 • подобри условията за развитие на селското стопанство в общината;

 • подобри заетостта

В настоящият план за управление на твърдите битови отпадъци сме се опитали да постигнем необходимия баланс между стратегия за управление на отпадъците, насочена към изискванията на бъдещето, необходимите финансови средства за осъществяване на приоритетите и положителният ефект от това върху няколко сфери от живота в общината


І.Обща характеристика на община Търговище


Община Търговище е разположена в североизточната част на Република България, в източната и платовидна подобласт на Дунавската равнина и съобразно административното деление на страната попада в състава на Област Търговище. Общата територия на общината е 840,5 кв. км.

Територията на Община Търговище се характеризира с разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и нископланински релеф.

Селищната мрежа на общината съдържа 51 села и 1 град. гр. Търговище (39 202 жители) попада в категорията “средни градове”. В групата на селата влизат 3 от категорията1 “средни” , 38 “малки” и 10 “много малки” села.

Средната селищна гъстота (6,2 селища на 100 км2), е близка до тази за страната (около 5). Средното отстояние между

Фиг. 1. Община Търговище населените места е около 5 км.

По степен на урбанизация, община Търговище е водеща в областта със 62% градско население, но под средната стойност за страната – 70%. Останалата демографска маса от 38% е разпределена в равномерна мрежа от села. Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан самовъзпроизводствен характер. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща жизнена кариера на млади хора. Промишлените и обслужващите функции са съсредоточени изключително в града.

Само в 26 от общо 51 села все още има функциониращи училища. В повечето села няма лекарски практики. Центърът компенсира с пълен набор от добре развити услуги на селищно, общинско и областно ниво.

По степен на благоустроеност, селата имат сходни характеристики - всички са електрифицирани и водоснабдени (но в 31 от тях водата е с недостатъчен дебит), във всички отсъства канализация. Сравнима е и благоустроеността на уличната мрежа - някога изградена с трайна настилка, сега е повсеместно в лошо състояние

Община Търговище наброява 68 409 д. (2006 г.). През последните 5 г. се наблюдава тенденция на демографско намаление, характерна и за област Търговище. Отрицателен прираст на населението е регистриран както в центъра на общината, така и в селата като цяло. Само в 5 от общо 51 села прирастът е положителен.

В град Търговище е съсредоточено 61,9% (39202 д.) от населението на общината и 28,4% от населението на областта.

Структурата на населението по пол за община Търговище е сходна с тази на областта и страната. На 100 мъже се падат 105 жени (средно за област Търговище – 104, за Р България - 106).

Тенденциите в развитието на населението са: постепенно намаляване на общото население в резултат на отрицателен естествен и миграционен прираст, застаряване на селското население, повишаване на образователното равнище на населението на общи­ната.

Основните приоритети в демографското развитие на общината са насочени към: стабилизиране и запазване на населението; ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските процеси, предимно на нето-миграцията; продължаване тен­денцията на нарастване на образователното равнище на населението и участието му в раз­лични форми на обучение.

През 2003 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение са 16 468 ч.2, от които 55.9% (9199 ч.) са в частния сектор. Най-голяма заетост осигуряват преработва­щата промишленост - 31.1%, търговия и ремонт - 13.1%, образование - 10.3%, здравеопаз­ване и социални дейности - 8.1% и държавно управление и отбрана - 6.5%. Частният сек­тор допринася за 100% от заетостта в рибното стопанство и търговията, 80.5% в преработ­ващата промишленост, 83% в селското стопанство, над 82% в строителството и във фи­нансовото посредничество. Разпределението на наетите лица по сектори на икономиката следва общата тенденция за страната. През 2003 г. секторът на услугите осигурява най-голяма заетост - 55.2% (при средно за страната - 58.1%). Индустриалният сектор е допри­несъл за 38.7% от заетостта, при средно за страната - 38.3%, като над 80% от заетостта в сектора се пада на преработващата промишленост. На фирмите от аграрния сектор се па­дат 5.8% от работните места (за страната - 3.6%).

С влизането в експлоатация на завода за стъкло са разкрити 700 нови работни места, което води до повишаване на заетостта в общината с около 4%. Положителен фактор в развитието на икономиката се явява включването на общината в Списъка за нулева ставка данък печалба по Закона за корпоративното подоходно обла­гане.

Област Търговище е сред общините с високо равнище на безработица. Тревожен факт е продължителното запазване на това високо равнище. Въп­реки, че от 2002 г. насам се забелязва тенденция на непрекъснато намаление, за периода 2001-2004 г. тя се задържа трайно със стойности около 1.7-1.8 пъти над средните за стра­ната и около 1.3-1.4 пъти над средните за Североизточния район.

Средно­годишният брой на регистрираните безработни през 2004 г. е 6 939.

Делът на мла­дите хора (до 29 г.) е 26.5%, (за областта - 25.6%, за страната - 26.4%). Продължително безработните лица (с регистрация над 1 година) са 66.1% (68% за областта, 53.9% за стра­ната). През 2004 г. се забелязва нарастване на отно­сителните дялове на безработните лица от възрастовите групи от 35-39 години и над 55 години, като най-голямо е при лицата от най-горната възрастова група (над 55 години) - 2.43 пункта. Към 31.12.2004 г., професионалната структура на регистрираните безработни лица в общината очертава тенденцията на висок и устойчив относителен дял на лицата без квалификация, следвани от тези с работнически професии. Делът на лицата без квалифи­кация е 68.2%, на специалистите е 11.2% от всички регистрирани, а на тези с работни­чески професии - 20.6%.

От общия брой на регистрираните безработни, най-висок е относителният дял на тези с основно образование - 48.55% и с начално и по-ниско образование - 20.62%. Лицата без квалификация и образование съставляват най-голямата част от продължително безработ­ните и регистрираните над два пъти в Бюрото по труда. Те се оформят като рискова група, чиято единствена реализация за сега е включването им в националните програми за зае­тост или по някои от насърчителните мерки по Закона за насърчаване на заетостта.

След труден период на развитие през 90-те години на миналия век, икономиката на община Търговище започва да се възстановява. От 2000 г. се очертават някои положителни тенденции, градящи реалните перспективи на общината постепенно да излезе от икономическия спад и да възстанови ролята си на един от икономическите центрове на Североизточния регион. Позицията и на опорен център на областта, ще позволи на Търговище да разпространява “съживяващи” икономически импулси към съседните общини.

По данни на Териториалното статистическо бюро, през 2003 г. в производствено-икономическия комплекс на община Търговище има 1724 функциониращи стопански единици, които са реализирали 290 952 лв. нетни приходи от продажби, формиращи 60,3% от тези на областта. В икономиката на общината са ангажирани 16468 наети лица, т.е. 55% от наетите в областта.

Промените в обществения и икономическия живот съществено измениха картата на работещите фирми в общината. Почти са заличени традиционните индустриални производства и големите заводи. Те се оказаха неконкурентоспособни да устоят на динамиката на пазара. В следствие на това, през последните години нетните приходи от продажби показват променлива динамика. От 2000 г. нетните приходи на жител се увеличават, но през 2003 г. отново се отбелязва спад.

Нетните приходи от продажби на предприятията на един жител за 2003 г. в община Търговище са над два пъти по-малки от тези за страната и за Североизточния регион за планиране, но са най-високи в областта. Динамиката в тяхното развитие показва, че общината до 2003 г. бавно преодолява кризата и показва променливи темпове на нарастване и спадане на този показател.

Отраслова структура на икономиката

Индустрията формира 46,6% от нетните приходи и 52,7% от ДМА в община Търговище, услугите 46,4% от нетните приходи и 40% от ДМА. Делът на аграрния сектор 7% от приходите и 7,6% от ДМА.

Концентрирането в община Търговище на 73,6% от нетните приходи на областната индустрия и на 64,3% от ДМА в индустрията на областта през 2003 г. я определя като основното промишлено ядро в областта, но потенциалът на това ядро е все още много слабо експониран и с ниски резултати на икономическа реализация.

Структура на стопанските единици

През 2003 г., броят на стопанските единици е нараснал с 8,8% в сравнение с 2002 г. и съставлява 55% от общия им брой в областта. 51,9% от фирмите са в “Търговия и услуги”, а 13,4% в промишлеността.

Таблица 1. Структура на регистрираните фирми по отраслиОтрасъл


%

Промишленост


13.4


Строителство

2.7


Селско и горско стопанство

5.1


Транспорт

10.2


Търговия и изкупуване

51.9


Други отрасли на материалното производство

1.3


ЖКС и битово обслужване

2.1


Наука и научно обслужване

0.1


Образование

4.7


Култура и изкуство

2.5


Здравеопазване, социално осигуряване

1.8


Финанси, кредит и застраховка

1.1


Управление

2.7


Други отрасли на непроизводствената сфера

0.4През 2003 г., малките и средни предприятия са 98% от общия брой. Те формират 76.7% от нетните приходи в общината за 2003 г.


Междинните предприятия (от 101 до 250 заети) отчитат спад в нетните приходи от продажби, като през 2003 г. те са 7,6% от общите при 20,6% за 2002 г. Подобно развитие е крайно неблагоприятно за общинската икономика, тъй като тези предприятия са основен двигател при постигането на устойчив икономически растеж.

Представителите на едрия бизнес са приватизирани държавни предприятия като “Енергия” АД, ЛВК ”Винпром” АД и някой други, които развиват успешна дейност и осъществяват износ.

Роля в икономическото развитие на общината имат и oбщинските фирми. Една част от тях са частично приватизирани – “Хлебопроизводство и сладкарство” ООД, други девет са изцяло общински. В голямата си част те показват устойчиво развитие като “Общински пазари” ЕООД и “БКС” ЕООД.


Развитието на бизнес услугите е важен фактор за конкурентоспособността и съживяването на икономиката в общината. През 2003 г. наетите лица във фирми и организации, предлагащи финансови, застрахователни, консултативни, информационни услуги и услуги за търговия с недвижими имоти в община Търговище са 6.3% от общо наетите. За областта този процент е 7%, за Североизточния район е 5,3%, а за страната - 6,9%. Независимо от по-високия относителен дял на заетостта в този сектор от средния за района, той се характеризира с ниска ефективност и не съдейства в достатъчна степен за развитието на икономиката на общината. Положителен факт е наличието на утвърдени бизнес-организации, които са реални партньори на общината. Съществува необходимост от създаване на условия за обединено и интегрирано предлагане на услуги от страна на общината и бизнеса.


Инвестиционна активност


Инвестиционната активност е от особено значение за икономическото развитие на общината. Направените инвестиции в общината до 2003 г. не са достатъчни за по-значително структурно преустройство на икономиката. Разходите за придобиване на ДМА през 2003 г. са 25291 хил. лв. и представляват 62% от тези за областта. В тяхната структура най-голям е делът на разходите в преработващата промишленост, което може да се обясни с развитието на отрасъла и увеличаване на неговия дял в общинската икономика.


Фигура 2. Разходи за ДМА в община Търговище (хил.лв.)
Таблица 2. Брой на фирми с чуждестранно участие в община Търговище по отрасли и години


Отрасъл

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

Общо

139

157

164

208

198

Селско, ловно и горско стопанство

6

8

7

9

8

Преработваща промишленост

17

22

21

27

25

Строителство

5

5

5

6

6

Търговия, ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома

87

97

104

132

126

Хотели и ресторанти

10

10

11

14

13

Транспорт, складиране и съобщения

5

6

7

9

8

Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги

5

5

5

6

6

Хуманно здравеопазване и социални дейности; ветеринарно лечение

2

2

2

3

2

Други дейности, обслужващи обществото и личността

2

2

2

3

2


Инвестицията в размер на над $200 мил. лв. в заводи за стъкло се реализира от ” Тракия глас България” АД. Строежът на заводите стартира през юли 2004 г. и трябва да приключи до края на 2006 г. Трите завода се изграждат върху площ от близо 100 хектара край кв. Въбел, гр.Търговище. Единият завод ще произвежда плоско стъкло, а другият - стъклени изделия за бита. Очаква се 90% от продукцията да се изнася в Западна, Централна и Източна Европа и Балканите, а 10% - за вътрешния пазар. Предвижда се да бъдат разкрити 700 нови работни места. Очаква се да бъдат разкрити и съпътстващи производства от стъкло за потребителския сектор, автомобилни стъкла, опаковки, дограми за строителството, елементи за мебелната промишленост, разработване на кариери за основните суровини: кварцов пясък, калцинирана сода, варовик. Ще бъде стимулирано и потреблението на енергийни ресурси. Това е една от най-големите чуждестранни инвестиции за България през последните години и дава перспективи за развитие на общинската индустрия.


Селско и горско стопанство


Селското стопанство е база на преработвателната индустрия и е важна съставна част от икономиката на община Търговище. Традиционно са застъпени и двата му подотрасъла – растениевъдство и животновъдство.


Растениевъдство


Растениевъдството е един от основните подотрасли на земеделието в общината. Земеделските територии заемат площ от 474 537дка.

Основните култури са пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. Те заемат 55.0 % от земеделските територии.

Освен традиционните култури, се отглеждат и тритикале, маслодайна рапица, ръж, пролетен ечемик, овес, фуражен грах, сорго, захарно цвекло, тютюн, картофи.

Зеленчукопроизводството. е реализирано върху 7 544 дка (33% картофи, 24% дини, 12% пъпеши, 11% домати, 8% фасул, 12% други зеленчуци).

През последните години има повишен интерес към трайните насаждения – подобрява се и се създават нови - вишни, череши, сливи, ягоди и малини

Плододаващитe овощни насаждения заемат площи от 4 513 дка, от тях: сливи 32.8 %, ягоди 15.5 %, малини 14.5 %, ябълки 13.1 %, череши 9.7 %, вишни 8.8 %, праскови 3.5 %, кайсии 1.8 % и круши 0.5 %. Новосъздадените трайни насаждения през стопанската 2003/2004г. почти удвояват площите им (4 275 дка, или 94.7 % от заварените).

Лозарството е обект на специално внимание. Преобладава производството на винено грозде. Местният винзавод – ЛВК ”Винпром”АД – Търговище изкупува продукцията и създава стимули за добро поддържане на лозята (и след възстановяването на собствеността). Плододаващи винени лозя за промишлено производство са 10 495 дка3. Средният добив през 2004 г. е 202 кг/дка. През 2004г. са създадени нови 1 050 дка.

Като цяло, земеделската техника е остаряла и амортизирана. Частично подновяване се реализира чрез закупената през 2003 и 2004 г. съвременна селскостопанска техника с кредити по програма САПАРД и от ДФ”Земеделие”.

Изградените поливни площи са 45 563 дка, от които годни за напояване са 37 727 дка, или 82.8 % от поливните и 8.0 % от земеделските площи. Културите, отглеждани върху годните поливни площи, са зеленчуци, царевица и трайни насаждения.
  1   2   3   4   5

Свързани:

За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2010 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconМотиви към проект на наредба за управление на отпадъците
Община Търговище приема предложения и становища относно Проекта на „Наредбата за управление на отпадъците на територията на община...
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconОбщинапопов о отче т за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците в община попово за 2011 година
Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е разработена на основание на изискванията на чл. 79 от Закона за опазване...
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconНационална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г
Внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъци през територията на р българия се извършва съобразно Регламент 1013/2006/ЕО. 18
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconНационална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009-2013 г
Внасянето, изнасянето и транзитът на отпадъци през територията на р българия се извършва съобразно Регламент 1013/2006/ЕО. 18
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconЗа организацията и финансирането на дейностите по управление на отпадъците в община смядово
Правата и задълженията на физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях при осъществяването...
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconПлан за действие 2010-2013 към програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица
Към програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община златица
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconРешение №963
За актуализация на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Столична община, 2006-2010 г.” за получаване...
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconОбщинска програмаза управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 2010 година
Общинска програмаза управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 – 2010 година
За управление на дейностите по отпадъците в община търговище за периода 2006 2013 година iconПрограма за управление на дейностите по отпадъците от градска пречиствателна станция
Община Етрополе има разработена Програма за управление на отпадъците за период 2009 г. 2013 г одобрена с Решение №4/29. 01. 2009...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом