Наредба №12 от 18. 06. 2002 г
ИмеНаредба №12 от 18. 06. 2002 г
страница1/5
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер452.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.voda.bg/uploads/VodaNaredba12_2002.doc
  1   2   3   4   5
НАРЕДБА № 12 от 18.06.2002 г.

за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 8.06.2002 г. т. 5, р. 1, № 530г


Раздел I

Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията към качеството на пресните повърхностни води, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване, тяхното категоризиране и условията за измерване, вземане на проби и изпитване на показателите, посочени в приложение № 1.

(2) Наредбата се прилага за всички води от повърхностни водоизточници, които се подават за питейно-битови цели чрез водоразпределителна мрежа.

Чл. 2. Наредбата не се отнася за подземните и солените води, за водите, които осигуряват минимално допустимия отток в реките, и за водите от мъртвия обем на язовирите.


Раздел II

Категоризиране и изисквания към качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване


Чл. 3. (1) За целите на наредбата повърхностните води се разпределят съгласно определените гранични стойности в три категории: А1, А2 и А3, за които се прилагат съответните стандартни методи за обработка, посочени в приложение № 2.

(2) Категориите А1, А2 и А3 отговарят на различно качество повърхностни води съобразно физически, химически и микробиологични показатели, които са определени в приложение № 1. По радиологични показатели повърхностните води за питейно-битово водоснабдяване трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).

Чл. 4. (1) Повърхностни води, чиито качества по физични, химични и микробиологични показатели са по-неблагоприятни от задължителните стойности на категория А3, не могат да се използват за получаване на питейна вода.

(2) При изключителни обстоятелства и липса на възможност за алтернативно водоснабдяване Министерството на здравеопазването съгласувано с Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството дава разрешение за ползване на повърхностни води по ал. 1, при условие че се прилагат подходящи методи за обработка, в това число и смесване на води, които да осигурят привеждане стойностите на показателите до изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Чл. 5. (1) В срок до една година от обнародване на наредбата басейновите дирекции със съдействието на регионалните органи на Държавния санитарен контрол (ДСК) на основата на съществуващите данни и на принципа на речния басейн извършват категоризация на водите от повърхностните водоизточници, които се използват за питейно-битово водоснабдяване.

(2) За извършване на категоризацията водоснабдителните организации предоставят на органите по ал. 1 необходимата информация относно използваните от тях или предвиждани да бъдат използвани повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, включително наличните данни за качеството на водите им.

(3) При необходимост в зависимост от данните от извършвания мониторинг в началото на всяка година се извършва актуализация на категорията на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от съответните водоизточници.

Чл. 6. (1) Определените в приложение № 1 препоръчителна и/или задължителна стойност на показателите се отнасят за всички пунктове за вземане на проби. В конкретни случаи могат да бъдат определени индивидуални стойности на показатели за отделни пунктове във връзка с разпоредбите на чл. 8, ал. 2 и чл. 9.

(2) Предвид разпоредбите на чл. 8, ал. 1, когато освен задължителни стойности за някои показатели от приложение № 1 са определени и препоръчителни стойности, последните трябва да се считат за определящи с оглед запазването на съществуващо по-добро от изискванията на съответната категория от приложение № 1 качество на повърхностните води.

Чл. 7. (1) Изискванията към качеството на водите във връзка с чл. 6 се считат за изпълнени, ако водата във всеки пункт за вземане на проби отговаря на стойностите на показателите, определени в приложение № 1, при указаната честота на вземане на пробите и изпитване в приложение № 3, при равномерно разпределение на пробите през годината и ако са изпълнени следните условия:

1. деветдесет и пет процента съответствие със стойностите в приложение № 1 на резултатите от изпитването на пробите за показателите, за които са определени задължителни стойности;

2. деветдесет процента съответствие на резултатите от изпитването на пробите във всички останали случаи;

3. в случаите, когато има съответно 5 и 10 % несъответствие с установените стойности: a) отклонението не превишава с повече от 50 % определената стойност за показателя, с изключение на микробиологичните показатели, рН, температура и разтворен кислород; б) отклонението не представлява опасност за здравето на населението; в) резултатите от последователно взети проби с честота съгласно приложение № 3 не се отклоняват от определените стойности за показателите.

(2) Отклоненията от определените по чл. 6 стойности на показателите не се вземат под внимание при изчисляване на процентите по ал. 1, когато те са резултат на наводнения и други природни бедствия, както и на необичайни метеорологични условия.

Чл. 8. (1) Изпълнението на мерките за постигане изискванията за качество на водата, определени с наредбата, не трябва да води пряко или косвено до влошаване на съществуващото качество на повърхностните води.

(2) Директорите на регионалните хигиенно-епидемиологични инспекции (ХЕИ) и басейновите дирекции за конкретни случаи с оглед запазване на съществуващо по-добро от изискванията на съответната категория от приложение № 1 качество на повърхностните води могат да предлагат по-строги стойности за показателите от изискванията на наредбата, както и допълнителни показатели, невключени в приложение № 1. Решението се взема от министъра на здравеопазването след съгласуване с министъра на околната среда и водите въз основа на обстоен преглед на данни от предходен мониторинг и информация за постоянни или потенциални източници на замърсяване.

Чл. 9. (1) Ако не представляват опасност за здравето, отклонения от разпоредбите на наредбата се допускат:

1. в случаи на наводнения и други природни бедствия;

2. за показатели, отбелязани в приложение № 1 със символа (*), в случаи, свързани с необичайни метеорологични и конкретни географски условия;

3. в случаи на доказано естествено обогатяване на водата с определени вещества, водещо до отклонение от съответната стойност на показателите от категории А1, А2 и А3 на приложение № 1;

4. за показатели от приложение № 1, отбелязани със символа (**), в случаите на повърхностни води от плитки езера или непроточни водни обекти с дълбочина до 20 м, с доказан период на водообмен, по-малък от една година, и в които не се заустват отпадъчни води.

(2) Органите на ДСК допускат ползването на вода с отклонения в случаите по ал. 1, когато няма риск за здравето, и определят мерки и условия за безопасно ползване на водата.

(3) За всеки конкретен случай на изключение от изискванията на наредбата във връзка с ал. 1 и 2 ХЕИ предварително информират Министерството на здравеопазването за наличните обстоятелства, причина/и за отклонението, срок за допускане на отклонението и предвиждани мерки за опазване на човешкото здраве при ползване на водата.


Раздел III

Контрол и мониторинг


Чл. 10. (1) Басейновите дирекции и органите на ДСК в съответствие с изискванията на чл. 6 и 11 осъществяват контрол съобразно правомощията си за спазване изискванията на наредбата за всички повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване на територията на страната, както и за трансграничните водни течения, предназначени за добиване на вода за питейни нужди.

(2) Органите по ал. 1 са длъжни да предприемат необходимите мерки за подобряване състоянието на околната среда в териториите със значение за формиране качеството на водите на повърхностни водни обекти, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

(3) Басейновите дирекции със съдействието на ХЕИ изготвят дългосрочни регионални програми, предвиждащи конкретни действия и срокове, базирани на плановете за управление на речните басейни, за подобряване качеството на околната среда, включително повърхностните води и особено на попадащите в категория А3. Предвижданите действия и срокове следва да са съобразени с техническите и икономическите възможности за тяхното постигане, както и с необходимостта от водни количества от всяка една категория.

(4) В Националния водностопански план и/или в националните програми по чл. 151, т. 2, буква "г" от Закона за водите задължително се предвиждат цели, аналогични на посочените в ал. 3, за осъществяване на приоритети от национално значение. Сроковете за постигане на тези цели не могат да бъдат по-дълги от 10 години.

Чл. 11. (1) Басейновите дирекции извършват мониторинг на физичните и химичните показатели по приложение № 1 (№ 1 - 42).

(2) Хигиенно-епидемиологичните инспекции извършват мониторинг на микробиологичните показатели по приложение № 1 (№ 43 - 46).

(3) Водоснабдителните организации извършват собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (ДВ, бр. 95 от 2000 г.), като провеждат или възлагат извършването на мониторинга по показателите на приложение № 1 на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване от водоизточниците, които използват. Лабораторните изпитвания за целта се извършват в собствени или се възлагат на акредитирани лаборатории.

(4) Мониторингът се провежда съгласно определените в чл. 6 и 7 изисквания с цел да се осигури постоянна и системна информация за състоянието и качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

(5) В изпълнение на задълженията по ал. 1 и 2 компетентни органи съвместно разработват програми за мониторинг на повърхностните води, които са съобразени с изискванията на чл. 12 и 13 и отчитат специфичните регионални условия. Обемът и съдържанието на програмата за мониторинг се определят със заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

(6) Водоснабдителните организации могат да се включват в разработването и изпълнението на програмите по ал. 5 при писмено изразено желание от тяхна страна.

Чл. 12. (1) Сравнителните методи за измерване на показателите и параметрите "граница на откриваемост", "възпроизводимост" и "точност", на които трябва да отговарят методите, са посочени в приложение № 4.

(2) Изпитването на взетите проби вода обхваща посочените в приложение № 5 групи показатели и се извършва по препоръчаните в приложение № 4 методи.

Чл. 13. (1) Минималният брой взети проби и изпитвания за всеки пункт по всеки един показател не трябва да бъде по-малък от посочените в приложение № 3.

(2) Честотата на вземането на проби трябва да е равномерно разпределена през годината, така че да осигурява представителна информация за качествата на водата.

(3) Пробите от повърхностни води трябва да са представителни за качествата на водата в точката за вземане на проби - предвид разпоредбите на чл. 7, ал. 2.

Чл. 14. (1) Когато наблюдението върху повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, покаже въз основа на убедителни данни от предходни изследвания, че стойностите на някои показатели са значително по-добри от определените в приложение № 1, басейновите дирекции и ХЕИ със съвместно решение могат да намалят честотата на вземане на проби и изпитване за тези показатели.

(2) В случаите по ал. 1, ако няма източници на замърсяване и риск от влошаване качеството на водата, както и при води с по-добро качество от изискванията за категория А1 на приложение № 1, органите по ал. 1 преценяват необходимостта от системни анализи.

(3) Басейновите дирекции и ХЕИ съвместно уведомяват Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването за взетите решения във връзка с ал. 1 и 2, като прилагат подробна обосновка.

Чл. 15. Съдовете за вземане на проби, консервантът или методът за консервиране на част от пробата за изпитване на един или повече показатели, превозването и съхранението на пробите, както и подготовката им за изпитване не трябва да водят до значими разлики в резултатите от изпитванията.


Раздел IV

Информация и отчети


Чл. 16. (1) Басейновите дирекции и регионалните органи на ДСК обменят данните от провеждания от тях мониторинг за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

(2) Басейновите дирекции съвместно с регионалните органи на ДСК изготвят обобщен годишен доклад за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване в речните басейни в обхвата на съответния район за басейново управление на водите.

(3) Водоснабдителните организации могат да участват в обмена на данните от провеждания мониторинг и да се включват в изготвянето на докладите по ал. 2 при писмено изразено желание от тяхна страна.

(4) Обемът и съдържанието на доклада по ал. 2 се определя със съвместна заповед на министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването.

(5) Докладите по ал. 2 се изпращат ежегодно в Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването, които съвместно изготвят тригодишен обобщен национален доклад. Докладът подлежи на публикуване от Министерството на околната среда и водите в рамките на една година след края на отчетния период. Първият доклад се изготвя за периода 2002 - 2004 г.

Чл. 17. Органите и организациите по чл. 16 са длъжни да осигуряват достъп на потребителите до обективна и актуална информация за качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 18. Министерството на околната среда и водите събира и анализира информацията за случаите по чл. 4, ал. 2 за допуснатите отклонения по реда на чл. 9, по прилагането на чл. 8, ал. 2 и чл. 14 и може да предоставя събраната информация и обобщения национален доклад по чл. 16, ал. 5, когато това се налага за изпълнение на задължения на Република България по международни договори в тази област.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Водоснабдителни организации" са търговски дружества по водоснабдяване и канализация или друга структура, която експлоатира водоснабдителна система.

2. "Пункт за вземане на проба" е мястото, от което се взема водата преди отвеждането й към съоръженията за обработка.

3. "Естествено обогатяване" е процес, при който без антропогенна намеса водата във водния обект се насища с вещества, съдържащи се в почвата.

4. "Сравнителен метод за измерване" е указание за принципа на измерването или кратко описание на начина за определяне стойностите на показателите.

5. "Граница на откриваемост" е минималната стойност на изследвания показател, която може да бъде установена чрез съответния метод.

6. "Възпроизводимост" е диапазонът, в който попадат 95 % от резултатите от измерванията на една и съща проба с един и същ метод.

7. "Точност" е разликата между действителната стойност на изследвания показател и средната стойност при експериментални условия.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 4 във връзка с чл. 189 от Закона за водите и чл. 20 от Закона за народното здраве.
  1   2   3   4   5

Свързани:

Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconИ за да се произнесе, взе пред вид следното
Наредба №11/31. 10. 2002 г на мт, вр чл. 19, т. 6 от Наредба №11/31. 10. 2002 г на мт и чл. 10, §2 от Регламент 561/06 г
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба №8 от 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 Г.)

Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Приета с пмс №77 от 04. 2002 г., обн., Дв, бр. 39 от 16. 04. 2002 г., в сила от 17. 06. 2002 г., изм., бр. 118 от 20. 12. 2002 г.,...
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Приета с пмс №77 от 04. 2002 г., обн., Дв, бр. 39 от 16. 04. 2002 г., в сила от 17. 06. 2002 г., изм., бр. 118 от 20. 12. 2002 г.,...
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори
Приета с пмс №179 от 08. 2002 г., обн., Дв, бр. 81 от 23. 08. 2002 г., в сила от 24. 09. 2002 г., изм., бр. 115 от 10. 12. 2002 г.,...
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната
Приета с пмс №303 от 19. 12. 2002 г., обн., Дв, бр. 119 от 27. 12. 2002 г., в сила от 27. 12. 2002 г
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели
Приета с пмс №52 от 03. 2002 г., обн., Дв, бр. 26 от 12. 03. 2002 г., изм., бр. 115 от 10. 12. 2002 г., бр. 13 от 11. 02. 2003 г.,...
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconИздадена от министъра на културата, обн., Дв, бр. 25 от 03. 2002 г., в сила от 03. 2002 г., доп., бр. 29 от 31. 03. 2003 г., изм., бр. 57 от 24. 06. 2003 г., бр
Наредба №4 от 03. 2002 г за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ"
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconНаредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели
Приета с пмс №52 от 03. 2002 г., обн., Дв, бр. 26 от 12. 03. 2002 г., в сила от 31. 12. 2002 г., изм., бр. 115 от 10. 12. 2002 г.,...
Наредба №12 от 18. 06. 2002 г iconПроект наредба за изменение и допълнение на Наредба №141 от 27. 03. 2002 г за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане ( обн., Дв, бр. 35 от 04. 2002 г.)
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №141 от 27. 03. 2002 г за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом