Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа
ИмеДиректива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер68.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://osha.europa.eu/fop/bulgaria/en/legislation/directives/safety/31991l0382-bg.doc
ДИРЕКТИВА 91/382/ЕИО НА СЪВЕТА


от 25 юни 1991 година


за изменение и допълнение на Директива 83/477/ЕИО за защита на работниците

от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа

(втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)


(91/382/ЕИО)


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаването на Европейската икономическа общност, и в частност член 118a,


като взе предвид предложението на Комисията, изготвено след съгласуване с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място (1),


в сътрудничество с Европейския парламент (2)


като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),


като има предвид член 118a от Договора, който предвижда, че Съветът приема, посредством директиви, минимални изисквания за насърчаване на подобрения, особено в работната среда, за да осигури по-добро равнище на защита безопасността и опазването на здравето на работниците;


като има предвид, че съгласно разпоредбите на този член, такива директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и правни ограничения по начин, който би възпрепятствал създаването и развитието на малки и средни предприятия;


като има предвид, че съобщението от Комисията, относно нейната програма във връзка с безопасността, хигиената и опазването на здравето на работното място (4), предвижда приемането на директиви, предназначени да гарантират безопасността и здравето на работниците;


като има предвид, че в своята резолюция от 21 декември 1987 г. относно безопасността, хигиената и здравето на работното място (5), Съветът отбеляза намерението на Комисията в близко бъдеще да представи на Съвета минимални изисквания на общностно ниво, касаещи защита от рисковете, произтичащи от опасни вещества, включително канцерогенни вещества; като има предвид, че Съвета счете за уместно в тази връзка да се вземе за база принципът на заместване с използване на признато неопасно или по-малко опасно вещество;

като има предвид, че азбестът е особено опасен агент, който може да причини сериозно заболяване и който се открива в различни форми при голям брой обстоятелства при работа;


като има предвид, че с оглед на напредъка, постигнат в науката и технологиитеq и в светлината на опита, натрупан при прилагането на Директива 83/447/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. за защита на работещите от рискове, произтичащи от излагане под въздействието на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) (6), следва да се подобрява защитата на работещите и да намаляват степените на въздействие и нормите за пределно допустими концентрации, установени в Директива 83/477/ЕИO;


като има предвид, че забраната за нанасяне на азбест посредством разпръскване не е достатъчна, за да предотврати отделянето на азбестови влакна в атмосферата; като има предвид, че трябва да бъдат забранени и други процедури на работа, при които се използват някои азбестосъдържащи материали;


като има предвид, че все още не може се вземе решение за установяване на единен метод на общностно ниво за измерване на концентрациите на азбест във въздуха;


като има предвид, че настоящата директива следва да бъде преразгледана не по късно от 31 декември 1995 г., отчитайки по-специално напредъка, постигнат в науката и технологиите, а също и опита, придобит при прилагането на настоящата директива;


като има предвид, че съгласно Решение 74/325/ЕИО (7), последно изменено и допълнено с Акта за присъединяване от 1985 г., при изготвяне на предложения в тази област, Комисията се допитва до Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,


ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Член 1


Директива 83/477/ЕИО се изменя и допълва, както следва:


1) В член 3, параграф 3 се заменя със следния текст:


“3. Ако предвидената в параграф 2 оценка показва, че концентрацията на азбестови влакна във въздуха, на работното място, при липсата на каквито и да било лични предпазни средства, по преценка на държавите-членки, е на нивото, измерено или изчислено:


а) за хризотил:


- по-ниско от 0,20 влакна на куб.см. по отношение на период от осем часа, и/или


- по-ниско от кумулативна доза от 12,00 влакна на куб.см. в течение на период от три месеца;


б) за всички други форми на азбест, било то самостоятелно или в смеси, включително смеси, съдържащи хризотил:


- по ниско от 0,10 влакна на куб.см. по отношение на период от осем часа, и/или


- по-ниско от кумулативната доза от 6,00 влакна на куб.см. в течение на период от три месеца,


членове 4, 7 и 13, член 14, параграф 2, както и членове15 и 16 не се прилагат.”


2) Член 5 се заменя със следния текст:


”Член 5


Забранено е полагането на азбест посредством шприцоване и процедури на работа с използване на изолационни или звуконепроницаеми материали с ниска плътност (под 1 гр./куб.см.), които съдържат азбест.”


3) В член 7, точка 1, третата алинея се заменя със следния текст:


“Съветът, в съответствие с член 118a от Договора и отчитайки по-специално напредъка на научно-техническите познания и придобития опит при прилагането на настоящата директива, ще преразгледа разпоредбите на първата алинея, първо изречение, до 31 декември 1995 г., с оглед да се устани единен метод за измерване на концентрацията на азбест във въздуха на общностно равнище.”


4) Член 8 се заменя със следния текст:


“Член 8


Прилагат се следните пределно допустими стойности:


а) концентрация на хризотилни влакна във въздуха на работното място:


0,60 влакна на кубически сантиметър, измерена или изчислена по отношение на референтен период от осем часа;


б) концентрация на всички останали форми на азбестови влакна във въздуха на работното място или то самостоятелно, или в смеси, включително смеси, съдържащи хризотил:


0,30 влакна на кубически сантиметър, измерена или изчислена по отношение на референтен период от осем часа.”


5) Член 9 се заменя със следния текст:


“Член 9


1. Без да се накърнява член 7, точка 1, трета алинея, Съветът в съответствие с член 118a от Договора и отчитайки по-специално напредъка на научно- техническите познания и придобития опит при прилагането на настоящата директива, ще преразгледа разпоредбите на настоящата директива до 31 декември 1995 година.


2. Измененията и допълненията, необходими за привеждане на приложенията към настоящата директива в съответствие с техническия прогрес се извършват съгласно процедурата, посочена в член 9 и 10 от Директива 80/1107/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1980 г. за защита на работниците от рискове, свързани с въздействието на химични, физични и биологични агенти по време на работа (8) (*).


(*) ОВ, бр. L 327, 03.12.1980 г., с. 8.”


6) Член 12 се изменя и допълва, както следва:


a) в параграф 2 се добавя следната алинея:


“По искане на компетентните органи планът трябва да съдържа информация за следното:


- естеството и вероятната продължителност на работата,


- мястото, където се изпълнява работата;


- прилаганите методи, когато работата изисква да се борави с азбест или с азбестосъдържащи материали,


- характеристиките на оборудването, използвано за:


- защита и обеззаразяване на изпълнителите на работата,


- защита на други лица, намиращи се на работната площадка или в близост до нея.”


б) добавя се следният параграф:


“3. По искане на компетентните органи, те трябва да бъдат уведомени за плана, споменат в параграф 1, преди началото на планираната работа.”


Член 2


1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходзими за спазване на настоящата директива, най-късно до 1 януари 1993 година. Те незабавно уведомяват Комисията за това.


Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, последните съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на това позоваване се определят от държавите-членки.


Въпреки това датата 1 януари 1993 г. се заменя с датата 1 януари 1996 г. що се отнася до дейностите, свързани с добив на азбест.

Въпреки това, що се отнася до Елинската република:


- датата, спомената в първа алинея, е 1 януари 1996 година,


- датата, спомената в четвърта алинея, е 1 януари 1999 година.


2. Държавите-членки предоставят на Комисията разпоредбите от вътрешното право, които те приемат по матеирята, уредена с настоящата директива.


Член 3


Държавите-членки са адресати на настоящата директива.


Съставено в Люксембург на 25 юни 1991 година.


За Съвета


Председател


Ж.-К. ЮНКЕР

______


1() ОВ, бр. C 161, 30. 06. 1990 г., с. 14.

2() ОВ, бр. C 284, 12. 11. 1990 г., с. 98 и ОВ, бр. C 129, 20. 05. 1991 г., с. 93.

3() ОВ, бр. C 332, 31. 12. 1990 г., с. 162.

4() ОВ, бр. C 28,0 3. 02. 1988 г., с. 3.

5() ОВ, бр. C 28, 03. 02. 1988 г., с. 1.

6() ОВ, бр. L 263, 24. 09. 1983 г., с. 25.

7() ОВ № L 185, 09. 07. 1974 г., стр. 15


51890.doc – ЦПР – 2003 -редактиран

Свързани:

Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива 91/322/еио на комисията
Директива 80/1107/еио на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на химични, физични и биологични...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconКомисия на европейските общности
На 7 ноември 2006 Комисията представи предложение за директива на Европейския парламент и Съвета за кодифициране на Директива 83/477/еио...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на съвета
Директива 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (седма индивидуална...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (седма индивидуална...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на съвета
Директива 90/394/еио за защита на работещите от рисковете, свързани с експозиция на канцерогенни вещества при работа (шеста индивидуална...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconТекст, имащ отношение към Споразумението за Европейското икономическо пространство
Директива на Съвета 83/477/еес относно защитата на работниците от рисковете, свързани с излагането на въздействието на азбест по...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconИзменяща директива 89/655/еио на Съвета относно минималните изисквания за сигурност и защита на здравето при използване на работни съоръжения от работниците по
Изменяща директива 89/655/еио на Съвета относно минималните изисквания за сигурност и защита на здравето при използване на работни...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 80/1107/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 90/679/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (текст,...
Директива 91/382/еио на съвета от 25 юни 1991 година за изменение и допълнение на Директива 83/477/еио за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа iconДиректива на комисията
Директива на Съвета 80/1107/еио за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом