Страна: Ветеринарен сертификат за ес
ИмеСтрана: Ветеринарен сертификат за ес
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер213.16 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pet_import_certificate_bg.doc

СТРАНА: Ветеринарен сертификат за ЕС

Част I : Данни за експедираната пратка

I.1. Изпращач

Име

Адрес


Тел.

I.2.а. Референтен номер на сертификата

I.2.a.

I.3. Централен компетентен орган

I.4. Местен компетентен орган

I.5. Получател

Име

Адрес


Пощенски код

Тел.

I.6.

I.7. Страна на произход

Код по ISO

I.8.
I.9. Страна по местоназначение

Код по ISO

I.10. Регион по местоназначение

КодI.11. Място на произход


Име Номер на одобрението

Адрес

Име Номер на одобрението

Адрес

Име Номер на одобрението

Адрес

I.12.

I.13. Място на товарене

I.14. Дата на заминаване
I.15. Транспортно средство


Самолет  Кораб  ЖП вагон 

ППС  Друго 

Идентификация

Документи за справка

I.16. Входящ ГИВП в ЕСI.17. Номер(а) на CITES сертификата(ите)
I.18. Описание на стоките
I.19. Код на стоката (код по ХС)

010619
I.20. Количество
I.21.

I.22. Брой опаковки
I.23. Номер на пломбата/контейнера

I.24.
I.25. Стоки със сертификат за:

Домашни любимци  Одобрени органи 


I.26.

I.27. За внос или допускане в ЕС 
I.28. Идентификация на стоките


Видове Система за идентификация Дата на поставянето Идентификационен номер Дата на раждане

(научно наименование) на микрочипа или татуировката [дд/мм/гггг]

[дд/мм/гггг]


СТРАНА Внос на кучета, котки и порове и движение с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки или порове
II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар от (вписва се името на третата държава), удостоверявам, че

II.1. клиничният преглед на всяко от животните, извършен от упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар в срок от 24 часа преди планираното експедиране, е показал, че животните са в състояние да бъдат транспортирани в рамките на предвиденото пътуване;

II.2. са изтекли най-малко 21 дни от извършването на първоначалната ваксинация против бяс(1), проведена в съответствие с изискванията на приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003, като последващите реваксинации са извършени в рамките на срока на валидност на предходната ваксинация(2) и че данните за настоящата ваксинация са представени в таблицата в точка II.4.

(3)или [II.3. животните идват от трета страна или от територия, фигурираща в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003;]

(3)и/или [II.3. животните идват от, или в случай на транзитно преминаване през друга страна или територия, се планира да преминат транзитно през трета страна или територия, фигурираща в част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията, и след датите, указани в таблицата в точка II.4, когато, не по-рано от 30 дни след ваксинирането, упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар е взел от всяко животно кръвни проби, които са доказали титър на антителата по-висок или равен на 0,5 IU/ml при тест за неутрализиране на вируса на бяс, извършен в одобрена лаборатория (4)(5), изминали са най-малко три месеца и всяка последваща реваксинация е извършена в рамките на срока на валидност на предходната ваксинация(2).]

II.4. данните за настоящата ваксинация против бяс и датата на вземане на пробата са следните:

Част II: Сертификация/удостоверяванеНомер на микрочипа или татуировката на животното

Дата на ваксинацията [дд/мм/гггг]

Име и производител на ваксината

Партиден номер

Валидност
[дд/мм/гггг]


Дата на кръвната проба
[дд/мм/гггг]


От

До

(3)или [II.5. кучетата не са лекувани от Echinococcus multilocularis;]

(3)и/или [II.5. кучетата са лекувани от Echinococcus multilocularis и данните за лечението са посочени в таблицата в точка II.6.]

II.6. Данните за лечението, проведено от лекуващия ветеринарен лекар в съответствие с член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията(6) са следните:
Номер на микрочипа или татуировката на кучето

Лечение срещу
ехинококоза)


Лекуващ ветеринарен лекар

Име и производител на продукта

Дата [дд/мм/гггг] и час на лечението [00:00 ч.]

Име (с главни букви), печат и подпис(7)


(8)


(8)


(8)


(8)Забележки

a) Оригиналът на всеки сертификат се съставя на един лист хартия или — ако необходимият текст е по-дълъг — сертификатът се съставя в такава форма, че всички необходими листове хартия да съставляват единно и неделимо цяло.

б) Сертификатът се съставя най-малко на един от официалните езици на държавата-членка, в която се намира граничният инспекционен ветеринарен пункт на въвеждане на пратката в Съюза, и на един от официалните езици на държавата-членка по местоназначение. Посочените държави-членки могат обаче да разрешат сертификатът да бъде съставен на официалния език на друга държава-членка и при необходимост да бъде придружен от официален превод.

в) Ако по причини, свързани с идентификацията на артикулите от пратката (таблицата в точка I.28 от образеца на ветеринарен сертификат), към сертификата се прилагат допълнителни листове, като тези листове също се считат за част от оригинала на сертификата чрез полагането на подписа и печата на сертифициращия служител върху всяка страница.

г) Когато сертификатът, включително допълнителните таблици, посочени в буква в), съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира (номер на страница) от (общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния ѝ край се нанася референтният номер на сертификата, който е бил определен от компетентния орган.

д) Сертификатът е валиден 10 дни от датата на издаване от официалния ветеринарен лекар, освен за движение с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки и порове, в който случай сертификатът е валиден за целите на по-нататъшно движение в рамките на Съюза за общо 4 месеца от датата на издаване на същия сертификат или до датата на изтичане на ваксинацията против бяс, която от двете дати настъпи по-рано.

е) Компетентните органи на третата страна или територия износител гарантират, че сертифицирането е извършено при спазване на правила и принципи, еквивалентни на установените в Директива 96/93/ЕО.

Част I :

Клетка I.11.: Място на произход: име и адрес на експедиращото предприятие. Посочете номера на одобрението или регистрационния номер

Клетка I.28.: Система за идентификация: Изберете едно от следните: микрочип или татуировка

Дата на поставяне на микрочипа или татуировката : Татуировката трябва да е ясно четлива и да е поставена преди 3 юли 2011 г.

Идентификационен номер: Микрочип или татуировка

Дата на раждане: Посочете само ако е известна

Част II:

(1) Реваксинацията трябва да се смята за първоначална ваксинация, ако не е направена в периода на валидност на предходната ваксинация.

(2) Към сертификата се прилага сертифицирано копие на данните за идентификацията и ваксинацията на съответните животни.

(3) Да се остави според случая. Когато в образеца на сертификат се посочва, че някои формулировки се оставят според случая, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, подписват и подпечатват от официалния ветеринарен лекар или напълно се заличават от сертификата.

(4) Тестът за антитела на бяс, посочен в точка II.3:

- трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията и три месеца преди датата на вноса;

- трябва да покаже ниво на неутрализиращи антитела срещу вируса на бяс в серума по-високо или равно на 0,5 IU/ml;

- трябва да е извършен от лаборатория, одобрена в съответствие с член 3 от Решение 2000/258/EО на Съвета за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (списъкът на одобрените лаборатории се намира на http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

- не е необходимо да се прави отново на животно, което след като е показало задоволителен резултат на теста, е било реваксинирано против бяс в рамките на срока на валидност на предходната ваксина.

(5) Към сертификата се прилага сертифицирано копие на официалния доклад от одобрената лаборатория за резултатите от тестовете за антитела на бяс, посочени в точка II.3.

(6) Лечението срещу Echinococcus multilocularis, посочено в точка II.5, трябва да:

- бъде проведено от ветеринарен лекар в рамките на не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди часа на планираното въвеждане на кучетата в една от държавите членки или части от нея, фигуриращи в приложение І на Регламент (ЕС) № 1152/2011;

- се състои от одобрен медицински продукт, който съдържа подходящата доза празиквантел или фармакологично активни вещества, които, отделно или в комбинация с други, доказано намаляват наличието на зрели и незрели чревни форми на Echinococcus multilocularis в съответния вид гостоприемник;

(7) Тази дата трябва да предхожда датата на подписване на сертификата.

(8) Тази информация може да се въведе след датата на подписване на сертификата за целите, описани в буква д) на забележките и във връзка с бележка под линия (6).


Подписът и печатът трябва да са в цвят, различен от цвета на печатния текст.
Официален ветеринарен лекар

Име (с главни букви): Квалификация и длъжност:

Дата: Подпис:

Печат:СТРАНА: Ветеринарен сертификат за ЕС

Част I : Данни за експедираната пратка

I.1. Изпращач

Име

Адрес


Тел.

I.2.а. Референтен номер на сертификата

I.2.a.

I.3. Централен компетентен орган

I.4. Местен компетентен орган

I.5. Получател

Име

Адрес


Пощенски код

Тел.

I.6.

I.7. Страна на произход

Код по ISO

I.8.
I.9.
I.10.


I.11.


I.12.

I.13.

I.14.
I.15.

I.16.I.17. Номер(а) на CITES сертификата(ите)
I.18. Описание на стоките
I.19. Код на стоката (код по ХС)

010619
I.20 Количество
I.21.

I.22.
I.23.

I.24.
I.25. Стоки със сертификат за:

Домашни любимци 


I.26.

I.27.
I.28. Идентификация на стоките


Видове Система за идентификация Дата на поставяне на Идентификационен номер Дата на раждане

(научно наименование) микрочипа или татуировката [дд/мм/гггг]

[дд/мм/гггг]
СТРАНА Движение с нетърговска цел на най-много пет кучета, котки или порове
II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.б.
Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар от (вписва се името на третата държава), удостоверявам, че

II.1. въз основа на декларацията в точка II.7, животните отговарят на определението „домашни любимци“, предвидено в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 998/2003;

II.2. са изтекли най-малко 21 дни от извършването на първоначалната ваксинация против бяс (1), проведена в съответствие с изискванията на приложение Iб към Регламент (ЕО) № 998/2003, като последващите реваксинации са извършени в рамките на срока на валидност на предходната ваксинация (2) и че данните за настоящата ваксинация са представени в таблицата в точка II.4.

(3)или II.3. животните идват от трета страна или от територия, фигурираща в част Б, раздел 2 или в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003,

(3)или [II.3. животните идват от, или се планира да преминат транзитно през, трета страна или територия, която не фигурира в приложение II към Регламент (ЕС) № 998/2003, и след датите, указани в таблицата в точка II.4, когато не по-рано от 30 дни след ваксинирането, упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар е взел от всяко животно кръвни проби, които са доказали титър на антителата по-висок или равен на 0,5 IU/ml при тест за неутрализиране на вируса на бяс, извършен в одобрена лаборатория(4)(5), изминали са най-малко три месеца и последващата реваксинация е извършвана в рамките на срока на валидност на предишната ваксинация(2).]

II.4. данните за настоящата ваксинация против бяс и датата на вземане на пробата са следните:

Част II: Сертификация/удостоверяванеНомер на микрочипа или татуировката на животното

Дата на ваксинацията [дд/мм/гггг]

Име и производител на ваксината

Партиден номер

Валидност
[дд/мм/гггг]


Дата на кръвната проба
[дд/мм/гггг]


От

До

(3)или [II.5. кучетата не са лекувани от Echinococcus multilocularis;]

(3)и/или [II.5. кучетата са лекувани от Echinococcus multilocularis и данните за лечението са посочени в таблицата в точка II.6.]

II.6. Данните за лечението, проведено от лекуващия ветеринарен лекар в съответствие с член 7 от Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2011 на Комисията(6) са следните:
Номер на микрочипа или татуировката на кучето

Лечение
срещу ехинококоза;


Лекуващ ветеринарен лекар

Име и характеристика на продукта

Дата [дд/мм/гггг] и час на лечението [00:00 ч.]

Име (с главни букви), печат и подпис(7)


(8)


(8)


(8)


(8)II.7. Разполагам с писмена декларация, подписана от собственика или физическото лице, отговорно за животните от името на собственика, в която се заявява следното:


ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният ……………………………………………………………………………………………

[собственик или физическо лице, отговорно за гореописаните животни от името на собственика]

декларирам, че животните ще придружават мен, собственика, или физическото лице, което съм посочил да отговаря за животните от мое име, и че не са предназначени за продажба или прехвърляне на друг собственик.


Място и дата: Подпис:


Забележки

a) Оригиналът на всеки сертификат се съставя на един лист хартия или — ако необходимият текст е по-дълъг — сертификатът се съставя в такава форма, че всички необходими листове хартия да съставляват единно и неделимо цяло.

б) Сертификатът се съставя най-малко на езика на държавата-членка на въвеждане и на английски език. Той трябва да бъде попълнен с печатни букви на езика на държавата-членка на въвеждане или на английски език.

в) Ако към сертификата се прилагат допълнителни листове или придружаващи документи, тези листове също се считат за част от оригинала на сертификата чрез полагането на подписа и печата на официалния ветеринарен лекар на всяка страница.

г) Когато сертификатът, включително посочените в буква в) допълнителни листове, съдържа повече от една страница, всяка страница се номерира (номер на страница) от (общ брой на страниците) в долния край на страницата, а в горния ѝ край се нанася референтният номер на сертификата, който е бил определен от компетентния орган.

д) Сертификатът е валиден 10 дни от датата на издаване от официалния ветеринарен лекар до датата на проверката на пътническите точки на влизане в ЕС и за целите на по-нататъшно движение в рамките на Съюза, за срок от общо 4 месеца от датата на издаване на същия сертификат или до датата на изтичане на ваксинация против бяс, която от двете дати настъпи по-рано.

е) Компетентните органи на третата страна износител гарантират, че сертифицирането е извършено при спазване на правила и принципи, еквивалентни на установените в Директива 96/93/ЕО.

Част I :

Клетка I.11.: Място на произход: име и адрес на експедиращото предприятие. Посочете номер на одобрението или регистрацията

Клетка I.28.: Система за идентификация: Изберете едно от следните: микрочип или татуировка

Дата на поставяне на микрочипа или татуировката : Татуировката трябва да е ясно четлива и да е поставена преди 3 юли 2011 г.

Идентификационен номер: Посочете номера на микрочипа или татуировката

Дата на раждане: Посочете само ако е известна

Част II:

(1) Реваксинацията трябва да се смята за първоначална ваксинация, ако не е направена в периода на валидност на предходната ваксинация.

(2) Към сертификата се прилага сертифицирано копие на данните за идентификацията и ваксинацията на съответните животни.

(3) Да се остави според случая. Когато в образеца на сертификата се посочва, че някои формулировки се оставят според случая, формулировките, които не са приложими, се зачеркват, подписват и подпечатват от официалния ветеринарен лекар, или напълно се заличават от сертификата.

(4) Тестът за антитела на бяс, посочен в точка II.3:

- трябва да се извърши върху проба, взета от упълномощен от компетентните органи ветеринарен лекар най-малко 30 дни след датата на ваксинацията и три месеца преди датата на вноса;

- трябва да покаже ниво на неутрализиращи антитела срещу вируса на бяс в серума по-високо или равно 0,5 IU/ml;

- трябва да е извършен от лаборатория, одобрена в съответствие с член 3 от Решение 2000/258/EО на Съвета за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс (списъкът на одобрените лаборатории се намира на http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm);

- не е необходимо да се прави отново на животно, което, след като е показало задоволителен резултат на теста, е било реваксинирано против бяс в рамките на срока на валидност на предходната ваксина.

(5) Към сертификата се прилага сертифицирано копие на официалния доклад от одобрената лаборатория за резултатите от тестовете за антитела на болестта бяс, посочени в точка II.3.

(6) Лечението срещу Echinococcus multilocularis, посочено в точка II.5, трябва да:

- бъде проведено от ветеринарен лекар в рамките на не повече от 120 часа и не по-малко от 24 часа преди часа на планираното въвеждане на кучетата в една от държавите-членки или части от тях, фигуриращи в приложение І на Регламент (ЕС) № 1152/2011;

- се състои от одобрен медицински продукт, който съдържа подходящата доза празиквантел или фармакологично активни вещества, които, отделно или в комбинация с други, доказано намаляват наличието на зрели и незрели чревни форми на Echinococcus multilocularis в съответния вид гостоприемник.

(7) Тази дата трябва да предхожда датата на подписване на сертификата.

(8) Тази информация може да се въведе след датата на подписване на сертификата за целите, описани в буква д) на забележките и във връзка с бележка под линия (6).


Подписът и печатът трябва да са в цвят, различен от цвета на печатния текст.
Официален ветеринарен лекар

Име (с главни букви): Квалификация и длъжност:

Дата: Подпис:

Печат:BG   BG

Свързани:

Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconМодел на здравен ветеринарен сертификат за внос на рибни продукти предназначени за консумация

Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconServicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Образецна ветеринарен и здравен сертификат за месни заготовки, предназначени за изпращане в Общността от трети страни
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconБългарски ветеринарен съюз
Становището на Български ветеринарен съюз по предложения от Министерство на земеделието и храните Проект за изменение и допълнение...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconБългарски ветеринарен съюз
Български ветеринарен съюз има принципни възражения, срещу предложения проект за изменение и допълнение на Закона за ветeринарномедицинската...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconАвторска справка за научните приноси на трудовете
Устина” ароматичен тип, са създадени три нови сорта ориенталски тютюн защитени с патенти от Патентно Ведомство на Република България:...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconБългарски ветеринарен съюз декларация на български ветеринарен съюз
Законопроектът нарушава както граждански права, така и създава условия за увеличаване на административните разходи на държавата....
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconОмбудсманът и Българският ветеринарен съюз започнаха съвместна кампания за превенцията от заразни и паразитни болести по животните
На националния омбудсман (ул. „Джордж Вашингтон” №22) се състоя пресконференция, на която беше представена съвместната инициатива...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес icon„издаване на
Процедура за извършване на административна услуга „издаване на международeн сертификат за ваксинация или профилактика и сертификат...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconСертификат соответствия
Настоящий Сертификат обязывает компанию соблюдать условия работ, проводимых в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта,...
Страна: Ветеринарен сертификат за ес iconСертификат соответствия
Настоящий Сертификат обязывает компанию соблюдать условия работ, проводимых в соответствии с требованиями вышеуказанного стандарта,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом