I. въведение
ИмеI. въведение
страница1/3
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер356.1 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.euaffairs.government.bg/uploads/docs/Analitical report_final.doc
  1   2   3
Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”, компонент 4 „Оптимизиране на работата на българския СОЛВИТ център”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”

Анализ на СОЛВИТ центровете на две държави-членки на ЕСВъзложител:
Изпълнител:

Министерски съвет
на Република България


Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции”
Тихомира Трифонова
София, януари 2009 г.


Докладът е изготвен от Тихомира Трифонова. Анализът и заключенията, които се съдържат в настоящия документ отразяват експертната оценка на автора и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на Администрацията на Министерския съвет на Република България или на Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”.

СъдържаниеАнализ на СОЛВИТ центровете на две държави-членки на ЕС 1

Съдържание 3

Използвани съкращения 4

I. ВЪВЕДЕНИЕ 5

II. СОЛВИТ Център ИСПАНИЯ 6

III. СОЛВИТ Център ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 17

IV. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 28

V. Изводи 39

Използвани съкращенияВП

Вътрешен пазар

ГД

Главна дирекция

МС

Министерски съвет


I.ВЪВЕДЕНИЕ


Анализът на СОЛВИТ центровете на две държави-членки на Европейския съюз – Испания и Великобритания – е направен въз основа на пряко проучване със стандартизиран въпросник, реализирано от експертите на СОЛВИТ център България при посещенията им в посочените държави.

Приложен е методът на качествено изследване с дълбочинна беседа и наблюдение. Разгледани са детайно следните аспекти от работата на центровете във функционален и организационен план:

1. Разположение на центъра в рамките на администрацията – специфични предимства.

2. Вътрешна организация на работата на центровете.

3. Комуникация с другите СОЛВИТ центрове и с екипа на Европейската комисия.

4. Комуникация с гражданите-фирмите.

5. Поддържане на база данни на постъпилите запитвания.


II.СОЛВИТ Център ИСПАНИЯ

1.РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ СТРУКТУРИ


СОЛВИТ центърът на Испания е разположен в:
Решението е исторически обусловено, тъй като звеното за разрешаване на проблеми от областта на Вътрешния пазар е било в рамките на тази структура преди създаването на мрежата СОЛВИТ и това се явява естественото място на центъра в администрацията. Главна дирекция за Вътрешния пазар и други общностни политики осъществява хоризонталната координация по въпросите на Вътрешния пазар, което е и непосредственото основание СОЛВИТ центърът да бъде част от нея.

Предимствата на това структурно решение са в две посоки. От една страна, това осигурява възможност на екипа на СОЛВИТ да получава правни съвети от колеги, работещи в същата главна дирекция по въпросите на Вътрешния пазар, а от друга Главната дирекция има установени контакти със служителите от ресорните министерства, отговарящи за процедурите по нарушения на съответното законодателство срещу Испания. В повечето случаи същите служители на министерствата са определени и за контактни точки по въпросите на СОЛВИТ.

Разположението на центъра се отразява благоприятно на работата на служителите, тъй като същата Главната дирекция работи с ресорните министерства по широк кръг от въпроси, свързани с членството в ЕС. Така СОЛВИТ центърът има възможност да ползва вече установените контакти във всички министерства. Мястото му не се отразява на комуникацията с останалите извънсъдебни механизми за разрешаване на проблеми. По мнение на работния екип организационното решение за местоположението на центъра няма недостатъци, тоест това е най-доброто място за функционирането му предвид особеностите на административната структура на Испания.

Други функции, които СОЛВИТ центърът изпълнява, са обща координация на въпросите, свързани с Вътрешния пазар; процедури по нарушения, свързани с неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Общността; държавни помощи; нотификации; координиране на процеса по въвеждане на директивите в националното законодателство. Както е видно, тези съпътстващи функции са обвързани с работата по мрежата СОЛВИТ по същество и попадат в полето на съответната експертиза.

Екипът е на мнение, че няма еднозначен отговор на въпроса дали допълнителните задължения подпомагат или са по-скоро пречка в работата му по СОЛВИТ. С други думи допускането е, че това се определя ситуационно: в определени случаи дадена допълнителна задача би могла да се окаже от полза, а в други да бъде просто свръхнатоварване. Назначаването на двама нови служители, частично заети с работа по СОЛВИТ от ноември 2008 г. обаче ни подсказва, че центърът е изпитвал нужда от допълнителен човешки ресурс за увеличаване на капацитета си.


2.ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЛВИТ ЦЕНТЪРА

2.1.Разпределение на времето на СОЛВИТ експертите


Испанският СОЛВИТ център разполага с трима експертите, изцяло заети с работата по СОЛВИТ запитвания. Разпределението на времето между СОЛВИТ случаите и други запитвания зависи от техния брой. Отскоро към екипа са добавени двама експерти, които се занимават частично със СОЛВИТ, като разпределят времето си съобразно приоритетното значение на другите си задачи.

Разпределение на случаите между експертите от екипа се прави два пъти седмично на случаен принцип чрез теглене на жребий. С това се цели да се избегне тясната специализация на служителите в определени области и всеки от тях да може да поема всякакви видове възникващи проблеми. Идеята в прилагането на такава организация е да се постигне и равномерно разпределение на броя случаи, поемани от отделен експерт, и да се предотврати свръх товар върху компетентните по определена тема, която се явява най-проблематична.

Промоцията на мрежата СОЛВИТ като механизъм не се определя като приоритет от испанския национален център и следователно на нея не се отделя специално време и внимание.

Подборът на екипа осигурява допълваща се тематична експертиза, а именно тримата заети на пълно работно време са с образование съответно ветеринарна медицина, икономика и история, като всички имат дълъг стаж в държавната администрация. Двамата служители на непълно работно време са журналист и юрист. Така образователната квалификация на екипа осигурява експертно знание по широк кръг от въпроси от тематичния кръг на потенциалните проблемни ситуации, свързани с вътрешния пазар и неговите основни свободи.


2.2.Постигане на кратко време за първоначална реакция


За да могат да постигнат бърза първоначална реакция на постъпили запитвания от гражданите и фирмите, експертите на СОЛВИТ центъра са определили няколко основни организационни принципа, които да им гарантират ефективна обработка на случаите от СОЛВИТ и друг характер, получени за разрешаване. Това са:

 • тримата експерти на пълно работно време работят само по запитвания, попадащи в компетентността на СОЛВИТ;

 • установеният вътрешен срок за първоначален контакт с клиента е в рамките 7 дни. Това се прави основно по електронна поща и при необходимост от по-подробни обяснения по телефона;

 • ежеседмични заседания за обсъждане на текущите казуси;

 • при наличие на други задължения се взема индивидуално решение за всяка конкретна ситуация. Няма общо правило за приоритетно изпълнение на едните или другите задачи.


2.3.Организация на работата по СОЛВИТ запитване


Данните за работата на национален СОЛВИТ център Испания показват, че създадената организация се ръководи от стремеж към ритмичност на работния цикъл, равномерно и справедливо разпределение на задачите и осигуряване на оптимална полза за клиента. Установен е следния организационен механизъм:

 • електронната поща и базата данни се преглеждат два пъти седмично за новопостъпили казуси и запитвания. Отговорният служител съставя списък на случаите, постъпили за разрешаване.

 • разпределението на новопостъпилите запитвания от изготвения списък между служителите става чрез теглене на жребий. Така всеки получава своите случаи за следващия период.

 • определен е вътрешно съгласуван срок за осъществяване на първоначален контакт с клиента в рамките 7 дни;

 • комуникацията с клиента е основно по електронна поща. До свързване пряко по телефона се прибягва, ако са необходими по-подробни разяснения;

 • при нужда в процеса на обработка може да се потърси информация или съвет от компетентната институция, но крайното решение се взема от екипа на СОЛВИТ;

 • приемат се всички запитвания дори когато е сигурно от самото начало, че те не могат да бъдат разрешени, стига служителите да са убедени, че е налице нарушение на европейското законодателство;

 • когато бъде регистрирано повторение на еднотипни проблеми, центърът може да се обърне до компетентната институция с официално писмо;

 • когато случай изисква промяна в националното законодателство, решението е зависимо от конкретната ситуация. Една използвана възможност е случаят да се класира като неразрешен и в системата на СОЛВИТ да се отбележи, че става въпрос за казус от типа СОЛВИТ+.

Испанският СОЛВИТ център по думите на членовете на своя екип няма нарочен механизъм за отчитане на работата си, нито разписани вътрешни правила и процедури. В действията си той се ръководи от описания модел за организация на работата. По същество, обаче, макар и да не са формално определени като правила, тези организационни насоки изпълняват съответната роля.

При възникване на ситуация от типа на т.нар. случай СОЛВИТ+, практиката е да бъде сезиран компетентния държавен орган и инициативата за промяна на законодателството следва да произтече от него. Като решаващ аргументът в полза на такава инициатива центърът използва възможността да бъде предприета процедура за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на европейската общност, срещу Испания. Самият СОЛВИТ център няма право на инициатива за искане на законодателни промени.


2.4.Работа с мрежа от лица за контакт в администрациите


Категорично предимство и лост за ефективно изпълнение на мисията на СОЛВИТ центъра е изградената мрежа от контактни точки във всички министерства на централно ниво на изпълнителната власт и във всяка от администрациите на автономните общности на регионално ниво. Най-често това са служителите, които отговарят за процедурите по нарушения. Изискването е тези лица да имат добра експертиза в съответната област.

За да могат да изпълнят своите цели, експертите от СОЛВИТ използват следните методи:

 • търси се неофициалното мнение на служителите на другите ведомства, които отговарят за процедурите по нарушения;

 • ползва се експертизата на останалите служители в Главната дирекция, в която е разположен СОЛВИТ центъра;

 • прибягва се до експертизата на служители от ресорните министерства.


2.5.Повишаване на ефективността на работа и готовността за поемане на нарастващ брой СОЛВИТ случаи


Испанският СОЛВИТ център заявява, че около една четвърт от всички случаи на мрежата са негови (общо като местен и като водещ център) и броят им продължава да нараства. Ако тези темпове се запазят и в бъдеще, е възможно да се вземе решение за увеличаване на човешкия ресурс. Тъй като такава стъпка вече е предприета през ноември 2008 г., на настоящият етап не се предвиждат нови промени. Все още е твърде рано да се прецени дали това е оптималния капацитет в настоящия период от гледна точка на ефективност.


3.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ СОЛВИТ ЦЕНТРОВЕ И СЪС СОЛВИТ ЕКИПА В РАМКИТЕ НА ЕК

3.1.Практика в ролята на местен СОЛВИТ център:


Преди да бъде въведен случай в общата база данни, практиката е винаги да се изпраща предварително съобщение по електронната поща до водещия СОЛВИТ център. Предупреждение не се отправя единствено когато вече е имало аналогичен случай със същия национален център и становището му по конкретния въпрос е известно.

Ако в ролята на местен СОЛВИТ център Испания отхвърли предлаганото от водещия център решение, то водещия СОЛВИТ център винаги се уведомява предварително по електронната поща. Този начин на работа отразява разбирането на екипа за етично колегиално поведение в рамките на мрежата.

Ако тяхно запитване е отхвърлено от водещия СОЛВИТ център, като национален те или изпращат получената аргументация на клиента, или интерпретират решението с цел по-добро разбиране съобразно конкретната ситуация. Общо правило за тази практика не е установено. При липса на отговор не се практикува допускането за срок, след изтичането на който да се приеме варианта „мълчаливо съгласие” на отсрещната страна. Отговорът на другия СОЛВИТ център се изчаква във всеки случай. Ако се наложи, се изпраща съобщение за напомняне по електронната поща. Обяснението тук е, на самия испански екип се случва да забави отговор поради голяма натовареност и затова е склонен да прояви търпение и да демонстрира толерантно отношение към останалите екипи.

3.2.Практика в ролята на водещ СОЛВИТ център


Като водещ център испанският има практика да предоставя на местния център обосновка, преди да отхвърли случай в общата база данни на СОЛВИТ. Също така предлаганото от него решение на случая в качеството му на водещ център се консултира предварително с местния център преди да бъде въведено в базата данни на мрежата.

Испанските експерти по СОЛВИТ не съобщават за проблеми в комуникацията с останалите СОЛВИТ центрове. По тяхно мнение комуникацията им е добра. Най-голям е броят на случаи с Франция, Португалия и Обединеното кралство, с които комуникацията им е отлична. Не са предприемани действия за неформални контакти с други СОЛВИТ центрове с цел обмяна на опит и съвети извън редовните срещи на мрежата СОЛВИТ. Единствено преди три години Белгийският СОЛВИТ център е направил посещение за обсъждане на начина на работа.

Практиката по отношение на ангажиране на Европейската комисия е до нейната компетентност да се прибягва в определени, в общи линии регламентирани ситуации, а именно:

 • като посредник при разрешаване на спорове с други национални СОЛВИТ центрове;

 • при нужда от правен съвет.

СОЛВИТ център Испания не е предприемал специални действия за комуникация с другите европейски мрежи.


4.КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ/ФИРМИТЕ


Принцип на СОЛВИТ център Испания е да отговаря на всяко запитване, независимо, че може да не е от компетентността на СОЛВИТ. Това потвърждава вече направения извод, че в работата си той се ръководи от стремеж за осигуряване на оптимална полза за клиента. За целта не се използва стандартизиран текст с аргумента, че прилагането на такъв не би било правилно, тъй като всяка една ситуация е различна и изисква индивидуален подход. Вътрешни срокове за отговор не са определени; по принцип се отговаря по реда на постъпване на запитванията.

Когато гражданите/фирмите, отправили запитване, нямат достъп до Интернет, за обмен на информация с тях се използва обикновена поща. В много редки случаи и като изключение могат да се проведат срещи лично с клиента. Поради отдалеченото местонахождение на Министерството на външните работи, където е разположен центърът, това не се налага често.

За да бъде получена точна информация от гражданите/фирмите по зададения случай в максимално кратък срок, експертите изпращат електронни съобщения или се обаждат на клиентите по телефона. Няма общи правила действие; всеки експерт постъпва според преценката си. Ако клиентът не отговори в рамките на един месец, случаят се закрива.

Когато запитването не е постъпило чрез стандартната онлайн форма, гражданите получават предупредително съобщение, че предоставените от тях данни ще бъдат използвани при разрешаването на случая и че ще бъдат въведени във вътрешната база данни. Не се иска изричното съгласие на гражданите за използване на личните им данни. Ако оплакването е подадено посредством онлайн формуляра, за целите на разрешаването на случая това се счита за достатъчно по отношение на съгласието за разкриване на личните данни. Като мярка за защитата на данните вътрешната база данни е с ограничен достъп. В краткосрочен план предстои регистрация на СОЛВИТ центъра пред испанската агенция за защита на личните данни.

По време на обработката на случая комуникацията с отправилите запитване е най-често по електронна поща и, когато е необходимо, по телефона. Клиентът се уведомява за най-важните промени, свързани със състоянието на случая. Относно изпращането на доклад няма установени критерии и практиката на различните служители е различна – някои винаги изпращат доклад на клиента при приключването на случая, други изобщо не изпращат.

Когато казусът не може да бъде разрешен с помощта на СОЛВИТ мрежата, се ръководят от целта да помогнат максимално на клиентите. Ако екипът на СОЛВИТ е наясно какво е необходимо да се предприеме гражданинът, му дава директна препоръка. Ако не е, го насочва към компетентната институция, която би могла да му помогне.


5.СОБСТВЕНА БАЗА ДАННИ


Базата данни на националния център на Испания не е пряко свързана с общата база данни на европейската СОЛВИТ мрежа. В резултат като случай извън компетентността на СОЛВИТ („non-Solvit case”) в европейската базата данни се вписват само онези случаи, които вече са били въведени в системата, тъй като са постъпили чрез попълване на електронния формуляр. Останалите не постъпват в общата база данни на мрежата поради недостиг на време на експертите и записите остават единствено в собствената база данни на центъра.

Целта на базата данни е да служи за архив на получените запитвания. Тя няма роля при управлението на процеса на разпределяне на случаите. За СОЛВИТ и не-СОЛВИТ запитванията информацията, която се въвежда, е име на клиента, националност, дата и област на местопребиваване. Базата данни не се използва за генериране на статистика, което подсказва, че не е проектирана за обработка, а за съхраняване на данни. Досега центърът не е анализирал информацията, съдържащата се в базата данни, поради липса на време.

Няма практика да се представя регулярно информация на ръководството за броя на случаите, с които се занимава центърът. Единствено при случаи, които са по-трудни за разрешаване или по-чувствителни от политическа гледна точка, експертите уведомяват своите началници. Ако им бъде някаква поискана информация, свързана с работата на мрежата, използват статистиката, генерирана от базата данни на ЕК.

Когато на клиент е даден съвет, обратната връзка от него не се записва в собствената база данни.
  1   2   3

Свързани:

I. въведение iconВъведение в библията
Библията както и от отделните части на Библията взети заедно като например: Въведение в Стария завет, въведение в Новия завет, въведение...
I. въведение iconВъведение в съвременното Web-програмиране Java Server Pages
Настоящата статия се явява естествено продължение на статията “java сървлети – въведение в web-програмирането”, публикувана в брой...
I. въведение iconНа български и на английски език, въведение, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи и литература. Резюме
Оригиналните научни статии в списание „Аграрни науки” (Аgricultural Sciences) задължително трябва да съдържат резюме (на български...
I. въведение iconВъведение в компютрите

I. въведение iconДипломна работа
Въведение стр
I. въведение iconТърговски марки и реклама въведение

I. въведение iconДоклад №0100000111
Част първа. Въведение
I. въведение iconДоклад №0100004511
Част първа. Въведение
I. въведение iconДоклад №0100006411
Част първа. Въведение
I. въведение iconРазпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането с Java

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом