Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад
ИмеИван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад
Дата на преобразуване18.11.2012
Размер60.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.makmetal.com/files/custom/news/2008/Makmetal_finale.doc
Д-р ик. Иван Златинов

Председател на съвета на директорите

„Макметал холдинг” АД


Новите условия на пазара след влизането на България в ЕС, действат стимулиращо за бизнеса.


Добро познаване на условията на пазара е важен фактор за успеха на една фирма


Една фирма трябва да цени високо служителите си и да се стреми винаги да осигури най-доброто, за да получи високото качество на работа и професионализъм.


1. Разкажете повече за историята на Вашата компания?


МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД е водеща компания в областта на рециклирането и управлението на различни видове отпадъци. Тя стартира дейността си през 1995г. и много бързо разширява мрежата си от бази, като в момента те са 24 в цялата страна.
МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД е златен член на Българската асоциация по рециклиране и обединява 9 големи компании, чийто бизнес е свързан със събирането, транспортирането, временното съхранение и рециклирането на различни видове отпадъци. Всички дружества в структурата на холдинга, притежават безсрочни лицензи, издадени от Министерство на икономиката и енергетиката. Лицензираните площадки имат изключително благоприятно териториално разположение. Добрата транспортна инфраструктура на базите допринася за високоефективна реализация на бизнеса. Осигурено е необходимото модерно, високотехнологично оборудване за извършване на разрешените от закона дейности. Търговската дейност се развива основно на Балканите, а именно на българския, турския и гръцкия пазар.

2. Кои са приоритетните Ви цели на пазара?


През първите години след създаването си компанията се занимавеше основно с изкупуване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Това беше периода, когато амбицията, упоритостта и доброто познаване на този бизнес осигуриха едно мощно развитие и солидна икономическа база за мащабен преход към областта на рециклирането на отпадъци. Така след като направихме един задълбочен анализ на състоянието на дейността по управление на отпадъците в България, отчитайки позицията на страните от ЕС в това направление и опирайки се на ценния опит, който бяхме придобили през годините, определихме като основен приоритет в бъдещото ни развитие работата в областта на рециклирането на различни видове отпадъци. Това може да се случи само при изпълнението на едно единствено условие – сериозни инвестиции в качествен персонал, в най-добрите техники и технологии за рециклиране на отпадъците и за опазване на околната среда и добри производствени практики. В момента сме осигурили всички предпоставки за разгърнато и високоефективно развитие на дейността по управление на твърдите отпадъци, в т.ч. тяхното рециклиране и оползотворяване. Особено важно място в нашите приоритети сме отделили на участието по различни програми на ЕС за подкрепа на бизнеса и общините.


3. Как се отрази влизането на България в ЕС във Вашия бранш и в частност на фирмата Ви?


С приемането в ЕС, България пое много ангажиманти в сферата на околната среда. В сила са много международни разпоредби и нормативни актове, които строго фиксират отговорността на бизнеса към екологията, като цяло. Членството в ЕС, наложи високи критерии, не само в качеството на предлаганите стоки и услуги, но и по отношение на мениджмънта. Високите изисквания, които трябва да се покриват регулират пазара и конкуренцията, като в тези условия успяват да оцелеят само най-добрите и добре управлявани фирми. Към момента смятам, че ние се справяме успешно с новите условия в този бранш и те по-скоро ни действат стимулиращо, отколкото да затрудняват нашият бизнес.


4. Какви европейски проекти сте реализирали или подготвяте?


Към момента са изпълнени 3 проекта по програма ФАР – „Консултантска грантова схема за малките и средни предприятия” за Монтел АД, Сплавкомерс АД и ВРЗ-Карлово АД. Подоготвени, внесени и одобрени са два проекта за Сплавкомерс АД и ВРЗ-Карлово АД по ОП „Конкуретноспособност” към МИЕ по приоритетна ос 2 „Технологична модернизация на предприятията”. Сплавкомерс АД е във фаза на изпълнение на проект по програма BAS (Business Advisory Service). Програмата има за цел подпомагане на малките и средните предприятия чрез предоставяне на консултантски услуги в различни областти. Проектът на Сплавкомерс АД по програмата е подготовка и издаване на интегриран сертификат по международните стандарти за контрол на качеството на околната среда ISO 14001:2004, за контрол на качеството ISO 9001:2000 и за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS.

В момента подготвяме няколко проекта по различни програми, които ще ни помогнат да реализираме по-лесно и икономически по-изгодно нашата инвестиционна програма.


5. Какви трудности сте срещали при кандидатстване по еврофондовете и при изпълнение на европроекти?


Основните трудности при кандитатстване, които сме забелязали са недостатъчно ясните критерии за попълване на формулярите и изготвянето на допълнителните документи. Бавни и недостатъчно компетентни действия от страна на изпълнителните агенции към съответните министерства при искане на експертна помощ и разяснения при изготвяне на проекта. Като най-сериозен проблем, обаче трябва да се отбележи изключително тромавото движение на процедурите. Това в повечето случаи забавя изпълнението на някои проекти и се налага да правим промени в нашите времеви графици за да не проваляме разработените вече бизнес-планове.


6. Как черпите информация за възможностите за финансиране от ЕС?


Основната информация получаваме от сайтовете на министерствата, Европейския съюз, медиите, периодичните издания, както и обмен на информация с нашите бизнес партньори.


7. Предвиждате ли конкретни мерки - бюджет, създаване на специална структура, във връзка с еврофондовете, за обучение на Ваши кадри или за наемане на експерти за управление на проекти?


Имаме създаден отдел „Разработване и управление на проекти”, в които работят квалифицирани специалисти, познаващи всички оперативни програми и стратегически документи на общността необходими за качествено разработване и изпълнение на проекти. Нашите експерти са преминали основни курсове и квалификации в тази област, като непрекъснато чрез обучение и квалификация се доусъвършенстват в дадена област.


8. Каква е Вашата политика по отношение на човешките ресурси, предвид разширения пазар на труда с влизането ни в ЕС? Как мотивирате служителите си?


В последните няколко години се усеща дефицит на квалифицирана работна ръка, особено чувствително това стана след януари 2007г. Ние като модерна европейска компания имаме отдел, който се занимава с подбора и развитието на персонала. Освен нужното образование, ние изискваме от бъдещия служител, да е инициативен и с желание за развитие, като често даваме шанс на млади специалисти без опит. Ценим високо служителите си и се стремим винаги да осигуряваме най-доброто, за да си бъдем максимално взаимно полезни. Неразделна част от системата за мотивация на персонала е организирането на обучения за повишаване на квалификацията и социален пакет от придобивки. Водещ принцип на екипа е високото качество на работа и професионализъм в утвърждаването на корпоративния имидж на холдинга сред българските и европейски бизнес среди.


9. Какви са стратегическите планове за развитие на компанията Ви за следващите няколко години?


През следващите няколко години бизнесът ни ще се развива по ясно определени програми, като сме подготвили основните инвестиционни проекти. През тази година ще инвестираме в прозводството на нови товарни вагони в завода ни в гр. Карлово - над 8.5 млн. евро, което ще ни осигури сериозно стратегическо предимство в европейски мащаб. До 2010 г. Трябва да достигнем произвоство на 1000 бр. нови товарни вагони годишно. Другото основно направление това е рециклиращия бизнес. Там инвестициите са носочени към изграждане на мощности за събиране, транспортиране, временно съхранение, рециклиране и оползотворяване на различни видове отпадъци, най-вече ИУМПС, ИУЕЕО, пластмаси, гуми, акумулатори и др. През 2008 г. предвидените инвестиции са за над 6 млн. евро, а през 2009 г – над 7 млн. евро. Тази инвестиционна програма ще ни позволи да изпълняваме заложените в програмите ни цели по оползотворяване на различните видове отпадъци, за които сме поели ангажименти.


10. Според Вас, на какво се дължи успехът Ви, имате ли самочувствие на европейския пазар- предлагате ли Вашия продукт извън България или планирате да го направите?


Успехът ни се дължи преди всичко на усилията ни винаги да правим нещата по най-добрия начин, да се водим от европейските и световните критерии в нашата област и да работим с отлично подготвени специалисти. Приемайки предизвикателствата, които пазарът ни отправя, ние успяваме да извлечем максимална полза от контактите с нашите международни партньори и да им бъдем максимално полезни, както на тези от ЕС така и на тези от други страни като Турция, Македония и др. Коректността в бизнеса е гаранция за успех и смятам, че българските фирми има още на какво да се научат от своите чуждестранни партньори.


11. Каква е Вашата лична формула за управление на успешна компания в условията на общия европейски пазар?


Добро познаване на условията на пазара, високо самочувствие, че правим нещата както трябва и много, много работа.

Свързани:

Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconДекларация във връзка с изискванията към кандидатите за член на съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания еад (нек еад)
Български Енергиен Холдинг еад (бех еад) процедура за избор на член на съвета на директорите на нек еад
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconДоклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г
Стара Загора, бул”П. Евтимий”23 при следния дневен ред: 1/ промени в състава на Съвета на директорите; 2/ промяна на възнаграждението...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconРешение на съвета на директорите на „Флоримонт Пропъртис адсиц
Флоримот Пропъртис” адсиц, еик 175411237 („Дружеството”): гр. София, р-н Витоша, кв. „Манастирски ливади запад”, бул. „България”...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconПриложение към финансов отчет за периода, завършващ на 31. 12. 2007 г. Учредяване и регистрация
Стефанов – Председател, Тодор Драганов Драганов – Зам председател, Марин Томанов Дончев, Юлия Христова Вардева, Лазар Николов Филчев...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconКратки данни за лицата, предлагани за членове на Съвета на директорите на "Арома козметикс" ад
Есионален опит в областта на корпоративния мениджмънт. От 19. 05. 2006 г г-н Луканов е член на Управителния съвет на “Арома” ад,...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconЗакон за изменение и допълнение на
Български приватизационен холдинг. Разпореждането със средствата по тази сметка стават с решение на съвета на директорите
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconДолуподписаният виктор алексиев михайлов, с егн: 6906036046, в качеството си на Председател на Съвета на директорите на „слънчо ад гр. Свищов, с еик
Долуподписаният виктор алексиев михайлов, с егн: 6906036046, в качеството си на Председател на Съвета на директорите на „слънчо”...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconЗаседание на Съвета на директорите на "Адванс Терафонд" адсиц
Днес 18 април 2011 год., в град София се състоя Съвет на директорите на “Адванс Терафонд” адсиц на който присъстват членовете на...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconПротоко л
Днес, 01. 06. 2009г в административната сграда на дружеството, се проведе събрание на Съвета на директорите на “Холдинг Варна” ад,...
Иван Златинов Председател на съвета на директорите „Макметал холдинг ад iconЗаседание на Съвета на директорите на „ ад
Днес година в гр. София се проведе редовно заседание на членовете на Съвета на директорите на „ “ ад, на което присъстваха всички...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом