Догово р за доставка на оборудване
ИмеДогово р за доставка на оборудване
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер51.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://elcom-md.com/tyrg_docs/4-Tipov Dogovor.doc

страница отД О Г О В О Р

ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ


Днес ............................ между:


………………………………, с адрес на управление ……………………………… …. ……….. …………………………………….. …………………………. …………….. … ; със съдебна регистрация по ф.д. № ……………….г. по описа на ……………………., ………………………………………………………………………………………………...

БУЛСТАТ ………………….; номер от НДР …………………….; представлявано от . ……………………………………………………………………………….,

наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”


и


“ЕЛКОМ-МД”ООД, с адрес на управление: гр.Варна 9027, ул.”Цоньо Тодоров” №1, ....

със съдебна регистрация по ф.д.1016/1998 на Варненски окръжен съд, парт.№ 16, том.150 стр.71, Булстат 103208826, представлявано от Михаил Любомиров Мирчев – Управител, наричан по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от друга страна се сключе настоящият договор: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува оборудване ……………. ……………………………………………….. , съгласно спецификация, която се явява неразделна част от настоящия договор (Приложение 1).
 1. ЦЕНИ
  1. Цената на оборудването по точка 1.1 е общо .....................лв. (словом ......................................................................................................) без ДДС. В тази цена са включени всички мита и такси.
 1. ПЛАЩАНЕ

  1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати авансово …………%. от посочената в точка 2.1 сума, а именно ....................................(цифром/словом)., в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. Плащанията по точка 2.1 се извършват с банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ IBAN ..................................................................... в банка ……………………………………………………………………………………

  3. Остатъкът от сумата по точка 2.1, а именно ......................,трябва да бъде преведен по посочената в точка 3.2 банкова сметка в срок от ………………… календарни дни след доставката на оборудването по точка 1.1.
 1. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави посоченото в точка 1.1 от настоящия договор оборудване в срок до ……….. работни седмици от датата на получаване на плащането по точка 3.1.


5. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ

5.1. Доставката на посоченото в точка 1.1 от настоящия договор оборудване се удостоверявя с приемателно-предавателен протокол ( Приложение 2 към настоящия договор).

5.2. Приемо-предавателния протокол се подписва от представители на двете страни след като са направили оглед на доставката и са установили нейното състояние и комплектовка.


6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборудването по т.1.1 в пълна техническа изправност и в съответствие със спецификациите в Приложение№1.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да предостави инструкции за използване на оборудването.

6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде данъчни фактури за всяко получено плащане.


7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и сроковете определени в настоящия договор.

7.2. Когато след доставката на оборудването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е действал недобросъвестно или небрежно, в резултат на което оборудването е повредено и гаранцията е нарушена, щетите са изцяло за негова сметка.


8. НЕУСТОЙКИ


8.1. При неизпълнение на сроковете на плащане по точка 3.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден, от стойността на оборудването. Сумата на неустойката не може да превишава 10(десет)% от общата сума на договора.

8.2. При неизпълнение на сроковете на доставка по точка 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% на ден, от стойността на оборудването. Сумата на неустойката не може да превишава 10(десет)% от общата сума на договора.


9. ГАРАНЦИИ


9.1. Гаранционният период на техниката е ……………..месеца/години от датата на подписване на приемно-предавателен протокол.

9.2. В случай на повреда по време на гаранционния период, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на неизправността.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимото време и условия за изпълнение на гаранционните задължения

9.4. В случай на прекратяване на гаранцията, ремонт може да бъде извършен по действащите тарифи за сервизно обслужване.


10. СРОК НА ДОГОВОРА


10.1. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му от двете страни и е валиден до окончателното изпълнение на задълженията на двете страни, но не по-малко от 5 месеца след датата на подписване на договора.


11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


11.1. Настоящият договор се прекратява с изпълнение на доставката от страна на Изпълнителя и извършване на плащането от страна на възложителя.

11.2. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между двете страни, изразено в писмена форма, като причината за прекратяване трябва да бъде изрично упомената.

11.3. Договорът може да бъде прекратен едностранно от едната страна. При прекратяването тази страна задължително писмено упоменава причините за прекратяването. В този случай другата страна може да поиска пълна или частична компенсация на разходите си по този договор.


12. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


12.1. Всички изменения и допълнения на този договор са валидни само, ако са подписани от двете страни.

12.2. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнението на настоящия договор ще се решават по взаимно споразумение между двете страни. При невъзможност за постигане на съгласие, спорните въпроси ще се отнасят за решаване от Арбитражният съд при БТПП.

12.3. Приложимо законодателство е законодателството на Република България.

12.4. Възникналите спорове, които не могат да бъдат разрешени по друг начин, ще бъдат обект на юрисдикцията на съдилищата в Република България.


Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(…………………..) (“ЕЛКОМ-МД”ООД.)


................................................ .................................

(……………………..) (Михаил Мирчев)


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към ДОГОВОР от …………..


ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ


СПЕЦИФИКАЦИЯ


ИЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(…………………..) (“ЕЛКОМ-МД”ООД.)


................................................ .................................

(……………………..) (Михаил Мирчев)


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към ДОГОВОР от ………..


ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ


ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ


Днес, …………., в гр………………….., представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ “ЕЛКОМ-МД”ООД -…. ……………… ……………………………………(трите имена)

прие от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ……………… …………………… ………………………………… ……………………….. ……………………….. ………

доставено оборудване тип ………………………………………………………… . … , напълно окомплектовано и в добро състояние.


ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

(…………………..) (“ЕЛКОМ-МД”ООД.)


................................................ .................................

Свързани:

Догово р за доставка на оборудване iconТехническо задание в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на противопожарна екипировка и оборудване по
Обособена позиция №3 – Доставка на противопожарна екипировка – Комплекти дихателни апарати, производство на msa auer GmbH – Германия“...
Догово р за доставка на оборудване iconПроект договор за възлагане на обществена поръчка
Доставка на сървъри, комуникационно оборудване, архивиращо оборудване и софтуер за виртуализация за надграждане на инфраструктурата...
Догово р за доставка на оборудване icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Наименование: Доставка на малогабаритна техника, инструменти и материали за ремонт за територията на зелената система на Столична...
Догово р за доставка на оборудване iconДо до участниците, закупили документация за участие в открит конкурс с предмет: „доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база
Г на мс по документация за участие в открит конкурс с предмет „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за почивна база в к к. Слънчев...
Догово р за доставка на оборудване iconДоклад за дейността на "Ямболен"ад за 2009г
През м юни се сключи договор между "Ямболен"ад и "Витенда "ад за изработка, доставка и монтаж на оборудване за ферма в с. Веселиново...
Догово р за доставка на оборудване iconУказания към участниците за подготовка на офертата и условия
Доставка на одеала, възглавници, чаршафи, калъфки за възглавници и хавлиени кърпи за оборудване на предстоящите за доставка спални...
Догово р за доставка на оборудване iconТехническо задание в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на противопожарна екипировка и оборудване по
Доставка на противопожарна екипировка – противопожарно облекло; Обособена позиция №3 – Доставка на противопожарна екипировка – Комплекти...
Догово р за доставка на оборудване icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Наименование: Доставка на оборудване за три читалища по проект „Подобряване на културната инфраструктура на община Аврен чрез ремонт...
Догово р за доставка на оборудване iconСондажна помпа за взимане на незамърсени проби от подземни води
Договор за доставка №460/30. 11. 2008 г по Проект бг 2005/017-454. 03. 02. 03. 01 – “Интегрирано управление на Водите от речния басейн...
Догово р за доставка на оборудване iconОбщина бургас
Лот 1 – Оборудване на професионални гимназии; лот 2 – Специализирано оборудване за кабинети; лот 3 – Компютърно и it оборудване;...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом