Галерия Credo Bonum
ИмеГалерия Credo Bonum
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер34.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://credo-gallery.bg/press/145/rassim-press.doc
Галерия Credo Bonum

представя


RASSIM

Маслена живопис


18 януари – 17 февруари 2012

Откриване – 18 януари 2012 (сряда), 18.30 часа


„ ...Смятало се е, че всеки спомен, примерно за последния път, когато сте видели баба си, или за аромата на гардения, която сте помирисали, когато сте били шестнадесет-годишен, има определено място някъде в мозъчните клетки. Такива следи от спомени се наричали енграми и въпреки, че никой не е знаел от какво е направена една енграма – дали е неврон или може би специален вид молекули – повечето учени били убедени, че е само въпрос на време това да бъде открито...”

Майкъл Толбот, ХОЛОГРАФСКАТА ВСЕЛЕНА , Изток-Запад, 2003


Изложбата представя най-новите работи на RASSIM. Серията включва 5 енграми във формат 113Х150 см и два автопортрета, рисувани с моторно масло върху хартия.

Първите опити на RASSIM с този материал датират от 2010 г., когато рисува с него портрет на шампиона от Формула 1 Айртон Сена, на Франк Уилямс и Еди Джордан. Впоследствие RASSIM развива техниката в различна концепция, свързвайки я с теорията за енграмите и темата за паметта. Маслената живопис, която художникът прави не с маслени бои, а с моторното масло, е също част от това изследване върху незаличимият дори на органично ниво отпечатък от спомени в настоящето. Тази подмяна въздейства на съзнанието, обременено от предишният опит, връща целият еволюционен процес назад, чак до органичната материя, която се е разградила в нефта.
Сантименталните сценки, романтичните сюжети в серията пресъздават определени композиционни шаблони, които отключват споделената памет, свързана и с лично преживяното, но и с непробиваемата нагласа за това какво е изкуство, какво е живописна картина, как би трябвало да изглежда тя. Деформацията се появява едновременно като необходимото доказателство за автентичността на произведението и за непредвидимата проява на спомена.

Авторът е ликвидирал и най-минималния риск за потъване в стереотипа, чрез материала. Премахнал е всички особености на „живописното” в онзи традиционен смисъл и ги е актуализирал, чрез добавената стойност на „черното злато”, с което рисува. По същия начин, по който е очистил спомена от личните сантименти, за да го превърне в най-убедителен образ на енграмите.
Картините му се държат точно като енграми – красиви и странни, живи клетки памет, които за пропили необратимо в основата. Образът от миналото, който те пренасят, навлиза сега дори буквално, физически в пространството на галерията.


Красимир Кръстев – RASSIM (р. 1972 г.) е една от най-важните фигури, осъществили радикална промяна в понятието за изкуство на българската художествена сцена през 90-те години на миналия век. Най-известната серия на RASSIM е „Корекции”, в която художникът работи със собственото си тяло и пресъздава актуални социални модели – на типичния мачо красавец от рекламите, на мускулестия културист, на наркомана, на „другия”. Тази концепция го превръща в емблема не само на българската, но и на международната сцена. Автопортретът с дъмбел, включен в настоящата изложба, е част от тази серия и мултиплицира един по-ранен образ на художника.
RASSIM е участвал в изложбите „Тялото и Изтокът”/Body and the East, Музей за модерно изкуство, Любляна (1998), „След стената”/After the Wall, Moderna Museet, Стокхолм (1999), Музей Hamburger Banhof, Берлин (2000), „Кръв и мед”/Blood & Honey/Future’s in the Balkans, The ESSL Collection, Виена (2003), 26. Биенале на съвременното изкуство, Сао Пауло (2004), „RASSIM номер едно”/RASSIM number one, Галерия horse champ, Страсбург, Франция (2005), „Блясък и глобализация”/Glamour and Globalisation, Феникс Хале, Дортмунд, (2006), „Пресечни на реалността”/ REALITY CROSSINGS, Кунстхале Манхайм, Манхайм, (2007), EXBODYTYON, Ателие 25, София (2008), „Транзитланд. Видео арт от Централна и Източна Европа 1989 – 2009” Трансмедиале/ Transitland.Video Art from Central and Eastern Europa 1989-2009. Transmediale, Берлин (2009), „Групата XXL. Реминисценции от 90-те”, СГХГ, София (2010), „Проверка на пола. Женственост и мъжественост в Източноевропейското изкуство”/ Gender Chesk. Feminity and Masculinity in Eastern European Art, Национална галерия ZACHETA, Варшава, MUMOK, Виена (2010), { Poem 88 }, Taner - Hill Gallery, Атланта, САЩ (2011), „По местата. Тяло – спорт и общество”/ON YOUR MARKS. Body  - Sports and Society, DEUTSHES  HYGIENE MUSEUM, Дрезден (2011), RASSIM Broadcast, ателие 25, София (2011).


От 1994 г. досега е имал близо 20 самостоятелни изложби в България, Сърбия, Австрия, Франция, Швейцария, Германия.


www.rassim.com


За повече информация:

Галерия Credo Bonum 815 96 19; Светлана Куюмджиева – 0897 967 121;Credo Bonum Gallery

presents


RASSIM

Oil paintings


January 18 – February 17, 2012

Opening on January 18 (Wednesday), 6:30 pm


"…Each memory a person had, such as the memory of the last time you saw your grandmother, or the memory of the fragrance of a gardenia you sniffed when you were sixteen, was believed to have a specific location somewhere in the brain cells. Such memory traces were called engrams, and although no one knew what an engram was made of – whether it was a neuron or perhaps even a special kind of molecule – most scientists were confident it was only a matter of time before one would be found."

Michael Talbot, The Holographic Universe


The exhibition presents RASSIM's latest works. The series comprises five engrams sized 113Х150 cm and two self-portraits, painted on paper using motor oil. RASSIM's first attempts with this material date back to 2010 when he used motor oil to paint a portrait of Formula One champion Ayrton Senna, Frank Williams and Eddie Jordan. Later, RASSIM develops the technique into a different concept, relating it to the theory of engrams and the topic of memory. Oil paintings, which the artist creates using not oil paints but motor oil, also is part of this research into the indelible – even on purely organic level – mark of memories in the present. This substitution has its effect on the mind, burdened by its earlier experience, it reverses the entire evolutional process, reaching as far back as to the organic matter that has decomposed in petroleum. The sentimental scenes, the romantic subjects of the series reproduce certain compositional patterns that unlock shared memory, which is linked to both personal experience and the conventional concept of art, of oil painting and the way it should look like. Deformation comes as the necessary proof for both the work's authenticity and the unforeseeable manifestation of the memory.

However, using this material the artist has eliminated even the smallest risk of falling into stereotype. He has removed all the characteristics of "the artistic" in that conventional sense and has modernised them through the added value of the "black gold" he uses to create his works. He has stripped the memory of personal sentiments in order to turn it into the most convincing image of engrams.

His paintings behave just like engrams – beautiful and strange, living cells of memory irreversibly embedded in the foundation. The image from the past which they convey now literally, physically even, makes its way into the gallery space.


Krassimir Krastev – RASSIM (born in 1972) is among the most prominent heralds of a radical change in the concept of art in the Bulgarian art scene during the 1990s. His most popular series is "Corrections", in which the artist uses his own body to reproduce current social stereotypes – the typical attractive macho man seen in ads, the muscular bodybuilder, the junkie, the "other". This concept has turned him into an emblem of not only the Bulgarian but also of the international art scene. The self-portrait with a dumbbell included in the present exhibition is part of this series and multiplies an earlier image of the artist.

RASSIM has taken part in the exhibitions Body and the East, Museum of Modern Art, Ljubljana (1998); After the Wall: Art and Culture in post – Communist Europe, Moderna Museet, Stockholm (1999), Hamburger Bahnhof Museum, Berlin (2000); Blood & Honey/Future’s in the Balkans, The ESSL Collection, Vienna (2003); 26.Bienale of contemporary art, Sao Paulo, Brazil (2004); RASSIM number one, horse champ Gallery, Strasbourg, France (2005); Glamour and Globalisation, Phoenix Halle, Dortmund, Germany (2006); REALITY CROSSINGS, Kunsthalle Mannheim, Mannheim, Germany (2007); EXBODYTYON, Studio 25, Sofia (2008); Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989-2009. Transmediale, Berlin (2009); XXL Group. Reminiscences of the 1990’s, Sofia Art Gallery, Sofia (2010); Gender Check, Femininity and Masculinity in Eastern European Art, ZACHETA National Gallery of Art, Warsaw, MUMOK Vienna (2010); {Poem 88}, Tanner-Hill Gallery, Atlanta, USA (2011); ON YOUR MARKS. Body-Sports and Society, Deutsche Hygiene-Museum, Dresden, Germany (2011), RASSIM Broadcast, Studio 25, Sofia (2011).


Since 1994 he has presented nearly 20 solo exhibitions in Bulgaria, Serbia, Austria, France, Switzerland, Germany.


www.rassim.com


For more information, please contact:


Credo Bonum Gallery – 815 96 19; Svetlana Kuyumdzhieva - 0897 967 121;

Свързани:

Галерия Credo Bonum iconГолемият взрив в галерия Credo Bonum
На 15 март, вторник, в 19. 00 часа в галерия Credo Bonum на ул. Славянска 2, ще се открие изложбата „Големият взрив“. Това е първата...
Галерия Credo Bonum iconГалерия credo bonum
Прегледът на запазените в архива афиши ни връща назад в историята на галерията от основаването й досега. Поводът за тази равносметка...
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Изложба на Николай Рьорих посветена на 70-годишнината от рождението на Людмила Живкова
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Красимир Андонов започва да работи по фотографската серия "Скално-изсечени паметници" през есента на 2009 и продължава досега
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Проект на Андрей Врабчев в екип с Теодора Вълчева, Теодора Константинова и Йово Панчев
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Художници: Георги Великов, Димитър Митев, Евгений Григоров, Иван Ушев, Маргарит Гьорчев, Митьо Митев, Николай Симеонов, Павлин Йорданов,...
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Всички тези обекти носят автентичността на малките истории във филма-биография за Симеон Сакскобургготски „Момчето, което беше цар”....
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Габриела Миланова, Деница Вилиславова, Елина Михайлова, Ива Генчева, Калина Мавродиева, Мария Кръстева, Панчо Ангелов, Ралица Пенова,...
Галерия Credo Bonum iconГалерия Credo Bonum
Витоша и съседните планини, които през Средновековието действат като активни културни и книжовни средища, свързани със значими факти...
Галерия Credo Bonum iconТанцовата революция на Алвин Ейли в галерия Credo Bonum
Експозицията, която ще продължи до 22 март, представя избрани архивни плакати от библиотеката към фондацията Alvin Ailey Dance Foundation...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом