Европейска комисия
ИмеЕвропейска комисия
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер38.41 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/comitologie
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, xxx

C (2011)yyy окончателенПроект на

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от [...] година

относно съответствието на стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО и публикуването на позоваванията на стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ в Официален вестник на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

Проект на

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от [...] година

относно съответствието на стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО и публикуването на позоваванията на стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ в Официален вестник на Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите1, и по-специално член 2, параграф 4, алинея първа от нея,

след консултация с постоянния комитет, учреден в съответствие с член 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество2,

като има предвид, че:

  1. Член 3, параграф 1 от Директива 2001/95/ЕО задължава производителите да пускат на пазара само безопасни продукти.

  2. Според член 3, параграф 2, алинея втора от Директива 2001/95/ЕО даден продукт се счита за безопасен, що се касае до рисковете и категориите от рискове, които са регламентирани от приложимите национални стандарти, когато той е в съответствие с доброволните национални стандарти, които транспонират европейските стандарти, позовавания на които са били публикувани от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз в съответствие с член 4, параграф 2 от посочената директива.

  3. Въз основа на член 4, параграф 1 от директивата европейски стандарти се установяват с мандат от Комисията от европейските организации по стандартизация.

  4. Съгласно член 4, параграф 2 Комисията публикува позоваванията на тези стандарти.

  5. През юни 2008 г. Комисията възложи мандат M/425 на CEN (Европейския комитет по стандартизация) за изготвянето на европейски стандарт за безопасност относно риска от пожар, предизвикан от цигари.

  6. В изпълнение на мандата от Комисията CEN прие стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“. Този стандарт се позовава на стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“. Следователно при публикуването на позоваването на EN 16156:2010 следва също да се направи позоваване на стандарта EN ISO.

  7. EN ISO 12863:2010 беше изменен с техническа поправка3. Поправката беше одобрена от CEN без всякаква промяна4 и така беше включена в стандарт EN 16156:2010.

  8. Стандартите EN 16156:2010 и EN ISO 12863:2010 отговарят на мандат M/425 и съответстват на общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/EC. Техните позовавания следва да бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

  9. За да се гарантира успешното въвеждане на стандартите, на промишлеността следва да бъде предоставено достатъчно време за адаптиране на производство към нивото на безопасност, предвидено в стандартите. Публикуването на позоваванията на стандартите в Официален вестник 12 месеца след предоставянето на стандартите от CEN на 17 ноември 2010 г. е предназначено да гарантира, че презумпцията за пожарна безопасност впоследствие ще се основава във всички държави-членки на общи критерии. С цел да се гарантира яснота и правна сигурност на вътрешния пазар, органите за пазарен надзор във всички държави-членки следва при oценка на пожарната безопасност на цигари да вземат предвид европейските стандарти, споменати в съображение (8), включително на етапа на продажба на цигари на потребителите.

  10. Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стандарт EN 16156:2010 „Цигари—оценка на способността да предизвикат запалване—изискване за безопасност“ и стандарт EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод на изпитване за оценка на способността на цигари да предизвикат запалване“ отговарят на общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО по отношение на риска, който обхващат.

Член 2

Позоваванията на стандарти EN 16156:2010 и EN ISO 12863:2010 се публикуват в серия С на Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Комисията

John Dalli
Член на Комисията


1ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

2OВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37, изменена с Директива 98/48/EО (OВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18).

3Техническа поправка 1. Референтен номер ISO 12863:2010/Cor.1:2011(E)

4Позоваване: EN ISO 12863:2010/AC:2011

BG BG

Свързани:

Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Важна е европа, важен си ти – участвай в дебата!“ —2013 г е „Европейска година на гражданите“
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага списък на държавите, които да станат домакини на инициативата „Европейска столица на културата“ след 2019 г
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Комисията предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката: чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират...
Европейска комисия iconПрограма 09: 30 10: 30
Хшиа, Европейска комисия: „Иновационна политика на Европейската комисия и инструменти”
Европейска комисия iconЕвропейска комисия — Съобщение за медиите
Европейската комисия призовава държавите членки да приложат националните планове за интеграция на ромитe
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия подобрява устойчивостта чрез спешна помощ в района на Африканския рог
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
Европейската комисия с водещ пример на конференция, представяща информационните технологии на ХХІ век
Европейска комисия iconЕвропейска Комисия Съобщение за медиите
...
Европейска комисия iconЕвропейска комисия Съобщение за медиите
В очакване на Деня на Европа: Европейската комисия отваря врати и открива нов център за посетители
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом