Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект
ИмеПрограма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер69.56 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://rdsc.md.government.bg/BG/About/Akademi/Programa-konferencia-27.10.doc


Съгласно подписания с Европейската комисия договор и Плана за изпълнение на проект „Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport CIP activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increase of the capacity of key CIP objects in Bulgaria - BULCIP” – HOME/2010/CIPS/AG/019, е предвидено същият да започне с провеждането на националана конференция с международно участие, на която ще се представят структурата и задачите на проекта и ще се дискутират правилата за неговото изпълнение.


Конференцията ще се проведе на 27.10.2011 г. от 09:30 ч. в ВА „Г.С.Раковски”, гр. София, по приложената програма.


ПРОГРАМА

за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект


DEVELOPMENT OF TOOLS NEEDED TO COORDINATE INTER-SEKTORAL POWER AND TRANSPORT CIP ACTIVITIES AT A SITUATION OF MULTILATERAL TERRORIST THREAT. INCREASE OF THE CAPACITY OF KEY CIP OBJECTS IN BULGARIA - HOME/2010/CIPS/AG/019”


With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risks Programme.

European Commission-Directorate-General Home Affairs


Цел на провеждане на конференцията:

Представяне на проекта, правилата за неговото изпълнение и основните му задачи:

  1. Увеличаване на възможностите на ключови, за икономиката и развитието на страната, енергийни и транспортни инфраструктурни обекти за противодействие на терористични заплахи;

  2. Усъвършенстване на управлението в процеса на взимане на решение при многовариантна терористична заплаха.

Основни участници в конференцията: представители на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – БАН, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, Академията на МВР, В.А. „Г. С. Раковски”, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие, Министъра по управление на средствата от Eвропейския съюз, Държавна агенция „Национална сигурност”, Европейската комисия – Directorate General Home Affairs, органите на Гражданска защита на Чехия, Словакия, Унгария, Финландия, Румъния, Европейски център за изследвания на сигурността „Джордж Маршал” – Германия, НАТО Училище – Оберамергау, Германия, АЕЦ „Козлодуй”, Подземно газово хранилище „Чирен”, Летище „София”.

Място на провеждане: Военна академия „Г. С. Раковски”

Време на провеждане: 27.10. 2011 г., 09, 30 ч.

Oсигуряване: Семинарен пакет.08.30-09.30

Регистрация на участниците в конференцията.

09.30-09.40

Откриване на конференцията.

чл. кор. Стефан Воденичаров д.т.н. - директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с център по фидро- и аеродинамика (ИМСТЦХА).


09.40-09.50

Представяне на проекта и правилата за неговото изпълнение.чл. кор. Стефан Воденичаров д.т.н. - директор на ИМСТЦХА

Комисар д-р Стефко Бурджиев, заместник директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, МВР

полк. доцент д-р Мирослав Димитров, декан на факултет „Командно-щабен”, ВА „Г.С. Раковски”

Комисар доцент д-р Георги Ботев, декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР

Панел 1: Анализ на условията за непрекъснато действие в АЕЦ „Козлодуй” на Системата за отделяне на топлината и трансформирането й в кинетична енергия на парогенератора и повишаване защитата й срещу терористична заплаха.


Модератор: Комисар д-р Стефко Бурджиев, заместник директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, МВР


09.50-10.05


Представяне на АЕЦ „Козлодуй” и Системата за отделяне на топлината и трансформирането й в кинетична енергия на парогенератора.
д-р инж. Емил Кичев, инж. Цветан Топалов, инж. Димитър Попов

10.05-10.15

Анализ на условията за непрекъснато действие на системата за топлоотделяне на АЕЦ „Козлодуй”.

Изграждане на модел за осигурявне на непрекъснато действие на системата за топлоотделяне на АЕЦ „Козлодуй”.


д-р инж. Кирил Стойчев – ИМСТЦХА


10.15-10.30

Моделиране на усъвършенствана система за сигурност и защита на водния канал на АЕЦ „Козлодуй”.


дoц. д-р Любомир Витанов – ВА „Г.С. Раковски”


10.30-10.45

Разработване на усъвършенствани процедури за сигурност и защита на водния канал на АЕЦ „Козлодуй”.


полк. доц. д-р Мирослав Димитров – ВА „Г. С. Раковски”

Панел 2: Повишаване на възможностите за сигурност и защита срещу терористична заплаха на подземно газово хранилище – Чирен

Модератор: полк. доцент д-р Валери Иванов – заместник началник на ВА „Г.С.Раковски” по учебната част


10.45-11.00

Представяне на подземно газово находище „Чирен”.


Г-н Младен Йорданов, ръководител на регионално звено подземно газохранилище "Чирен"


11.00 – 11.15

Разработване на модел за определяне на принадлежността на обектите от подсектор „Газ” на сектор „Енергетика” към Европейската критична инфраструктура.


доц. д-р Христо Филипов – ВА „Г.С. Раковски”

11.15-11.30

Кафе пауза

11.30-11.45

Разработване на критерии и индикатори за оценка на риска от терористична атака на хранилища за природен газ.


Комисар доц. д-р Георги Ботев – Академия на МВР

11.45-12.00

Разработване на методи за оптимизация на защитата на хранилища за природен газ.


Комисар доц. д-р Георги Ботев – Академия на МВР


12.00-12.15

Разработване на модел за оптимизация на антитерористичната защита на газово хранилище Чирен.


полк. доц. д-р Мирослав Димитров – ВА „Г.С. Раковски”
Панел 3: Повишаване на капацитета за защита на летище „София” срещу терористични заплахи чрез увеличаване на сигурността на прилежащите райони.


Модератор: Комисар доцент д-р Георги Ботев – декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”, Академия на МВР

12.15-12.30

Представяне на Летище „София”.


Г-н Владимир Рапонджиев, директор на дирекция „Сигурност”


12.30-12.45

Разработване на методи и критерии за обследване, анализ и оценка на прилежащите към летище „София” зони.


Комисар доц д-р Георги Ботев – Академия на МВР

12.45-14.00

Обяд


14.00-14.15

Разработване на модел за сигурност и защита на външния летищен периметър.


доц д-р Румен Ячев – ВА „Г.С. Раковски”

Панел 4: Оперативни процедури за управление във високо рискова среда при многовариантни терористични заплахи.

Модератор: полк. доцент д-р Мирослав Димитров, декан на факултет „Командно-щабен”, ВА „Г.С. Раковски”


14.15-14.30


Разработване на модел за взимане на решение в условията на многовариантна терористична заплаха.доц. д-р Мартин Младенов - Русенски Университет

14.30-14.45

Разработване на модел на унифицирана интегрирана система за ефективно управление при многовариантна терористична заплаха.


доц. д-р Даниел Братанов – Русенски Университет

14.45-15.00

Кафе пауза

15.00-15.15

Извършване на проверка (тестване) на системата.


Комисар д-р Стефко Бурджиев – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, МВР


15.15-15.30

Публичност (оповестяване) на резултатите – вкл. провеждане на конференции, семинари и др.


инж. Димитър Димитров - ИМСТЦХА

15.30-15.45

Дискусия по представената информация, вкл. разискване на организационни въпроси.


чл. кор. Стефан Воденичаров, д.т.н. – директор на ИМСТЦХА

15.45-16.00

Закриване на конференцията.

чл. кор. Стефан Воденичаров, д.т.н. – директор на ИМСТЦХАСвързани:

Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПроект национална конференция с международно участие "Предизвикателствата на членството на България в ес: политики и добри практики за ефективна интеграция на уязвими етнически общности" 30 ноември 1 декември 2007 година
Национална конференция с международно участие “Предизвикателствата на членството на България в ес: политики и добри практики за ефективна...
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПрограма Научният форум се посвещава
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconЗаявка за участие национална научна конференция с международно участие „геонауки 2011

Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПрограма за провеждане на Юбилейна научно приложна конференция с международно участие под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов на тема „Минало, настояще и бъдеще на Българската авиация, посветена на 100-годишния й юбилей
...
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПрограма за провеждане на Юбилейна научно приложна конференция с международно участие под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов на тема „Минало, настояще и бъдеще на Българската авиация, посветена на 100-годишния й юбилей
...
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПрограма за провеждане на Четвърта научна конференция с международно участие "Пожарната и аварийната безопасност '2007"
Четвърта научна конференция с международно участие “Пожарната и аварийната безопасност '2007”
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconСкъпи гости на XI национална конференция по колопроктология с международно участие

Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconЧетвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование Организатори
Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование
Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconШеста национална конференция по енергийна ефективност и възобновяеми източници с международно участие

Програма за провеждане на национална конференция с международно участие, в изпълнение на проект iconПърва национална научно практическа конференция с международно участие
Европейски регламенти за микробиологична безопасност на храните – приложение в България
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом