Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
ИмеBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Дата на преобразуване17.11.2012
Размер91.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005331225.doc
00533-2012-0025

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Летище София" ЕАД, Аерогара София, бул."Христофор Колумб" № 1, За: Емилия Милушева;Васил Величков, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372574; 02 9372691, E-mail: e.milusheva@sofia-airport.bg, Факс: 02 9372010

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"; дирекция „Поддръжка”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia-airport.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

"Летище София" ЕАД, Аерогара София, бул. "Христофор Колумб" № 1, За: Десислава Димитрова, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372055, E-mail: public@sofia-airport.bg, Факс: 02 9459051; 02 9372010

Място/места за контакт: "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sofia-airport.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Летище София" ЕАД, Аерогара София, бул. "Христофор Колумб" № 1, За: Десислава Димитрова, Република България 1540, София, Тел.: 02 9372055, E-mail: public@sofia-airport.bg, Факс: 02 9459051; 02 9372010

Място/места за контакт: "Деловодство"

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.sofia-airport.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

летищни дейности

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработка, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на багажен карусел в Терминал 1 на Летище София”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Аерогара София, бул."Христофор Колумб" № 1
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Пълният обхват на поръчката включва изработка, доставка, демонтаж на съществуващия карусел и инсталиране на негово място на новия /монтаж/, обучение на персонала и пускане в експлоатация на един брой багажен карусел в Терминал 1 на Летище София, в съответствие с Техническото задание с приложения към него - /Приложение № 1/.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42417200

Описание:

Транспортни ленти

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническото задание

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата (оригинал), в размер на 2 300 (две хиляди и триста) лева или в евро с равностоен размер изчислен по официалния курс „Евро за Лев”, определен от Българска народна банка; 2.Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка и обезпечаване на гаранционния срок. Размерът на гаранцията за изпълнение и обезпечаване на гаранционния срок е 3 % (три на сто) от реално подлежащата на плащане цена по договора без ДДС и се представя преди подписването му; 3. Гаранция за обезпечение на авансовото плащане (ако е заявено желание за такова). Размерът на гаранцията за обезпечение на авансовото плащане е равен на размера на авансовото плащане, посочен в Офертата на изпълнителя, но не повече от 20% (двадесет процента) от реално подлежащата на плащане цена с ДДС (ако се начислява).

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

обществени средства

ІІІ.1.4) Други особени условия

настоящото обявление, условията за участие и приложенията към тях са неразделна част от решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1.Попълнен Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника; 2.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Заверено копие на документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните физически или юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени в официален превод на български език по смисъла на ЗОП. В случай, че участникът е обединение, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника по закон, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП – попълва се и се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП по приложения образец към настоящата документация (Образец – Приложение № 6). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 2, т. 1, 2а, т. 3 и т. 4 от ЗОП – попълва се и се подписва от едно от лицата по чл. 47, ал. 4, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП по приложения образец към настоящата документация (Образец – Приложение № 7). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Приложение № 8). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод; 7.Декларация за участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката (ако се ползват такива) по образец; 8. Писмено съгласие (декларация) за участие на подизпълнител/и, ако участникът предвижда такива-по образец; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията в проекта на договор – по образец; 10. Оригинал или копие от Протокол за извършен оглед – по образец; 11.Документ за гаранция за участие в процедурата (оригинал); 12.Документ за закупена документация за участие (копие).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Баланс и Отчет за приходите и разходите (Отчет за доходите) за предходните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Документите следва да са заверени от регистриран одитор (ако подлежи на независим финансов одит по реда на чл. 38 от ЗС) и подпис и печат на участника. 2. Информация за оборота от доставки *подобни на предмета на поръчката за предходните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, под формата на декларация в свободен текст. * Под подобни се разбира оборот от доставки на багажни карусели. 3. Удостоверение за валидна регистрация по ЗДДС (за участник местно лице), в случаите когато участникът е регистриран по този закон. Документи за регистрация по ДДС в страната, където е седалището на кандидата (за участник чуждестранно лице).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък /под формата на декларация/ на основните договори на участника за доставка и монтаж на карусели, изпълнени през последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, съдържащи и информация, от която да е видно безаварийно функциониране на описаните карусели. Участниците трябва да представят поне един изпълнен договор с препоръка към него. 2. Заверено от участника копие на валиден сертификат на производителя, доказващ че предлагания карусел е произведен от производител, който има внедрена система за управление на качеството, според изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Декларация в свободен текст, че при доставката на карусела, същият ще бъде придружен с Техническа документация /два комплекта на български език и английски език/ на предлагания модел карусел за експлоатация, поддръжка и ремонт, включваща и подробни схеми за монтаж на механиката и електрическите схеми за управление на карусела, както и каталог за резервните части 4. Заверено от участника копие на оторизационно писмо и/или договор от/с производителя или официален представител, или други документи, доказващи, че е оторизиран да извършва гаранционен сервиз и/или доставка на резервни части на предлагания карусел, ако участникът не е производител . 5. Декларация (в свободен текст) за изпълнение на задълженията по гаранционно обслужване и сервиз. /Представя се в случай, че участникът няма да изпълнява лично задълженията по гаранционното обслужване, а чрез оторизиран от производителя или официален представител сервиз/. От представената декларация трябва да е видно, че оторизираният сервиз е запознат и приема всички условия на поръчката и договора. В този случай се изисква да се посочи наименованието на сервиза, адрес и телефон. 6. Декларация (в свободен текст), че участникът ще поддържа необходимата наличност на нови, оригинални и нерециклирани резервни части (определени в Търговския каталог на резервните части, представен към офертата на участника), достатъчни за следгаранционно снабдяване в продължение на не по-малко от 10 години след изтичане срока на гаранционния сервиз и ще ги осигури при евентуална продажба и доставка на Възложителя при срок, цена и други условия /предмет на отделен договор/. 7. Декларация /свободен текст/, че инсталирането на карусела и неговите компоненти ще се осъществява съгласно: Наредба №3 (09.06.2004 г.) за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии. Наредба №4 от 2006 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V – 2005 г. 8. Декларация (в свободен текст), че участникът ще осигури за своя сметка транспорта по доставката до мястото на доставка.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕ


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 472987 от 01.03.2012 г. 

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

14.09.2012 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

6 BGN

Условия и начин на плащане

документацията се заплаща в касата на "Летище София" ЕАД, гр. София 1540, бул. "Христофор Колумб" № 1, Терминал 1 - "Заминаващи пътници", административен етаж 2, стая № 19, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа и се получава срещу документ за платени 6 (шест) лева с ДДС в деловодството - стая № 25, всеки работен ден до 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. Пълната документация може да бъде намерена и на интернет адреса на „Летище София” ЕАД - www.sofia-airport.bg .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

24.09.2012 г.  Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 25.09.2012 г.  Час: 14:00

Място

Заседателната зала на "Летище София" ЕАД на посочения адрес на възложителя

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Всички упълномощени представители на участниците.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, наличието на които ще доведат до отстраняване на участник, са: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 3. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 4. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 5. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 6. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2012 г. 

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Софийска вода" ад, Район "Младост", ж к. "Младост іv", ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Сергей Поборников, България 1766, София,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална Електрическа Компания еад, ул. "Веслец" №5, За: по документацията Йорданка Згурева, тел. 02 9263365, по техническите въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Неционална електрическа компания (нек) еад, ул."Веслец" №5, За: По процедурата Стела Велева, тел. 02 9263524; по технически въпроси...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Национална електрическа компания (нек) еад, ул. "Триадица" №8, За: Константин Коларов по технически въпроси -тел. 0882 461 004; Антоанета...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-враца: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и канализация" оод, ул. "Ал. Стамболийски" №2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-с. Езерово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Пламена Павлова експерт търговия "Доставки/тец варна", р българия 9168, с. Езерово,...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-габрово: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
В и К" оод, бул."Трети март" №6, За: инж. Розалин Парашкевов, Р. България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, e-mail: office, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки iconBg-разград: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване-Дунав" еоод разград, ул. "Сливница" №3А, За: Даниела Димитрова, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 611043, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом