Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
ИмеОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер50.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgaria.by/rus/download/64/INF-OSVOBOJDAVANE-OT-BG-GRAJDANSTVO.rtf
Освобождаване от българско гражданство

Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство:

1. Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба).

2. Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва да трябва да бъде написана (попълнена) на български език и да съдържа:

а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на което и да е от имената се представя документ от общината по постоянен адрес в България, удостоверяващ извършване на промяната (удостоверение за брак; съдебно решение за развод или за промяна на имената. Ако първоначалното съдебно решение не е на български съд, то се представя решение на Софийски градски съд за признаване на решението на чуждестранния съд. Не се признават съдебни решения на чуждестранни съдилища за осиновяване на български граждани);


б) постоянен адрес в България и адрес в чужбина;

в) причини и обстоятелства, поради които се иска освобождаване от българско гражданство.

Молбите се подават в Дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието на Република България лично, по пощата, чрез изрично упълномощено лице или чрез българските дипломатически или консулски представителства.
Подписите върху молби, подадени по пощата, чрез пълномощник или чрез българско дипломатическо или консулско представителство трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.


Пребиваващите в чужбина могат да посочат в молбата си лице, пребиваващо в Република България, на което да бъдат връчвани съобщенията във връзка с молбата. В този случай в молбата следва да се посочат имената (име, бащино и фамилно име) и точен адрес.

Ако лицето не е навършило 14-годишна възраст или със съдебно решение е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие/препис на съдебното решение. Когато съдебното решение не е издадено от български съд, то копието/преписът трябва да имат заверка Apostille.

Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решение под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя.

Забележки : Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение.

При разногласия между родителите, или между непълнолетно лице и неговите родители, или между непълнолетно лице и единия от родителите, или между непълнолетно лице и попечител молбата не се подписва от несъгласните родител или попечителя, но към нея се прилага съдебно решение по спора.

Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва да бъдат внесени за признаване в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага нотариално заверено копие на съответното решение на българския съд.


3. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст се представят автобиографии на двамата родители. За лице, поставено със съдебно решение под пълно запрещение, се представя автобиография на неговия настойник.

4. Актуални цветни снимки паспортен формат (височина – 45 мм; широчина - 35 мм; анфас или ляв полуанфас) - 2 броя.

5. Акт за раждане (фотокопие или препис). Актовете за раждане на родените в България лица трябва да бъдат заверени от общината, в която са съставени.
Родените в друга държава представят и копие / препис на чуждестранния акт за раждане със заверка Apostille и заверен превод на български език.


Забележка : В случай, че държавата, издала акта, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то актът трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Преводите трябва да бъдат заверени в Консулската служба, в която е регистриран съответния преводач. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).
Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.


6. Декларация “Образец № 1” (формулярът се получава от Министерство на правосъдието или от съответната консулска служба). Подписите върху подадените по пощата, чрез пълномощник или чрез българските дипломатически или консулски представителства декларации трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

7. Документ за постоянно или преимуществено пребиваване в чужбина. Пребиваващите над 90 дни в чуждата държава следва да представят “Удостоверение за адресна регистрация” със заверка Apostille и превод на български език от правоимащ преводач.

Преводът трябва да бъде заверен от Консулската служба, в която е регистриран преводача. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.


8. Документ, удостоверяващ придобиването на чуждо гражданство или наличието на открита процедура за придобиване на чуждо гражданство. Лицата, които желаят да придобият гражданството на чуждата държава представят Уверение за натурализация със заверка Aposille и превод на български език от правоимащ преводач.

Преводът трябва да бъде заверен от Консулската служба, в която е регистриран преводача. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.


9. Вносен лист за внесена държавна такса по сметка на Министерството на правосъдието в размер на 20 лв. по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН – 6301301084, Банков код – 66196611, Банка “ДСК” .

В случаите, в които молбите и придружаващите ги документи се подават чрез консулските служби на дипломатическите или консулските представителства на Република България, се събират такси по Тарифа № 1 в размер и парична единица, определени със заповед на ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство.


10. Копие на валиден български документ за самоличност. Копието трябва да бъде заверено от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

11. Анкетна карта за вписване или за установяване на вписване в регистрите на населението (по образец; получава се от КС)

За извършените преводи, заверки и легализации и за обработка на документите се събират такси по реда на Тарифа № 1 и Тарифа № 3.

Към молбите, които се подават чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България, се прикрепват оригиналните екземпляри на приходните квитанции, образец на
Министерството на финансите на Република България за събраните такси.


Дипломатическите и консулски представителства на Република България  извършват преводи по ред, определен със заповед на ръководителя на представителството.

Свързани:

Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба или се изтегля от сайта на посолството)
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconДирекция "Българско гражданство" обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство, както следва
Дирекция “Българско гражданство” обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ за освобождаване от българско гражданство,...
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство по обща натурализация Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconУстановяване на българско гражданство Списък на небходимите документи за установяване на българско гражданство, за установяване на Единен граждански номер (егн) и/или за вписване в Национална база-данни "Население"
Списък на небходимите документи за установяване на българско гражданство, за установяване на Единен граждански номер (егн) и/или...
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Освобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство iconПридобиване на българско гражданство от лица под 18 г. Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица, които към датата на подаване на молбата не са навършили 18 години и чиито родители, или единият от родителите е гражданин на Република България
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом