Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст
ИмеБългарските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер85.53 Kb.
ТипМонография
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/pehlivanov/Prof.Tzankov_biblio.rtf
Списък с научни трудове и публикации

на проф. д-р Веселин Христов Цанков


Авторът има над 35 самостоятелни публикации, от които 8 самостоятелни монографии, издадени в Република България. В една монография е съавтор със самостоятелна глава на чужд език (английски).


Самостоятелни монографии

  1. Право на убежище и статут на бежанец в Република България, С. 1998 (монография на база научната разработка за получаване на научната степен д-р по право)

  2. Българското гражданство – материалноправни и процесуални аспекти, С., 2000 (първи хабилитационен труд).

  3. Коментар на дискусионни публичноправни въпроси, С., 2003, стр. 96, монография

  4. Migration Austrian, Bulgarian and EU, 2003, p. 91-123 (съавтор със самостоятелна глава от монография на английски и на български език представена през 2003 г. в Австрия).

  5. “Омбудсманът - общественият посредник в Р България” , С., 2004, 230 стр. (монография)

  6. Българското гражданство – материалноправни и процесуални аспекти, С., 2004, 203 стр.(второ преработено и допълнено издание)

  7. Аз гражданинът на Република България и на Европейския съюз. С., 2005, 94 стр. (монография)
  1. Учебник по Бежанско право. С., 2006 г., 230 стр.
  1. Хабилитационен труд на тема: Българските общности зад граница – правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст.н.с. І ст.


Научни публикации по Конституционно право (статии, студии, експертни становища с научно-приложен характер)

1. “Новият Закон за българското гражданство и съответствието му с европейските стандарти”. Сп. Правна мисъл, 2000, № 1, с. 37-50

2. “Предоставяне на убежище в Република България”, сп. Право без граници, кн. 1, 2002 г., стр. 29-33

3. Българския език и държавността (конституционноправни аспекти), 5стр., В Сборник материали Конституционализъм и демокрация – 11 години.

4. Съответствие между Европейската конвенция за гражданството и българското законодателство, в Сборник Европейска интеграция и право, кн.1/2005, с. 73-95

4. Статия в Годишник на БСУ „Български общности зад граница – правни аспекти на понятието” 15 стр., 2008

5. Експертно становище по приложение на Договора за натурализация между България и САЩ от 1924 г. ; представено на министъра на правосъдието на 18 май 2010 г. , 52 стр.

6. Експертно становище до представителството на ВКБООН в Република България., „Съответствие между Конвенцията за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенцията за намаляване на случаите на лица без гражданство от 1961 г. и българското законодателство”.С., 30 май 2010 г., 88 стр.


Научни публикации по Административно право и процес (статии и студии)

1. Ред за обжалване на отказите за предоставяне статут на бежанец в Република България, в сп. “Правна мисъл”, 2002, № 3, стр. 24-43; Хармонизация на процедурите за предоставяне на статут на бежанец. Понятие и необходимост., в сп. “Правна мисъл, 1997, № 3-4, с. 48-59

2. По договор с фирма АПИС – “Производства по Закона за чужденците, Закона за българското гражданство и Закона за бежанците – аналитичен преглед” – 120стр., предадено за правно-информационната система АПИС – процедури, м. ноември, 2001 г.

3 статия “Новости при легализацията на публични актове, произтичащи от Хагската конвенция”, стр. 19-26, 09.2001г. сп. “Лидер-Днес”.

4 статия “Предоставяне на убежище в Република България”, сп. Сравнително конституционно право, 12 стр., 2001 г.

5 Становище за промени в Закона за българското гражданство във връзка с облекчаване приема на българско гражданство за лица от български произход – м. 06.2001г. за нуждите на Министерство на образованието и на Министерство на правосъдието

6. Аналитичен преглед на законодателството в сферата на българското гражданство, чужденците и бежанците и преодоляване на възможностите за корупция в тези области – 8 стр., В Сборник статии по проблемите на преодоляване на корупцията, 2004, ИПН – БАН.

7. приети за печат в Сборник материали от научната конференция, проведена на 24-26.10.2002 г. в Охрид на тема: “Принудителната миграция в Югоизточна Европа, предизвикателства и отговори”

  • доклад на тема “Миграционна политика и практика в Република България” – доклад 30 минути - 8 стр. текст английски език плюс осем диаграми и приложения.

8. Разработване на две АПИС процедури за нуждите на правно-информационната система АПИС – по Закона за убежището и бежанците и по Наредбата за издаване на разрешения за работа на чужденци.

9 Участие в българско - австрийски изследователски проект на тема: „Изследване на миграционното законодателство в Австрия и България”. Съвместна публикация на английски език Migration Austrian, Bulgarian and EU, 2003, p. 91-123

10. “Омбудсманът - общественият посредник в Р България” , сп. “Правна мисъл”, 2004, кн. 4, с. 25-39

11. Административен одит на общините – съвместен научен проект с Омбудсмана на Столична община и Американската агенция за развитие, представени 17 стр. „Правна обосновка на реализацията на административния одит в общините”, 2003 г. по проект на тема: “Административен одит на общините в България”.


Участия в научни и дискусионни форуми:

Участие в кръглите маси на ВКБООН на тема: “Присъединяване на България към ЕС, европейска хармонизация в областта на убежището и международната закрила на бежанците” – участие с презантация на експертно ниво в рамките на 15 минути.

Участие в конференциите, две от които в сградата на Парламента посветени на усъвършенствуване на административноправното обслужване на гражданите и на Института Омбудсман. Представяне на експертно мнение по нерешени досега и предизвикващи спорове въпроси.

Участие с доклад /15 минути/ в Конференцията по принудителната миграция 28-29.10.2002 г. проведена в Академията на МВР гр. София.

Семинари- обучения за магистрати по тема Антидискриминационно законодателство в Република България – 8 участия с двучасови лекции по проблематиката, 2003 г.

Експертна дейност като консултант по измененията в Закона за българските общности зад граница – участие в 10 срещи на експертно ниво с участието на представители на заинтересованите министерства и ведомства.

Участие в проект Административен одит на общините – 16 стр. Експертно становище по проблемите. Десет участия в семинари, кръгли маси и дискусии.

Участие на експертно ниво в кръглите маси на тема: “Конституцията на ЕС и предизвикателствата пред Република България” – две участия.

Участие във всички дискусии по Програмата за Академично обучение по Мигрантско и Бежанско право – над 10 участия.


Писмени становища и правна помощ

Писмено становище по искане на проф. дюн Васил Мръчков - Председател на Съвета по законодателство при Председателя на Парламента по Закона за убежището и бежанците преди второ четене на законопроекта.

Писмено становище и представянето му при вътрешната защита на докторант Спас Ташев в Центъра за население при БАН на тема: “Правни и организационни аспекти на заселванията в България”

Десет участия в качество на правен консултант на Агенцията за българите в чужбина при междуведомствените обсъждания на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските общности зад граница. Представяне на писмено становище по време на среща с контактна група народни представители в НС. (период 2001-2009 г.)

Представяне на три учебни програми, съответно по Българско гражданство и по Бежанско право и по Изборно право и избирателни системи на Декана на ЮФ при БСУ проф. д-р Ем. Къндева, 2004 г.

Оказване на съдействие с пълна законодателна, административно - процесуална и библиографска справка по ЗЮЛНЦ на Председателя на БАН акад. Иван Юхновски, 2003 г.

Разработване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избор на народни представители, като част от проекта на Изборен кодекс, съвместно със заместник председателя на ЦИК проф. Михаил Константинов, 2003 г.

Становище до Камарата на архитектите в Република България относно изясняване правното съдържание на понятията “държавна и общинска администрация” и несъвместимостите при различни категории лица, С., 2004 г.

13.01.1993 – 30.12.1995 г. - участие в междуведомствени работни групи по изготвяне на законопроект за бежанците и подготовка на устройствени актове на НБТУБ при МС, в качеството ми на зам.-директор, непосредствено отговарящ по тези въпроси;

1997 - 2002 г. - участие в работните групи по изменение на Закона за бежанците и в приемането на нов Закон за убежището и бежанците, като научен консултант;

2001 - 2003 г. – Участие в междуведомствена работна група по подготовка на мотиви и на законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите в чужбина, като научен консултант;

2004 – 2006 г. – Участие като научен консултант на Министерството на правосъдието в подготовката на законопроекта за ратифициране на Европейската конвенция за гражданството и в междуведомствената работна група по подготовка на българското законодателство и институции за ратифициране на две конвенции – Конвенция за статута на лицата без гражданство и Конвенция за намаляване на случаите на лица без гражданство

2007 г. – Представяне пред депутати от Комисията по правата на човека към Народното събрание на основните положение на законопроект и мотиви за ратифициране на двете конвенции за статута на лицата без гражданство, организиран от представителството на СВКБООН в Република България

2008 г. – Становище до Министерство на правосъдието по пакета от законодателни мерки за намаляване на осъдителните присъди срещу Република България в Европейския съд по правата на човека в Страсбург

2008 г. – Ръководител на екип, подготвил законопроект, мотиви и финансова обосновка за Българските общности зад граница

2008 г. – Член на Комисията за подготовка на нормативни и устройствени вътрешно служебни актове на БАН

2009 г. – Председател на Комисията по етика при ОС на БАН

2009 – член на Междуведомствена работна група при Министерството на правосъдието за подготовка на изм. и доп. на Закона за българското гражданство


Учебници и учебни помагала:

Учебник по Бежанско право, С., 2006, 230 стр.

Участия в национални и международни конференции, симпозиуми и други с покана за доклади:

Охрид – Национална миграционна политика и практика на Република България, 1999

Атина – „Омбудсманът в Република България”, 2000, по проект на Република Гърция

София – „Съответствие между Законът за българското гражданство и Европейската конвенция за гражданството”, 2001, по българско-холандски проект

Виена – „Актуални въпроси на миграционната политика и практика в Република България”, 2003

София – „Правни аспекти на взаимоотношенията между общините и Министерство на правосъдието по въпросите на българското гражданство”, 2005, по проект на Главна Дирекция ГРАО, МРРБ


Участие в европейски проекти:

- на експертно ниво -Сравнителноправно изследване на миграционното законодателство България-Австрия, 2003 г.; (публикация стр. 91-123).

- ръководител на проект с 36 участника; Насърчаване на обучението на юристи докторанти и на млади учени 2008 – 2010 г.. Разработени програми за докторанти по Конституционно право

– експертно ниво - Оценка на въздействие на законодателството 2008-2009; 40 стр. писмено становище по проект на закон за изм. и доп. на Закона за управление на отпадъци;

- експертно ниво - Участие в проект «Да инвестираме в хората – обучение на държавна и общинска администрация», публикация в Сборник обучителни материали. С. 2009 г., стр. 9-28

Участие в национални проекти:

Кординатор на инициатива Академично обучение по Бежанско право по проект на Представителството на СВКБ на ООН в България, 2000-2007. Съставител на програмата и на списък със задължителна и препоръчителна литература.

03.06. 2010 г. гр. София
Свързани:

Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconДинамика на българските етнически идентичности
Различията в историческата съдба и съвременното положение на българските общности зад граница обуславят различната степен на съхраняване...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconДа бъдеш студент в чужбина: българските студенти зад граница и чуждите студенти у нас

Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconНационална програма роден език и култура зад граница необходимост от програмата
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconГ-н Д. П. Б., Егн *, адрес гр. Х., общ. Х., обл. П. е подал искова молба против С. Я., Еик 101154447, седалище и адрес на управление гр. Б., ж к. Е., физическо
Претенциите са с правни основания чл. 215 и чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда. Ищецът сочи, че на 20. 10. 2008 г постъпил на работа...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconМонографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавие
Настоящият труд е откъс от цялостна монография за българските четири сезона, откроени в поезията за деца на Иван Цанев*. Използваната...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconМонографията е редактиран и обработен вариант от подготвената за печат книга със заглавие
Настоящият труд е откъс от цялостна монография за българските четири сезона, откроени в поезията за деца на Иван Цанев*. Използваната...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconМонография и глави от книги
Нарлева К. Социалното предприемачество. Издателство Матадор 74, Варна, 2011, isbn 978-954-371-302-8
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconБългарските общности извън българия
Целта на курса е да формира компетенции знания, умения и нагласи у студентите по отношение на националната идентичност на българските...
Българските общности зад граница правни аспекти., С., 2009 (371 стр.) монография за участие в конкурс за ст н. с. І ст iconПравни аспекти на националната сиурност в рамките на ес в контеста на казуса срещу българските медици в либия
Нву „ВасилЛевски” – Велико. Търново, 5000 Велико Търново, ул.”Българя”Nº76, е- mail: Cherwena
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом