На социологическото изследване
ИмеНа социологическото изследване
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер97.47 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://forthenature.org/upload/documents/2009/08/59.Pokana_i_zadanie_soc_prouchvania_5_regiona.dИзх. № 59/24.08.2009


ПОКАНА


за представяне на оферта за предоставяне на консултантска услуга за провеждане на социологическо изследване:


На тема:

Нагласи на местните общности по отношение ползите и ограниченията от включване в мрежата от защитени зони Натура 2000”.


Услугата “провеждане на социологическо изследване” е съгласно задание на Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект «За да остане природа», финансиран с договор № 01-01-00/04.03.2009 от Фондация „ЕкоОбщност” и ФРМС, посредством финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Договор за изпълнение на поръчката ще се подпише с участника, получил най-висока комплексна оценка на офертата (съгласно описаната методика в Приложение 2).


Молим Ви да ни изпратите в десетдневен срок от датата на получаване на настоящето писмо, ценова оферта в лева с включено ДДС, за изпълнение на горепосочената задача, която ще включва дейностите, описани в Приложение 1. Очакваме вашите оферти в срок до 8.09.2009 г.


Офертите изпращайте по поща на следния адрес: София 1233, кв. Банишора бл. 54, вх. Д, ап 86, Българска фондация Биоранообразие.


Приложение: съгласно текста


Йорданка Динева

Координатор Българска фондация Биоразнообразие

За допълнителни въпроси: jordanka.dineva@biodiversity.bg

Моб. тел. 0896 79 89 02

Сл. тел. 02/931 61 83

Росен Василев,

Изпълнителен директор

Българска фондация Биоразнообразие

Приложение 1


Техническо задание


ТЕМА НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:

Социологическото изследване следва да проучи познанията и нагласите на местните общности по отношение ползите и ограниченията от включването на частна собственост в мрежата от защитени зони Натура 2000, както и отношението на местните общности към реализиращи се, планирани или потенциални инвестиционни намерения в сферата на бизнес, използващ природата като основен ресурс в съответния регион.


ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:

1). Да се извърши представително социологическо анкетно проучванеза пет региона: Черноморие (северно и южно), Рила, Пирин и Родопи;

2). Да се проведат минимум 2 броя фокус групи (в различни региони) с минимален брой участници 15 човека във всяка.


ОБЕКТ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:

1). За анкетното проучване: изпълнителят да извърши представително социологическо анкетно изследване сред граждани в посочените региони, като се обхванат различни типове населени места (села), град, център на общината и друг, град ако има такъв в посочените общини, разположени в най-голяма близост до застрашени защитени територии и зони: Черноморското крайбрежие (общини Каварна, Бяла и Несебър), Пирин (община Банско и Разлог), Рила (община Сапарева баня и Благоевград) и Родопи (община Смолян и Хасково).


2). За фокус групите: Изпълнителят да проведе разговори във фокус групи с представители на следните заинтересовани групи хора: работещи в сферата на туризма (собственици и персонал на хотели, планински хижи, къщи за гости, производители на сувенири, туристически водачи, информационни центрове, собственици или заети в туристически атракции), едри земеделци и животновъди, работещи в сферата на възобновяеми източници на енергия, местни неправителствени организации и местни инициативни групи.


ОБХВАТ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ:

1. В изследването да бъде установено до каква степен се познават възможностите за финансиране и ограниченията, произтичащи от включването в мрежата от защитени зони Натура 2000:

- познанията относно наличните защитени територии и зони около населеното място обект на изследване;

- регулаторната рамка /нормативна уредба, заповеди и планове на управление, режими на опазване, ограничения/

- механизми и програми за подпомагане на заинтересованите страни в България;

- регулаторна рамка за извършване на оценка за съвместимост с предмета на опазване на Натура 2000 зоните и за извършване на оценка за въздействието върху околната среда;

- съвместимост на бизнеса с опазването на околната среда и принципи на устойчивото развитие;

- нужда от допълнителна информация за защитените територии и зони;


2. Нагласи на местните общности и заинтересованите страни към защитените територии и зони. В изследването и фокус групите трябва да бъдат проследени нагласите на местните хора и целеви групи към следните фактори:

- ползи и ограничения от защитените зони и територии;

- използване и цена на природните ресурси;

- положителни и отрицателни страни, възникващи при развитие на инфраструктура, средства и съоръжения за масов туризъм, алтернативни форми на туризъм, алтернативни форми на земеделие, алтернативни източници на енергия...


3. Отношение на местните общности и заинтересованите страни към реализиращи се/планирани в съответния регион инвестиционни намерения. В изследването и фокус групите трябва да бъдат проследени нагласите на местните хора и целеви групи към типове инвестиционни намерения и конкретни инвестиционни проекти, които са реализирани или планирани за реализация на територията на тяхната община, както и тенденции на национално развитие в бизнес сфери, използващи използващ природата като основен ресурс на национално ниво:

- развитие на туризъм: масов, голф, ски туризъм;

- развитие на алтернативни форми на туризъм – екомаршрути, приключенски турове, познавателни пътувания, домашно настаняване и хранене...

- развитие на алтернативни източници на енергия;


Анкетните карти в различните общини да съдържат обща и специфична част, отразяваща нагласите на местните хора към конкретните планирани инвестиционни намерения и проекти на територията на общината, както и възможностите за развитие на устойчив бизнес в конкретната община.


ЗАДАЧИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ И ФОКУС ГРУПИТЕ:

 1. Да изследва информираността на местните жители и заинтересовани страни относно наличието, ползите и ограниченията от защитените територии и зони;

 2. Да изследва информираността на местните жители и заинтересовани страни относно възможностите за устойчиво икономическо развитие на регионите;

 3. Да се изследват информираността и нагласите на местното население за икономическите ползи и услуги, предоставяни от защитените територии и зони;

 4. Да се изследват информираността и нагласите на местното население относно икономическото развитие на конкретните региони;

 5. Да се изследват потребностите на местните жители и заинтересовани страни от допълнителна информация и дискусии по теми, свързани с опазването на околната среда, защитени територии и зони, устойчиво икономическо развитие, възможности за подпомагане на конкретни стопански дейности, ограничителни режими в конкретните защитени територии и зони;

 6. Да се предложат мерки за подобряване информираността на местните жители и заинтересовани страни относно наличието, ползите и ограниченията от защитените територии и зони;

 7. Да се предложат мерки за подобряване разпознаваемостта и диалога между природозащитните НПО и гражданите на местно ниво;


ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ:

Целеви групи: : собственици и персонал на хотели, планински хижи, къщи за гости, сувенири, туристически водачи, информационни центрове, туристически атракции…, едри земеделци и животновъдци, работещи в сферата на възобновяеми източници на енергия, местни НПО и МИГ, туристи и посетители и др

Български закони: Закон за околната среда, Закон за защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за реда и начина на извършване на оценка за съвместимост на проекти, планове и програми с предмета и целите на опазване на защитените зони

Европейски директиви: Директива за екологичната отговорност, Директива 79/409/EEC за съхранението на дивите птици; Директива 92/43/EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Оперативни програми: ОП „Околна среда 2007-2013 г., Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.) - особено мярка „Агроекологични плащания”, ОП Рибарство и аквакултури (2007-2013г.);

Национални и регионални стратегии за развитие, напр. Стратегията за развитие на устойчив туризъм около Национален парк “Рила”, Национална стратегия за туризма, Национална стратегия за биологичното разнообразие и т.н.

Планове за управление на национални и природни паркове;

Стандартни формуляри и Заповеди за обявяване на защитените зони от мрежата Натура 2000

Собствени и други източници.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :

Специализирана организация или фирма в областта на социологическите проучвания.


СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Социологическото проучване, фокус групите и доклада за тяхното извършване, съдържащ анализ на резултатите следва да бъдат завършени в срок до 60 дни от подписване на договора за възлагане.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Установяване на познанията на местните жители и заинтересовани страни относно наличието, ползите и ограниченията от защитените територии и зони;

 2. Установяване на информираността на местните жители и заинтересовани страни относно възможностите за устойчиво икономическо развитие на регионите;

 3. Установяване на информираността и нагласите на местното население за икономическите ползи и услуги, предоставяни от защитените територии и зони;

 4. Установяване на критичните потребности от повече информация относно обявяването и управлението на защитените зони от Натура 2000 мрежата;

 5. Установяване на нагласите на местните общности към развитието на големи инвестиционни проекти в сферата на туризма и енергетиката в техните населени места;

 6. Популяризиране на европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 сред местните общности;

 7. Подобряване на разпознаваемостта и възможностите за диалог между природозащитните организации и местните общностиПриложение 2


МЕТОДИКА

за определяне на комплексната оценка за най-подходящата и икономически изгодна оферта, включително показателите и относителната им тежест


В ПРОВЕЖДАНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМА „„Познания и нагласи на местните общности по отношение ползите и ограниченията от включването на частна собственост в мрежата от защитени зони Натура 2000, както и отношение на местните общности към реализиращи се, планирани или потенциални инвестиционни намерения в сферата на бизнес, използващ природата като основен ресурс в съответния регион оценяването на кандидатите се извършва по точкова система на база получената за всяка оферта комплексна оценка К с показатели и относителна тежест на всеки показател, изчислени по формулата:


К=20 C min + 40 (K1)

C

Показателите, формиращи комплексната оценка са както следва:

К – комплексна оценка

С – цена за социологическото изследване, посочена от кандидата

Сmin – най-ниска предложена цена

К1 – качество на предлаганата услуга по отношение на професионален опит в областта на социологическите проучвания в Р България и наличие на професионален екип за провеждане на изследването, познания на сферата на проучването и опит от социологически изследвания на подобна тематика.


ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

К1 се оценява с показател от 0 до 2.

Класирането ще се извърши във възходящ ред съобразно получената комплексна оценка К, като кандидатът с най-висока комплексна оценка К ще бъде класиран на първо място.

Оценка 0 получава кандидат, който не отговаря на изискванията на техническата спецификация.

Оценка 1 получава кандидат, който отговаря на изискванията на техническата спецификация.

Оценка 2 получава кандидат, който надхвърля изискванията на техническата спецификация.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 1. Кандидатите да имат професионален опит в областта на социологическите проучвания в Р България – извършени поне три социологически проучвания на територията на Р България

 2. Наличие на професионален екип за провеждане на изследването.

 3. Да са правили поне едно социологическо изследване по подобна икономическа тематика.Приложение 3: Примерна бланка за оферти


ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)


От (трите имена, адрес и данни на Изпълнителя)


До: Росен Василев, изпълнителен директор на Българска фондация Биоразнообразие, София 1233, кв. Банишора бл. 54, вх. Д, ап. 86.


Относно: Участие в процедура за избор на изпълнител на консултански услуги: провеждане на социологическо изследване на тема: „Познания и нагласи на местните общности за ползите и ограниченията от включването в мрежата от защитени зони Натура 2000”.


Желая да участвам в избора на Изпълнител на социологическо изследване изследване.


Предлагам да извърша услугите: социологическо изследване и фокус групи съгласно вида, обема, целите и резултатите, посочени в техническото задание.

1.Моята техническа спецификация е ............................................................................[описание съобразно изискванията, посочени в заданието].


2.Услугите предлагам да извърша срещу Цена по договора в размер на ________________ [сума с цифри и с думи] (__________ ________ _______ ___________ _______ __________) [наименование на валутата] (___________ ___________ _________).


3. Моето техническо и финансово предложение се явява задължително за мен и подлежи на промени в резултат на провеждане на преговори с Вас за сключване на договора.

4.Настоящата оферта е валидна за срок от 45 дни, считано от крайната дата, определена от Възложителя за представяне на предложенията.


Разбирам, че не сте задължени да приемете което и да било от получените до Вас предложения.


Име, подпис и печат на кандидат-изпълнителя: ________________

Свързани:

На социологическото изследване iconСоциологическото образование в икономическите
Е, че социологическото образование в икономическите университети е в състояние на депривация. Търсят се отговори на въпросите защо...
На социологическото изследване iconСоциологическото образование в икономическите
Ия е, че социологическото образование в икономическите университети е в състояние на депривация. Търсят се отговори на въпросите:...
На социологическото изследване iconТехнически университет софия
Цел на упражнението: Експериментално изследване на вах на ценеров диод. Опитно и теоритично изследване на основните параметри и изследване...
На социологическото изследване iconПравното познание
Подходи на правната наука при изследване на правото като обект на научно изследване
На социологическото изследване iconІ. Експресно изследване на качеството на атмосферния въздух
Изследване на качеството на компонентите на околната среда в района на с. Горно ново село
На социологическото изследване iconЕвропейско социално изследване
Данните (в %) са от Третата вълна на Европейското социално изследване, проведено на терен през ноември 2006
На социологическото изследване iconІ. Експресно изследване на качеството на атмосферния въздух
Изследване на качеството на компонентите на околната среда в района на с. Пъстрово
На социологическото изследване iconІ. Експресно изследване на качеството на атмосферния въздух
Изследване на качеството на компонентите на околната среда в района на с. Средногорово
На социологическото изследване iconБългарскаакадемиянанаукит е център за изследване на населението покан а
На 27 и 28 май 2008 г. (вторник и сряда) Центърът за изследване на населението при бан, организира
На социологическото изследване iconКонспект за изпит по Теория на социалните отношения за студентите от Строителен факултет
Предмет на социалната теория. Социалният свят на човека. Защо е нужна социална теория? Основни дилеми на социологическото мислене....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом