От заседанието на общински съвет-силистра
ИмеОт заседанието на общински съвет-силистра
страница1/3
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер0.65 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.obs-silistra.com/file/protokol_5.doc
  1   2   3

П Р О Т О К О Л


5

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


ПРОВЕДЕНО НА 29.01.2008 ГОД. ОТ 0940 ЧАСА


В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. От общо 33 общински съветници в залата присъстваха 21 и в съответствие с чл.27, ал.2 от ЗМСМА председателят на Общинския съвет откри заседанието.

Председателят на Общинския съвет връчи поздравителни адреси на общинските съветници Живко Колев, Георги Атанасов, Йордан Георгиев и Ивелин Георгиев, които са имали рождени дни в периода от предходното заседание на ОбС и им поднесе подаръци от името на Общински съвет - Силистра.

Председателят на Общинския съвет уточни, че кметът на общината инж. Иво Андонов ще закъснее за заседание поради служебен ангажимент и съгласно негова заповед за кмет е определен Милен Пенчев – зам.-кмет „Финанси и ОП”, след което даде думата за мнения и предложения по предварителния дневен ред. Подобни не бяха изразени. Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване проекта за Дневен ред.

С 25 гласа „за”, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 8 отсъстващи Общинският съвет прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

92


ПРИЕМА предложения проект за Дневен ред с включените на Председателски съвет 17 точки.

* * *

Председателят даде думата за допълнения към дневния ред. Заместващият кмета на общината зам.-кмет „Финанси и ОП” Милен Пенчев предложи към така гласувания дневен ред да се допълнят три нови докладни записки: Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра; Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.; Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост с аргументите, че това се налага поради изискванията на действащата към момента нормативна база и изтичащите текущи срокове. Общинският съветник Мирослав Калинов изказа мнение, че има забележки към подобен род практика – съветниците да не разполагат с време да се запознаят детайлно с внесените докладни записки, за да има време да се направят съответните проучвания и да се изградят становища, както и че има забележки относно неучастието в заседанията на комисиите и липсата на кворум. Общинският съветник Петко Добрев направи предложение внесените от заместващия кмета докладни записки да се отложат за следващо заседание на Общински съвет, за да бъдат разгледани и в постоянните комисии. Общинският съветник Георги Гайдаров изрази мнение, че внасянето на нови докладни записки в деня на заседанието е порочна практика, която противоречи на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и Общинската администрация трябва да се съобрази с това. Общинският съветник Руфи Мустафа уточни, че по принцип е съгласен с това мнение, но че в случая с внесената докладна за замяна на част от тупик с обръщало има технологични срокове и процедури, които при забавяне могат да се отразят фатално. Заместник-кметът „Здравеопазване и социална политика” Светлана Боева уточни, че по отношение на докладната записка относно Промяна на вида на собственост за имоти – частна общинска собственост има изискване да се вземе решение до 30 януари 2008 г. Общинският съветник Йордан Георгиев предложи да се гласува по отделно за включването на всяка една от трите докладни записки. Заместващият кмета Милен Пенчев уточни, че по отношение на третата докладна записка за Промяна в Решение № 992 на Общински съвет също трябва да се спази технологично времето да бъде взето решение преди приемането на Бюджет 2008 г.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване анблок включването на трите докладни записки. С 13 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Атанасов, Георги Балушев, Диана Русанова, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, 14 гласа „против” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Стефан Господинов, Тодора Цонева, 2 гласа „въздържал се” – Драга Неделчева и Ивелин Георгиев, и 4 отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

93

НЕ ПРИЕМА направеното предложение в Дневния ред да бъдат включени три докладни записки - Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра; Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.; Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

* * *

Общинският съветник Стоил Стойчев уточни, че част от пултовете за електронно гласуване не са се задействали и по тази причина предлага да се направи повторно гласуване. С 15 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Георги Атанасов, Диана Русанова, Златка Радушева, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стоил Стойчев, Тодор Тодоров, 14 гласа „против” – Александър сабанов, Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Гайдаров, Жеко Коев, Желязко Коев, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Петко Добрев, Стефан Господинов, Тодора Цонева, 2 гласа „въздържал се” – Драга Неделчева и Ивелин Георгиев, и един отсъстващ Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

94

НЕ ПРИЕМА направеното предложение в Дневния ред да бъдат включени три докладни записки - Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра; Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.; Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

* * *

Председателят на Общинския съвет изказа мнение, че системата за електронно гласуване създава някакви проблеми, поради което се налага супервайзорите да отстранят проблема. В тази връзка той предложи да се направи ново гласуване с вдигане на ръка. С 16 гласа „за”, 14 гласа” против”, 2 гласа „въздържал” се и един отсъстващ Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

95

НЕ ПРИЕМА направеното предложение в Дневния ред да бъдат включени три докладни записки - Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра; Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.; Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

* * *

Общинският съветник Йордан Георгиев направи предложение да се провери кворума с вдигане на ръка. В залата присъстваха 32 съветници и заседанието продължи.

Председателят на Общинския съвет предложи включването на докладните записки в дневния ред да бъде гласувано по отделно за всяка една.

С 22 гласа „за”, 3 гласа „против”, седем гласа „въздържал се” и един отсъстващ Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

96

ПРИЕМА да включи под № 18 в дневния ред докладна записка Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра.

* * *

С 17 гласа „за”, 7 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” и 6 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

97

ПРИЕМА да включи под № 19 в дневния ред докладна записка Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.

* * *

С 28 гласа „за”, нула гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” и 2 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

98

ПРИЕМА да включи под № 20 в дневния ред докладна записка Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

* * *

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване дневния ред с направените допълнения. С 21 гласа „за”, 6 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се” и 4 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

99

ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:


1. Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Внася: Кметът на община Силистра

2. Допълнение към ДЗ с изх. № 7078/12.12.2007 г. относно Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Внася: Кметът на община Силистра

3. Приемане на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци в Община Силистра.

Внася: Кметът на община Силистра

4. Актуализация на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Силистра.

Внася: Кметът на община Силистра

5. Отмяна на Решение № 83, взето с Протокол № 4 от 28.12.2007.

Внася: Председателят на Общински съвет - Силистра

6. Допълване на Решение № 990 от 07.06.2006 г. на Общински съвет – Силистра за създаване на общинско предприятие за експлоатация на регионалното сметище.

Внася: Кметът на община Силистра

7. Участие на Община Силистра чрез съфинансиране в проект „Закупуване на мамографски апарат”.

Внася: Кметът на община Силистра

8. Определяне на упълномощен представител на Община Силистра в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра” АД.

Внася: Кметът на община Силистра

9. Определяне на представител на Община Силистра в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Агробизнес център/Бизнесинкубатор – Силистра”.

Внася: Кметът на община Силистра

10. Изграждане на Обществен съвет по социално подпомагане и услуги в община Силистра.

Внася: Кметът на община Силистра

11. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Внася: Кметът на община Силистра

12. Определяне на нов състав на местната комисия по жилищноспестовните влогове.

Внася: Кметът на община Силистра

13. Разпореждане чрез търг с незастроен имот – частна общинска собственост в гр. Силистра, върху който може да се учреди право на строеж.

Внася: Кметът на община Силистра

14. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра.

Внася: Кметът на община Силистра

15. Разпореждане с незастроени имоти – частна общинска собственост в с. Поп Кралево чрез търг.

Внася: Кметът на община Силистра

16. Промяна на вида общинска собственост от публична в частна.

Внася: Кметът на община Силистра

17. Определяне на състав на делегация за гр. Ржев, Русия.

Внася: Кметът на община Силистра

18. Замяна на част от тупик с обръщало – общинска собственост с част от имот – частна собственост в гр. Силистра.

Внася: Кметът на община Силистра

19. Промяна в Решение № 992 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 31 от 07.06.2006 г.

Внася: Кметът на община Силистра

20. Промяна на вида собственост за имоти – частна общинска собственост.

Внася: Кметът на община Силистра

* * *

По Точка Първа от Дневния ред - Актуализация на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги Председателят даде думата за мнения, становища и предложения. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева изрази положително становище от името на комисията, която смята, че мотивите за промяна на таксите са достатъчно аргументирани. Председателят на ПК „Граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” Тодора Цонева направи предложение от името на комисията да се направят следните промени в проекторешението:

- в точка 1, Раздел ІІ, т. 5 да не отпада текста в чл. 20, ал. 3 „Действието на този текст е в сила, когато всички деца от едно семейство ползват детска градина или ясла”;

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване киносалона на СОУ „Н. Й. Вапцаров” да се добави текста „зимен период – 1 час – 30 лв., летен период – 1 час – 20 лв.”.

Председателят на ПК „Образование, наука и медийна политика” Йордан Георгиев предложи от името на комисията следните промени:

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване киносалона на СОУ „Н. Й. Вапцаров” текстът да добие следния вид „зимен период – 1 час – 80 лв., летен период – 1 час – 50 лв.”.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 30 лева за час, над 50 души – 50 лева за час.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване заседателната зала на отдел „Образование”: наем от 30 лева на час.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на физкултурни салони: 10 лева за час.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на дубликат на диплом и свидетелство за завършено образование в клас: за основно образование – 20 лева, за средно образование – 40 лева.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на удостоверение за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина – 50 лева.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на УП 2: до 1 година – 5 лева, от 1 до 5 г. – 8 лева, над 5 г. – 10 лева.

- в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 6 Нощувка в общежитие: 10 лева за ученици и 15 лева за възрастни.

- в точка 1, Раздел ІІ, т. 5. В чл. 20, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1. вместо понятието „родител” да се въведат понятията „родител/родители, за студенти; родител/родители за инвалиди.

Председателят на ПК „Култура и вероизповедания” Георги Атанасов изрази становището на комисията за следните промени в проекторешението:

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 6: История на Силистра, том 1-ви „Античният Дуросторум” – 12 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 7: История на Силистра, том 2-ри „Християнският Дуросторум” – 20 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 8: За използване за рекламни цели на декларирани паметници на културата въз основа на ЗПК и по преценка на РИМ-Силистра – от 5 до 500 лева. Аргументите на комисията са, че от Министерството на културата са сезирали РИМ-Силистра за безогледно използване за рекламни цели от туропературски фирми в страната на български паметници на културата и нарушават ЗПК.

Общинският съветник Драга Неделчева поиска вносителят да разтълкува значението на текста, записан в проекторешението - т. 1, Раздел ІV: „В раздел Х. Други местни такси, определени със закон: т. 6. Разрешение за поставяне на рекламни съоръжения – еднократно – 20 лева”, тъй като сумата е ниска, сравнена с тази, която се предлага за издаването на дубликат на диплома за завършено образование. Заместник-кметът „Финанси и ОП” Милен Пенчев уточни, че това е заложено в Наредбата за рекламната дейност, точката за поставянето на рекламните елементи, и включването му в тази НОАМТЦУ е с цел уеднаквяване на наредбите. Общинският съветник Драга Неделчева направи предложение тази точка да отпадне до изясняването й. Общинският съветник Йордан Георгиев уточни, че негово кратко проучване е установило, че тази такса се плаща, с цел да се декларира, че се влиза в процедура за поставяне на рекламни елементи.

Председателят на Общинския съвет постави на гласуване предложенията на постоянните комисии по реда на тяхното представяне. По предложението на ПК „Граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” в точка 1, Раздел ІІ, т. 5 да не отпада текста в чл. 20, ал. 3 „Действието на този текст е в сила, когато всички деца от едно семейство ползват детска градина или ясла” с 25 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Валентин Господинов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и осем отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

100

ПРИЕМА предложението на ПК „Граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” в точка 1, Раздел ІІ, т. 5 да не отпада текста в чл. 20, ал. 3 „Действието на този текст е в сила, когато всички деца от едно семейство ползват детска градина или ясла”.

* * *

По предложението на ПК „Граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване киносалона на СОУ „Н. Й. Вапцаров” да се добави текста „зимен период – 1 час – 30 лв., летен период – 1 час – 20 лв.” с 14 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бирол Мехмед, Борислав Борисов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Драга Неделчева, Ивайло Йорданов, Ивелин Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Стефан Господинов, Тодора Цонева, 3 гласа „против” – Валентин Господинов, Златка Радушева, Мирослав Калинов, 6 гласа „въздържал се” – Бисерка Костова, Георги Атанасов, Диана Русанова, Живко Димов, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, и 10 отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


101


ПРИЕМА предложението на ПК „Граждански права, предложения, жалби, борба с корупцията” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване киносалона на СОУ „Н. Й. Вапцаров” да се добави текста „зимен период – 1 час – 30 лв., летен период – 1 час – 20 лв.”.

* * *

Общинският съветник Драга Неделчева зададе въпрос при положение, че се е приела тарифа за заплащане по час, остава ли в сила предложената от вносителя тарифа за заплащане на ден. Кметът на общината уточни, че подобно положение ще доведе до парадокс, тъй като при почасово наемане ще се заплаща повече, отколкото при наемане за ден. Общинският съветник Георги Гайдаров поясни, че и двете постоянни комисии са предложили почасово заплащане, но с различен размер на таксата, което означава, че така се обезсилва варианта с плащане на ден. Председателят на ПК „Бюджет и финанси” Златка Радушева уточни, че подобни разисквания са станали и по време на заседанието на комисията, и предложи двете постоянни комисии да си оттеглят предложенията, а да остане това на вносителя. Председателят на Общинския съвет уточни, че предложението на едната постоянна комисия вече е гласувано и има решение за това. По предложението на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 30 лева за час, над 50 души – 50 лева за час също бе поставен въпрос отпада ли предложението на вносителя за заплащане на ден. Председателят на ПК „Образование, наука и медийна политика” Йордан Георгиев уточни, че при изготвяне на предложението си комисията не е разисквала плащане на ден, което означава, че гласуване в залата ще реши кой от двата варианта ще остане в сила, тъй като вносителя не е изтеглил своето предложение. Общинският съветник Георги Гайдаров изрази мнение, че работата на комисиите се е прехвърлила в залата, както и че предложенията на комисиите за почасово плащане са по-логични с цел да се направи диференциация на плащанията. Той направи предложение да се гласуват предложенията по реда, по който са направени. Председателят на Общинския съвет също подкрепи това мнение с аргументите, че навсякъде в света е приета почасовата тарифа, както и че, плащането на ден е условно, тъй като никъде не се уточнява колко часа се влагат в понятието „на ден”. Кметът на общината оттегли предложението на Общинската администрация за плащане на ден с аргумента, че почасовото заплащане наистина е по-коректно.

Председателят на Общинския съвет даде ход на гласуване на предложенията на ПК „Образование, наука и медийна политика” по реда на постъпването им, като се направи уточнение, че първото от тях - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване киносалона на СОУ „Н. Й. Вапцаров” текстът да добие следния вид „зимен период – 1 час – 80 лв., летен период – 1 час – 50 лв.” вече е гласувано в друг вариант.

По предложението на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 30 лева за час, над 50 души – 50 лева за час с 11 гласа „за” – Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Йордан Георгиев, Руфи Мустафа, Тодора Цонева, 2 гласа „против” – Валентин Господинов, Тодор Тодоров, 11 гласа „въздържал се” – Аднан Реджебов, Георги Атанасов, Драга Неделчева, Желязко Коев, Живко Димов, Иванка Ташева, Керенка Иванова, Мария Димитрова, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, и девет отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е


102


НЕ ПРИЕМА предложението на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 30 лева за час, над 50 души – 50 лева за час.

* * *

Общинският съветник Златка Радушева отново направи предложение таксите да се определят по начина, по който ги е предложил вносителя, а именно – за заплащане на ден. Общинският съветник Йордан Георгиев предложи от свое име таксата да се промени по следния начин - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 20 лева за час, над 50 души – 30 лева за час. С 21 гласа „за” – Аднан Реджебов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Петко Добрев, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, нула гласа „въздържал се” и 12 отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

103

ПРИЕМА направеното предложение таксата да се промени по следния начин - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на училищни салони, зали и класни стаи: до 50 души – 20 лева за час, над 50 души – 30 лева за час.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване заседателната зала на отдел „Образование”: наем от 30 лева на час с 23 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, един глас „въздържал се” – Драга Неделчева, и девет отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

104

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване заседателната зала на отдел „Образование”: наем от 30 лева на час.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на физкултурни салони: 10 лева за час с 22 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Руфи Мустафа, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против, нула гласа „въздържал се” и 11 отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

105

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование”, Нови: Ползване на физкултурни салони: 10 лева за час.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на дубликат на диплом и свидетелство за завършено образование в клас: за основно образование – 20 лева, за средно образование – 40 лева с 18 гласа „за” – Александър Сабанов, Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Живко Димов, Ивайло Йорданов, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Николета Колева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, 1 глас „против” – Мирослав Калинов, един глас „въздържал се” – Борислав Борисов, 13 отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

106

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на дубликат на диплом и свидетелство за завършено образование в клас: за основно образование – 20 лева, за средно образование – 40 лева.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на УП 2: до 1 година – 5 лева, от 1 до 5 г. – 8 лева, над 5 г. – 10 лева с 18 гласа „за” – Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Мирослав Калинов, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодора Цонева, два гласа „против” – Валентин Господинов, Мария Димитрова, три гласа „въздържал се” – Иванка Ташева, Керанка Иванова, Николета Колева, и десет отсъстващи Общинският съвет взе следното


Р Е Ш Е Н И Е

107

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на УП 2: до 1 година – 5 лева, от 1 до 5 г. – 8 лева, над 5 г. – 10 лева.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на удостоверение за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина – 50 лева с 20 гласа „за” – Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, 1 гласа „против” – Мирослав Калинов, 4 гласа „въздържал се” – Борислав Борисов, Иванка Ташева, Николета Колева, Тодора Цонева, и 8 отсъстващи Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

108

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 4. Издаване на удостоверение за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина – 50 лева.

* * *

По предложение на ПК „Образование, наука и медийна политика” - в точка 1, раздел V, Отдел „Образование” т. 6. Нощувка в общежитие: 10 лева за ученици и 15 лева за възрастни.

- в точка 1, Раздел ІІ, т. 5. В чл. 20, ал. 2, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 1. вместо понятието „родител” да се въведат понятията „родител/родители, за студенти; родител/родители за инвалиди председателят на комисията Йордан Георгиев оттегли направените предложения.

По предложение на ПК „Култура и вероизповедания” - в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 6: История на Силистра, том 1-ви „Античният Дуросторум” – 12 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 7: История на Силистра, том 2-ри „Християнският Дуросторум” – 20 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 8: За използване за рекламни цели на декларирани паметници на културата въз основа на ЗПК и по преценка на РИМ-Силистра – от 5 до 500 лева с 26 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против,” 2 гласа „въздържал се” – Валентин Господинов, Станислав Ковачев, и 5 отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

109

ПРИЕМА направеното предложение на ПК „Култура и вероизповедания” в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 6: История на Силистра, том 1-ви „Античният Дуросторум” – 12 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 7: История на Силистра, том 2-ри „Християнският Дуросторум” – 20 лв.

- в точка 1, раздел V, Исторически музей да се създаде нова т. 8: За използване за рекламни цели на декларирани паметници на културата въз основа на ЗПК и по преценка на РИМ-Силистра – от 5 до 500 лева.

* * *

С 29 гласа „за” – Аднан Реджебов, Александър Сабанов, Бирол Мехмед, Бисерка Костова, Борислав Борисов, Владимир Янков, Георги Атанасов, Георги Балушев, Георги Гайдаров, Диана Русанова, Драга Неделчева, Желязко Коев, Живко Димов, Златка Радушева, Ивайло Йорданов, Иванка Ташева, Ивелин Георгиев, Йордан Георгиев, Керанка Иванова, Мария Димитрова, Мирослав Калинов, Николета Колева, Пепа Георгиева, Петко Добрев, Руфи Мустафа, Станислав Ковачев, Стефан Господинов, Тодор Тодоров, Тодора Цонева, нула гласа „против”, един глас „въздържал се” – Валентин Господинов, и трима отсъстващи Общинският съвет прие следното


Р Е Ш Е Н И Е

110

1. На основание чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 и чл.8,ал.1 от ЗМДТ изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Силистра, както следва:

І. В раздел VІІ „Такси за административни услуги” прави следните изменения:

Чл. 37. За извършените услуги по гражданско състояние и административно обслужване.

т. 8. Заверка на покана декларация за частно посещение на чужденец в България - такса:30.00 лв.

т. 9. Заверка на покана-декларация за частно посещение в Р България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност- такса:20.00 лв.

Основание: Закупуване на нов програмен продукт, който съкращава времето на гражданите да попълват поканата и съответно това се извършва в ИНФОЦЕНТЪР „ГРАО”.

т. 10. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина - такса: 20.00 лв.

Основание: Статутът на документа е различен от този за ползване в Р България.

Нова т.13 Удостоверение за семейно положение – за сключване на брак на български гражданин с чужденец - такса:10,00 лв.

Основание: статута на документа, който се обработва за ползване в чужбина има повече реквизити от този, който е за ползване в България.

ІІ. В раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги”,прави следните изменения:

1. В глава ІІ, чл.24, ал.1

„Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж от гр. Силистра, с.Айдемир и с.Калипетрово заплащат месечна такса в размер на - такса:60.00 лв.

2. В глава ІІ, чл.24, ал.3

„Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж от кметствата към Община Силистра заплащат месечна такса в размер на - такса: 50.00 лв.

Основание: След направен подробен анализ на разходите за издръжка на дейността е установена реална месечна издръжка на едно лице в размер на 112.75 лв., от които следвайки социалната политика на Общината да се заплащат от патронираните съответно 60.00 лв. за гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово и 50.00 лв. за кметствата от общината. Разликата съответно от 52.75 и 62.75 лв. до размера на реалната издръжка за едно лице да се поеме от общинския бюджет.

3.Чл. 20, ал.1, т.1, да се промени както следва:

Детски ясли: Нова такса:

-в размер на 5.00 лв.+Nх 1.20 лв.

като N е броя на присъствените дни

Основание:Драстично покачване цените на хранителните продукти.

4. Чл. 20, ал.1, т.2, да се промени както следва:

Детски градини: Нова такса:

- в размер на 5.00 лв.+Nх 1.50лв.

като N е броя на присъствените дни

Основание:Непрекъснато покачване цените на хранителните продукти, влагани за храненето на децата.

ІІІ. В раздел Х – Други местни такси, определени със закон.

ал.2 Такси към дирекция „Устройство на територията”

т.10. Думите „Заповедна книга” да се заменят с „технически паспорт” и да се чете: „Заверка на технически паспорт и вписването му в съответния регистър” – 10,00 лв.

Основание: Заповедната книга не се заверява вече от Общинската администрация. Извършва се нова услуга: регистрация на технически паспорти на обектите.

т. 6. Заснемане и нанасяне на новопостроени обекти в действащия кадастрален план и издаване на удостоверение, съгласно §6, ал.6 от ПР на ЗУТ – 50,00 лв. се изменя по следния начин:

Заснемане и нанасяне на новопостроени обекти в действащия кадастрален план и издаване на удостоверение, съгласно §6, ал.6 от ПР на ЗУТ

 • Нанасяне в кадастрален план и издаване на удостоверение- 20,00 лв.

 • Заснемане на новопостроени сгради – 50,00 лв.

 • Заснемане на новопостроени сгради цифрово – 80,00 лв.

Основание: Повишени транспортни разходи, работа с цифрова техника и в конкурентна среда (частните фирми, извършващи същата услуга имат двойно по –висока цена).

ІV. В раздел ІІ – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение.

Към чл. 18,ал.1 да се създаде нов текст:

ІХ. Такси за ползване на места за участие в търговски изложения:

 1. такса за участие - 20,00 лв.

 2. такса за ползване на изградена търговска площ в закрити помещения –8,40 лв./кв.м. на ден

 3. такса за ползване на търговска площ в закрити помещения без съоръжения – 4,00 лв./кв.м. на ден

 4. такса за ползване на открита площ – тротоари, площади и др. – 3,40 лв./кв.м. ден

 5. такса за ползване на витрина - 20,00 лв.-/ брой

 6. такса за палзване на маса - 20,00 лв. /брой

 7. такса за ползване на стол - 5,00 лв. / брой

 8. такса за ползване на рафт - 12,00 лв. / брой

 9. такса за предоставени временни преместваеми съоръжения – шатри за търговия на открито - 20,00 лв./ брой

Причини за исканата промяна: С решение №642/27.04.2006 г. на Общински съвет-Силистра са определени такси за участие в търговско изложение с посочени цени, без определяне на времетраенето на изложението. С настоящата промяна таксите за площи са преизчислени на квадратен метър заета площ на ден.

Анализът на постигнатите резултати и недостатъци от провеждане на изложението отчете неестетичния вид на сергиите, с които участват фирмите от страната. За подобряване на естетическия вид на заетата открита площ от сергии, са закупени шатри тип „Метро” за ползване от участниците. За тази цел е въведена нова такса по чл.18, ал.1,ІХ, т.9.

В Чл.42, ал. 1, такса за домашно куче да се извършат следните промени:

годишната такса за собственост на домашно куче по селата да се промени от 5 на 3 лева и чл.42, ал.1 да се чете по следния начин:

За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес /седалище/, в размер на 20,00 лв. за града и 3,00 лв. за селата.

Причини за искана промяна:

С писмо № 4097/04.07.2007 г. е поискана информация за събраните такси по селата. Не са подали информация следните села: Айдемир, Бабук, Йорданово, Богорово, Поп Кралево и Българка, което предполага, че там няма събрани такси и по тази причина не е предоставена информация.

От обобщената информация за останалите села данните са следните:Общо описани кучета: 207, Заплатена такса за 387 броя кучета, Освободени от такса собственици на дом. кучета 472 души със степен на инвалидност или ловци.Несъбрана такса от 1322 броя собственици. Общо събрана сума от такса “куче” за селата 1945 лева.

За гр. Силистра е извършено следното: поканени са всички собственици, които има като данни от 2003 г., когато последно е събирана тази такса. От тях 85 са декларирани писмено, че нямат към момента домашно куче, за което да се грижат на територията на града. Регистрирани към момента са 134 броя домашни кучета, от тях освободени от такса са 70 бр. Събрана сума от домашни кучета в Силистра е 1280лева. Поискано е съдействие от Регионалната ветеринарна служба в Силистра, чрез частните лекари в града да се подаде информация за собственици на домашни кучета, които да бъдат поканени за заплащане на таксата и ако не се явят – тази сума да се води в отдел „Местни данъци и такси” като неплатени такси. За съжаление няма получена информация от РВМС Силистра. От направени проверки от актосъставителите по Наредба №1 от Дирекция „Икономика” са открити 46 собственика на домашни кучета, като всички са поканени да заплатят таксата. Внесена сума има от 8 човека.

От посочените данни е видно, че за селата от дължимата сума - 30 % от собствениците на домашни кучета са заплатили таксата, т.е. намалението на таксата предполага и по-голям процент събираемост, сред селското население, където безработицата е по-голяма и пенсионерите са значително повече от тези в Силистра.

От Раздел Х, Други местни такси , определени със закон

Да се заличат от чл.43,

Т.2. Свидетелство за собственост на животни – 2,00 лв.

Основание: Тази такса е отразена в чл. 39 на действащата Наредба. .

т.5. Провеждане на рекламно шествие – 5,00 лв.

т.6. Разрешение за поставяне на рекламни съоръжения –еднократно – 20,00 лв.

Основание: Условията за поставянето и определените такси за рекламни съоръжения са уредени от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Силистра изменена с Решение № 1061 от 27 юли 2006 г.

V. Изменения в Приложение №1 към чл.49 от НОАМТЦУ:

Отдел „Образование”:

т.4. Издаване на дубликат на диплом и свидетелство за завършено образование и клас

 • за завършен клас

 • за основно образование - 20,00лв.

 • за средно образование - 40,00лв.

Издаване на удостоверение за завършено:

-за основно образование – 10,00 лв.

-за средно образование – 20,00 лв.

Издаване на удостоверение за кандидатстване във висши учебни заведения в чужбина 50,00лв.

Издаване на ОбразецУП-2

-до 1 година – 5,00лв.

-от 1 до 5 години- 8,00лв.

-над 5 години – 10,00лв.

Основание: Удостоверението е голямо по обем и изисква много внимание и точност, за което се ангажират поне трима служители. Образеца изисква много време за обработка.

т.6 Нощувка в общежитие

- за ученици и групови посещения – 7,00 лв.

Основание: Оскъпяване на разходите за издръжка.

т.8. Ползване на Internet зала.

- за вътрешни лица – 0,50 лв./час – да отпадне

Основание: Вътрешните лица са учителите и учениците на съответното учебно заведение, за които е създадена залата.

Нови:

Ползване на физкултурни салони – 10,00 лв./час;

Ползване киносалона на СОУ ”Н. Й. Вапцаров”:

 • зимен период на час – 30,00лв.

 • летен период на час – 20,00 лв.

Ползване училищни салони и зали:

 • до 50 души – 20,00лв. на час

 • над 50 души – 30,00 лв. на час

Ползване заседателната зала на отдел „Образование” – наем от 30,00 лв. на час.

Основание: За покриване на разходите по отпление, осветление, почистване и други.

Дирекция „УТ”

т. 9. Трасиране на регулационни граници – стара цена – 20,00 лв.+ 0,20лв./м да се промени така:

- Трасиране на регулационни граници – 50,00 лв.

- Трасиране на регулационни граници цифрово – 80,00 лв.

Основание: Повишени транспортни разходи, работа с цифрова техника и конкурентна среда (частните фирми извършващи същата услуга имат двойно по –висока цена).

Нови такси:

т.20. Учредяване право на прокарване върху недвижими имоти на Община Силистра за елементи на техническата инфраструктура – 0,50 лв./м

Основание: За тази услуга до сега не е имало определена такса по Наредбата

т.21. Промяна начина на трайно ползване на земи, които са в зоната на §4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи

 • издаване на удостоверение – 5,00 лв.

 • процедура за оглед и промяна начина на трайно ползване, когато в имота се предвижда строителство – 40,00 лв./дка

 • справка от регистрите - 2,00 лв.

Основание: До сега тази услуга се е извършвала от дирекция „Икономика” и същите такси фигурират към техния раздел такси. Сега услугата се извършва от дирекция „УТ”.

Точки 1-3 от Дирекция “Общинска собственост” стават точки 22-25 .

Основание: До сега тези услуги са се извършвали от дирекция „Общинска собственост” и същите такси фигурират към техния раздел такси. Сега услугите се извършват от дирекция „УТ”.

Дирекция „Икономика”

Да се заличат:

т.4 “Служебна бележка за ползване на лозя по ПМС”

т.5 “Регистрация на горска и земеделска техника”.

Основание: С промяна на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, регистрацията се извършва от Контролно техническа инспекция- -Регионална служба Силистра

Т.15. “Удостоверение за промяна на трайно ползване на земи, който са в зоната на § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”

т.16. “Процедура за оглед и промяна начина на трайно ползване на имоти в зоната но § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи”, когато се узаконяват постройки”.

т.17. Справка от регистрите

Посочените услуги в т. 15, т. 16 и т.17 се предоставят от Дирекция “УТ”.

Дирекция „Общинска собственост”

т.1-т.3 отпадат и отиват като т. 22 – 25 в Дирекция “УТ”и точки 4-17 стават съответно т.1-14.

Основание: До сега тази услуга се е извършвала от дирекция „Общинска собственост” и същите такси фигурират към техния раздел такси. Сега услугата се извършва от дирекция „УТ”.


РЕГИОНАЛНА БИБИЛИОТЕКА „П.ПАВЛОВИЧ”

т. 4. Дописва се “и студенти”. Отпада “над 14 г.”

Да се чете: Записване на ученици и студенти.

т. 5. Отпада.

Основание: Поради отпадане на всички видове депозити


т.8 Отпада “войници”.

Основание: Няма такава категория.

т.9. Да се чете: Записване на читатели за 5 работни дни в отделите “Библиография и краезнание”, “Читалня”, “Изкуство” и “Справочно-информационен”

Аргумент :В резултат на структурни промени

т.10.Отпада.

Аргумент: При наличието на качествени копирни услуги, библиотечни материали от посочените фондове не се изнасят.

т.11. Промяна на цената: лв./1 час 2.00 2.40

Аргумент: Обновена техника, повишено качество на записа; по-точно изчисляване таксите на записи по-малки от 60 мин.

т.12 Отпада

Аргумент: Обезсмисля се поради отпадането на т. 10.

т.13.Отпада.

т.14.Отпада.

т.15.Отпада.

Аргумент: При гореспоменатите промени т.13, 14 и 15 се обезсмислят.

т.16. Отпада следния текст: – “/черно-бяло/ на текст – лв/стр. –0,10 лв.; на текст с илюстрация – 0,30 лв.”

Да се запише : Изготвяне на писмена библиографска справка -лв/1 библ. запис - 0,10 лв.
  1   2   3

Свързани:

От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието се регистрираха общо 31 общински съветници. Отсъстващи...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
На 30 май 2008 г в залата на Общински съвет – Силистра се проведе заседание. Според присъствения списък в началото на заседанието...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 30 и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от змсма председателят на Общинския...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Ивайло Йорданов, Стефан Господинов и Стефан Райчев Иванов. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет направи проверка...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
От общо 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31. Отсъстваха, както следва
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 23 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 27 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума на общинските съветници. В залата присъстваха 28 общински съветници...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Отсъстващи от заседанието бяха Желязко Коев, Ивайло Йорданов, Руфи Мустафа и Станислав Ковачев. В канцеларията на Общински съвет...
От заседанието на общински съвет-силистра iconОт заседанието на общински съвет-силистра
Змсма председателят на Общинския съвет обяви заседанието за открито, след което уведоми общинските съветници, че има подадено заявление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом