Литература български език
ИмеЛитература български език
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер58.18 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://petkanov.eu.server19.host.bg/wp-content/uploads/2012/04/10.doc

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – 10 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Български език


 1. Българският език в системата на славянските езици.

 2. Аналитични и синтетични езици.

 3. Функция на ваучния текст.

 4. Разсъждението в научния текст.

 5. Описанието в научния текст.

 6. Повествованието в научния текст.

 7. Задължителност и свобода при избора на езикови средства в научния стил. Терминология.

 8. По-чести правописни грешки.

 9. По-чести правоговорни грешки.

 10. Научен спор. Подбор на аргументи.

 11. Научна статия. Литературна статия.

 12. Избор на езикови средства в художествения текст. Тропи и фигури.


Литература


 1. Сервантес. „Дон Кихот” – сюжет, композиция, теми и мотиви, образна система.

 2. Шекспир. „Хамлет”. Проблеми и герои в трагедията. Ренесансово начало в образа на Хамлет (характеристика на образа)

 3. Молиер. „Тартюф”. Сюжет, композиция, конфликти. Образна система (образът на Тартюф)

 4. Д. Дефо. „Робинзон Крузо”. Сюжет и композиция. Образът на Робинзон Крузо – силата на човешкия характер.

 5. Балзак. „Дядо Горио”. Сюжет, композиция, образна система.

 6. П. Хилендарски. „История славянобългарска”. Теми и идеи в творбата. Образът на народа.

 7. Песните на Д. Чинтулов. Мотиви, идеи, ключови образи.

 8. П.Р. Славейков. „Изворът на Белоногата”. Образи. Връзка с фолклорната традиция.

 9. Л. Каравелов. „Българи от саро време”. Тема, идея, сюжет. Светът на старите и светът на младите.


МАТЕМАТИКА


 1. Функции и графики. Квадратна функция.

 2. Неравенства от втора степен. Рационални неравенства. Метод на интервалите.

 3. Коренуване.

 4. Степен с рационален показател.

 5. Логаритъм.

 6. Тригонометрични функции на ъгли от 0° до 180°. Основни зависимости.

 7. Косинусова и синусова теореми.

 8. Решаване на триъгълник. Формули за медианите и ъглополовящите в триъгълник.

 9. Лице на многоъгълник. Приложение на лицата.

 10. Пермутации, вариации и комбинации. Вероятност.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 1. Монохибридно кръстосване.

 2. Дихибридно кръстосване. Закони на Мендел.

 3. Взаимодействие на гените. Взаимодействие на алели на един ген.

 4. Взаимодействия между алели на различни гени.

 5. Детерминиране на пола.

 6. Унаследяване, свързано с пола.

 7. Скаченост на гените. Кросинговър.

 8. Изменчивост. Модификационна изменчивост.

 9. Генотипна изменчивост.

 10. Хромозомни болести.

 11. Размножаване при животните и човека.

 12. Индивидуално развитие.

 13. Що е живот? Развитие на идеята за произхода на живота.

 14. Изменчивост и наследственост.

 15. Изкуствен отбор.

 16. Борба за съществуване.

 17. Естествен отбор.

 18. Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили.

 19. Критерии за вид.

 20. Основни насоки и пътища на еволюцията.

 21. Палеонтологична история на човека.

 22. Човешки раси. Расизъм.

 23. Сравнително анатомични, сравнителнофизиологични сравнителноембрионологични доказателства.

 24. Палеонтологични доказателства за еволюцията.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


 1. Географско положение, граници и територии на България.

 2. Релеф.

 3. Полезни изкопаеми.

 4. Климан.

 5. Води.

 6. Почви.

 7. Растителност и животински свят.

 8. Дунавска равнина.

 9. Старопланинска област.

 10. Задбалкански котловини.

 11. Средногорие и Витоша.

 12. Краище.

 13. Тракийско-Странджанска област.

 14. Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на Средна Струма.

 15. Рила.

 16. Пирин.

 17. Родопи.

 18. Черно море и българско Черноморско крайбрежие.

 19. Население на България.

 20. Селища.

 21. Демографска ситуация.

 22. Национално стопанство на България.

 23. Първи сектор.

 24. Втори сектор.

 25. Трети сектор.

 26. Териториална структура на стопанството.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. Перохимия.

 2. Скорост на химичната реакция

 3. Химично равновесие.

 4. Катализа.

 5. Дисперсни системи.

 6. Свойства на разтвори.

 7. Електронна дисоциация.

 8. Йонообменни реакции.

 9. Соли. Хидролиза на соли.

 10. Окислително-редукционни процеси.

 11. Електролиза.

 12. Преходни метали.

 13. Мед.

 14. Сребро.

 15. Цинк.

 16. Олово.

 17. Желязо.

 18. Адсорбция.

 19. Кисели основи и соли.

 20. Тежки метали и околна среда.


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


І.Светлина


 1. Разпространение на светлината.

 2. Отражение и пречупване на светлината.

 3. Дисперсия на светлината.

 4. Интерференция на светлината

 5. Кохерентни вълни.

 6. Дифракция на светлината.

 7. Източници на светлина.

 8. Инфрачервени и ултравиолетови лъчи.

 9. Рентгенови лъчи.

 10. Топлинно излъчване.

 11. Фотоелектричен ефект.

 12. Вълнови свойства на частиците.

 13. Вълни и частици.


ІІ. Електромагнитни вълни


 1. Свойства на елекнромагнитните вълни.

 2. Спектър на елекнромагнитните вълни.

 3. Радиопредаване и радиоприемане.

 4. Принцип на телевизията.

 5. Микровълни.

 6. Елекнромагнитни вълни.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Краят на Първата световна война и началота на следвоенната криза.

 2. Руска революция и следвоенен свят.

 3. Парижка мирна конференция и новият международен ред.

 4. Установяване на Сталинската политическа система в СССР.

 5. Възникване и същност на фашизма в Европа.

 6. Новите ценности на индустриалния свят.

 7. Балканските страни (1919-1938).

 8. Развитите индустриални страни след Първата световна война – Франция, Великобритания.

 9. Световна икономическа криза (1923 – 1933).

 10. Германия (1933 – 1938).

 11. САЩ и Япония след войната.

 12. Международните отношения между двете световни войни.

 13. Светът в навечерието на Втората световна война.

 14. Първи етап на Втората световна война (1.1.1939 – 1945)

 15. Създаване на великата антихитлеристка коалиция.

 16. Разгром на Германия и Япония и краят на войната – януари 1945 – септември 1945 година.

 17. Блоковото разделение след войната.

 18. Западна Европа след войната ( 1945 -1989)

 19. СССР и Източният блок ( 1945 -1989)

 20. Новите реалности в света след 1989 година.


ЕТИКА И ПРАВО


 1. Морал и етика.

 2. Основни етични категории.

 3. Свободата.

 4. Етика на другия.

 5. Семейството.

 6. Човек и право.

 7. Гражданско общество.

 8. Държавата.

 9. Конституция.

 10. Български парламентарен живот.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


І.База от данни


 1. Релационен модел – основни понятия.

 2. Моделиране на ядрото на базата от данни.

 3. Извличане на информация от базата от данни.


І.Компютърно представяне на информация пред публика


 1. Въведение в компютърното представяне на информация пред публика.

 2. Създаване на компютърна презентация с Power Point.

 3. Усъвършенстване на компютърната презентация. Представяне пред публика.


І.Компютърни мрежи


 1. Същност на мрежите, видове мрежи.

 2. Информационни ресурси в Интернет.

 3. Електронна поща.

 4. Интегриране на информационни технологии.


РУСКИ ЕЗИК


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


НЕМСКИ ЕЗИК

Свързани:

Литература български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Литература български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Литература български език iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Литература български език iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Литература български език iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Литература български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Литература български език iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Литература български език iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Литература български език iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Литература български език iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом