Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
ИмеКурсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib)
и идентификационен номер
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер63.92 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://adzheneva.files.wordpress.com/2012/05/doc11.docx


unss-bg.png


Курсова работа по Информатика на тема:

Създаване на база от данни „Университетска библиотека” (ULib)


Изготвили:

Адриана Венциславова Дженева фак номер:111110934

Йоана Вълчева Вълчева фак.номер: 111110923

Поток 177, група 1715

  1. Анализ на проблема.

В една университетска библиотека се съхраняват много голям брой книги, учебници и други различни помагала, като от всеки един от тях има определен брой екземпляри. Важно е да се отбележи, че освен броя на копията за всяка книга съществува информация като заглавие, автор и идентификационен номер, под който тя е записана.

Всички книги трябва да бъдат водени на отчет и във всеки един момент служителите в университетската библиотека да са наясно кои книги и колко от тях са в наличност. Всяко напускане на дадена книга извън библиотеката също трябва да бъде отбелязвано, както и срокът за използването й. Този срок следва да бъде следен и когато той изтече преди книгата да бъде върната, трябва да се поиска отговорност от лицето, на което тя е била предоставена. Следователно имената , факултетният номер и специалността на всяко лице, използвало услугите на библиотеката трябва да бъдат записвани. Също така, когато една книга бъде върната в рамките на установения срок от студента, който я е използвал, следва да се отбележи, че това лице вече не носи отговорност за тази книга и няма задължение към библиотеката.

До тук проблемът се състои главно в необходимостта от съхраняване и обработка на големи масиви от данни като информация за студентите, използващи университетската библиотека, информация за книгите в наличност и тези, които са предоставени за използване. Това изисква и много голям персонал, което пък от своя страна ще доведе до увеличаване на разходите на университета. Задачата на отчета се усложнява и от нуждата за управление на връзките между цялата тази информация, т.е. да се знае за дадена книга не само идентификационния номер, заглавието, автора, а и дали е в наличност, на кого е била предоставяна и за какъв период от време. Необходими са и други справки като например за всеки студент да се знае освен, че ползва услугите на университетската библиотека, неговите имена, факултетен номер, специалност, кои книги е взимал, дали са били върнати и дали срокът за ползването им е изтекъл.

Така се създава необходимостта от създаване на единна база данни, в която да се съхранява големият обем информация и да са зададени връзките между отделните елементи. Тази база данни ще улеснява обработката на информацията от служителите, ще минимизира възможността от допускане на грешки, ще спомага за по-добро управление на университетската библиотека. Благодарение на създаването й няма да е необходим голям персонал, ефективността на служителите ще се повиши, а разходите на университета ще намалеят.

  1. Описание на базата данни.

Създадени са четири таблици за специалностите, студентите, книгите, които притежава университетската библиотека и книгите, взети под наем. Таблицата за специалностите, кръстена Spec, се състои от две колони за кода на специалността, Spec_Code и името й, Name_Spec, а по редове са попълнени данните за две специалности. Първичният ключ е на шифър на специалността.

В таблицата за студентите, съхранена под името Students, има четири колони – FakNo, NameFam, Code_Spec, Group, където по редове са въведени данни за факултетен номер, имена, код на специалността и номера на групата за трима студенти. Тук първичен ключ е факултетният номер.

Таблицата относно книгите, които притежава университетската библиотека, наречена Books, е съставена от пет колони за шифъра на книгата, заглавието й, автора, броя на копията и цената на книгата. Колоните са под имената: Sign, Title, Author, Items и Price. По редове тези данни са попълнени за четири различни книги. Като първичен ключ е отбелязано полето, съдържащо шифър на книгата.

В последната таблица, кръстена Hire, която се отнася за книгите, предоставени за ползване, има пет колони за следните данни: шифър на книгата, Sign, факултетен номер на студента, на когото е предоставена, FakNo, датата, когато студентът я е получил, Received, срок на използване, Term и дали дадената книга вече е върната или не, Is_Returned. Попълнени са данните за три взети книги от двама студенти, като една от тях е върната в университетската библиотека. В тази таблица са отбелязани като първичен ключ две полета – шифър на книгата и факултетен номер на студента.

Тъй като някои от данните в различните таблици се повтарят, е необходимо да бъдат създадени връзки между таблиците. В нашата база данни сме създали три връзки. Първата е между таблиците Books и Hire, като свързващото звено е шифърът на книгата, Sign. Втората връзка е между таблиците Spec и Students, които са свързани посредством информацията за шифър на специалността, Spec_Code. Последната връзка е между таблиците Hire и Students, където общи са данните за факултетен номер, FakNo.

Създадената от нас база данни е с попълнена информация за малко на брой книги и студенти, докато в една реална университетска библиотека те биха били много повече. Разработването й от техническа гледна точка обаче би била същата.

  1. Описание на входните форми.

Формите са част от графичния потребителски интерфейс за комуникация на потребителя с базата данни. Те служат за въвеждане и редактиране на данни в таблиците на базата данни.

В базата от данни трябва да създадат две форми:

-Самостоятелни форми за обновяване на таблиците Специалности,които създаваме по следния начин:

Първо маркираме таблицата Spec. От менюто Create/More Forms избираме Split Form(разделяне на формуляри).Съхраняваме и затваряме.

Аналогично по същият начин създаваме и самостоятелна форма за обновяване на таблицата Students.

Тези самостоятелни форми създаваме с цел обновяване на информацията в таблиците Специалности и Студенти.

-Форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Книги и Взети и върнати книги, които създаваме по следния начин:

Първо от менюто Create избираме Form Wizard (Още формуляри)/Съветник за формуляри .

След това избираме таблицата Books и петте полета отиват отдясно в Selected Fields.

После избираме таблицата Hire и Received, Term и Is_Returned отиват пак отдясно/Next/Next/Tabular/Next/Finish.

Форма с подформа се създава за обновяване на информацията в таблиците Книги и Взети и върнати книги.

4.Описание на създадените отчети.

Отчетите са средство за представяне на информацията от база данни в удобен за отпечатване вид .Потребителят може да управлява визуалното представяне на всеки елемент в отчета. За да се създаде потребителски отчет е необходимо да има източник на данни за отчета и да се определи визуалното оформление.

1.Първият отчет,който сме създали е по-тревиален (по-прост), отнасящ се за таблицата Студенти.

Целта на неговото създаване е да се предостави списък на студентите,който съдържа факултетен номер, име и номер на групата. Процесът на създаване на отчета включва следните стъпки:

-Най-напред създаваме заявка от менюто Create избираме Query Design(Проектиране на заявка).

-От таблицата Students избираме FakNo, NameFam и Group, като кликваме два пъти върху тях.

-Съхраняваме и я преименуваме(Q1)

-Маркираме Q1/Create/Report Wizard(Съветник за отчети) и трите полета(FakNo,NameFam,Group) отдясно/Next/Next/Next/Студенти/Finish.

2. Вторият отчет, който сме създали е по-сложен, отнасящ се за таблицата Books.

Целта на неговото създаване е да се предоставят: общ брой заглавия, общ брой копия и обща стойност на наличните книги в библиотеката.

Процесът на създаването му включва следните стъпки:

-Първо създаваме заявка: от менюто Create избираме Query Design(Проектиране на заявка)

-От таблицата Books избираме Title, Items, и Price , като кликваме върху тях два пъти.

На четвъртата колона в полето пишем Stst:[Items]*[Price]

-После кликваме на бутона Sum . И в полето Total избираме за Title-Count , за останали те три Sum.

-После кликваме на бутона Списък на свойствата : на полето Price сме кликнали и избираме Format-Fixed, а на следващото(Цифри след десетичния знак) – пишем 2. Същото правим и при Stst.

-Съхраняваме и преименуваме Q2.

-Маркираме Q2/Create/Report Wizard(Съветник за отчет) и без Price другите три полета (Title , Items, Stst) отиват отдясно/Next/Next/Next/Общо налични книги/ Finish.


5. Описание на главната форма.

Главната форма представлява набор от командни бутони , чрез които се отварят създадените от нас потребителски форми о отчети.

Командните бутони, чрез които се отварят създадените от нас потребителски форми са: Специалности , Студенти , Книги и Взети и върнати книги Subform.

Командните бутони, чрез които се отварят създадените от нас отчети са: Студенти и Общо налични книги.

Създаването на командните бутони става по следния начин:

-От менюто Create избираме Form Design (Проектиране на формуляр)

-Кликваме на бутона xxxx

-Щракваме във формата /Form operations/Open Form/Next/Книги/Next/Text/Книги(Име на бутона)/Finish.

По същия начин създаваме и бутони за останалите три форми(Студенти, Специалности и Взети и върнати книги Subfirm).

Командните бутони,чрез които се отварят отчетите се създават по следния начин:

-Create/Form Design/xxxx/Щракваме във формата/Report Operations /Preview Reports/Next/Студенти/Picture/Preview/Next/Finish.

По същия начин създаваме и бутона , с който се отваря създадения от нас отчет за общо налични книги.

Тези командни бутони се създават за да изпълняват различни функции като: отваряне, затваряне , редактиране на отчети и формуляри и други елементи на базата от данни.

Свързани:

Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconУниверситет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: База данни
Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика на тема
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика на тема ms access
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурна информация, която е необходима и полезна...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика
С access. Той ще помогне по-лесно да се удовлетвори нуждата от точна и ясна информация чрез създаване на добре построена база данни,...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика
За да създадем настоящата база от данни използваме ms access. С негова помощ автоматизираме и улесняваме използването на данните...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по Информатика
Курсовата работа представя решение на задание на ms access. С негова помощ можем да структурираме ясна и лесно използваема база от...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация,която е необходима за решаването...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Курсова работа по Информатика на тема: Създаване на база от данни „Университетска библиотека ( ulib) iconКурсова работа по информатика No1
Чрез създаването на добре проектирана база данни можем да поддържаме конкретна и структурирана информация, която е необходима и полезна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом