От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14
ИмеОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер40.58 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://fett.tu-sofia.bg/forms/fs/Protokol-FETT-28.doc
ПРОТОКОЛ No. 28


От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 05.12.2006 г. от 1400 часа.


При списъчен състав от 31 члена на ФС присъстват 25.

При списъчен хабилитиран състав от 24 члена на ФС присъстват 20.


Отсъстват: доц. Е. Попов, доц. Е. Шойкова, доц. Е. Гаджева, доц. М. Маринов, докт. маг. инж. П.Кънчев, студент М. Грозданова.


Дневен ред:

1. Състояние на докторантурите във ФЕТТ

2. Обсъждане на научно-изследователската работа във ФЕТТ

3. Текущи


= С явно гласуване предложените точки в дневния ред бяха приети единодушно.


= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ предложи и ФС единодушно прие комисия по провеждане на тайно гласуване в състав:

Председател: доц. д-р Пани Карамански

Членове: доц. д-р Славка Цанова

студент Диана Христова


По точка първа от дневния ред:


= Доц. д-р А. Андонова, Зам.-Декан на ФЕТТ представи за обсъждане справка за обучението на докторанти във ФЕТТ за учебната 2005/06 г.

= Проф. д-р Марин Христов, Декан на ФЕТТ отбеляза, че съществуват проблеми при набирането и обучението на докторантите и изказа благодарността на ФС за вложения труд при систематизирането на информацията, представена в справката.


По точка втора от дневния ред:


= Доц. д-р Е. Манолов, Зам.-Декан на ФЕТТ представи за обсъждане справка за научно-изследователската дейност във ФЕТТ през учебната 2005/06 г., която включва публикациите на преподавателите от ФЕТТ на различни форуми и участието им в международни и вътрешни проекти за научни изследвания.

= По предложение на ДС на ФЕТТ, ФС реши от учебната 2006/07 г. всеки преподавател да публикува в личния си сайт данни за публикациите и научно-изследователската си дейност през годината.


По точка трета от дневния ред:


= Доц. д-р Тодор Джамийков, Председател на комисията за СОПКО на ФЕТТ информира, че предстои провеждането на анкета сред студентите за 5 учебни дисциплини и предложи тя да се проведе по време на сесията, на изпит, следващ изпита по дисциплината, по която се извършва анкетата.

= Състоя се дискусия по технологията на провеждане на анкетата.

= Доц. д-р Таничка Василева предложи анкетата да се проведе през следващия семестър.

= Доц. д-р Димитър Алексиев предложи анкетата да се проведе след изпита по дисциплината, по която се извършва анкетата.

= Доц. д-р Петър Горанов предложи анкетата да се проведе по Интернет.

= Доц. д-р Тодор Джамийков предложи обсъждането на технологията за провеждане на анкетата да продължи в комисията.


= По доклад от доц. д-р Михаил Анчев, Председател на комисията по атестация на ФЕТТ беше предложена обобщена комплексна оценка “мн. добра” на старши експерт Адриана Йорданова Николова.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


Адриана Йорданова Николова 25 “ЗА” 0 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

Списъчният състав на ФС е 31 души, редуцираният състав е 31 души, присъствали 25, кворум 21, гласували са 25.

= В резултат на гласуването беше приета обобщена комплексна оценка “мн. добра” на старши експерт Адриана Йорданова Николова.


= Проф. д-р М. Христов, Декан на ФЕТТ, по молба от доц. Борислав Доневски от ФПМИ при ТУ – София, предложи поради изчерпване на тиража да се направи допечатка от 100 бр. на учебника по “Математически методи за цифрова обработка” с автор доц. Борислав Доневски.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено за рецензент на учебник по “Комуникационни системи” с автори проф. д-р Стефан Овчаров и гл. ас. Василий Чумаченко да бъде избран доц. д-р Васил Спасов Господинов.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ беше предложено след положителна рецензия от проф. д-р Стефан Табаков да бъде отпечатан учебник по “Качество и надеждност на електронна апаратура” с автор доц. д-р Анна Владова Андонова.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. дтн Тихомир Таков, Ръководител на катедра КТППМЕ, беше предложено да се удължи срока на докторантурата на маг. инж. Добромир Николов Арабаджиев, редовен докторант по научната специалност 02.20.02 “Микроелектроника” с научни ръководители доц. д-р Анна Владова Андонова и проф. д-р Марин Христов Христов с 6 месеца, считано от 01.12.2006 г. без право на стипендия, с цел довършване на експерименталната част и оформяне на дисертацията.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено преминаване от редовна в задочна форма на обучение на маг. инж. Радек Георгиев Начев, редовен докторант по научната специалност 02.20.01 “Теория на електронните вериги и електронна схемотехника” с научни ръководители проф. д-р Стефан Йорданов Овчаров и доц. д-р Анна Владова Андонова поради постъпване на работа.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


= По доклад от проф. д-р Стефан Овчаров, Ръководител на катедра “Електронна техника” беше предложено да се утвърди избора на доц. д-р Георги Славчев Михов за ръководител на катедра “Електронна техника”.

= След тайно гласуване се получи следния резултат:


доц. д-р Георги Славчев Михов 24 “ЗА” 1 “ПРОТИВ” 0 “БЕЛИ”

Списъчният състав на ФС е 31 души, редуцираният състав е 31 души, присъствали 25, кворум 21, гласували са 25.

= В резултат от гласуването беше утвърден избора на доц. д-р Георги Славчев Михов за ръководител на катедра “Електронна техника”.


= По доклад от доц. д-р Александър Лирков, Ръководител на катедра “Химия” беше предложено ползването на 7 месеца неплатен отпуск от ст. ас. Борислав Димитров Костадинов по лични причини, считано от 01.02.2007 г.

= С явно гласуване предложението беше прието единодушно.


Декан на ФЕТТ:

/проф. д-р инж. М. Христов/


Протоколчик:

/гл.ас. д-р инж. П. Якимов/Протокол №28

Свързани:

От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 19. 02. 2013 г от 14 часа
Проведено е електронно гласуване за „Приемане на предложения за хонорувани преподаватели във фетт през летния семестър на уч. 2012/2013...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 07. 2006 г от 14
Отсъстват: доц. А. Андонова – чужбина, доц. П. Карамански, доц. С. Цанова, докт маг инж. П. Кънчев
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 29. 01. 2008 г от 14
Председателят на Факултетната Комисия по качество на обучението доц. Тодор Джамийков направи отчет за качеството на обучението за...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 10. 2006 г от 14
Отсъстват: доц. В. Видеков, доц. Е. Шойкова, доц. П. Карамански, доц. С. Цанова болна, докт маг инж. П. Кънчев
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 28. 03. 2006 г от 14
Отсъстват: доц. С. Цанова в чужбина, доц. П. Карамански, докт маг инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова, студент П. Петров
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 13. 12. 2011 г от 14
Деканът доц. Емил Манолов запозна фс с писмото на кс, според което кс не приема проведените избори за заместник декани и утвърждаването...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 21. 02. 2006 г от 14
Отсъстват: доц. А. Кръстева болна, доц. С. Цанова в чужбина, доц. П. Карамански, докт маг инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова,...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 14. 11. 2006 г от 14
Отсъстват: проф. М. Христов, доц. Е. Шойкова, доц. П. Карамански, доц. С. Цанова, докт маг инж. П. Кънчев, студент М. Грозданова,...
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 10. 02. 2009 г от 14
Възлагане на занятия за хонорувани преподаватели за летния семестър за учебната 2008/09г
От заседанието на фс на фетт, състояло се на 05. 12. 2006 г от 14 iconОт заседанието на фс на фетт, състояло се на 30. 10. 2007 г от 14
При списъчен състав от 28 члена на фс присъстват 25, редуциран състав на 28, кворум 19
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом