Факултет по начална и предучилищна педагогика
ИмеФакултет по начална и предучилищна педагогика
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер49.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/57336/468906/version/1/file/SP_PDIN_2009.

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ "


ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА


1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а , тел.: 872-05-61; 872-08-93; факс: 872-23-21


Утвърдил:

(проф.д-р Б.Ангелов)

К О Н С П Е К Т

за

конкурс за докторантура по Специална педагогика: педагогика за деца с интелектуална недостатъчност

 1. Научен статут на педагогиката за деца с интелектуална недостатъчност. Основни понятия и термини.

 2. Взаимодействие на педагогиката на децата с интелектуална недостатъчност с другите науки.

 3. Основни исторически етапи в развитието на педагогиката за деца с интелектуална недостатъчност.

 4. Развитие на педагогиката на деца с интелектуална недостатъчност у нас.

 5. Съвременни схващания за същността на деца с интелектуална недостатъчност

 6. Етиология и разпространение на деца с интелектуална недостатъчност.

 7. Класически (традиционни) и съвременни схващания за класификацията децата с интелектуална недостатъчност.

 8. Характеристика на познавателните възможности на различните групи на деца с интелектуална недостатъчност

 9. Характеристика на речта при деца с интелектуална недостатъчност. Фактори, затрудняващи речевото развитие при деца с интелектуална недостатъчност.

 10. Обучение и развитие на деца с лека степен на интелектуална недостатъчност.

 11. Основни стратегии за обучение и развитие на деца с интелектуална недостатъчност. Учебно съдържание, методи и принципи на обучение.

 12. Интегрирано обучение на деца с интелектуална недостатъчност. Нормативна база.

 13. Функциониране на интегрираното обучение на децата с интелектуална недостатъчност.

 14. Видове учебно-възпитателни заведения за на деца с интелектуална недостатъчност: Специални училища, социални заведения, дневни центрове.

 15. Възможности за формиране на социални(полезни) умения и навици при деца с умерена и тежка интелектуална недостатъчност.

 16. Основи на професионално- трудовата подготовка на умствено изостаналите деца.

 17. Проучване и диагностика на деца с интелектуална недостатъчност.

 18. Основни принципи и методи за диагностика и диференциална диагностика на деца с интелектуална недостатъчност

 19. Основни форми за проучване и диагностика на деца с интелектуална недостатъчност. Характеристика на диагностичната процедура (Наредба № 6).

 20. Жизнен стандарт и качество на живот на децата и възрастните с умствена изостаналост.Ръководител катедра:

(доц. д-р К.Караджова)


юни, 2009 год.


Л И Т Е Р А Т У Р А

1.Ангушев,Г., Д. Лефтерова и др. , Проблеми на специалната педагогика, С.,!996.

2.Бадалян,Л.О., Невропатология, 1987.

3.Выготский, Л.С., Собраные сочинения, т. 5, 1983.

4.Добрев, Зл., К.Караджова и др., Развитие и корекция на речта на учениците от помощното училище, С., 1992.

5.Добрев,Зл., В.Боянова,Д.Георгиева, Проблеми на дефектологическата диагностика, Бл.1994.

6.Добрев, Зл., Умствено изостанали деца, С.,1995.

7.Добрев, Зл.,Особености в развитието на умствено изостаналите деца, С.,!998.

8.Еременко, И. Г., Олигофренопедагогика, Киев,1985.

9.Замский, Х. С. История олигофренопедагогики, М., 1980.

10.Исаев, Д.Н.,Психическое недоразвитие у детей, Ленинград,1982.

11.Караджова, К.,Вербална и невербална комуникация при деца с интелектуална недостатъчност, сп. Специална педагогика,бр.1, 1996.

12.Караджова, К., Използването на IQ като критерий за диагностика на умствената изостаналост, сп.Специална педагогика, бр.2, 1996.

13.Караджова, К., М. Симонска, Експериментална процедура за установяване на семантико- номинативната стойност на речта при деца с интелектуална недостатъчност, сп. Специална педагогика, бр.4, 1997.

14.Караджова, К., Възможности за реализация и социална адаптация на деца с умерена умствена изостаналост, сп. Специална педагогика, бр.2, 1997.

15.Караджова, К., Диагностика на деца с умствена недостатъчност, С.1999.

16.Кръстева, Ол., Р. Петров, Програма за работа с тежко и дълбоко умствено изостанали лица в Република Македония, сп. Специална педагогика, бр. 3, 1996.

17.Кръстева,Ол., Основни модели за корекционна работа в домовете за социални грижи и дневни центрове за деца с умствени затруднения, сп. Специална педагогика, бр.2, 1996.

18.Лубовский, В.И., Психологические проблемы диагностики аномального развития детей, М., 1989.

19.Маринов,Ем., Нарушение в психомоториката на деца с интелектуална недостатъчност, сп. Специална педагогика ,бр.4, 1996.

20.Матанова, В., диагностика на деца с комуникативни нарушения,С., 1998.

21.Петров П.Социална рехабилитация в помощното училище,С.1976.

22.Петров, Р., Ролята на рехабилитационните упражнения за развитие на психомоториката при лица с тежка умствена изостаналост, сп. Специална педагогика, бр.4, 1998.

23.Практикум по психологии умственно отсталого ребенка, сост.А.Д.Виноградова, 1985.

24.Програма за занимания , корекционно - компенсаторна и възпитателна дейност по трудово възпитание с деца от 3 до 18 години с умерена умствена изостаналост, МТСГ, С.,1997.

25.Радулов, Вл., Интегрираното обучение и специалните училища, Шумен, 1985.

26.Радулов, Вл. Децата със специални педагогически нужди в училището и обществото, Бургас, 1996.

27.Раттер , Помощь трудным детям, 19987.

28.Рубинщайн, С. Я.,Психология на умствено изостаналия ученик,С., 1974.

29.Тимчев ,Л., Понятието за нормализация и възможностите за социална интеграция на лицата с умствени затруднения при условията на преход, сп. Специална педагогика, бр.1,1997.

30.Уорд, А., Новый взгляд, 1990.

31.Усанова О.,Н., Специальная психология, 1990.

32.Цокова, Д., Обучение и образование на децата със значителни затруднения, С., 1997г.

33.Цокова ,Д., К. Жекова, ранна диагностика на умствената изостаналост, сп. Специална педагогика бр.3,1996.

33.Шванцара , Й., и др.Диагностика на психичното развитие, С.1988. 1. Best, Anthony B., Teaching Children with Visual Impairments, Milton Keynes, Philadelphia, 1992 - N 38

 2. Brown, Geoffrey and Ch. Desforges, PIAGET’S THEORY: A Psychological Critique, Routledge & Kegan Paul, London, 1979- N 55

 3. Child, Denis, Psychology and the teacher, 5th edition, CASSELL, London, 1993 - N 74

 4. Cooper, Paul and K. Ideus, Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder, A Practical Guide for Teachers, David Fulton Pbl., 1996 - N 86 a, b

 5. Cull, John G. and R. E. Hardy, REHABILITATION TECHNIQUES IN SEVERE DISABILITY, Charles C. Thomas Pbl., USA, 1974- N 99

 6. Dosen, Anton, Adriaan van Gennep, Gosewijn J. Zwanikken, TREATMENT OF MENTAL ILLNESS AND BEHAVIORAL DISORDERS IN THE MENTALLY RETARDED, Proceedings of the International Congress May 3-4, 1990, Amsterdam, The Netherlands, Logon Pbl., 1990- 527

 7. Evans, Peter and Jean Ware, Special Care Provision, The Education of Children with Profound and Multiple Learning Difficulties, NFER - Nelson, 1987 - N 138

 8. Farrell, Peter, ed., CHILDREN WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DIFFICULTIES: Strategies for Assessment and Intervention, The Falmer Press, London, 1995 - N 144 a, b

 9. Farrell, Peter, TEACHING PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES: Strategies and Solutions, CASSELL, London, 1997- N 145 a, b, c

 10. Frith, Uta, Autism, Explaining the Enigma, Blackwell,UK, 1989 - N 159 a, b

 11. Gregory, Susan & Gillian M. Hartley, ed., Constructing Deafness, Open University, 1994 - N 185

 12. Hilton, Alan & Ravic Ringlaben, BEST AND PROMISING PRACTICES IN DEVELOPMENTAL DISABILITIES, Pro-ed Inc., 1998- N 519

 13. Hornby, Garry, Mary Atkinson & Jean Howard, CONTROVERSIAL ISSUES IN SPECIAL EDUCATION, David Fulton Pbl., London, 1997- N 224

 14. Hornby, Garry, Mary Atkinson & Jean Howard, CONTROVERSIAL ISSUES IN SPECIAL EDUCATION, David Fulton Pbl., London, 1997- N 224

 15. Jonsson, Ture, INCLUSIVE EDUCATION, UNDP, 1994- 532 A, B, C

 16. Just, Marcel Adam, Patricia A. Carpenter, The Psychology of Reading and Language Comprehension, Allyn and Bacon, Inc.,1987 - N 246

 17. Kaplan, Paul, Pathways for Exceptional Children: School, Home, and Culture, West publishing Company, 1996 - N 247

 18. Macnamara, Monica, Lifeskills, A Positive Approach, A Condor Book, Souvenir Press (E&A) Ltd., 1995 - N 293

 19. O’Hanlon, Christine, Special Education inTEgration in europe, David Fulton Pbl., London, 1993 - N 338 a, b

 20. Scholl, Geraldin T., ed., Foundations of Education for Blind and handicapped Children and Youth, Theory and Practice, American Foundation for the Blind, New York, 1986 - N 408

 21. Trevarthen, C., Kenneth Aitken, D. Papoudi, J. Robarts, Children with Autism, Diagnosis and Interventions to Meet Their Needs, Jessica Kingsley Pbl., 1996 - N 469 a, b

 22. Walsh, Sara R., M. Ed., Robert Holzberg, ed., Educating the deaf - blind severely and profoundly handicapped, Charles & Thomas Publishers, Springfield, USA, 1981 - N 488

 23. Wang, Margaret C, Maynard C. Reynolds and Herbert J. Walberg, HANDBOOK OF SPECIAL EDUCATION: VOLUME 3- LOW INCIDENCE CONDITIONS, Pergamon press, 1991- 539

 24. Ware, Jean, ed., Educating Children with Profound and Multiple Learning Difficulties, David Fulton Pbl., London, 1994 - N 491 a, b, c

 25. Zigler, Edward, and Robert M. Hodapp, UNDERSTANDING MENTAL RETARDATION, Cambridge University Press, 1995- 529


Свързани:

Факултет по начална и предучилищна педагогика iconГрафик за провеждане на учебните занятия за уч 2012/2013г
Факултет по педагогика, Специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconУчебен план социална работа с деца в риск окс "магистър", дистанционно обучение
Специалността е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в същото професионално направление. В магистърската програма могат да...
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconУчебен план образование в мултикултурна среда окс "магистър", дистанционно обучение
Образование в мултикултурна среда” има интердисциплинарен характер и е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в специалности...
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconОу „Юрий Гагарин – гр. Сливен
Изисквания: кандидатите да имат професионална квалификация „Начална педагогика” или „Предучилищна и начална училищна педагогика”
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconІ. Учебна дейност
Философия по Логика, Етика, Естетика и Философска логика, както и в специалностите Психология, бин, Културология, Социология и Политология....
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconОрганизират национална конференция на тема
Факултет по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconФакултет по начална и предучилищна педагогика
София, бул. " Шипченски проход " n 69 а, тел.: 872-05-61; 872-08-93; факс: 872-23-21
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconБиография на Керанка Георгиева Велчева
Служебен адрес: 9712 Шумен, шу “Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, Катедра “Технологично обучение, професионално...
Факултет по начална и предучилищна педагогика iconПредучилищна и начална училищна педагогика

Факултет по начална и предучилищна педагогика iconФакултет по педагогика
Предучилищна педагогика“, I курс, I семестър /срок на обучение четири семестъра
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом