Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет
Дата на преобразуване13.11.2012
Размер193.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unwe.acad.bg/Uploads/Main/6df39_PROGRAMA_16.10.2012_FAF_final.doc


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY - SOFIA

FINANCIAL ACCOUNTING FACULTY


Юбилейна международна научна конференция,

посветена на 60-годишнината от основаването

на Финансово-счетоводния факултет на УНСС


Anniversary International Scientific Conference

Dedicated to the 60th Years of the Foundation of Financial Accounting Faculty in the UNWE


КРИЗА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ

CRISIS AND ECONOMIC GROWTH


ПРОГРАМА

AGENDA


София, УНСС, 26 октомври 2012

Sofia, UNWE, 26 October 2012


Юбилейна международна научна конференция,
посветена на 60-годишнината
от основаването на Финансово-счетоводния факултет на УНСС,


на тема:


Криза и икономически растеж“


8.00 - 9.30 ч.

Регистрация на участниците в конференцията

(фоайето пред аула „Максима“)


9.30 - 12.30 ч.

Тържествено пленарно заседание

(аула „Максима“)
Откриване на конференцията


Доклад на декана на Финансово-счетоводния факултет проф. д-р Снежана Башева за историческото развитие, актуалното състояние и визията за развитие на Финансово-счетоводния факултет


Приветствия от гости на конференцията


Доклад на проф. д-р Стоян Стоянов за състоянието и академичната дейност на катедра „Счетоводство и анализ“


Доклад на доц. д-р Стоян Александров за състоянието и академичната дейност на катедра „Финанси “


Доклад на проф. д-р Огнян Симеонов за състоянието и академичната дейност на катедра „Финансов контрол“

Доклад от проф. д.ик.н. Иван Душанов за академичното дело и научните постижения на проф. д.ик.н.Димитър Йорданов


Доклад от проф. д.ик.н. Велчо Стоянов за академичното дело и научните постижения на проф. д-р Минко Русенов


Закриване на тържественото пленарно заседание


Обща снимка на участниците в конференцията пред паметника на основателя и първи ректор на университета проф. Стефан Бобчев


13.30 - 18.30 ч.

Секционни заседания

Секция „Счетоводство и анализ" – Голяма конферентна зала

І част


Модератор: проф. д-р Емилия Миланова


1. Проф. д.ик.н. Иван Душанов Иванов, УНСС

СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
(СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ ЗА РЕШАВАНЕ)“2. Martin Manuzi Regional Director, ICAEW Europe


3. Prof. Gianfranco Capodaglio, UNIVERSITA DI BOLOGNA POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI RIMINI

THE ENTERPRISE'S FINANCIAL STABILYTI IN TIME OF CRISES“


4. Проф. д.ик.н. Вячеслав Ярославович Соколов,

Санкт-Петербургский Государственный университет экономики и финансов, Русия „НЕЙТРАЛЬНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА“


5. Проф. д-р Снежана Александрова Башева, УНСС

ХАРМОНИЗАЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ В СЧЕТОВОДСТВОТО“


6. Проф. д-р Емилия Георгиева Миланова, УНСС

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА АНТИЦИКЛИЧНАТА ПОЛИТИКА
НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ“
7. Проф. д-р Стоян Иванов Дурин, УНСС

СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА И РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА“


8. Проф. д.ик.н. Евгений Владимирович Мных, Киевский национальный торгово-экономический университет, Украина

ОЦЕНКИ НАУКОЁМКОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА“


9. Проф. к.эк.н. Валентина Кузьминична Орлова, Ивано-Франковский национальний технический университет нефти и газа, Украина

РЕФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ – НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА“


10. Проф. д-р Георги Баташки, СА "Д. А. Ценов", Свищов

МОДЕЛИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
В ПРЕДПРИЯТИЕТО“11. Доц. к.эк.н. Владимир Евгеньевич Швец,

Львовский национальный университет имени Ивана Франка, Украина

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФИНАНСОВОЙ САНАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
(НА ПРИМЕРЕ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА “ПРОСВИТА”)“12. Проф. д-р Емил Денчев, УНСС

БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА“


13. Доц. д-р Бойчинка Ненкова Йонкова, УНСС

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - ПРОЗРАЧНОСТ И ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД
В ОТЧЕТНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА“14. Доц. д-р Мария Минкова Павлова, ВТУ - Велико Търново

НОВИ МЕТОДИ ЗА ОТЧЕТНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕФЕКТИВНОСТТА В НЕСТОПАНСКАТА СФЕРА“15. Доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян, УНСС

ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ
В СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“16. Доц. д-р Диана Димитрова Петрова, УНСС

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ“


17. Доц. д-р Кaтя Иванова Митева, УНСС

ЗА ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИТЕ АСПЕКТИ НА МЕТОДИТЕ
НА АМОРТИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА“18. Доц. д-р Камелия Димитрова Савова, УНСС

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“19. Доц. д-р Мая Янкова Начкова, УНСС

ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ
И ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА“20. Доц. д-р Росица Христова Колева, СА "Д. А. Ценов"

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“21. Доц. д-р Галя Иванова, СА "Д. А. Ценов"

ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ТРУД“22. Доц. д-р Надя Енчева Костова, ИУ – Варна

БИЗНЕС МОДЕЛЪТ НА ОТЧИТАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕТО
НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КОРПОРАТИВНИТЕ ФАКТОРИ“23. Доц. к.эк.н. Nataly Podolyakina, Transport and Telecommunication institute

MANAGEMENT AND ACCOUND OF RISK“


24. Доц. к.эк.н. Дмитрий Александрович Лазаренко,
Славянского государственного педагогического университета - Украина

ДВОЙСТВЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В 3-Х МЕРНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ“


25. Доц. д-р Росица Недкова Иванова, УНСС

АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА“


26. Доц. д-р Румяна Савова Пожаревска, УНСС

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ: ЛОСТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ
НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ)“27. Доц. д-р Христина Георгиева Орешкова, УНСС

КРИЗАТА И БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСОВОТО ОТЧИТАНЕ. ГЛОБАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ –
РЕАЛНОСТ ИЛИ УТОПИЯ?“28. Доц. к.эк.н. Татьяна Николаевна Кондрашова, Донецкий государственный университет управления

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ“


29. К.эк.н. Татьяна Владимировна Бочуля, Харьковский государственный университет питания и торговли, Украина

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ“30. Аспирант Анна Александровна Яремко, Киевский национальный

торгово-экономический университет, Украина

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: КОМПАРАТИВНЫЙ ПОДХОД“
15.30 -16.00 ч.

Кафе-пауза

(фоайето пред Голямата конферентна зала)

ІІ част

16.00 - 18.30 ч.


Модератор: доц. д-р Мариана Михайлова


31. Гл.ас. д-р Бойка Николова Брезоева, УНСС

СЧЕТОВОДСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ПРИЛАГАНЕ НА МСФО У НАС“


32. Гл.ас. д-р Валентина Илиева Станева, ВТУ "Тодор Каблешков"

СЪЩНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА“


33. Гл.ас. д-р Венцислав Вечев, СА "Д. А. Ценов"

ПРОВИЗИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ КРЕДИТИ КАТО НАЧИН
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК В БАНКИТЕ“34. Гл.ас. д-р Емилия Вайсилова, ВТУ "Тодор Каблешков"

СЧЕТОВОДНИЯТ АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ОСНОВНО СРЕДСТВО
ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА КРИЗИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“35. Гл.ас. д-р Катя Райкова Златарева

ДИАГНОЗА НА КРИЗАТА ИЛИ КРИЗА В ДИАГНОСТИКАТА“


36. Гл.ас. д-р Любомир Владимиров Тодоров, УНСС

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОПРЕДЕЛЯНЕ СПРАВЕДЛИВАТА ЦЕНА
НА АКЦИИТЕ И ДЯЛОВЕТЕ“37. Гл.ас. д-р Лилия Рангелова, УНСС

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВДНОТО ТРЕТИРАНЕ
НА РИСКОВИТЕ ЕКПОЗИЦИИ И УСЛОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА БАНКИТЕ“38. Гл.ас. д-р Теодора Йорданова Рупска, УНСС

ПОВЕДЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА ДЕЙНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“


39. Гл.ас. д-р Христо Рашков Маврудиев, УНСС

КРИЗА В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА - НЯКОИ ПРОБЛЕМИ
НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРИ БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ“40. Гл.ас. д-р Николай Орешаров, УНСС

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДНИЯ АНАЛИЗ

НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРИ БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ“


41. Гл.ас. д-р Радосвета Кръстева-Христова, СА "Д. А. Ценов", Свищов

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА“


42. Гл.ас. Людмила Дончева, СА "Д. А. Ценов", Свищов

ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И РАЗХОДИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“


43. Гл.ас. Атанаска Ивова Филипова – Сланчева, УНСС

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ЛИКВИДНИЯ РИСК
В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – НОВИ ТЕНДЕНЦИИ“44. Гл.ас. Мария Славчева Маркова, УНСС
„ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С НОРМАТИВНАТА РАМКА ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО
В БЮДЖЕТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“
45. Ас. д-р Михаил Желязков Мусов, УНСС

КАЧЕСТВА НА УПРАВЛЕНСКАТА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ“46. Ас. Константин Велчев Василев, ИУ – Варна

НОРМАТИВНО-ЮРИДИЧЕСКИЯТ ПОДХОД КЪМ ПОНЯТИЕТО „ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ“


47. Ас. Лиляна Костадинова Камбурова, УНСС

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ
НА РЕПУТАЦИЯТА“48. Д-р Адриан Александров Маринчев, СУ "Св. Климент Охридски"

ПРОБЛЕМИ И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР В УСЛОВИЯТА
НА ФИНАНСОВА КРИЗА“49. Ас. Любка Костадинова Камбурова, УНСС

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА“


50. Аспирант Татьяна Владимировна Лисовая,

Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украины „Крымский агротехнологический университет“, г. Симферополь

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА“51. Докторант Борислав Андреев Боянов, УНСС

СТАНДАРТИЗАЦИЯТА В СЧЕТОВОДСТВОТО:
СИНТЕЗ МЕЖДУ УСТОЙЧИВОСТ И ДИНАМИКА“52. Докторант Боян Славчев Иванов, УНСС

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЮДЖЕТИРАНЕТО НА МОЛОВЕТЕ
В БЪЛГАРИЯ“53. Докторант Даниела Венциславова Георгиева, МВБУ - Ботевград

ЕВРОПЕЙСКИ МЕРКИ ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЩОПРИЕТИ СЧЕТОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ТРЕТИ СТРАНИ “


54. Докторант Ива Маркова Андреева, УНСС

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МСФО 9 ПРИ ОЦЕНКАТА
НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“55. Докторант Марина Здравкова Каменова-Тимарева, УНСС

РАЗХОДИ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ТУРОПЕРАТОРСКА ФИРМА, ОПЕРИРАЩА ЧРЕЗ Е-МАРКЕТИНГ“

56. Докторант Радка Методиева Андасарова, УНСС

РИСКЪТ В ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И НЕГОВОТО УПРАВЛЕНИЕ“


57. Докторант Теодора Василева Златанова, УНСС

СЧЕТОВОДНО ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В УСЛОВИЯ НА КРИЗА“


58. Петър Петров Петров, “Петров и Партньори” ООД

ЛИКВИДНОСТ И КРИЗИСНА ЛИКВИДНОСТ“


59. Ани Найденова Найденова, Карусел, САЩ, Мериленд

АМЕРИКАНСКИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ -
ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ“60. Николай Димитров Кацарски, УНСС

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ“


Секция „Финанси“ - Център по интелектуална собственост

І част


Модератор: гл.ас. д-р Жеко Милев


1. Проф. д.ик.н. Методи Христов, ВУЗФ – София

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ФИСКАЛНАТА
И ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ“2. Проф. доктор наук, Родика Хынку, заведующая кафедрой
“Инвестиции и рынки капитала”, Молдавская Экономическая Академия,
Светлана Билоокая, финансовый директор ООО “BIVAST”

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЕВРОПЕЙСКИХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА“3. Проф. д-р Боян Дуранкев, УНСС

КАК „НЕВИДИМАТА РЪКА“ ГЕНЕРИРА КРИЗИ, А РАСТЕЖЪТ
(АКО ГО ИМА) Е „НА СЛЯПО“4. Проф. д-р Радослав Цончев, НБУ Стоименка Тонова, CFA

СЛЕДКРИЗИСНА РЕГУЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНОВАЦИИ“


5. Проф. д-р Стефан Вачков, ИУ – Варна

ЗА НЯКОИ ПРОЦЕСНИ ОПТИМИЗАЦИИ В БАНКИТЕ“


6. Проф. д-р Надежда Николова, УНСС

ФИРМЕНАТА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ (ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ)“


7. Проф. д-р Йорданка Йовкова, УНСС

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“8. Проф. д-р Таня Парушева, УНСС

ECONOMIC GROWTH THROUGH CULTURAL TOURISM“


9. Доц. к.эк.н. Лариса Волощенко, Донецкий государственный университет управления, Украина

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ“


10. Доц. д-р Хари Николов, Технически университет

НОВА „ВЕЛИКА ДЕПРЕСИЯ” ИЛИ НОВА ПЕТРОЛНА КРИЗА?“


11. Доц. д-р Любка Ценова, МВБУ - Ботевград

„РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ
НА ОБЩНОСТТА – КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА“12. Доц. д-р Емил Димов, МГУ "Св. Иван Рилски"

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. -
ТЕОРИЯ И РЕАЛНОСТИ“13. Доц. д-р Любомир Георгиев, ИУ – Варна

ФИНАНСОВАТА КРИЗА И БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ НА БАНКИРАНЕ“


14. Доц. д-р Силвия Трифонова, УНСС

Пламена Златева

ОЦЕНКА НА ЛИКВИДНИЯ РИСК НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ДВУМЕРНА КОПОЛА“15. Доц. д-р Димитър Ненков, УНСС

ПОЛИТИКАТА НА РАСТЕЖ И СЪЗДАВАНЕТО НА СТОЙНОСТ
ЗА ФИРМАТА“16. Доц. д-р Димитър Рафаилов, ИУ – Варна

ВЛИЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА ВЪРХУ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ОБОРОТНИЯ КАПИТАЛ“17. Доц. д-р Силвия Трифонова, УНСС

ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ -
ПОГЛЕД НА ФИРМЕНО НИВО“18. Доц. д-р Христина Благойчева, ИУ – Варна

„ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА НЕУТРАЛНОСТ
НА ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА


19. Доц. д-р Богомил Манов, УНСС

СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩЕ НА СРЕБЪРНИЯ ФОНД В БЪЛГАРИЯ“


20. Доц. д-р Стоян Киров, ИУ – Варна

КАТАЛИЗИРАЩИЯТ ЕФЕКТ НА КРИЗАТА
ВЪРХУ НЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ТРАНСФЕРИ“15.30 -16.00 ч.

Кафе-пауза

(фоайето пред Голямата конферентна зала)

ІІ част

16.00 - 18.30 ч.


Модератор: гл.ас. д-р Петър Чобанов

21. Доц. д-р Евгени Евгениев, ВУЗФ


ФИНАНСОВА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В БЪЛГАРИЯ
И РУМЪНИЯ“22. Доц. д-р Галина Пенчева Младенова, УНСС

МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА“


23. Доц. д-р Румен Брусарски –УНСС, катедра „Финанси”

ТЕХНИКА НА ПЛОСКИЯ ЛИЧЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК“


24. Д-р Даниела Бобева, БНБ

МЕЖДУНАРОДНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ В КРИЗАТА: „СТЪКЛЕН ДОМ“ ИЛИ „Д-Р ХАУС“


25. Гл.ас. д-р Боян Иванчев, ВУЗФ

ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ - ИРАЦИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

И ИНВЕСТИЦИОННИ ГРЕШКИ“


26. Гл.ас. д-р Жельо Христозов, ВУЗФ

ИЗЛЕЗЕ ЛИ ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА?“27. Гл.ас. Радостин Вазов, ВУЗФ

ДИАГНОСТИКА И АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И СЪСТОЯНИЕТО
НА КАПИТАЛА И АКТИВИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“28. Гл.ас.д-р Александрина Панчева, ИУ - Варна

ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВАТА КРИЗА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА
НА БАНКИТЕ“29. Гл.ас. д-р Виржиния Желязкова, ВУЗФ

РОЛЯТА НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА УСТОЙЧИВИЯ РАСТЕЖ


30. Гл.ас. д-р Яким Китанов, ВУЗФ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ УСЛУГИ – ВАЖЕН ЕЛЕМЕНТ
НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ“31. Гл.ас. д-р Кирил Димитров, УНСС

ЯВЛЕНИЕТО “ГУАНКСИ” КАТО ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА БИЗНЕС СРЕДАТА В КИТАЙ“32. Гл.ас. д-р Румен Андреев, УНСС

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД НА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ГОЛЯМАТА ДЕПРЕСИЯ“33. Гл.ас.д-р Евгени Райков, УНСС

РОЛЯТА НА СЪВРЕМЕННИЯ ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР В УСЛОВИЯТА
НА ФИНАНСОВА И ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА“34. Гл.ас. д-р Петър Чобанов, УНСС

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ РИСКОВЕ
В СТРАНИТЕ ОТ ЦИЕ“35. Гл.ас. д-р Петър Митев, УНСС

НИЗХОДЯЩИЯТ КЛОН НА ПЕТАТА ДЪЛГА ВЪЛНА НА КОНДРАТИЕВ“


36. Ас. д-р Иван Костов, УНСС

ОБРАТНИЯТ ЛИЗИНГ КАТО АЛТЕРНАТИВЕН ИЗТОЧНИК
НА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ В УСЛОВИЯТА
НА ФИНАНСОВА КРИЗА“37. Ас. д-р Нели Попова, УНСС

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
В БЪЛГАРИЯ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
И ФИНАНСОВА КРИЗА“38. Гл.ас. д-р Елена Ставрова, ЮЗУ

ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ И ФИНАНСОВО ВКЛЮЧВАНЕ“


39. Гл.ас.д-р Виктор Йоцов, УНСС

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПРИЗМАТА
НА ВЪНШНИЯ СЕКТОР“40. Гл.ас. д-р Тодор Тодоров,

ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА РАБОТНИ МЕСТА“Секция Финансов контрол - Малка конферентна зала

І част


Модератор: проф. д-р Огнян Симеонов


Кръгла маса с поканени за участие гости:

 1. Валери Димитров – председател на Сметната палата

 2. Валери Апостолов – зам. председател на Сметната палата

 3. Цветан Цветков – зам. председател на Сметната палата

 4. Ваня Донева – председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 5. Бойко Костов – председател на УС на ИДЕС

 6. Добринка Михайлова – изпълнителен директор на ИА „Одит на средствата
  от ЕС”

 7. Красимир Логофетов – председател на УС на Института на вътрешните одитори в България

 8. Красимир Стефанов – изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП)

 9. Румен Симеонов – подуправител на БНБ, управление „Банков надзор“

 10. Свилена Симеонова, директор на дирекция „Вътрешен контрол“
  в Министерството на финансите

 11. Теменужка Петкова – директор на АДФИ15.30 -16.00 ч.

Кафе-пауза

(фоайето пред Голямата конферентна зала)

ІІ част

16.00 - 18.30 ч.


Модератор: доц. д-р Даниела Петрова


1. Доц. д-р Олег Йорданов Димов, УНСС

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ - ПОСТОЯННА ТЕНДЕНЦИЯ
В КОНТРОЛА“2. Доц. д-р Емил Асенов Атанасов, УНСС

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ В РАМКИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“3. Доц. д.эк.н. Петр Николаевич Майданевич,

Южного филиала Национального университета биоресурсов и природопользования Украина „Крымский агротехнологический университет“, г. Симферополь

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАСЧЕТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ“4. Доц. д-р Евгений Николов Стоянов, Колеж по икономика и администрация, Пловдив

ЕФЕКТЪТ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ИНТЕРЕСИ И СИСТЕМИТЕ
ЗА УПРАВЛЕНСКИ КОНТРОЛ“5. Гл.ас. д-р Момчил Бориславов Антов, СА "Д. А. Ценов"

ФУНКЦИИ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ“


6. Гл.ас. д-р Али Али Вейсел, ВУЗФ

ОДИТ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА“


7. Ас. д-р Тома Маринов Дончев, УНСС

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ОБХВАТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ“ 8. Гл.ас. Румен Стефанов Бобев, УНСС

РЕВИЗИИТЕ ПРИ „ОСОБЕНИ СЛУЧАИ“ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ“


9. Гл.ас. Симеон Недков Анев, УНСС

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗБОРА НА МЕТОДИ ВЪВ ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ“


10. Гл.ас. Свилена Сашкова Симеонова, УНСС

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“


11. Руси Иванов Статков, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

ПРИВАТИЗАЦИЯТА И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯТ КОНТРОЛ
В ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА“12. Ина Атанасова Лечева, НОИ

ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ УСВОЯВАНЕ
НА СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС“13. Dipl.-Ing. Richard Viereckl, Dr.-Ing. Rolf Janssen, Dr.-Ing. Thomas Dümmer, Menagement Engeniring Duesseldorf Germany

A STRUKTURED APPROCH FOR SUSTAIBLE TURNROUNDS THROUGHOUT FINANCIAL CRISES (WITH REAL CASE)“


14. Ас. Пламена Георгиева Недялкова, ИУ - Варна

МЯСТО И ЗНАЧЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ В УТВЪРДЕНАТА ДО МОМЕНТА ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛНИЯ ПРОЦЕС НА АДФИ“


15. Докторант Веселина Касапова, УНСС

ОДИТЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО КАТО ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО
НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР“


16. Докторант Георги Христов Ранчев, УНСС

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪЧНИЯ КОНТРОЛ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА“


17. Докторант Десислава Георгиева, УНСС

НОВАТА РАМКА НА COSO – СТЪПКА НАПРЕД ИЛИ ЛИПСА
НА РЕФОРМИ“18. Докторант Петър Ангелов, УНСС

ФУНКЦИИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН
ЗА ЦЕННИ КНИЖА И ПАЗАРИ“19. Докторант Пламен Кимонов Илиев, УНСС  

КОНТРОЛИНГ И АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ“


20. Ст. одитор Кирил Ников Терзиев, Сметна палата

НЕРЕДНОСТИ И КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ, РАЗКРИТИ
ОТ ВЪРХОВНАТА СМЕТНА ПАЛАТА ПРИ ОДИТА НА ПЪРВИЯ БЮДЖЕТ
НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ“21. Аспирант Наталья Игоревна Жаринова, ЮФ НУБиП, Украина

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ И ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ“


22. PhD, Lecturer Olga Romanivna Rudyk, Ivan Franko National University of L’viv

DIAGNOSIS OF THE FINANCIAL STATUS IN ENTERPRISES ANTI-CRISIS MANAGMENT SYSTEM“

 

23. д.е.с., рег.одитор Калин Апостолов Апостолов, "Ейч Ел Би България" ООД

РОЛЯТА НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ“19.00 - 22.00 ч.

Коктейл за участниците и гостите на конференцията

Зала обедна на УНССДобавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет
Доклад на декана на Финансово-счетоводния факултет проф д-р Снежана Башева за историческото развитие, актуалното състояние и визията...

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” към катедра “Счетоводство и анализ”

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър 05. 02. 07. към катедра “Счетоводство и анализ”

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
За конкурсен изпит за докторантура по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър...

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово-счетоводен факултет
От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Осмата международна научна конференция...

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconСчетоводната система и счетоводният
Международната научна конференция на тема: “Теория и практика на финансовите престъпления”, посветена на 55-ата годишнина от създаването...

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconCurriculum vitae на доц., д-р Младен Димитров Тонев Име, презиме, фамилия
...

Университет за национално и световно стопанство софия финансово-счетоводен факултет iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом