Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
ИмеПрограма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер27.78 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://hb.bagpipe-bg.com/JQuiz/docs/UIP_DZI_Philo.doc
Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит

по предметен цикъл „Философия”

І. ВИД НА ИЗПИТА

Изпитът е писмен и анонимен.

II. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Идейни ядра:

• Себепознание и взаимност;

• Критическо мислене и създаване на смисъл;

• Свобода и отговорност;

• Свобода и законност;

• Човекът и неговият свят.

Основни понятия:

• За Психология и логика: психика, съзнание, поведение, личност, аз-образ,

самооценка, полова структура на личността, общуване, група,семейна система, система

на училището, родителство, кариера, настойчивост, мотиви, психични различия,

комуникативни умения, вземане на решение, решаване на конфликти, психоактивна

зависимост, научена безпомощност, познавателен процес, учене, интелект, мислене,

рационалност, интуиция, аргумент, внушение, истина, понятие, съждение,

умозаключение, закон, теза, твърдение, проблем, анализ, дедукция, индукция, аналогия,

факт, въпрос, сравнение, интерпретация, разбиране, смисъл, толерантност;

• За Етика и право: етос и нрави; морал и етика; добро и зло; ценност и норми;

свобода и избор; щастие; добродетел и порок; удоволствие,страдание и състрадание;

аскетизъм; евдемонизъм; екзистенциализъм; ерос и еротично; любов и омраза;

приятелство; семеен морал; съвест и чест; достойнство; справедливост; етикеция;

отговорност; дълг; хуманизъм и толерантност; политика и право; власт и закон; обичай

и норма; човешки права; гражданин и гражданско общество; собственост; договор;

държава; конституция; парламент; правителство; съд; престъпление и наказание;

демокрация; авторитаризъм;суверенитет; война и мир;

• За Философия: философия; опит; човек; съзнание; тяло; свобода; небитие;

битие; природа; време; самоизменение; причинност; Бог; метафизика; познание;

съмнение; истина; експеримент; практика;метод;език; общност; история; производство;

култура; духовност; просперитет; мислене; въображение; принципи; смисъл; разум;

субект; мъдрост и творчество.

III. ОЦЕНЯВАНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

• Знае, разбира и прилага изучавания материал;

• Притежава логическа култура и умения за аргументиране;

• Умее да разбира и оценява теоретични и жизнени ситуации;

• Умее да създава и аргументира собствени идеи, свързани с общочовешките

ценности и гражданското самосъзнание;

• Умее да осмисля и създава философски текст, в който се проявява

компетентностите, свързани с нивото на разпознаване, разбиране и интерпретиране на

проблема, изказан чрез фрагмента/темата; степента, в която основните понятия във

фрагмента са изведени, дефинирани и развити; нивото на употреба и владеене на

понятийния инструментариум, с който се изказват и формулират разсъждения и

позиции по зададения проблем чрез фрагмента/темата; равнището на употреба и

владеене на аргументация (психологическа, логическа, етическа, правна, философска),

в която се разграничават предпоставки и заключения, анализ и синтез; степента на

изразено оригинално и обосновано лично отношение.

IV. ФОРМАТ НА ИЗПИТА

Държавният зрелостен изпит се състои от две части.

Част І включва 50 тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора,

от които само един е верен, с максимален брой точки 50.

Част ІІ включва създаването на философско есе върху зададени фрагменти или

анализ на философски текст с максимален брой точки 50.

Общият максимален брой точки е 100.

V. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Свързани:

Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconДържавни образователни изисквания за учебно съдържание по предметен цикъл Философия
Разбира значението и функционирането на общността; познава ролята на основните социални общности(семейството, приятелите, колегите)...
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconПрограма за зрелостен изпит след завършено основно образование
Целта на учебно-изпитната програма за зрелостния изпит след завършено основно образование е подготовка на учениците за полагане на...
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconСписък на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал
Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)*
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconПрограма за държавен зрелостен изпит по български език и литература
Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconПрограма за държавен зрелостен изпит по чужд език
...
Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconБакалавър по философия Бакалавър по философия и учител по дисциплините от философския цикъл в средното училище

Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по география и икономика

Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconРезултати от проведения на 27. 01. 09 г пробен Държавен зрелостен изпит по География и икономика

Програма за държавния зрелостен изпит по предметен цикъл „Философия iconМинистерство на образованието и науката държавен зрелостен изпит по история и цивилизация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом