Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
ИмеBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер186.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005321205.docx
00532-2012-0005

BG-Ардино: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ardino.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: Община Ардино
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино. Обществената поръчка е разделена на 7 обособени позиции. Предложената цена за отделните строителни материали трябва да включва и транспорта до крайното предназначение в общ. Ардино, като доставката трябва се извършва с транспорт на изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставките ще бъдат извършвани при възникнала необходимост и след заявка от възложителя. Възложителят не се задължава да закупи строителните материали до посочената прогнозна стойност и количеството посочено в отделните обособени позиции.

Прогнозна стойност без ДДС

160000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие -100 (сто лева). Гаранция за изпълнение на договора - 2% от прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1.Парична сума, внесена в касата на община Ардино или по сметка IBAN: BG94DEMI92403300055557, BIC: DEMIBGSF при ТБ "Д" АД офис Ардино; 2.Банкова гаранция. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие в процедура/изпълнение на договор с предмет: Доставка на строителни материали за нуждите на Община Ардино.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране се извършва чрез бюджета на общината. Плащането ще се извършва в срок до 200 (двеста) дни, считано от датата на одобрение на издадената фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47 ал.1, ал.2 т.1-4 и ал.5 от ЗОП

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Списък на документите; Оферта за участие; Административни сведения; Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице; Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; Документ за закупена документация за участие; Документ за внесена гаранция за участие; Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми; Декларация от членовете на обединението/консорциума; Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; Декларация за приемане на условията на проекто- договора; Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника; Техническа оферта; Ценова оферта;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Участникът трябва да представи копие от годишните финансови отчети за последните 3 (три) години. 2. Информация за общия оборот и за оборота от доставки на строителни материали, за последните три (3) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
Минимални изисквания: Участникът следва да има минимален оборот от доставки на строителни материали общо за предходните три приключени финансови години 10 000.00 лв. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 10 000.00 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да представи доказателства, че строителните материали отговарят на изискванията БДС или на еквивалентни стандарти. Участникът трябва да има възможност да достави всички видове строителни материали изброени в техническата спецификация по отделните обособени позиции.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има възможност да достави всички видове строителни материали изброени в техническата спецификация по отделните обособени позиции.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

01.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN

Условия и начин на плащане

Сумата за документацията се внася по следната банкова сметка на Общината: IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино; Документацията може да се получава всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа от сектор "Правен" в Общинска администрация град Ардино, след представяне на преводно нареждане за платена документация.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

08.05.2012 г. Час: 12:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08.05.2012 г. Час: 17:00

Място

Заседателната зала на Общинска администрация град Ардино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 4 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.04.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на керамични материали и изделия

1) Кратко описание

Доставка на керамични материали и изделия като:Теракот 33/33, Теракот 30/30, Фаянс 20/30, Тухли четворки 250/250/120 мм, Тухли единички 6,5/12/25/см, Газобетонни блокчета 50/600/250мм, Газобетонни блокчета 100/600/250мм,Газобетонни блокчета 200/600/250мм Газобетонни блокчета 250/600/250мм, Керемиди "Стралджа"-440/270 раз.12бр.м2, Трипътен връх-4,3кг, Капаци-410/230 раз.-2,63бр.на м.л., Керемиди Мизия 33/18/см, Капаци-l=36см раз.3бр/мл, Керемиди Брамак-330/420 разх.10бр./м2 Капаци-250/218мм, Капак тройник L покривно=40см, Капак четворник L покривно=40см, Бардолин, Бибер, Триангулар Гипскартон на 9,5мм, Гипскартон на 12,5мм, Гипскартон на 15мм, Гипскартон импрегниран 12,5мм, Гипскартон импрегниран 15мм

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44111000

Описание:

Материали за строеж на сгради

3) Количество или обем

Теракот 33/33 м2 150,00 Теракот 30/30 м2 150,00 Фаянс 20/30 м2 65,00 Тухли четворки 250/250/120 мм бр. 990,00 Тухли единички 6,5/12/25/см бр. 1500,00 Газобетонни блокчета 50/600/250мм бр. 1500,00 Газобетонни блокчета 100/600/250мм бр. 1500,00 Газобетонни блокчета 200/600/250мм бр. 1500,00 Газобетонни блокчета 250/600/250мм бр. 1500,00 Керемиди "Стралджа"-440/270 раз.12бр.м2 бр. 600,00 Трипътен връх-4,3кг бр. 35,00 Капаци-410/230 раз.-2,63бр.на м.л. бр. 150,00 Керемиди Мизия 33/18/см бр. 150,00 Капаци-l=36см раз.3бр/мл бр. 150,00 Керемиди Брамак-330/420 разх.10бр./м2 бр. 400,00 Капаци-250/218мм бр. 35,00 Капак тройник L покривно=40см бр. 35,00 Капак четворник L покривно=40см бр. 30,00 Бардолин м2 200 Бибер м2 200 Триангулар м2 200 Гипскартон на 9,5мм м2 40 Гипскартон на 12,5мм м2 70 Гипскартон на 15мм м2 25 Гипскартон импрегниран 12,5мм м2 50,00 Гипскартон импрегниран 15мм м2 10,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества

1) Кратко описание

Доставка на неорганични и хидравлични свързващи вещества като: Теракол, Ивайловгадски камък за облицовка Гасена вар, Хидратна вар, Строителен гипс, Портланд цимент 50 кг, Варов разтвор, Сатен, Фугин, Мазилка 40 кг. Бороконтакт-лепило, Бороконтакт грунд,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали

3) Количество или обем

Теракол кг 500,00 Ивайловгадски камък за облицовка м2 50,00 Гасена вар кг 250,00 Хидратна вар кг 100,00 Строителен гипс кг 200,00 Портланд цимент 50 кг бр 1100,00 Варов разтвор м3 3,00 Сатен кг 100,00 Фугин кг 50,00 Мазилка 40 кг. бр 20,00 Бороконтакт-лепило кг 100,00 Бороконтакт грунд кг 30,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Доставка на циментови изделия

1) Кратко описание

Доставка на циментови изделия като: Бетонови канализац. тръби ф-200, Бетонови канализац. тръби ф-300 Бетонови канализац. тръби ф-400, Бетонови канализац. тръби ф-500, Бетонови канализац. тръби ф-600 Бетонови канализац. тръби ф-800, Бетонови канализац. тръби ф-1000, Тръби за ревизионни шахти Ф-1000-0.5 Също, но ст.бетонови 0.5м, Конуси ст.бет. За ревизионни шахти, ф 1000/600/0.5, Капци ст.бетонови за шахти Ф- 600, Бетонови бордюри-18/35/50, Бет.бордюри тип г-ски 8/16/50- сиви, Бордюри тип градински - 8/16/50 -цветни, Тротоарни плочи 30/30/4см. сиви, Тротоарни плочи 30/30/4см. Цветни, Декоративни подови плочи

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44114200

Описание:

Изделия от бетон

3) Количество или обем

Бетонови канализац. тръби ф-200 мл 20,00 Бетонови канализац. тръби ф-300 мл 30,00 Бетонови канализац. тръби ф-400 мл 10,00 Бетонови канализац. тръби ф-500 мл 10,00 Бетонови канализац. тръби ф-600 мл 10,00 Бетонови канализац. тръби ф-800 мл 10,00 Бетонови канализац. тръби ф-1000 мл 5,00 Тръби за ревизионни шахти Ф-1000-0.5 мл 5,00 Също, но ст.бетонови 0.5м мл 10,00 Конуси ст.бет. За ревизионни шахти бр 10,00 ф 1000/600/0.5 бр 10,00 Капци ст.бетонови за шахти Ф- 600 бр 10,00 Бетонови бордюри-18/35/50 бр 500,00 Бет.бордюри тип г-ски 8/16/50- сиви бр 800,00 Бордюри тип градински - 8/16/50 -цветни бр 800,00 Тротоарни плочи 30/30/4см. сиви бр 3500,00 Тротоарни плочи 30/30/4см. Цветни бр 3000,00 Декоративни подови плочи бр 800,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Доставка на В и К материали

1) Кратко описание

Доставка на В и К материали като: ПВС тръби ф 50мм, Тръби ПВС Ф - 110мм, Тръби ПВС Ф - 160мм,Тръби ПВС Ф - 200 мм Политиленови тръби ф-20мм, Политиленови тръби ф-25мм, Политиленови тръби ф-32мм, Политиленови тръби ф-40мм Политиленови тръби ф-50мм, Политиленови тръби ф-63мм, Политиленови тръби ф-80мм, Водомери, Кран РЕ ф32, Муфа РЕ ф32 Муфа РЕ ф50, Муфа РЕ ф25, Муфа РЕ ф20, Фасонни части, Дъга PVC 110/45, Дъга PVC 110/87, Дъга PVC 160/45, Дъга PVC 160/87 Дъга PVC 50/45, Дъга PVC 50/87, Коляно PVC Ф110, Коляно PVC Ф50, Дъга прехвъляща П Пр.Ф20мм, Дъга прехвъляща П Пр.Ф32мм, Коляно П Пр.-90°-Ф16мм, Коляно П Пр.-90°-Ф20мм, Коляно П Пр.-90°-Ф25мм, Коляно П Пр.-90°-Ф32мм, Коляно П Пр.-90°-Ф63мм, Коляно П Пр.-45°-Ф16мм, Коляно П Пр.-45°-Ф20мм, Коляно П Пр.-45°-Ф25мм, Коляно П Пр.-45°-Ф32мм Коляно П Пр.-45°-Ф63мм, Тройник редуктивен П Пр.20/16/20, Тройник редуктивен П Пр.32/20/32, Тройник редуктивен П Пр.63/32/63, Разклонител PVC 50/50, Разклонител PVC 110/50, Разклонител PVC 110/110, Муфи П Пр.-Ф16мм, Муфи П Пр.-Ф20мм Муфи П Пр.-Ф25мм, Муфи П Пр.-Ф32мм, Муфи П Пр.-Ф50/40, Муфи П Пр.-Ф63мм, Муфи П Пр.-Ф40, Муфи П Пр.-Ф40 2', Коляно П Пр с метална резба 1/2, Муфи П Пр. -1/2, Тапи 1/2 , Дъга PVC ф50, Намалител 3/4 на 1/2, Върток за канелка, Мивка поцинкована, Мивка Порцеланова, Поплавък за тоалетно казанче, Сифон голям Ф 110, Сифон за мивка пластмасов, Сифон рогов, Кран РР ф20 Тетка ф40/2' и ф50, Батерии смесителни за мивки, Гофре ф25, Гофре за WC, Скоба водопроводна ф50 / 1/2, Скоба водопроводна ф40 / 1/2, Нипел 1/2, РЕ кран ф40/1', WC казан, WC моноблок, WC седало, Капак за тоалетна чиния, WC чиния клекало, Мека връзка 1/2 30 см., Мека връзка 1/2 50 см., Канелка 1/2, Кран спирателен шибърен 3/4, Кран спирателен шибърен 1/2, Кран спирателен сферичен 3/4, Кран спирателен сферичен 1/2, Тройник П Пр.-Ф16мм, Тройник П Пр.-Ф20мм, Тройник П Пр.-Ф25мм Тройник П Пр.-Ф32мм, Тройник П Пр.-Ф40мм, Тройник П Пр.-Ф50мм, Тройник П Пр.-Ф63мм, Намалител PVC 32/20 Намалител PVC 50/32, Полипропиленови тръби Ф20, Полипропиленови тръби Ф25, Полипропиленови тръби Ф32, Полипропиленови тръби Ф40, Полипропиленови тръби Ф50, Полипропиленови тръби Ф63, Полипропиленови тръби Ф80,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44130000, 44190000

Описание:

Тръбопроводи на канализация за отпадни води
Различни видове строителни материали

3) Количество или обем

ПВС тръби ф 50мм мл 150,00 Тръби ПВС Ф - 110мм мл 350,00 Тръби ПВС Ф - 160мм мл 100,00 Тръби ПВС Ф - 200 мм мл 100,00 Политиленови тръби ф-20мм мл 2000,00 Политиленови тръби ф-25мм мл 1500,00 Политиленови тръби ф-32мм мл 500,00 Политиленови тръби ф-40мм мл 300,00 Политиленови тръби ф-50мм мл 50,00 Политиленови тръби ф-63мм мл 20,00 Политиленови тръби ф-80мм мл 0,00 Водомери бр 5,00 Кран РЕ ф32 бр 20,00 Муфа РЕ ф32 бр 25,00 Муфа РЕ ф50 бр 15,00 Муфа РЕ ф25 бр 15,00 Муфа РЕ ф20 бр 40,00 Фасонни части Дъга PVC 110/45 бр 50,00 Дъга PVC 110/87 бр 50,00 Дъга PVC 160/45 бр 50,00 Дъга PVC 160/87 бр 50,00 Дъга PVC 50/45 бр 240,00 Дъга PVC 50/87 бр 45,00 Коляно PVC Ф110 бр 45,00 Коляно PVC Ф50 бр 45,00 Дъга прехвъляща П Пр.Ф20мм бр 10,00 Дъга прехвъляща П Пр.Ф32мм бр 10,00 Коляно П Пр.-90°-Ф16мм бр 50,00 Коляно П Пр.-90°-Ф20мм бр 100,00 Коляно П Пр.-90°-Ф25мм бр 100,00 Коляно П Пр.-90°-Ф32мм бр 50,00 Коляно П Пр.-90°-Ф63мм бр 20,00 Коляно П Пр.-45°-Ф16мм бр 50,00 Коляно П Пр.-45°-Ф20мм бр 200,00 Коляно П Пр.-45°-Ф25мм бр 200,00 Коляно П Пр.-45°-Ф32мм бр 50,00 Коляно П Пр.-45°-Ф63мм бр 20,00 Тройник редуктивен П Пр.20/16/20 бр 25,00 Тройник редуктивен П Пр.32/20/32 бр 25,00 Тройник редуктивен П Пр.63/32/63 бр 25,00 Разклонител PVC 50/50 бр 20,00 Разклонител PVC 110/50 бр 20,00 Разклонител PVC 110/110 бр 40,00 Муфи П Пр.-Ф16мм бр 5,00 Муфи П Пр.-Ф20мм бр 50,00 Муфи П Пр.-Ф25мм бр 50,00 Муфи П Пр.-Ф32мм бр 40,00 Муфи П Пр.-Ф50/40 бр 20,00 Муфи П Пр.-Ф63мм бр 20,00 Муфи П Пр.-Ф40 бр 20,00 Муфи П Пр.-Ф40 2' бр 20,00 Коляно П Пр с метална резба 1/2 бр 50,00 Муфи П Пр. -1/2 бр 50,00 Тапи 1/2 бр 200,00 Дъга PVC ф50 бр 100,00 Намалител 3/4 на 1/2 бр 20,00 Върток за канелка бр 50,00 Мивка поцинкована бр 10,00 Мивка Порцеланова бр 10,00 Поплавък за тоалетно казанче бр 10,00 Сифон голям Ф 110 бр 10,00 Сифон за мивка пластмасов бр 10,00 Сифон рогов бр 20,00 Кран РР ф20 бр 15,00 Тетка ф40/2' и ф50 бр 25,00 Батерии смесителни за мивки бр 10,00 Гофре ф25 м' 200,00 Гофре за WC бр 20,00 Скоба водопроводна ф50 / 1/2 бр 20,00 Скоба водопроводна ф40 / 1/2 бр 20,00 Нипел 1/2 бр 45,00 РЕ кран ф40/1' бр 10,00 WC казан бр 5,00 WC моноблок бр 3,00 WC седало бр 10,00 Капак за тоалетна чиния бр 10,00 WC чиния клекало бр 10,00 Мека връзка 1/2 30 см. бр 20,00 Мека връзка 1/2 50 см. бр 20,00 Канелка 1/2 бр 30,00 Кран спирателен шибърен 3/4 бр 10,00 Кран спирателен шибърен 1/2 бр 20,00 Кран спирателен сферичен 3/4 бр 10,00 Кран спирателен сферичен 1/2 бр 20,00 Тройник П Пр.-Ф16мм бр 10,00 Тройник П Пр.-Ф20мм бр 25,00 Тройник П Пр.-Ф25мм бр 25,00 Тройник П Пр.-Ф32мм бр 20,00 Тройник П Пр.-Ф40мм бр 10,00 Тройник П Пр.-Ф50мм бр 10,00 Тройник П Пр.-Ф63мм бр 10,00 Намалител PVC 32/20 бр 20,00 Намалител PVC 50/32 бр 20,00 Полипропиленови тръби Ф20 м' 200,00 Полипропиленови тръби Ф25 м' 150,00 Полипропиленови тръби Ф32 м' 100,00 Полипропиленови тръби Ф40 м' 100,00 Полипропиленови тръби Ф50 м' 100,00 Полипропиленови тръби Ф63 м' 100,00 Полипропиленови тръби Ф80 м' 50,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и др.

1) Кратко описание

Доставка на бои, лакове, мрежи, ламарина и др. като: Блажна боя кутия 0,7 -0,8 кг., Блажна боя бака 25 кг., Блажна алкидна боя бака 25 кг., Блажна алкидна боя кутия 0,7-0,8 кг., Маркировъчна боя за улици бяла, Марк. боя за пътища и улици жълта Разредител АМВ, Латекс, Оцветител за латекс, Черна битумизирана хартия/мушама/, Балатум, Лимулеом с дебелина 2,0мм, Лимулеом с дебелина 2,5мм, Лимулеом с дебелина 3,2мм, Лимулеом с дебелина 4,0мм, Ламиниран паркет, Мокет, Бетонови колове 250/10/10 см., Мрежа стъклофибърна, Оградна мрежа 1,20 м, Бодлива тел за ограда, Пирони 3 см, Пирони 6 см, Пирони 7 см, Пирони 10 см, Валяк с дръжки 10 см, Валяк дръжки 18 см, Валяк за блажна боя 10 см, Валяк универсален 18 см с естествен косъм Валяк за блажна боя 8 см, Четки за боядисванве 30мм, Четки за боядисванве 40мм, Четки за боядисванве 50мм, Четки за боядисванве 60мм, Четки за боядисванве 80мм, Четки за боядисванве 100мм, Четки за боядисванве 100/30мм, Четки за боядисванве 120/30мм, Четки за боядисванве - баданарка, Поцинкована ламарина 0.65мм, Ламарина черна, Лазурен лак кутия 0,7-0,8 кг., Безир кутия 0,7-0,8 кг, Дръжки за секретни брави, Секретни брави, Секретни брави комплект, Секретни патрони за брави, Катинари с различна големина, Диск за метал 115 мм, Диск за метал 125 мм, Диск за метал 150 мм, Диск за метал 230 мм Диск за неметал 115 мм, Диск за неметал 125 мм, Диск за неметал 150 мм, Диск за неметал 230 мм, Електроди "Вежен", Метли с дръжки, Метли, Поцинковани кофи, Сребърен феролит кутия 0,7 - 0,8 кг., Пяна полиреутанова флакон 300мл., Силикон акрилен Силикон санитарен, Кофражна тел, Мотики с дръжки, Мистрии, Латекс на варова основа, Брави, Дръжки за брави с обикновен ключ, Брави за WC Е=50мм,R=90mm, Брави за обикновен ключ Е=50мм,R=70мм, Брави за патрон R=50mm;челна планка 16см, Брави за обикновен ключ R=50мм с челна планка на 19см, Патронна брава ,E=40mm;R=90mm с челна планка лява и дясна, Леко алкидна, Грунд импрегнационен за дърво, Разредител МРТ, Безоловна алкидна боя, Лак за паркет, Релефна боя, Фасадна боя Алкиден грунд, Грунд дълбоко проникващ, Корселин, Тонираща паста, Строителни колички, Лопати с дръжки, Кирки с дръжки Брадви с дръжки, Коси за косене на трева, Лопати за смет, Винкели- различни видове и размери, Бетонно желязо с различни сечения, Маламашки, Тесли с дръжки, Казанчета за олуци, Скоби за олуци, тръби за олуци ПВЦ, Олуци ПВЦ, Тръби за улуци поцинковани, Олуци поцинкована ламарина, Гайки М18, Болт М 8/60, Болт М 18, Шайби М 18, Гребло за сняг, Дръжки за кирки Колове бетонови, Лайсни с мрежа, Лайсни , Халки за катинар, Дръжки за лопати, Амстронг за таван, Гумен чук, Брус за коса Шпакла голяма, Шпакла малка, Видии 4/1000, Видии 4/400, Скоба, Панти, Шина метална, Тръба черна , Тръба гофрирана Тръби за печка крива - емаилирана, Тръби за печка права - емаилирана, Токов канал, Дъждобран, Електрод чугунен, Чували полиетиленови, Кофа за печка "Чудо", OSB плоскости 11мм, OSB плоскости 18 мм, Розетка , Пирони за битумни керемиди Четка телена, Разредител БАГ, Рабецова мрежа, Гребло (търмък) с дръжка, Ножовка, Шкурка, Дюбел комплект за монтиране на мивки, Дюбел 8x 40, Дюбел WC, Дюбел пирон 6x 60, Хартиено тиксо, Ръкавици велурени, Ръкавици силиконови за боя, Ръкавици гумени,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44800000, 44190000

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Различни видове строителни материали

3) Количество или обем

Блажна боя кутия 0,7 -0,8 кг. бр 80,00, Блажна боя бака 25 кг. кг 150,00 Блажна алкидна боя бака 25 кг. кг 150,00, Блажна алкидна боя кутия 0,7-0,8 кг. бр 50,00 Маркировъчна боя за улици бяла кг 400,00 Марк. боя за пътища и улици жълта кг 25,00 Разредител АМВ л 50,00, Латекс кг 500,00, Оцветител за латекс л 50,00 Черна битумизирана хартия/мушама/ м2 100,00, Балатум м2 80,00,Лимулеом с дебелина 2,0мм м2 100,00 Лимулеом с дебелина 2,5мм м2 100,00, Лимулеом с дебелина 3,2мм м2 100,00 Лимулеом с дебелина 4,0мм м2 250,00, Ламиниран паркет м2 50,00 Мокет м2 80,00, Бетонови колове 250/10/10 см. бр 150,00 Мрежа стъклофибърна м2 200,00, Оградна мрежа 1,20 м кг 200,00 Бодлива тел за ограда кг 100,00, Пирони 3 см кг 50,00 Пирони 6 см кг 50,00, Пирони 7 см кг 50,00 Пирони 10 см кг 50,00, Валяк с дръжки 10 см бр 20,00 Валяк дръжки 18 см бр 40,00, Валяк за блажна боя 10 см бр 40,00 Валяк универсален 18 см с естествен косъм бр 10,00, Валяк за блажна боя 8 см бр 50,00 Четки за боядисванве 30мм бр 30,00, Четки за боядисванве 40мм бр 30,00 Четки за боядисванве 50мм бр 40,00, Четки за боядисванве 60мм бр 40,00 Четки за боядисванве 80мм бр 50,00, Четки за боядисванве 100мм бр 30,00 Четки за боядисванве 100/30мм бр 30,00, Четки за боядисванве 120/30мм бр 30,00 Четки за боядисванве - баданарка бр 30,00, Поцинкована ламарина 0.65мм кг 400,00 Ламарина черна кг 500,00, Лазурен лак кутия 0,7-0,8 кг. бр 50,00 Безир кутия 0,7-0,8 кг бр 50,00, Дръжки за секретни брави бр 10,00 Секретни брави бр 19,00, Секретни брави комплект бр 19,00 Секретни патрони за брави бр 25,00, Катинари с различна големина бр 10,00 Диск за метал 115 мм бр 20,00, Диск за метал 125 мм бр 30,00 Диск за метал 150 мм бр 30,00, Диск за метал 230 мм бр 80,00 Диск за неметал 115 мм бр 10,00, Диск за неметал 125 мм бр 20,00 Диск за неметал 150 мм бр 30,00, Диск за неметал 230 мм бр 50,00 Електроди "Вежен" кг 250,00, Метли с дръжки бр 40,00 Метли бр 20,00, Поцинковани кофи бр 50,00, Сребърен феролит кутия 0,7 - 0,8 кг. бр 50,00 Пяна полиреутанова флакон 300мл. бр 10,00, Силикон акрилен бр 10,00 Силикон санитарен бр 10,00, Кофражна тел кг 50,00 Мотики с дръжки бр 15,00, Мистрии бр 10,00, Латекс на варова основа кг 300,00 Брави бр 10,00, Дръжки за брави с обикновен ключ бр 10,00 Брави за WC Е=50мм,R=90mm бр 10,00, Брави за обикновен ключ Е=50мм,R=70мм бр 10,00 Брави за патрон R=50mm;челна планка 16см бр 10,00, Брави за обикновен ключ R=50мм с челна бр 10,00 планка на 19см, Патронна брава ,E=40mm;R=90mm с бр 10,00 челна планка лява и дясна Леко алкидна кг 50,00, Грунд импрегнационен за дърво л 20,00 Разредител МРТ бр 50,00, Безоловна алкидна боя кг 20,00 Лак за паркет кг 30,00, Релефна боя кг 25,00 Фасадна боя кг 300,00, Алкиден грунд кг 200,00 Грунд дълбоко проникващ кг 50,00, Корселин бр 50,00 Тонираща паста бр 10,00, Строителни колички бр 5,00 Лопати с дръжки бр 20,00, Кирки с дръжки бр 10,00 Брадви с дръжки бр 5,00, Коси за косене на трева бр 10,00 Лопати за смет бр 20,00, Винкели- различни видове и размери кг 2000,00 Бетонно желязо с различни сечения кг 1500,00, Маламашки бр 10,00 Тесли с дръжки бр 5,00, Казанчета за олуци бр 10,00 Скоби за олуци бр 200,00, тръби за олуци ПВЦ мл 50,00 Олуци ПВЦ мл 200,00, Тръби за улуци поцинковани мл 50,00 Олуци поцинкована ламарина мл 150,00, Гайки М18 бр 500,00 Болт М 8/60 бр 500,00, Болт М 18 бр 600,00 Шайби М 18 бр 600,00, Гребло за сняг бр 20,00 Дръжки за кирки бр 10,00, Колове бетонови бр 80,00 Лайсни с мрежа бр 25,00, Лайсни м2 50,00 Халки за катинар бр 20,00, Дръжки за лопати бр 20,00 Амстронг за таван бр 50,00, Гумен чук бр 25,00 Брус за коса бр 20,00, Шпакла голяма бр 20,00 Шпакла малка бр 20,00, Видии 4/1000 бр 2500,00 Видии 4/400 бр 2500,00, Скоба бр 1000,00 Панти бр 25,00, Шина метална кг 100,00 Тръба черна кг 300,00, Тръба гофрирана м' 200,00 Тръби за печка крива - емаилирана бр 20,00, Тръби за печка права - емаилирана бр 20,00 Токов канал м' 200,00,

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Доставка на електрически материали

1) Кратко описание

Доставка на електрически материали като: Осветителни тела 36 W, Пури луминисцентна - 120 см., Пури луминисцентна - 60 см. Пури луминисцентна - 150 см., Пури за тела - 36 W, Стартери, Дросели - 36W, Мостови провидник от 1.5 мм2, Мостов проводник от 2,5 мм2, Мостов проводник от 4 мм2, Проводник рекордоман от 4 мм2, Проводник рекордоман от 6 мм2, Проводник рекордоман от 10 мм2, Клеми, Изолация бишел, Клещи, Отверки, Контактори- 10А, Контактор- 16 А, Контактор - 25А, Контактор - 40А Контактор - 63А, Контактор - 100А, Предпазители- 16А, Предпазител - 25 А, Предпазители- 63 А, Часовници електронни Часовници механични, Изолатори, Енергоспестяващи лампи 20 W, Електрически контакти, Електрически ключове, Разклонител 2 гнездов, Разклонител 3 гнездов, Разклонител 4 гнездов, Разклонител 5 гнездов, СВТ 4х2,5, СВТ 4х4, СВТ 4х6, СВТ 3х2,5 СВТ 3х4, СВТ 3х6, Гофрирана тръба Ф16, Гофрирана тръба Ф23, Крушки натриеви 50 W, Крушки 21 W, Изолирбанд "Бишон" Отверки комплет, Ел. Крушки 75 W, Патрон за предпазители 25 А, Патрон за предпазители 63 А, Осветително тяло Удължител, СВТ кабел 5X2,5, Контакт трифазен 3x 25 А, Контакт ДМ /двоен/, СВТ кабел 5X6, ШВПД кабел 2X4, ШВПД кабел 5X4 Предпазител 3/25 амп., Апартаментно табло, Фасунги, Автом. предпазител 3/63 амп.,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия

3) Количество или обем

Осветителни тела 36 W бр 10,00 Пури луминисцентна - 120 см. бр 30,00 Пури луминисцентна - 60 см. бр 30,00 Пури луминисцентна - 150 см. бр 30,00 Пури за тела - 36 W бр 30,00 Стартери бр 20,00 Дросели - 36W бр 30,00 Мостови провидник от 1.5 мм2 мл 100,00 Мостов проводник от 2,5 мм2 мл 100,00 Мостов проводник от 4 мм2 мл 100,00 Проводник рекордоман от 4 мм2 мл 50,00 Проводник рекордоман от 6 мм2 мл 50,00 Проводник рекордоман от 10 мм2 мл 30,00 Клеми бр 100,00 Изолация бишел бр 10,00 Клещи бр 5,00 Отверки бр 10,00 Контактори- 10А бр 5,00 Контактор- 16 А бр 5,00 Контактор - 25А бр 5,00 Контактор - 40А бр 5,00 Контактор - 63А бр 5,00 Контактор - 100А бр 5,00 Предпазители- 16А бр 10,00 Предпазител - 25 А бр 10,00 Предпазители- 63 А бр 10,00 Часовници електронни бр 5,00 Часовници механични бр 5,00 Изолатори бр 20,00 Енергоспестяващи лампи 20 W бр 20,00 Електрически контакти бр 20,00 Електрически ключове бр 20,00 Разклонител 2 гнездов бр 20,00 Разклонител 3 гнездов бр 20,00 Разклонител 4 гнездов бр 20,00 Разклонител 5 гнездов бр 20,00 СВТ 4х2,5 мл 300,00 СВТ 4х4 мл 300,00 СВТ 4х6 мл 200,00 СВТ 3х2,5 мл 300,00 СВТ 3х4 мл 200,00 СВТ 3х6 мл 100,00 Гофрирана тръба Ф16 мл 1000,00 Гофрирана тръба Ф23 мл 700,00 Крушки натриеви 50 W бр 10,00 Крушки 21 W бр 10,00 Изолирбанд "Бишон" бр 50,00 Отверки комплет бр 10,00 Ел. Крушки 75 W бр 20,00 Патрон за предпазители 25 А бр 20,00 Патрон за предпазители 63 А бр 20,00 Осветително тяло бр 20,00 Удължител бр 10,00 СВТ кабел 5X2,5 м' 100,00 Контакт трифазен 3x 25 А бр 5,00 Контакт ДМ /двоен/ бр 5,00 СВТ кабел 5X6 м' 100,00 ШВПД кабел 2X4 м' 100,00 ШВПД кабел 5X4 м' 50,00 Предпазител 3/25 амп. бр 10,00 Апартаментно табло бр 10,00 Фасунги бр 50,00 Автом. предпазител 3/63 амп. бр 10,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Доставка на дървен материал

1) Кратко описание

Доставка на дървен материал като: Дъски иглолистни, Дъски иглолистни кофражни 2 качество, Бичмета иглолистни 8/8 Бичмета иглолистни 10/10, Бичмета иглолистни 12/12, Талпи иглолистни бичени, Летви иглолистни 4/4, Шпертплат фурниран 2500/1250, Шпертплат обикновен 2500/1251, Шпертплат водоустоичив 2500/1250, OSB плоскости 2500/1250/ 11 OSB плоскости 2500/1250/ 18, OSB плоскости 2500/1250/ 23,

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44191000

Описание:

Различни видове строителни материали от дървесина

3) Количество или обем

Дъски иглолистни м 5,00 Дъски иглолистни кофражни 2 качество м 5,00 Бичмета иглолистни 8/8 м 5,00 Бичмета иглолистни 10/10 м 5,00 Бичмета иглолистни 12/12 м 2,00 Талпи иглолистни бичени м 5,00 Летви иглолистни 4/4 м' 100,00 Шпертплат фурниран 2500/1250 бр 10,00 Шпертплат обикновен 2500/1251 бр 10,00 Шпертплат водоустоичив 2500/1250 бр 10,00 OSB плоскости 2500/1250/ 11 м2 100,00 OSB плоскости 2500/1250/ 18 м3 100,00 OSB плоскости 2500/1250/ 23 м4 100,00

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

Свързани:

Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg--: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Тец варна" еад, с. Езерово, Варненска област, За: Юлия Сотирова експерт търговия, отдел "Доставки / тец варна", дирекция "Доставки...
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-харманли: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Харманли, пл.'Възраждане'№1, За: Лиляна Йорданова, рб 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, e-mail
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-брегово: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Брегово, пл. "Централен", За: Анета Тлаченска, р българия 3790, Брегово, Тел.: 09312 2433
Bg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" 5, За: Ваня Миткова, България 1000, София, Тел.: 02 9301461, e-mail:, Факс:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом