Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина
ИмеКонспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер84.81 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://194.141.12.51/kb/sites/default/files/conspect_dent.doc
КОНСПЕКТ за теоретичен изпит

по Биология и генетика за студенти по дентална медицина (I курс)


А. БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА


1. Предмет, място и значение на биологията. Основни методи в биологията

2. Нуклеинови киселини ДНК – видове и функции, РНК – видове и функции

3. Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки Прокариотни и еукариотни клетки. Произход и еволюция на клетката

4. Клетката – открита биологична система. Междуклетъчна сигнализация. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори

5. Индивидуално развитие на клетките. Клетъчно стареене. Апоптоза

6. Клетъчна репродукция

Фази и механизъм на митотичното делене. Протичане на митозата

7. Клетъчна репродукция

Протичане на митозата (M-фаза) и цитокинеза. Регулация на клетъчния цикъл, природа на MPF

8. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Репликация на ДНК. Основни типове репликация. Репарация на ДНК

9. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транскрипция. Зреене на РНК

10. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Генетичен код. Транслация.

11. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транспорт на белтъците.Посттранслационни модификации на белтъците. Стареене и разграждане на белтъците

12. Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при прокариотите

13. Организация на еукариотния геном. Нива на регулация на на генната експресия при еукариотните клетки

Молекулна биология на гена. Видове геномна ДНК. ДНК-свързващи белтъци

14. Субмикроскопска структура на хромозомите. Цитоплазмена наследственост

15. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип. Еволюция на кариотипа.

16. Кариотип на човека. Методи на кариотипиране и хромозомен анализ.

17. Закономерности на наследствените явления

Алелно състояние на гените

18. Закономерности на наследствените явления

Основни типове унаследяване. Унаследяване при независимо комбиниране на гените

19. Закономерности на наследствените явления

Унаследяване на скачени гени. Кросинговър. Молекулни механизми на кросинговъра. Групи на свързано унаследяване при човека

20. Наследственост и среда. Норма на реакция. Фенокопия и генокопия. Генотипна изменчивост. Рекомбинационна изменчивост.

21. Мутационна изменчивостгенни, хромозомни и геномни мутации Мутации и болести. Причини за възникване на мутациите (мутагенни фактори)

22. Генетично инженерство на популационно, организмово и клетъчно ниво.

23. Генетично инженерство на субклетъчно ниво, клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити

24. Рекомбинантни ДНК технологии. Генно инженерство

Специфично разкъсване на ДНК, основни ензими в рекомбинантните технологии. Секвениране на ДНК.

25. Рекомбинантни ДНК технологии. Генно инженерство

ДНК-клониране. Полимеразна верижна реакция. Генно инженерство и генна терапия

26. Организмът като единна система. Имунологична хомеостаза. Органи на имунната система

27. Индуктори на имунния отговор (антигени). Хаптени

28. Алоантигени на човека

Система АВО(Н). Система Lewis. Биосинтеза на АВО(Н) и Lewis-антигените

29. Алоантигени на човека

Система Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на алоантигените

30. Клетки на имунния отговор

Т-лимфоцити, В-лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки.

31. Антитела. Система на комплемента

Строеж и функция на антителата, антигенни детерминанти на антителата. Реакция антиген – антитяло

32. Генетичен контрол на антитялосинтезата

33. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на антиген-представящи клетки. Активиране на Т-лимфоцити.

Клетъчно медииран имунен отговор

34. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на В-лимфоцитите. Хуморален имунен отговор

35. Фази в диференцирането на имунокомпетентните клетки. Първичен и вторичен имунен отговор.

36. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). Трансплантационен имунитет. Реакция на приемателя срещу присадката

Видове трансплантация. Отхвърляне от първичен и вторичен тип

37. Реакция на присадка срещу приемател. Противотуморен имунитет

Болест на джуджето, Хомоложна болест. Туморни антигени и противотуморна защита

38. Регулация и контрол на имунните процеси. Имунна толерантност

39. Теории на имунитета. Еволюция на имунитета

40. Репродуктивна биология

Детерминиране и диференциране на пола

41. Репродуктивна биология

Хаплоидно-диплоиден цикъл. Цитологични основи на половото размножаване. Мейоза

42. Репродуктивна биология

Гаметогенеза. Сперматогенеза. Характеристики на мъжките гамети. Произход на половите клетки

43. Репродуктивна биология

Овогенеза. Молекулни механизми на овоцитното зреене. Биологични характеристики на зрелите яйца

44. Репродуктивна биология

Оплождане. Външно оплождане и механизми за блокиране на полиспермията. Завършване на оплождането

45. Репродуктивна биология

Оплождане. Вътрешно оплождане при бозайниците. Различия между вътрешно и външно оплождане

46. Репродуктивна биология

Оплождане при „ин витро” условия. ИКСИ-метод. Атипични форми на репродукция

47. Биология на развитието.

Ембрионален период при гръбначните. Образуване на бластула.

48. Биология на развитието.

Ембрионален период при гръбначните. Гаструлация. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията

49. Биология на развитието.

Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Диференциация, клетъчни различия и клетъчна памет

50. Биология на развитието.

Постембрионален период. Продължителност на живота, старост и смърт

51. Биология и генетика на популациите.

Популация. Качествени признаци – фенотипна, генотипна и генна честота. Типове кръстосване.

52. Биология и генетика на популациите.

Закон на Hardy – Weinberg и неговото приложение

53. Биология и генетика на популациите

Фактори, изменящи честотата на гените. Мутации. Миграция

54. Биология и генетика на популациите

Отбор. Балансиран полиморфизъм. Генетична хомеостаза. Изолация

55. Биология и генетика на популациите

Количествени признаци

56. Теория на еволюцията.

Вид. Видообразуване. Начини за видообразуването

57. Теория на еволюцията.

Надвидова еволюция (макроеволюция). Произход на надвидовите систематични групи. Насоченост на еволюционния процес

58. Молекулна еволюция

59. Еволюция на човека

Антропогенеза.

60. Човешки раси. Произход на човешките раси. Фактори на расообразуването. Расизъм

61. Екология. Взаимоотношения между човек и природа

Популации, съобщества, екосистеми. Проблемът с пренаселеността

62. Поведение – генетична основа и адаптивна стойност

Компоненти на поведението. Социална организация и социобиология. Стратегия на естествения отбор

63. Екология на паразитизма Паразитизмът като биологично явление. Паразити и гостоприемници

64. Екология на паразитизма

Произход на паразитизма, приспособяване на паразита към гостоприемника. Взаимодействие между паразита и гостоприемника


Б. ПАРАЗИТОЛОГИЯ

65. Характеристика на първаците. Тип Sarcomastigophora. Подтип Mastigophora (Flagellata). Leishmania donovani. Leishmania tropica.

66. Тип Sarcomastigophora. Lamblia intestinalis (Giardia lamblia).

67. Тип Sarcomastigophora.Trichomonas tenax. Trichomonas vaginalis.

68. Тип Sarcomastigophora. Trypanosoma rhodesiense и Trypanosoma gambiense. Trypanosoma equiperdum.

69. Подтип Sarcodina. Entamoeba histolytica.

70. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Plasmodium vivax. Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum.

71. Тип Sporozoa (Apicomplexa). Toxoplasma gondii. Тип Ciliophora. Клас Ciliata. Balantidium coli.

72. Преход към многоклетъчните животни. Тип Coelenterata. Род Hydra. 73. Тип Plathelminthes (Platyhelminthes). Клас Trematoda. Fasciola hepatica.

74. Клас Trematoda. Dicrocoelium lanceatum (Dicrocoelium dendriticum). Род Schistosoma.

75. Клас Cestoda. Taenia solium.

76. Клас Cestoda. Taeniarhynchus saginatus (Taenia saginata). Diphyllobothrium latum.

77. Клас Cestoda. Echinococcus granulosus.

78. Тип Nematoda. Ascaris lumbricoides.

79. Тип Nematoda. Enterobius vermicularis. Trichocephalus trichiurus.

80. Тип Nematoda. Trichinella spiralis.

81. Тип Annelida. Lumbricus terrestris. Hirudo medicinalis.

82. Тип Arthropoda – обща характеристика. Клас Arachnoidea (Arachnida, паякообразни). Разред Scorpiones (скорпиони) и разред Aranei (паяци).

83. Разред Acari (кърлежи). Ролята на кърлежите в разпространението на трансмисивните заболявания

84. Клас Insecta (насекоми). Ролята на насекомите в разпространението на трансмисивните заболявания

85. Клас Insecta (насекоми). Pediculus hominis (Pediculus humanus). Phthirius pubis.

86. Клас Insecta. Cimex lectularius. Pulex irritans.

87. Род Culex и род Anopheles – морфологични различия. Phlebotomus papatasii.


В. СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ НА ГРЪБНАЧНИТЕ


88. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен мозъчен череп. Костен мозъчен череп

89. Произход и еволюция на черепа. Хрущялен лицев череп. Костен лицев череп

90. Сравнителна анатомия на черепа

91. Сравнителна анатомия на устна кухина, зъби, език, устни жлези.


ЛИТЕРАТУРА
 1. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2006.

 2. Ватев Ил., В. Ишев, Д. Ковачев, Цв. Маринова, Г. Николов, С. Станилова, БИОЛОГИЯ, Реко, София, 2005.

 3. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2007.

 4. Ватев Ил., Б. Ботев, Б. Буланов, Р. Попиванов, Цв. Маринова, М. Цонева-Манева, Паразитология, Реко, София, 2003.

 5. Попиванов Р., Б. Ботев, Л. Наков, К. Киров. Сравнителна анатомия на гръбначните. Учебник за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1995.

 6. Ватев Ил. и колектив от катедра Биология, ТЕСТОВЕ по БИОЛОГИЯ, ПАРАЗИТОЛОГИЯ и СРАВНИТЕЛНА АНАТОМИЯ за студенти по медицина, стоматология и фармация от медицинските университети, Реко, София, 2007.

 7. Наков Л. /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология, Медицина и физкултура, София, 2000

 8. Василевска-Декова, М., Ил. Ватев, Хр. Радева-Куямова, В. Сарафян, Медицинска биология., Пловдив, 2002.

 9. Попиванов Р. и Б. Ботев /ред./. Биология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Медицина и физкултура, София, 1992 г.

 10. Гилберт С., Биология развития, Москва, Мир, 1993.

 11. Грин Н., У. Стаут, Д. Тейлор, Биология, Мир, Москва, 1993.

 12. Ярыгин В. Н. /ред./. Биология, Медицина, Москва, 1984.

 13. Харрисон Дж., Дж. Уайнер, Дж. Теннер, Н. Барникот, Б. Рейнолдс, Биология человека, Мир, Москва, 1979.

 14. Одум Ю., Основы экологии, Мир, Москва, 1975.

 15. Василевска-Декова, М., В. Сарафян, Ил. Ватев, Паразитология, Пловдив, 2002.

 16. Генов Г. /ред./, Паразитология. Медицина и физкултура, София, 1989.

 17. Попиванов Р., Б. Ботев, М. Цонева-Манева., Паразитология, Медицина и физкултура, София, 1980.

 18. Ботев Б. и Л. Наков /ред./, Ръководство за практически упражнения по биология за студенти по медицина и стоматология. Медицина и физкултура, София, 1990.

 19. Бенджамини Е. и С. Лесковиц, Имунология: Кратък курс, НЦЗПБ, София, 1994.

 20. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Molecular biology of the cell, 4th Ed. Garland Publ. Inc., 2002.

 21. Benjamini E., S. Leskowitz, Immunology: A Short Course. Wiley-Liss Inc., New York, 1991.

 22. Connor J.M., M.A. Ferguson-Smith, Essential medical genetics, 3rd Edn., Blackwell Scientific Publ., 1995.

 23. Curtis Н., Barnes N.S., Biology, New York, 1998.

 24. Eaton, T. H., Comparative Anatomy of vertebrates, Second Edition, Harper & Brothers, New York, 1998.

 25. Gottfried S.S., Biology Today. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1993.

 26. Hirsch-Kaufmann M., M. Schweiger, Biologie für mediziner und naturwissentschaftler Stuttgart, G. Thieme Verlag, 1996.

 27. Keeton W. T., J.L. Gould, Biology Science, 4th Edn W.W. Norton Co., New York and London, 1986.

 28. Lodish H., D. Baltimor, A. Berg, S.L Zipursky, P. Matsudaira and J. Darnell, Molecular cell biology, Freeman and company, New York, hird Eddition, 1995.

 29. Purves W.K., G.H. Orians, Life. The Science of Biology, 2nd Edn. Sinauer Associates Inc., Sunderland, Massachusetts, 1987.

 30. Raven P.H., G.B. Johnson, Biology, 3rd Edn. Mosby-Year Book Inc., St. Louis, Missouri, 1992.

 31. Roitt I., J. Brostoff, D. Male, Immunology, Mosby-Year Book Europe Ltd., London, 1993.

 32. Thompson M.W., R.R. McInnes, H.F. Willard, Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 5th Edn. W.B. Saunders Co, Philadelphia, 1991.

 33. Immunology, Instant Notes, Peter Lydyard et all, 2007 second edition, Taylor and Francis Informa, US, UK

 34. Molecular Biology, Instant Notes, Phil Turner et all, third edition, 2006, Taylor and Francis Informa, US, UK

 35. Genetic, Instant Notes, Hugh Fletcher et all, 2008 Taylor and Francis Informa, US, UKНастоящият конспект е валиден от учебната 2010-11 година.

Свързани:

Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за теоретичен изпит по биология за студенти по медицина (I курс)
Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс
Молекулна организация на живата материя. Органични съединения. Белтъци – структура и функции
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconСтипендии за студенти роми в специалности медицина, дентална медицина и медицинска сестра
Стипендии за студенти – роми в специалности медицина, дентална медицина и медицинска сестра: медици за по-добро бъдеще
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconЛекарите по дентална медицина
Лекарите по дентална медицина в Медстом работят по пакет Първична дентална дейност и на цени на Здравноосигурителната каса, считано...
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за изпит по физикална терапия и рехабилитация
Плевен, Медицински Университет, Студенти по Медицина V курс, зимна сесия 2009-2010
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconЗа заключителния тест за ІІІ курс студенти по дентална медицина 2009-2010 уч год

Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconКонспект за практически изпит по Биология

Конспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина iconАмбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина
Ет д-р Людмила Стоичкова амбулатория за индинидуална първична практика по дентална медицина
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом