Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс
ИмеКонспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер49.35 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://194.141.12.51/kb/sites/default/files/conspect_farm.doc
КОНСПЕКТ за теоретичен изпит

по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс фармация  1. Предмет, място и значение на биологията. Основни методи в биологията

2 Молекулна организация на живата материя. Органични съединения. Белтъци – структура и функции

  1. Нуклеинови киселини. ДНК – структура и биологични функции

  2. Нуклеинови киселини. РНК – видове и биологични функции. Самосглобяване на макромолекули

  3. Клетъчни основи на живота. Сравнителна структурно-функционална характеристика на прокариотните и еукариотните клетки. Произход и еволюция на клетките

  4. Клетката – открита биологична система: мембранен транспорт и цитози. Междуклетъчни комуникации. Клетъчни контакти. Клетъчни рецептори

  5. Индивидуално развитие на клетките. Клетъчно стареене. Апоптоза

  6. Клетъчна репродукция. Фази на клетъчния цикъл. Механизъм, фази и протичане на митотичното делене. Цитокинеза

  7. Клетъчна репродукция. Регулация на клетъчния цикъл, природа на MPF. Контрол на клетъчното делене при многоклетъчните организми

  8. Молекулни механизми на основните генетични процеси.

Репликация (биосинтез на ДНК). Основни типове репликация

  1. Молекулни механизми на основните генетични процеси.

Мутагенни фактори и механизъм на действие. Репарация на ДНК

12. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транскрипция (биосинтез на РНК)

13. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Зреене на РНК

14. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Генетичен код. Транслация

15. Молекулни механизми на основните генетични процеси

Транспорт на белтъците в клетъчните органели. Посттранслационни модификации на белтъците. Стареене и разграждане на белтъците

16. Организация на генома в прокариотните клетки. Регулация на генната експресия при прокариотите

17. Организация на еукариотния геном. Регулация на генната експресия при еукариотите – нива на регулация

18. Субмикроскопска структура на хромозомите

19. Микроскопска структура на хромозомите. Кариотип на човека. Методи на кариотипиране и хромозомен анализ. Еволюция на кариотипа

20. Закономерности на наследствените явления

Алелно състояние на гените. Взаимодействие между гените. Основни типове унаследяване. Пенетрантност и експресивност

21. Закономерности на наследствените явления

Унаследяване на скачени гени. Кросинговър. Молекулни механизми на кросинговъра. Групи на свързано унаследяване при човека

22. Закономерности на наследствените явления

Извънхромозомна (цитоплазмена) наследственост при прокариоти и еукариоти

23. Наследственост и среда. Норма на реакция. Фенокопия и генокопия

Генотипна изменчивост. Хибридна и рекомбинативна изменчивост

24. Генотипна изменчивост. Мутационна изменчивостхромозомни и геномни мутации. Хромозомни болести

25. Мутационна изменчивостгенни мутации. Молекулни болести. Фармакогенетика

26. Генетично инженерство на популационно, организмово и клетъчно ниво

27. Генетично инженерство на субклетъчно ниво, клониране чрез трансплантация на ядра от соматични клетки в овоцити

28. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство. Специфично разкъсване на ДНК, основни ензими в рекомбинантните технологии. Секвениране на ДНК. Хибридизация на нуклеинови киселини със специфични сонди

29. Рекомбинантни ДНК технологии и генно инженерство. Клониране на ДНК и кДНК. Полимеразна верижна реакция. Генно инженерство и генна терапия

30. Имунологична хомеостаза. Неспецифични фактори на имунитета. Система на комплемента

31. Индуктори на имунния отговор – антигени. Хаптени

32. Антитела. Строеж, видове и функции на антителата, антигенни детерминанти на антителата.

33. Реакция антиген – антитяло. Имунологични методи

34. Клетъчни основи на имунния отговор. Клетки на имунния отговор

Т-лимфоцити, В-лимфоцити, фагоцитиращи и антиген-представящи клетки

35. Алоантигени на човека

Система АВО(Н). Система Lewis. Лектини. Биосинтеза на АВО(Н) и Lewis- антигените

36. Алоантигени на човека

Система Rhesus. Имунологичен конфликт „майка – плод”. Произход и биологично значение на алоантигените

37. Клетъчни взаимодействия при имунния отговор

Активиране на антиген-представящи клетки. Активиране на Т-лимфоцити. Активиране на В-лимфоцити

38. Фази в диференцирането на имунокомпетентните клетки. Първичен и вторичен имунен отговор

39. Генетичен контрол на синтезата на антитела и Т-клетъчни рецептори (TCR)

40. Главен комплекс на тъканната съвместимост (МНС). Трансплантационен имунитет.

41. Клетъчни и молекулни механизми на противотуморната защита

42. Регулация и контрол на имунните процеси. Генетичен контрол на силата на имунния отговор. Имунна толерантност. Теории на имунитета

43. Репродуктивна биология. Детерминиране и диференциране на пола

44. Цитологични основи на сексуалната репродукция. Мейоза

45. Репродуктивна биология. Гаметогенеза. Сперматогенеза. Характеристики на мъжките гамети. Произход на половите клетки

46. Репродуктивна биология. Овогенеза. Молекулни механизми на овоцитното зреене. Биологични характеристики на зрелите яйца

47. Репродуктивна биология. Оплождане. Външно оплождане и механизми за блокиране на полиспермията. Завършване на оплождането

48. Репродуктивна биология. Оплождане. Вътрешно оплождане при бозайниците. Различия между вътрешно и външно оплождане

49. Репродуктивна биология. Оплождане при „ин витро” условия. ИКСИ-метод. Атипични форми на репродукция

50. Индивидуално развитие. Ембрионален период при гръбначните. Оформяне плана на тялото, роля на сивия сърп при земноводните, сегментация. Регулативен и мозаечен тип на развитие

51. Индивидуално развитие. Образуване на бластула. Гаструлация. Клетъчни и молекулни механизми на гаструлацията. Ембрионална индукция. Елементи на органогенезата

52. Индивидуално развитие. Ембрионално развитие при бозайниците и човека. Стволови клетки. Диференциация, клетъчни различия и клетъчна памет

53. Биология на популациите. Фенотипна, генотипна и генна честота. Закон на Харди – Вайнберг

54. Молекулна еволюция


ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

БИОЛОГИЯ. Учебник за медицинските университети. И. Ватев и сътр. Под редакцията на И. Ватев. Реко, София, 2006.

МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ. М. Василевска-Декова, И. Ватев и др., Пловдив, 2002.

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БИОЛОГИЯ за студенти по медицина и стоматология. Под редакцията на Л. Наков. Медицина и физкултура, София, 2000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL. Alberts B., A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. 4th Edition. Garland Publ. Inc., New York, 2002.

БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ. Гилберт С. Мир, Москва, 1993.

ИМУНОЛОГИЯ: Кратък курс. Бенджамини Е., С. Лесковиц. Изд. НЦЗПБ, София, 1994.

ОБЩА И КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ. Стайс Д.П., Е.И. Тер, Т.Дж. Парслоу. Изд. НЦЗПБ, София, 1997.

ESSENTIAL IMMUNOLOGY. Roitt I., P. Delves. 10th Edition. Blackwell, 2004.

IMMUNOLOGY. Lydyard P., A. Whelan, M. Fanger. 2nd Edition. Garland Publ. Inc., New York, Abingdon, 2004, 2005, 2007.

СЪВРЕМЕННА ГЕНЕТИКА. Айала Фр., Дж. Кигер. Земиздат, София, 1987.

GENETICS. Fletcher H., I. Hickey, P. Winter. 3rd Edition. Taylor & Francis, New York, Abingdon, 2007.


Настоящият конспект е валиден от учебната 2010/2011 година.

Свързани:

Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за теоретичен изпит по биология за студенти по медицина (I курс)
Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за колоквиум по клетъчна и молекулна биология
Регулация на клетъчния цикъл. Контрол на клетъчното делене при многоклетъчните организми
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за теоретичен изпит по Биология и генетика за студенти по дентална медицина
Сравнителна структурна и функционална характеристика на прокариотните и еукариотни клетки Прокариотни и еукариотни клетки. Произход...
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици VI курс

Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconЦентър по молекулна медицина медицински Университет- софия
Теоретичен и практически курс: „Съвременни молекулярно- генетични методи”, 11-15. 06. 2012 г
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за изпит по акушерство и гинекология за студенти медици V курс
I. физиология на бременността и раждането анатомия на женските полови органи
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за изпит по физикална терапия и рехабилитация
Плевен, Медицински Университет, Студенти по Медицина V курс, зимна сесия 2009-2010
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за колоквиум по биология семестър
Конспект за колоквиум по биология – семестър (биология на развитието и имунология) за студенти по медицина и дентална медицина
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за изпит по клинична имунология студенти V курс, бео, 2009-2010 год
Клинико-имунологични методи за изследване на антигени и антитела. Реакция преципитация
Конспект за теоретичен изпит по клетъчна и молекулна биология за студенти 1-ви курс iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом