Утвърждавам : Директор дгс
ИмеУтвърждавам : Директор дгс
Дата на преобразуване12.11.2012
Размер57.14 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dgspanagurishte.ucdp-smolian.com/d/hartanaklienta.doc
УТВЪРЖДАВАМ :

Директор ДГС :

/ инж. П.ТОДОРОВ /

 

 

 

 

 

 

 

Х А Р Т А НА К Л И Е Н Т А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. Панагюрище - 01.06.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

 

Държавно горско стопанство е администрация за осъществяване на държавна­та политика в областта на горскостопанската дейност, ловното и непромишленото рибното стопанство, както и управлението на държавния горски фонд и контрола върху горите и земите от горския фонд. Дейността се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и коор­динация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние ще допълваме и коригираме Хартата, за да отговаря на променящите се потребности на клиентите.

Преди да изготвим Хартата, събрахме информация относно начина как да предоставяме услугите ни. Вие ни казахте, че искате:

          Да бъдете обслужвани бързо и ефикасно;

          Всеки да получава лесен достъп до информация;

          Служителите да са добре осведомени и отзивчиви;

          Приятна атмосфера в работните помещения.

 

Основните цели, които си поставяме са:

 

          Да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

          Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;

          Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;

          Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

 

Искаме да предоставим възможно най-доброто обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни.

Освен това, приветстваме мненията ви за това как да направим по-нататъшни подобрения. Можете да се свържете с нас чрез местното държавно ловно стопанство или държавно горско стопанство.

 

За постигането на тези цели нашите отговорности към Вас са:

 

          Да се държим професионално и да се отнасяме с уважение към всеки от Вас;

          Да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ Вашите потребности;

          Да се отнасяме с Вас като с индивид, като ви предоставяме услугата, от която се нуждаете;

          Да Ви предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

          Да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;

          Да следим помещенията ни да са максимално безопасни за клиентите и служителите ни.

 

 

В замяна очакваме от Вас:

          Да се отнасяте към нас с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки. Ако се държите буйно или заплашително, можем да откажем да ви приемем и може да ви помолим да напуснете;

          Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;

          Да идвате навреме за уговорените срещи;

          Да ни давате повече информация, ако ви помолим за това;

          Да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при вас или при друг човек, за когото подавате молба;

          Да ни давате пълна и точна информация навреме;

          Да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

 

Общи отговорности:

 

Можем да си помогнем за изграждането на приятна атмосфера чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

 

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 

          Като ни посетите или ни пишете на адреса на Държавно горско стопанство – Панагюрище в гр. Панагюрище, ул. "Райна Княгиня" № 26. Можете да използвате и телефоните на стопанството 0357/ 63217

          Информация можете да получавате всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа, а сигнали за нередности в областта на горското стопанство от 08.00 до 17.00 часа. Обедната почивка на служителите е от 12.00 до 13.00 часа;

          Подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите по всяко време чрез интернет на сайта на Държавна агенция по горите – София: www.dag.bg.

Ние очакваме от Вас да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари като:

          Се обадите на тел. 0800 20 800;

          Изпратите Вашето писмо на факс 0357/63217; изпратите Вашето писмо на адрес гр. Панагюрище, ул. "Райна княгиня" № 26, до Директора на Държавно горско стопанство;

          Дойдете лично в сградата на стопанството

          Изпратите Вашето писмо на e-mail: @dag.bg.

 

Ако имате оплаквания, ние искаме да знаем за това. Процедурата ни е ясна и лесно достъпна - изпратете Ваш сигнал на адреса на стопанството. Ние ще направим проверка и ще Ви отговорим писмено до 30 работни дни от получаването й. Ако не можем да отговорим в посочения срок, ще Ви уведомим защо. Ще Ви съобщим, ако е необходимо да направите нещо допълнително и кога да очаквате пълен отговор от нас.

 

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари, сигнали и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация и да предприемаме необходимите действия за подобряване качеството на предоставяните услуги. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на Вашите предложения.

 

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

- Административно процесуален кодекс

- Закона за горите

- Закона за лова и опазване на дивеча

- Закон за административните нарушения и наказания

- Закон за администрацията

- Закон за достъп до обществена информация

- Закон за държавния служител

- Закон за защита на личните данни

- Закон за защита на класифицирана информация

- Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

- Устройствен правилник на Държавната агенция по горите

 

От своя страна ние се ангажираме да съблюдаваме Вашите права, посочени в цитираните документи. За постигането на добри резултати очакваме от Вас да спазвате възложените Ви с тях задължения.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:

 

 

Издаване на удостоверение на физически лица за оценка на гори и земи от горския фонд;

  1. Издаване на билет за лов и заверка

  2. Предоставяне на извлечение от картни листове;

  3. Предоставяне на извадка или данни от лесоустройствен, паркоустройствен и ловоустройствен проект;

  4. Изготвяне на технологични планове на залесяване;

  5. Изготвяне на технологични планове за дърводобив;

  6. Съгласуване и утвърждаване на проекти планове и програми за гори, собственост на физически и юридически лица.

  7. Издаване на становище по чл.14 от Закона за горите;

  8. Издаване на становище по чл.15 от Закона за горите;

  9. Издаване на становище по чл.16 от Закона за горите;

  10. Издаване на становище по § 123 от Закона за горите.

Свързани:

Утвърждавам : Директор дгс iconПроизводството по делото е образувано по жалба на А. Г. М., с Егн *, от гр. Б., жк "Е. против Наказателно постановление №35/16. 08. 2010 г на Директор „дгс"
...
Утвърждавам : Директор дгс iconПроизводството по делото е образувано по касационна жалба на инж. С. К. в качеството си на директор на дгс с против решение №254/24. 01. 2010 г., постановено
Производството по делото е образувано по касационна жалба на инж. С. К. в качеството си на директор на дгс с против решение №254/24....
Утвърждавам : Директор дгс iconУтвърждавам! Директор

Утвърждавам : Директор дгс iconТериторията на тп държавно ловно стопанство „Дикчан се намира в Благоевградска област и обхваща изцяло община Сатовча. Седалището му се намира в общинския
Сатовча, като на север от него се намира дгс „Селище”, на северо-запад дгс „Гърмeн”, а на запад дгс „Гоце Делчев”. На северо-изток...
Утвърждавам : Директор дгс iconУтвърждавам: Красимир Горов директор

Утвърждавам : Директор дгс iconУтвърждавам: директор: /инж. Георги славов

Утвърждавам : Директор дгс iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Дгф, който се стопанисва и управлява от дгс-б към заявлението като приложения са описани становище от дгс б., скица и задание
Утвърждавам : Директор дгс iconДо г-н директора на тп дгс елена
Публична покана по реда на чл. 101а от зоп, с предмет : доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на тп дгс елена...
Утвърждавам : Директор дгс iconУтвърждавам: Георги Георгиев Директор на гпче графи к за провеждане на 3 час фвс II срок 2011/12 г

Утвърждавам : Директор дгс iconУтвърждавам: Георги Георгиев Директор на гпче графи к за провеждане на 3 час фвс I срок 2011/12 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом